U bent hier:

 

Reglement van Orde voor de Vergaderingen 
van de Bestuursraad voor Engelen en Bokhoven

De bestuursraad voor Engelen en Bokhoven in zijn vergadering van 3 juni 2002;

gelet op het Statuut voor de bestuursraden 2002, vastgesteld door burgemeester en wethouders van 's-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 28 mei 2002;

Besluit :

vast te stellen het navolgende Reglement van Orde voor de vergaderingen van de bestuursraad voor Engelen en Bokhoven

Artikel 1:          Algemeen

Van primaire toepassing is het Statuut op de bestuursraden 2002, verder te noemen het statuut, waarin de taken, bevoegdheden en werkwijze van de bestuursraden zijn neergelegd. Dit reglement van orde is daarop aanvullend.

Artikel 2:          Dag- en aanvangsuur der vergadering

 1. De bestuursraad vergadert in principe eenmaal per maand en voorts zo dikwijls de voorzitter of ten minste drie leden van de bestuursraad het nodig oordelen.
 2. De voorzitter en secretaris van de bestuursraad stellen jaarlijks het schema vast van de dagen en tijden, waarop de bestuursraad als regel vergadert. Dit schema wordt toegezonden aan de leden van de bestuursraad.

Artikel 3:          Oproeping

 1. De voorzitter en secretaris zorgen er voor dat de oproeping voor de vergadering zo mogelijk 10 dagen doch tenminste vijf dagen voor de dag van de vergadering plaatsvindt onder toezending van de agenda en de daarop betrekking hebbende stukken.
 2. Tegelijk met het verzenden van de oproep als bedoeld in het eerste lid dragen de voorzitter en secretaris er zorg voor, dat:
  a.   dag en uur van de vergadering alsook de belangrijkste op de agenda vermelde onderwerpen ter openbare kennis worden gebracht;
  b.   de op de te behandelen onderwerpen betrekking hebbende stukken voor de leden van de bestuursraad ter kennis worden gebracht.
 3. Het bepaalde in lid 2 sub a. is niet van toepassing ten aanzien van een besloten vergadering.

Artikel 4:    Presentielijst

 1. Van de vergadering van de bestuursraad wordt een presentielijst aangehouden. De voorzitter en leden van de bestuursraad alsmede de overlegpartner, als bedoeld in artikel 26 van het statuut, plaatsen hun handtekening achter hun op die lijst vermelde naam.
 2. Het lid dat de vergadering voortijdig wenst te verlaten, geeft daaraan kennis aan de voorzitter.
 3. Een lid dat verhinderd is een vergadering bij te wonen, geeft daarvan voor aanvang van de vergadering kennis aan de voorzitter of secretaris.

Artikel 5:    Initiatief

 1. Ieder lid van de bestuursraad is bevoegd een verzoek te doen een onderwerp, dat tot het werkterrein van de bestuursraad behoort ter advisering in een vergadering van de bestuursraad aan de orde te stellen.
 2. Een verzoek, als bedoeld in het eerste lid, dient bij de voorzitter te worden ingediend.
 3. De voorzitter plaatst het desbetreffende onderwerp op de agenda voor de eerstvolgende vergadering van de desbetreffende bestuursraad of, als de agenda voor die vergadering is verzonden, op de agenda voor de daarop volgende vergadering.
 4. Indien er naar het oordeel van de verzoeker sprake is van een spoedeisend geval kan een verzoek, als bedoeld in lid 1 ter vergadering worden gedaan. Alsdan besluit de bestuursraad of het desbetreffende onderwerp aan de agenda voor die vergadering wordt toegevoegd dan wel overeenkomstig lid 3 naar de volgende vergadering wordt verwezen.

Artikel 6: Besloten vergadering

 1. De vergaderingen van de bestuursraad zijn in beginsel openbaar. Met inachtneming van artikel 27, lid 3 van het statuut worden de deuren gesloten indien sprake is van onderwerpen, welke een vertrouwelijk karakter dragen of die, gezien het stadium van voorbereiding van een voorstel, nog niet voor openbare bespreking in aanmerking komen.
 2. Indien op grond van het vorige lid een besloten vergadering wordt gehouden, beslist de overlegpartner, de voorzitter en/of de bestuursraad vóór de afloop van die vergadering, of en in hoeverre omtrent het daarin behandelde en omtrent de inhoud van de overgelegde stukken geheimhouding wordt opgelegd. Indien geheimhouding wordt opgelegd strekt die zich ook uit tot het verslag van die vergadering.
 3. De voorzitter dan wel de overlegpartner kunnen omtrent de inhoud van stukken, als hiervoor bedoeld, voorlopige geheimhouding opleggen. Hij geeft daarvan bij de toezending of overhandiging van de stukken kennis aan de leden van de bestuursraad.
 4. Geheimhouding, als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel geldt  totdat deze door de voorzitter, de overlegpartner respectievelijk door de bestuursraad is opgeheven. Indien het in verband met de beraadslaging hierover nodig wordt geoordeeld, wordt deze beslissing in een besloten vergadering genomen.
 5. Op leden van het college van burgemeester en wethouders en op ambtenaren,  welke op grond van artikel 26 van het statuut de vergadering van de bestuursraad bijwonen, zijn de vorige leden van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7:    Verslag besloten vergadering

 1. Het verslag van een besloten vergadering, als bedoeld in artikel 5 wordt afzonderlijk gehouden.
 2. Indien het in verband met het maken van op- of aanmerkingen over het in het eerste lid bedoelde verslag nodig wordt geoordeeld, wordt dit door de bestuursraad vastgesteld in een vergadering, die voor de duur, dat die vaststelling aan de orde is, besloten is.

