U bent hier:

VERSLAG BESTUURSRAAD VOOR ENGELEN EN BOKHOVEN

DATUM: 4 JULI 2016

Aanwezig

Voorzitter : mevrouw Y. Schram

Overlegpartner : de heer P.E. Kagie

Ambt. secretaris: mevr. J. Pawiroredjo

Leden : mevrouw I.W.J. Claessens

: de heer G.A.M. Koelemij

: de heer C. Lavell

: mevrouw Y. Mulkens

: mevrouw M.M. van den Oord – Raemaekers

: de heer L.A.M. Pigmans

: mevrouw Y. Schram

: de heer E.A.P. de Visser

Publiek : 5 personen

Pers : mevrouw A. van den Dungen (Brabants Dagblad)

Afwezig : de heer M.F.J.M. Kroezen

: mevrouw Y. Mulkens

 

1. OPENING

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. De heer Kroezen en mevrouw

Mulkens zijn afwezig. Er zijn geen insprekers.

2.VERSLAG VERGADERING 30 MEI 2016 + VERSLAG WIJKTAFELBIJEENKOMST

Naar aanleiding van:

Wijktafel bijeenkomst

Er was een grote opkomst bij de wijktafelbijeenkomst. De heer Pigmans meldt dat de voorbereidingen

voor het realiseren van de buurtbus goed verlopen. Tot nu toe zijn er 70 mensen die zich als lid

hebben aangemeld. Het moeten er uiteindelijk 200 worden.

Verwijderen en vervangen lantaarnpalen in Bokhoven

De heer Kagie meldt dat de plannen over het verwijderen en vervangen van lantaarnpalen in zowel

Engelen als in Bokhoven in 2012 uitvoerig zijn besproken met de BR. Daarbij is uitgelegd dat de oude

dorpskernen in Engelen en Bokhoven authentieke lantaarnpalen zouden krijgen. Voor Bokhoven

betekent dat alleen op het pleintje voor de kerk en niet op de dijk in Bokhoven. De oude lantaarnpalen

van de dijk in Bokhoven zijn niet teruggeplaatst op de Uilenburg. Ze liggen op de gemeentewerf.

De aannemer zou de communicatie over het verwijderen van de lantaarnpalen in Bokhoven verzorgd.

Dat is niet gebeurd. De gemeente betreft dat ten zeerste en heeft de aannemer daarop aangesproken.

Mevrouw Van den Oord geeft aan dat de bewoners zijn geïnformeerd. Het zou beter zijn geweest als

ze eerder op de hoogte waren gesteld.

Beide verslagen worden onder dankzegging vastgesteld.

 

3.STAND VAN ZAKEN DIERENPARKJE

De heer Lavell meldt dat er op 7 juni een vervolgoverleg heeft plaatsgevonden tussen de gemeente

en de vereniging Dierenpark en kinderboerderij ’s-Hertogenbosch. De vereniging vergadert op 5 juli

over de vervolgstappen.

De heer Kagie geeft aan dat er twee besprekingen hebben plaatsgevonden met de vereniging.

Mevrouw Wijnen (Adviesbureau Zorgzaam Ondernemen) heeft als onafhankelijk adviseur gesproken

met vertegenwoordigers van alle gemeentelijke en particuliere dierenparkjes en met het bestuur van

de Vereniging van de Bossche en Rosmalense kinderboerderijen, dierenparken en dierenweides. Op

7 juni heeft zij een presentatie gegeven over de toekomst van de dierenparkjes.

De gemeenteraad heeft in het kader van de ombuigingen ingestemd om dierenparken,

kinderboerderijen en dierenweides over te dragen aan burgers. De ombuiging bedraagt € 100.000,-.

Op 20 juli 2016 wordt het collegevoorstel “Voortgang ombuigingen dierenparken, kinderboerderijen en

dierenweides” besproken door B&W. De gevolgen van de bezuiniging zullen worden doorgeleid naar

de gemeenteraad. De gemeenteraad kan die vervolgens meenemen in de begrotingsbehandeling. De

bezuiniging gaat pas in op 1 januari 2017.

Op voorstel van mevrouw Schram zal het onderwerp “begroting 2017” voor de vergadering van 3

oktober worden geagendeerd. De heer Kagie vraagt om met betrekking tot de begroting van tevoren

aan te geven welke punten de BR wil bespreken.

 

4.STAND VAN ZAKEN ENGELERPARK

De heer De Visser geeft aan dat de voorzitter van FC Engelen op 18 januari jl. heeft ingesproken

tijdens de vergadering van de BR. Daarbij is aangegeven dat er een tekort is aan een speelveld en

twee kleedkamers. Voor het zomerreces zou er meer bekend zijn over de toewijzing van het

kunstgrasveld. Gevraagd wordt naar de stand van zaken.

De heer Kagie antwoordt dat er binnenkort een voorstel voorgelegd wordt aan het college. De inhoud

van het besluit is nog niet bekend. Het betreft de toewijzing van een kunstgrasveld uit de middelen

2015. De gemeenteraad heeft opdracht gegeven om ook verder te kijken tot 2018. Daarnaast zijn er

andere zaken die spelen, o.a. vragen rondom kleedlokalen en hockey. Hij stelt voor om de heer

Groenen, hoofd van de afdeling sport en recreatie, uit te nodigen voor een extra overleg met de BR

om het totale sportaccommodatiebeeld en de knelpunten toe te lichten. De heer De Visser zal een

datumvoorstel doen en ook de overlegvorm doorgeven.

