U bent hier:

 

Raadsvoorstel

Agendanr.
Reg.nr.

:


02.0613

 

   

 

Bestuursraden en Wet dualisering gemeentebestuur

Inleiding

Als uitwerking van de vrijwillige annexatie van de voormalige gemeenten Empel en Meerwijk en Engelen zijn bij raadsbesluit d.d. 25 maart 1971 nr. 75 de bestuursraden voor Empel en Meerwijk en voor Engelen en Bokhoven ingesteld. In verband met de gemeentelijke herindeling (fusie met Rosmalen) zijn die bestuursraden bij raadsbesluit d.d. 2 januari 1996, nr. 96.007 opnieuw ingesteld. De taken, bevoegdheden en samenstelling van de bestuursraden zijn geregeld in de op 1 januari 1998 in werking getreden Verordening op de bestuursraden 1998 (raadsbesluit 20 november 1997, nr. 97.1076). Wettelijke basis vormt het artikel 82 van de Gemeentewet vóór dualisering. De belangrijkste taak van de bestuursraden was en is het toezien op de naleving van de annexatievoorwaarden en het adviseren aan het gemeentebestuur over zaken “waarbij de belangen van hun gebiedsdeel specifiek zijn betrokken”.

De Wet dualisering gemeentebestuur heeft mede tot gevolg dat de bestuursraden niet met hun oorspronkelijke grondslag (ingesteld door de raad) en werkwijze (o.a. wethouder als voorzitter) in stand blijven. De bestuursraden staan voor de keuze of zij een adviesorgaan aan de gemeenteraad dan wel aan ons college willen zijn. Op ambtelijk niveau heeft hierover overleg plaatsgevonden met delegaties van beide bestuursraden. Daarbij is naar voren gekomen dat zij opteren voor een rol als adviesorgaan aan ons college. Tegelijk hebben zij verzocht om de mogelijkheid te creëren dat bepaalde bestuursbevoegdheden aan hen worden overgedragen en om financiële ruimte teneinde het gewenst verruimde takenpakket ook te kunnen uitvoeren.

Statuut voor de bestuursraden

De keuze als adviesorgaan aan ons college is gezien de taken van en verhoudingen tussen de diverse bestuursorganen in het gedualiseerde bestel begrijpelijk en pragmatisch. De verordening op de bestuursraden is echter geen geëigend middel om de taken, bevoegdheden en samenstelling van de bestuursraden als adviesorgaan aan ons college te regelen. Met erkenning van de hierboven aangehaalde instellingsbesluiten en met respect voor de functie die de bestuursraden in het democratisch bestel vervullen hebben wij in overleg met de bestuursraden een statuut voor de bestuursraden vastgesteld, waarbij wij hen aanmerken als territoriale adviescommissies voor ons college, als bedoeld in het nieuwe artikel 82b van de (herziene) Gemeentewet.

Een exemplaar van het statuut treft u hierbij ter kennisname aan. Hierin is de “ombouw” van de adviesfunctie verwerkt. Door middel van doorhaling c.q. onderstreping zijn de verschillen ten opzichte van de thans in te trekken verordening aangegeven. Een aantal wijzigingen zijn redactioneel van aard en/of spreken voor zich. Voor zover dat niet het geval is kunnen de gewijzigde onderdelen als volgt worden toegelicht:

Artikel 1: De in dit artikel gekozen gebiedsomschrijving sluit aan bij de gemeentelijke wijk- en buurtindeling met de codes 0801 t/m 0804 en 1011 (werkgebied bestuursraad Empel en Meerwijk) en de codes 1201 t/m 1206 (werkgebied bestuursraad Engelen en Bokhoven).

Artikel 3, lid 1: De formele bevoegdheid van het rechtstreeks aan de gemeenteraad adviseren is geschrapt.

Artikel 3, lid 2: Thans is voorzien in de mogelijkheid dat wij de uitvoering van bepaalde bevoegdheden, die het werkgebied van de bestuursraad betreffen, aan die bestuursraden mandateren. Dit is gewenst om hen –naast de adviesfunctie- een meer zelfstandig rol te laten vervullen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de besteding van specifieke, op het werkgebied betrekking hebbende budgetten. De uitvoering van het mandaat zal steeds middels afzonderlijke besluitvorming nader moeten worden uitgewerkt, rekening houdend met het gemeentelijk beleid en het vereiste juridisch kader. Per geval zal worden bezien wat voor mandatering in aanmerking komt en welke voorwaarden daarbij dienen te gelden.

