U bent hier:

Aanwezig
Voorzitter : de heer M.F.J.M. Kroezen
Overlegpartner : de heer P.E. Kagie
Ambt.secretaris: mevr. J. Pawiroredjo
Genodigden : de heer M. Mulder en mevr. H. Ketelaars (Divers)
Leden : mevrouw I.W.J. Claessens
: de heer G.A.M. Koelemij
: de heer C. Lavell
: mevrouw Y. Mulkens
: mevrouw M.M. van den Oord – Raemaekers
: de heer L.A.M. Pigmans
: mevrouw Y. Schram
: de heer E.A.P. de Visser
Pers : mevrouw A. van den Dungen (Brabants Dagblad)
Publiek : 2 personen
1. OPENING EN GELEGENHEID TOT INSPREKEN
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Er zijn geen insprekers.

2. CLUB “LEVENSVERHALEN VERTELLEN”
De heer Mulder (Divers) en mevrouw Ketelaars (vrijwilliger) hebben elkaar ontmoet op een
informatiebijeenkomst van Stichting Levensverhalen. Mevrouw Ketelaars heeft een aanvullende
cursus gevolgd bij de stichting. Zij heeft gesproken met mevrouw Van Mil en heeft geprobeerd om
een project op te zetten waarbij jongeren en ouderen elkaar ontmoeten. Daar was weinig animo
voor. Zij wil een nieuwe poging wagen om ca. 10 mensen te vinden die bereid zijn hun
levensverhaal te vertellen. Mevrouw Ketelaars komt geregeld bij oudere mensen thuis. Een deel
heeft dementie en een deel niet. Zij praat met hen over hun verleden. Er worden boeiende
verhalen verteld. Het betreft mensen van boven de 70 die behoefte hebben om terug te kijken op
hun leven, wat ze hebben meegemaakt. Gezocht wordt naar mensen uit Engelen in de leeftijd
tussen 70 en 80 jaar (geboren in de jaren ‘30/40). Het doel is om in Engelen een vertelgroep te
starten voor oudere mensen, die een keer of acht bij elkaar komt, om samen hun verhalen te
delen over het leven. Elke keer staat één persoon centraal en die deelt zijn verhaal. Dat zorgt voor
een verbindend effect. Geprobeerd wordt om daarmee in juni te starten. De maanden april en mei
worden gebruikt voor de voorbereiding. Aan de BR wordt gevraagd of zij mensen kennen die
daaraan mee zouden willen doen.
Mevrouw Mulkens maakt deel uit van Heemkundekring Angrisa. Die vereniging is ook bezig om
met oud-Engelnaren te praten over wat zij weten van de geschiedenis. Dat zijn vaak individuele
gesprekken die gevoerd worden. Mevrouw Ketelaars zou contact op kunnen nemen met Angrisa,
de seniorenvereniging of via de kerken. Mevrouw Van den Oord geeft aan dat ouderen uit
Bokhoven de laatste donderdag van de maand bij elkaar komen. Daar zou mevrouw Ketelaars
zich ook bij aan kunnen sluiten. In het Pareltje wordt elk kwartaal een persoon die al heel lang in
Bokhoven woont of gewoond heeft geïnterviewd om zijn/haar levensverhaal met de dorpsgenoten
te delen.
3. Zorg en welzijn
De heer Kagie verzorgt een presentatie1 over de stand van zaken met betrekking tot zorg en
welzijn.
Vanaf 1 januari 2015 is zorggeld overgegaan van de centrale overheid naar de gemeente. Daarbij
spelen twee kernuitgangspunten: de mens staat centraal en betere zorgverlening met minder
geld. Er moest fors bezuinigd worden. Op 1 januari 2015 ontving de gemeente ’s-Hertogenbosch
een bedrag van € 120 miljoen.
Circa 9.000 Bosschenaren ontvangen zorg en ondersteuning. Dat kan variëren van een
scootmobiel tot het opsluiten van een jeugdige in een jeugdzorg plus instelling ter bescherming
van de jongere. Zo’n opname kost bijvoorbeeld al gauw € 100.000 tot € 500.000 bij een verblijf
van een jaar. Dat is de zwaarste categorie zorg. Daarnaast vindt er ook tijdelijke opvang van
jongeren plaats door Reinier van Arkel. Ook zijn er zo’n 280 volwassenen die leven in een
beschermd wonen voorziening. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft de eerste
verantwoordelijkheid voor deze rol voor de hele regio.
Bosschenaren kunnen ondersteuning ontvangen, bijvoorbeeld voor mantelzorg, als
ervaringsdeskundige, als werker of bij het ondernemen van maatschappelijke initiatieven.