 

5.PRIORITEITENLIJST

Geluidsoverlast Brabanthallen

De Brabanthallen heeft in de omgevingsvergunning (milieuvergunning) de mogelijkheid om naast de

reguliere bedrijfsvoering 12 keer per jaar een evenement te organiseren waarbij ruimere

geluidsnormen gelden. Begin januari 2016 heeft Brabanthallen een omgevingsvergunning

aangevraagd en gekregen om de activiteiten op één van deze 12 dagen te wijzigen. Men wil jaarlijks

op Koningsdag een evenement organiseren. Hiervoor wordt een eerder verleend evenement

(tractorpulling) ingeruild/gewijzigd in een evenement op Koningsdag (Kingsland).

Mevrouw Schram vraagt of er bezwaren op zijn binnen gekomen. Dat zal worden nagevraagd.

Stuurgroep Engelermeer

De heer Lavell meldt de BR een inspraakreactie heeft ingediend. Op 14 juni jl. is de ontvangst

daarvan bevestigd. Daarin staat dat de beantwoording enige tijd vergt, maar dat de afdeling zijn best

doet om inhoudelijk zo snel mogelijk te reageren. Tot op heden is er nog geen reactie ontvangen.

De BR vraagt wanneer het beleidsontwikkelingskader aan de gemeenteraad wordt aangeboden. De

heer Kagie geeft aan dat aangegeven zal worden wanneer het document beschikbaar gesteld wordt.

Dan kan de BR daarop anticiperen richting besluitvorming in de gemeenteraad. De heer De Visser

maakt zich er zorgen over dat de BR achter de feiten aanloopt. Binnen de BR bestaat het gevoel dat

de stuurgroep op zichzelf opereert. De BR zou graag ruim van tevoren de gelegenheid willen krijgen

om mee te praten. De heer Lavell zal de BR op de hoogte stellen als hij een reactie heeft ontvangen

op de inspraakreactie.

Vochtproblematiek katholieke kerk Bokhoven

Mevrouw Van den Oord meldt dat er in samenwerking met de Rijksdienst, afdeling Beheer Openbare

Ruimte en de BAM een oplossing is gevonden voor de vochtproblematiek. Daarmee wordt voorkomen

dat er ernstige verzakkingen ontstaan. Er is nu een afspraak gemaakt om ten minste een jaar lang te

monitoren.

Onderhoud buitenwegen

De heer De Visser meldt dat er enige tijd geleden een bezoek is gebracht aan de betreffende locaties

om te kijken hoe de bermen erbij lagen. Voor het jaar 2016 staan de volgende werkzaamheden

gepland: Zevenvierendeel (aanbrengen nieuw asfalt) en Engelenseweg (herstel randschade). Verder

worden uit het oogpunt van veiligheid in diverse bermen de gaten opgevuld. De heer De Visser

informeert welke maatregelen er aan de bermen van de Baron van der Aaweg genomen gaan worden.

Afgesproken wordt, dat de heer Maas daar contact over opneemt met de heer De Visser.

 

6.RONDVRAAG

Stand-van-zaken-overzicht

De heer Kagie geeft aan dat er wellicht een aantal onderwerpen van de lijst afgevoerd c.q. opgevoerd

kunnen worden. Mevrouw Schram geeft aan dat zij nu niet aan kan geven welke onderwerpen

afgevoerd kunnen worden. De BR heeft van de afdeling Erfgoed een inventarisatielijst ontvangen van

monumenten in Engelen en Bokhoven. Dat onderwerp kan op het overzicht worden geplaatst.

Verkeersmeting Bokhovense Maasdijk

De heer De Visser spreekt zijn dank uit aan de gemeente voor het uitvoeren van geluids- en

snelheidsmetingen op de Bokhovense Maasdijk. Aan de hand van de metingen kan bepaald gaan

worden of er aanvullende maatregelen genomen moeten worden.

Elektrische laadpalen

Mevrouw Claessens spreekt haar complimenten uit over het contact met de gemeente. Er heeft een

zeer constructief gesprek plaats gevonden. Zij verwacht dat de BR samen met de gemeente tot een

goede oplossing kan komen.

Afvalbakken bij bankjes Bokhovense Maasdijk

Mevrouw Claessens meldt dat zij via de mail contact heeft gehad met de heer Maas over afvalbakken

bij bankjes aan de Bokhovense Maasdijk. Het valt op dat het praktisch schoon is bij een bankje waar

wèl een afvalbak staat. Bij een volgend bankje waar géén afvalbak staat, ligt allemaal rotzooi. Zij

verzoekt nogmaals om ook daar een afvalbak te plaatsen. Dit verzoek zal worden neergelegd bij de

heer Maas.

Afvalbak Graaf van Solmsweg

De heer Lavell vraagt of er een afvalbak geplaatst kan worden aan de Graaf van Solmsweg onderaan

de loswal bij ’t Bènkske. Het ligt daar vol met afval. Mensen nemen niet de moeite om hun afval boven

bij de snackbar weg te gooien. Mevrouw Schram geeft aan dat het een probleem is, dat ook met

opvoeding te maken heeft.

Bezoek buitengebied

Mevrouw Schram meldt dat de fietstocht met wethouder Logister op 6 juli 2016 niet doorgaat in

verband met ziekte. De BR gaat een nieuwe afspraak inplannen met de wethouder.

Informeel overleg wethouder Kagie met BR

De heer Kagie stelt voor om na de zomervakantie een informeel overleg met de BR te plannen. De BR

komt daarop terug.

 

7.SLUITING

De voorzitter sluit de vergadering om 20.40 uur. De volgende vergadering is gepland op maandag 3

oktober 2016.

’s-Hertogenbosch 25 juli 2016,

 

Jane Pawiroredjo