U bent hier:


Aanwezig
Voorzitter : de heer M.F.J.M. Kroezen
Overlegpartner : de heer P.E. Kagie 
Ambt. secretaris: mevr. J. Pawiroredjo
Leden
                         : mevrouw I.W.J. Claessens 
                         : de heer G.A.M. Koelemij
                         : de heer C. Lavell
                         : mevrouw Y. Mulkens
                         : mevrouw M.M. van den Oord – Raemaekers
                         : de heer L.A.M. Pigmans
                         : mevrouw Y. Schram
                         : de heer E.A.P. de Visser Publiek
                         : 3 personen
Pers  : mevrouw A. van den Dungen (Brabants Dagblad)
 
1. OPENING  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2. VERSLAG OPENBARE VERGADERING 4 JULI 2016
 
Pagina 1: De heer Kroezen merkt op dat mevrouw Mulkens zowel in de lijst van aan- als afwezigen vermeld staat. Het is “wijkbus” en geen “buurtbus”.  De authentieke lantaarnpalen zijn in het beschermd dorpsgezicht in Bokhoven geplaatst. Dat houdt meer in dan alleen het pleintje voor de kerk.  De gemeente “betreft” moet zijn “betreurt”.
 
Pagina 2: Geluidshinder Koningsdag Mevrouw Schram informeert of er meldingen zijn ontvangen naar aanleiding van het evenement Kingsland. Mevrouw Pawiroredjo meldt dat er bij de politie 40 meldingen van overlast zijn ontvangen uit diverse plekken uit de stad. De gemeente heeft een geluidmeting laten verrichten, maar daaruit bleek geen overschrijding. De meting is echter in een beperkt tijdpad uitgevoerd en sluit niet aan bij de beleving van burgers. Mocht het evenement volgend jaar weer georganiseerd worden, dan is een uitgebreidere meting noodzakelijk.
 
Datum informeel overleg Het informeel overleg met de heer Kagie wordt gepland op maandag 17 oktober om 15.30 uur in de Engelenburcht. Mevrouw Claessens, mevrouw Van den Oord en de heer De Visser zijn dan afwezig.
 
Het verslag wordt vastgesteld.
 
3. HANDHAVING BOA’s in Engelen en Bokhoven  De heer Lavell meldt dat er vanuit de dorpskern klachten zijn binnen gekomen over geluidsoverlast van een partyschip aan de afmeerkade in Engelen. Er bestaat onduidelijkheid over de vraag wie er voor de handhaving zorg draagt: de politie, boa’s of Rijkswaterstaat? Verder liggen schepen veel te lang aan de afmeerkade. Ook zijn er klachten over overlast van geluid en stank door schepen die aan de kade liggen en stroom opwekken door dieselaggregaten.  Ook zijn er vragen over de handhaving door BOA’s bij het Engelermeer. De heer Kagie stelt voor om mevrouw Vermeulen (afdelingshoofd Stadstoezicht) uit te nodigen om de vragen m.b.t. de rol van BOA’s in relatie tot Engelen en Bokhoven met de BR te bespreken. 

4. BEGROTING 2017 (m.b.t. Engelen en Bokhoven)
 
Wonen Mevrouw Schram geeft aan dat er in de begroting ruim aandacht wordt besteed aan het realiseren van nieuwe woonvormen, bijv. door de toenemende vergrijzing. De gemeente wil daarom “ruim baan geven aan zowel gemeente brede als wijk- en dorpsinitiatieven die op het gebied van zorg, welzijn en leefbaarheid worden genomen.”1 De BR heeft al eerder gesproken over het realiseren van een zorgkasteel. In de begroting is opgenomen dat “de activiteiten van de B.V. Haverleij sinds 2012 grotendeels waren bevroren, maar inmiddels weer zijn opgepakt. Aan Sjoerd Soeters is gevraagd een stedenbouwkundige verkenning hiervoor te maken en daarin tevens het laatste kasteel, Oeverhuyze, te betrekken. In 2016 wordt de stedenbouwkundige verkenning uitgewerkt.”2  De BR adviseert om in dat verkennend onderzoek voor de hele gemeente ’s-Hertogenbosch aandacht te vragen voor wonen en zorg. In dat kader geeft de BR ter overweging mee om te bekijken of er een mogelijkheid is om het kasteel Oeverhuyze de bestemming van zorgkasteel te geven. Daar is best veel belangstelling voor.  De heer Kagie geeft aan dat de gemeente op dit moment bezig is om initiatieven op het gebied van zorg en wonen in kaart te brengen. Hij stelt voor om in december of januari de stand van zaken m.b.t. die zorginitiatieven en de uitkomsten van de stedenbouwkundige verkenning in relatie tot Engelen en Bokhoven met de BR te bespreken. 
 
Verbeteren sociaal culturele accommodaties Op de begroting is voor 2017 een bedrag opgenomen van € 70.000,- voor het verbeteren van sociaal culturele accommodaties. De werkgroep is druk bezig met het nadenken over de toekomst van de Engelenburcht. Op dit moment wordt de kantine van de Engelenburcht gemoderniseerd. Mevrouw Schram informeert of er een beroep kan worden gedaan op dat budget voor de doorontwikkeling van de Engelenburcht. Wellicht zou er ook een beroep kunnen worden gedaan op het wijkspeerpuntenbudget. Het is onduidelijk op welke middelen een beroep zou kunnen worden gedaan.  De heer Kagie geeft aan dat de heer Van de Kamp (lid van de werkgroep) contact heeft met mevrouw Hofman over de doorontwikkeling van de Engelenburcht zowel op de huidige locatie als in brede zin. Het wijkspeerpuntenbudget is bedoeld voor initiatieven vanuit de bewoners, het Maatschappelijk Initiatieven Fonds voor grotere initiatieven. Op 4 oktober vindt er een miniconferentie plaats over het wijkspeerpuntenbudget. Daar wordt ook besproken hoe de budgetten zich tot elkaar verhouden.   .  Erfgoed toegankelijk maken voor meer mensen In de begroting staat dat er “meer aandacht komt voor de historie van minder voor de hand liggende wijken, zoals de Haverleij.” Mevrouw Schram informeert of dat betekent dat de Heemkundekring Angrisa een beroep kan doen op beschikbare middelen. Dit valt binnen de portefeuille van wethouder Van Olden. De heer Kagie zal de vraag uitzetten. 
 
Maatschappelijk Initiatieven Fonds (MIF)3 Mevrouw Schram informeert hoe hoog het budget is voor het Maatschappelijk Initiatieven Fonds (MIF). De heer Kagie geeft aan dat er voor 2016 nog ongeveer een half miljoen beschikbaar is. Geld dat in 2016 over is, wordt overgeheveld naar het budget van 2017. 
 
Intensieve recreatie Engelermeer Mevrouw Schram heeft gezocht naar het item “Engelermeer”. Daar is niets over terug te vinden in de begroting. Gevraagd wordt of er een bedrag in de begroting is opgenomen voor intensieve recreatie aan het Engelermeer, bijv. voor natuurontwikkeling. De heer Kagie antwoordt dat bepaalde titels niet één-op-éen onder die titel terug te vinden zijn in de begroting. Hij spreekt af dat hij vóór 7 oktober 2016 laat weten welke middelen er in de begroting voor het Engelermeer zijn opgenomen. 
 
1 Begroting 2017, p. 12 2 Begroting 2017, p. 194. 3 Uit begroting 2017, p. 41: “Het Maatschappelijk Initiatieven Fonds wordt ingezet om bewonersinitiatief en sociaal ondernemerschap te stimuleren en te faciliteren.”