U bent hier:

Achtergrond bestuursraad
De gemeenteraad vormt samen met het college van burgemeester en wethouders het bestuur van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Deze bestuursorganen bepalen samen het lokale beleid en zijn ook verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. De bestuursraad is een adviesorgaan van het gemeentebestuur. Hij is begin jaren zeventig ingesteld toen de dorpen Engelen en Bokhoven (evenals Empel) hun zelfstandigheid opgaven en opgingen in de gemeente ‘s-Hertogenbosch. De oude gemeenteraden veranderden toen in bestuursraden.

Taken en bevoegdheden
De bestuursraad geeft het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd advies over alles wat het grondgebied en de bewoners van Engelen en Bokhoven raakt. Vóórdat een collegevoorstel naar de Gemeenteraad gaat, moet er advies worden gevraagd aan de bestuursraad. Wil het college daarvan afwijken, dan moet dat worden gemotiveerd. Dat betekent dus niet dat bestuursraad van Engelen en Bokhoven het in deze dorpen voor het zeggen heeft, maar wel dat hij overal over kan meedenken en -praten. Omdat in de bestuursraad mensen zitting hebben die goed op de hoogte zijn van lokale wensen en knelpunten, wordt er ook naar geluisterd. Er zijn talloze voorbeelden te geven van grote en kleine beleidszaken die onder invloed van de bestuursraad een wending hebben gekregen. Naast deze formele bevoegdheden ziet de bestuursraad het ook als zijn taak om initiatieven te ontplooien die de leefbaarheid van de dorpen ten goede kunnen komen. De taken, bevoegdheden en werkwijze van de bestuursraad zijn geregeld in verschillende officiële stukken. De belangrijkste zijn het Statuut voor de bestuursraden 2002, het bijbehorende raadsvoorstel met toelichting, en het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de bestuursraad voor Engelen en Bokhoven.

Wat wil de bestuursraad bereiken?
Tien jaar geleden telden Engelen en Bokhoven nog geen 3.000 zielen. De dorpen zijn nu hard op weg naar een inwonertal van 6.000. De ontwikkeling van de Haverleij verhoogt de druk op de bestaande voorzieningen. De inspanningen van de bestuursraad zijn er dan ook vooral op gericht om het voorzieningenniveau mee te laten groeien met het inwonertal. Zowel de sociale als de fysieke infrastructuur dienen verder ontwikkeld te worden. Tegelijkertijd zal alles in het werk worden gesteld om het eigen dorpse karakter van de Engelen en Bokhoven te behouden.