U bent hier:

Aanwezig
Voorzitter : de heer M.F.J.M. Kroezen
Overlegpartner : de heer P.E. Kagie
Ambt.secretaris: mevr. J. Pawiroredjo
Genodigden : bij de wijktafel: mevrouw R. Bosch (ambtelijk) en de heer H. van der Kamp
Leden : de heer G.A.M. Koelemij
: de heer C. Lavell
: mevrouw Y. Mulkens
: mevrouw M.M. van den Oord – Raemaekers
: de heer L.A.M. Pigmans
: mevrouw Y. Schram
: de heer E.A.P. de Visser
Publiek : bij de wijktafel ca. 80 personen
: bij de vergadering van de BR 2 personen
Pers : bij de wijktafel: mevrouw A. van den Dungen (Brabants Dagblad)
Afwezig : mevrouw I.W.J. Claessens
1. OPENING
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.


2.WIJKTAFEL “WIJKBUS ENGELEN/BOKHOVEN”
De bijeenkomst wordt geleid door Riekje Bosch. Het verslag van de wijktafel wordt als bijlage aan het
verslag van de bestuursraad toegevoegd.

3.VERSLAG VERGADERING 11 APRIL 2016
WMO-loket of zorgplein in Engelen
“Het is de bedoeling dat er in sommige stadsdelen mogelijkheden worden gecreëerd om bijvoorbeeld
twee dagdelen per week gesprekken te voeren met bewoners.” Gevraagd wordt wanneer de planning
gereed is. De heer Kagie antwoordt dat verwacht wordt dat de planning voor het zomerreces gereed
is.
Verkeersmeting Bokhovense Maasdijk
De verkeersmeting moet nog plaatsvinden.
Dierenparkje:
De heer Lavell meldt dat er op 12 april een overleg heeft plaatsgevonden tussen de gemeente en de
vertegenwoordigers van alle dierenparkjes in ’s-Hertogenbosch. Daarbij zijn wensen en mogelijkheden
geïnventariseerd. Op 7 juni is er een vervolgoverleg gepland. Verwacht wordt dat de rapportage met
betrekking tot alle dierenparkjes voor het zomerreces wordt aangeboden aan de gemeenteraad.
Onderhoud buitenwegen
Mevrouw Mulkens en de heer De Visser hebben met mevrouw Ilbrink en de heren Kagie, Gijsbrechts
en Maas een bezoek gebracht aan de betreffende locaties om te kijken hoe de bermen erbij lagen. De
heer Kagie meldt dat de BR voor de vergadering van 4 juli op de hoogte zal worden gebracht van de
stand van zaken.
Elektrische laadpalen
De heer Pigmans meldt dat hij samen met mevrouw Claessens en de heren Pluijgers en Van Gestel
gesproken heeft over de elektrische laadpalen in Slot Haverleij. Het was een goed en constructief
overleg. De ambitie is om strategisch/pro-actief te werk te gaan (dus niet wachten tot er aanvragen,
tekorten of zelfoplossingen ontstaan). Voorkeur voor het plaatsen van de elektrische laadpalen is op
de binnenterreinen. De gemeente plaatst de palen niet zelf. Daarvoor is zij afhankelijk van externe
partijen. De behoefte aan laadpalen is nu groter dan het aanbod. Verwacht wordt dat die zal stijgen.
Op dit moment is er een wachtlijst van 80 aanvragen in heel ’s-Hertogenbosch.
Overtollige gebouwen enz. van agrarische bedrijven in Engelen en Bokhoven
De heer Lavell meldt dat hij ook aanwezig was bij het gesprek met de heer Meulendijks en mevrouw
Van Loon. De heer Kroezen geeft aan dat er op 6 juli 2016 een vervolgbezoek is gepland. Dan brengt
wethouder Logister een bezoek aan het bestuursgebied Engelen en Bokhoven.

4.RONDVRAAG
Verwijderen en vervangen lantaarnpalen in Bokhoven
Mevrouw Van den Oord meldt dat er in 2012 een gemeentelijk besluit is genomen over de gefaseerde
vervanging van oude lantaarnpalen in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Deze zouden dan tevens van
milieuvriendelijke LED-verlichting worden voorzien. In mei 2016 zijn bewoners van Bokhoven
onaangekondigd geconfronteerd met de vervanging van karakteristieke lantaarnpalen langs de dijk in
Bokhoven en bij de entree van het dorp. Er ontstond grote consternatie en er werden veel klachten
ingediend bij de gemeente ’s-Hertogenbosch. Bewoners weten niet waar deze actie vandaan komt.
Na diepgaand speurwerk is er een presentatie uit 2012 naar boven gekomen waarin de vervanging
van de lantaarnpalen is uitgewerkt. Deze plannen zijn toen met de BR besproken.
Communicatie vooraf over het hoe en waarom van de vervanging van de lantaarnpalen zou wenselijk
zijn geweest. Zeker omdat er in het verleden lantaarnpalen uit Bokhoven zijn weggehaald die
vervolgens weer in de Uilenburg geplaatst zijn. Dat ligt erg gevoelig bij de bewoners.
Als er een goede communicatie was geweest, dan hadden bewoners in ieder geval de kans gehad om
zich te informeren en eventueel gezamenlijk actie te ondernemen. Nu staan ze voor een voldongen
feit en lijkt er weinig meer te beïnvloeden. Mevrouw Van den Oord vraagt namens de verontruste
bewoners van Bokhoven aan de wethouder welke mogelijkheden er voor de bewoners zijn en hoe zij
verder kunnen handelen. De heer Kagie zal daar navraag naar laten doen.
Leden bestuur Engelenburcht
De heer Koelemij meldt dat de heer R. van Brandwijk ook onderdeel uitmaakte van het bestuur. Het
bestuur van de Engelenburcht is inmiddels gewijzigd1. De leden van het bestuur zullen zich de
komende maanden buigen over de toekomst van de Engelenburcht.
Op verzoek van mevrouw Schram zullen de verslagen van de vergaderingen van de BR voorafgaand
aan de besloten vergadering van de BR naar de leden worden verzonden.
De heer Kagie meldt dat het “stand-van-zaken”-overzicht m.b.t. actiepunten van de BR voorafgaand
aan de vergadering van 4 juli a.s. aan de BR zal worden verzonden.

5.SLUITING
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur. De volgende vergadering is gepland op maandag 4
juli 2016.
’s-Hertogenbosch 1 juni 2016,
Jane Pawiroredjo

1 Er is een nieuw interim bestuur dat op 23 mei 2016 over alle ins en outs is geïnformeerd. Rob van Brandwijk en Angela van
den Dungen zijn afgetreden en hebben recent overdracht gedaan. Zij blijven als kennisbank beschikbaar voor het nieuwe
bestuur. Deze wordt gevormd door Franks Hoevenaars, Jacqueline Dhondt, Geert de Vries, Wolter van Klompenburg en
Herman van der Kamp.
Met de werkgroep (Herman van der Kamp, Geert de Vries, Erik Kruisheer, Wim Baars) en de stuurgroep (werkgroep aangevuld
met Yvonne Schram en Guido Koelemij) worden er de komende maanden diverse mogelijkheden onderzocht op welke wijze de
Engelenburcht in de nabije toekomst gaat functioneren. Enerzijds met bestaande/potentiële gebruikers en anderzijds op diverse
locaties.

 

Attachments:
Download this file (verslag wijktafel wijkbus 2016-05-30.pdf)verslag wijktafel wijkbus 2016-05-30.pdf[Verslag Wijktafel Wijkbus 30-05-2016]29 kB