Artikel 5: De bestuursraden blijven ook in de nieuwe opzet de mogelijkheid behouden, maar dan indirect, om aan de gemeenteraad hun visie kenbaar te maken over onderwerpen die hun werkgebied betreffen. Zij dienen zich dan te richten tot het college, welke in voorkomende gevallen in een vroegtijdig stadium het advies van de bestuursraad inwint en het resultaat in het raadsvoorstel verwerkt. Bij het ontbreken hiervan kan de gemeenteraad besluiten om dit advies alsnog op te laten vragen.

Artikel 11: Vanwege de Wet dualisering gemeentebestuur is het thans nodig afzonderlijk te regelen dat leden van de bestuursraad geen collegelid kunnen zijn.

Artikel 24, lid 2: Het (raads)besluit tot bekrachtiging omtrent de toelating vervalt; beëdiging vindt plaats ten overstaan van de vaste overlegpartner voor de bestuursraad (lees: wethouder, zie hierna).

Artikel 25: Geheel in de lijn van de dualisering zal, anders dan nu het geval is, de (plaatsvervangend) voorzitter van de bestuursraad niet langer een collegelid zijn maar door de bestuursraad uit zijn midden worden aangewezen. Dit zal tevens bijdragen aan uitbouw van het “eigen gezicht” en de profilering van de bestuursraad. De beperking dat de voorzitter van de bestuursraad alleen een raadgevende stem heeft en de regeling omtrent vervanging worden overbodig.

Artikel 26: lid 1 en 2: Voor elk van de bestuursraden zal een wethouder als vaste overlegpartner worden aangewezen. Deze zal op uitnodiging van de bestuursraden de vergaderingen bijwonen. De overlegpartner mag dan aan de beraadslaging deelnemen en heeft geen stemrecht.

Artikel 26, lid 3: Voorzien is in de mogelijkheid dat de overlegpartner zich laat vervangen. Als regel zal dit een collegelid zijn doch daarvan kan worden afgeweken indien de te bespreken onderwerpen hiertoe aanleiding geven. Bij zeer specifieke bespreekpunten kan de overlegpartner zich overigens ook laten bijstaan.

Artikel 31: De gemeentelijke ambtelijke ondersteuning in de vorm van een aangewezen secretaris blijft. Deze draagt zorg voor ondersteuning van de bestuursraad in haar relatie tot het gemeentebestuur. Nieuw is dat de bestuursraad uit zijn midden een eigen secretaris aanwijst. Deze zorgt vooral voor het onderhouden van de (schriftelijke) contacten tussen de bestuursraad en de achterban. Een inmiddels in de praktijk gegroeide situatie krijgt hiermee een formele status en wordt verder uitgebouwd. Ook dit zal zonder twijfel bijdragen aan de versteviging van het eigen gezicht en de profilering van de bestuursraden.

Reglementen van Orde

De concept reglementen van orde voor de vergaderingen van de bestuursraden, welke zijn afgestemd op de nieuwe situatie en onze instemming hebben, liggen ter inzage.

Advies bestuursraden

Concepten van voorliggende stukken zijn voorgelegd aan de bestuursraden en hebben hun instemming.

Voorstel

Instemmen met bijgevoegd ontwerpbesluit.

Burgemeester en wethouder van 's-Hertogenbosch,
De secretaris,                             De burgemeester,

drs. P.A.G. Lansbergen               mr. dr. A.G.J.M. Rombouts

Bijlagen:
1. Statuut voor de bestuursraden 2002

Ter inzage:
1. Reglementen van Orde voor de vergaderingen van de bestuursraden
2. Advies van de commissie voor Bestuurszaken d.d. 24 juni 2002

De stukken liggen ter inzage in de leeskamer van de raadsleden.

Steller :   Aarts
Tel. :   073-6155388
E-Mail :   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De gemeenteraad van 's-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 4 juli 2002;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 mei 2002, regnr. 02.0613 ;

gelet op de Gemeentewet en de Wet dualisering gemeentebestuur;

Besluit:

  • In te trekken de Verordening op de bestuursraden 1998 (raadsbesluit d.d. 20 november 1997, regnr.  97.1076)
  • Kennis te nemen van het besluit van burgemeester en wethouders en van de burgemeester van 's-Hertogenbosch, inhoudende:
    • de bestuursraad voor Empel en Meerwijk en de bestuursraad voor Engelen en Bokhoven aan te merken als adviescommissies, als bedoeld in artikel 82b van de Gemeentewet;
    • de vaststelling van het Statuut voor de bestuursraden 2002.

's-Hertogenbosch,
De gemeenteraad voornoemd,
De secretaris,                             De voorzitter,

drs. P.A.G. Lansbergen               mr. dr. A.G.J.M. Rombouts