Artikel 8:    Quorum

 1. De voorzitter opent de vergadering op het vastgestelde uur, nadat hij heeft vastgesteld dat tenminste de helft van het aantal zitting hebbende leden ter vergadering is opgekomen.
 2. Indien op het vastgestelde uur niet het op grond van het bepaalde in het vorige lid vereiste aantal leden is opgekomen, wordt de opening ten hoogste vijftien minuten uitgesteld, met dien verstande dat zodra het vereiste aantal leden is opgekomen, de voorzitter de vergadering terstond opent.
 3. Wanneer na vijftien minuten, als bedoeld in het vorige lid, niet het vereiste aantal leden is opgekomen belegt de voorzitter een nieuwe vergadering die hij kan oproepen met afwijking van het bepaalde in artikel 2.
 4. Deze nieuwe vergadering wordt gehouden, ongeacht het aantal leden, dat is opgekomen. In deze vergadering kan slechts worden beraadslaagd en besloten over onderwerpen, die voor de eerste vergadering waren geagendeerd.
 5. In afwijking van het bepaalde in de leden 1 en 2 kan de voorzitter in spoedeisende gevallen bepalen, dat de vergadering, ondanks het ontbreken van het vereiste aantal leden, doorgang vindt. In deze vergadering kunnen geen besluiten worden genomen.

Artikel 9:    Volgorde van behandeling

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 28, tweede lid van het statuut wordt onmiddellijk na de opening van de vergadering het verslag van de vorige vergadering aan de goedkeuring van de bestuursraad onderworpen.
 2. Na de behandeling van het verslag worden de op de agenda vermelde onderwerpen behandeld in de volgorde, waarin zij zijn vermeld.
 3. De voorzitter kan van deze volgorde afwijken voor de onderwerpen, waarvan hem bekend is dat daarover niet het woord en/of stemming zal worden gevraagd.

Artikel 10:  Verlening van het woord

 1. Geen lid voert het woord dan na het van de voorzitter verkregen te hebben, die dit verleent in de volgorde waarin het is gevraagd.
 2. Geen lid voert meer dan twee maal het woord over een aan de orde zijnde onderwerp, tenzij de commissie in bijzondere gevallen anders beslist.
 3. Het stellen van een korte vraag, waarop een beknopt antwoord gegeven kan worden, alsmede het plaatsen van een interruptie, worden niet als het voeren van het woord aangemerkt.
 4. Degene, die in tweede spreektermijn voor de eerste maal het woord voert, wordt geacht voor de tweede maal over hetzelfde onderwerp te spreken.
 5. In afwijking van het bepaalde in lid 3 kan de voorzitter het stellen van vragen en het plaatsen van interrupties verbieden, indien daardoor naar zijn oordeel de normale behandeling van het aan de orde zijnde onderwerp dreigt te worden verstoord.

Artikel 11:  Schorsing

De voorzitter kan de vergadering -al dan niet op verzoek van de bestuursraad‑ voor een door hem te bepalen tijd schorsen.

Artikel 12:  Sluiting beraadslaging en besluitvorming

 1. Wanneer niemand meer het woord vraagt en dit, overeenkomstig het bepaalde in de voorgaande artikelen ook niet meer kan verkrijgen, sluit de voorzitter de beraadslaging.
 2. Indien de beraadslaging is gesloten, of gebleken is dat geen beraadslaging wordt gewenst, gaat de bestuursraad over tot het uitbrengen van een advies.
 3. Indien de voorzitter vaststelt dat door geen der aanwezige leden het uitbrengen van een individueel advies wordt verlangd, concludeert hij dat besloten is om met betrekking tot dat onderwerp een gunstig advies uit te brengen.

Artikel 13:  Rondvraag

Na de behandeling van de agenda geeft de voorzitter aan de leden gelegenheid tot het stellen van korte vragen over onderwerpen, welke tot het werkterrein van de bestuursraad behoren.

Artikel 14: Verslag

 1. Van elke vergadering wordt door de zorg van de secretaris een verslag opgemaakt, waarin het standpunt van de bestuursraad beknopt en zakelijk wordt weergegeven.
 2. Het verslag wordt zo mogelijk in de eerstvolgende vergadering van de betreffende bestuursraad vastgesteld.

Artikel 15: Schriftelijk advies

 1. In, naar het oordeel van de voorzitter spoedeisende gevallen, kan de bestuursraad worden gevraagd buiten de orde van de vergadering om schriftelijk te adviseren.
 2. Indien schriftelijke advisering bij een of meerdere leden op bezwaren stuit, geschiedt de behandeling van het betreffende onderwerp alsnog zo spoedig mogelijk in een vergadering van de bestuursraad.

Artikel 16: Slotbepaling

 1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of in geval enige bepaling voor verschillende uitleg vatbaar is, beslist de bestuursraad.
 2. Dit reglement wordt aangehaald als "Reglement van orde voor de vergaderingen van de bestuursraad voor Engelen en Bokhoven".
 3. De bestuursraad kan dit reglement wijzigen of aanvullen, mits het ontwerp daartoe is goedgekeurd door burgemeester en wethouders.
 4. Dit reglement treedt in werking met ingang van de datum waarop het is vastgesteld.

Het ontwerp van dit reglement is goedgekeurd door burgemeester en wethouders van 's‑Hertogenbosch op 28 mei 2002.