Uit welke werkelijkheid komen we? Het “zorgstelsel was” veelal verhokt, bureaucratisch, nietflexibel
en het systeem was dominant. Daardoor kwam de zorgverlening aan mensen in de knel.
De ambitie is te komen tot een doeltreffender zorgstelsel. Daarbij zijn de mensen het vertrekpunt:
basis in wijk en buurt. Bij de transformatie gaat het er in de kern om dat de zorg steeds meer en
beter geregeld wordt vanuit de eigen omgeving: meer benutten van kracht van burgers.
Basisondersteuning meer benutten in plaats van specialistisch. Door interactie tussen de
onderlinge hulpverleners/professionals worden problemen binnen een gezin beter onderkend en
gestroomlijnd. Zorgwerkers in de wijk vormen de schakel nar de tweede en derdelijns zorg.
Samen met de partners is gekozen voor gebiedsgericht organiseren, sturen en financieren. Dorp,
wijk en buurt vormen de “werkvloer”. Dit geldt ook voor Engelen en Bokhoven. Welke
maatschappelijke vraagstukken leven er in Engelen en Bokhoven? Stel dat er 120 mensen in
Engelen wonen in de leeftijd tussen 60 en 65. We kunnen nu dan al vooruitzien deze mensen over
5 à 10 jaar meer diensten en zorg nodig hebben. Daar moet naar gekeken worden. We zullen veel
meer flexibiliteit aan de dag moeten leggen. Daarnaast zal de vergrijzing van een kwalitatief
antwoord moeten worden voorzien. Er wordt bijvoorbeeld op de dagactiviteiten bezuinigd. Het zou
op buurt- en wijk niveau toch mogelijk moeten zijn om de krachten te bundelen om goede
dagactiviteiten neer te zetten. Combineer gelden van overheid en particulieren en laat vooral de
vraag van maatschappelijke initiatieven uit de samenleving komen. Neem bijvoorbeeld Sint
Jozefoord in Nuland. Dat is een prachtig initiatief. De mindset moet worden: ruim baan voor
maatschappelijke initiatieven. Daar liggen de kansen!
Mevrouw Schram stelt o.a. aan de orde dat er ook bezuinigd wordt op mensen die mantelzorg
verlenen. De heer Kagie geeft aan dat de policy is dat mensen uit de eigen omgeving hulp
verlenen. De gemeente draagt zorg voor de PGB’s. In de afgelopen jaren hebben wij echter als
samenleving een situatie laten ontstaan die uit zijn voegen is gegroeid (PGB’s worden in sommige
gevallen als inkomensvoorziening gebruikt). Die situatie kan niet in een keer worden gehalveerd.
Daar moet respectvol mee worden omgegaan. Bij nieuwe casussen moet worden voorkomen dat
dergelijke situaties ontstaan. Mevrouw Schram informeert hoe het staat met de aanbesteding van
thuishulpen. De heer Kagie geeft aan dat er geen Europese aanbesteding heeft plaatsgevonden.
Er wordt goed samengewerkt tussen de instellingen.
De heer De Visser informeert naar het oprichten van een wmo-loket of zorgplein in Engelen. De
heer Kagie antwoordt dat er voor alle professionals een uitvalsbasis is in de Helftheuvel. Het is de
bedoeling dat er in sommige stadsdelen mogelijkheden worden gecreëerd om bijvoorbeeld twee
dagdelen per week gesprekken te voeren met bewoners. Verwacht wordt dat de planning voor de
zomer gereed is.
Mevrouw Claessens meldt dat het realiseren van een zorgkasteel een van de speerpunten is van
de BR, bijv. Oeverhuyze. De BR wil daar graag een keer over brainstormen met de heer Kagie.
De heer Kagie staat open voor initiatieven op het gebied van woon en zorg. Het initiatief zal vanuit
de BR moeten komen.
Mevrouw Mulkens merkt op dat er een aantal jaren geleden een opvoedwinkel was. Dat was een
groot succes. Zij vraagt in hoeverre er nog mogelijkheden zijn voor dergelijke initiatieven. De heer
Kagie geeft aan dat er alle ruimte is voor dergelijke initiatieven.
De heer Lavell merkt op dat het belangrijk is dat eerstelijns deskundigen niet overladen worden
met allerlei administratieve verplichtingen waardoor dat ten koste gaat van de zorg. Hij signaleert
een ander probleem, bijvoorbeeld bij de facturering door ziektekostenverzekeraars en
zorgverleningsinstellingen. Hij vraagt zich af wie er zicht houdt op de uren die door
zorgverleningsinstellingen gedeclareerd worden bij ziektekostenverzekeraars. Draait de gemeente
voor deze kosten op? De heer Kagie antwoordt dat de gemeente een lumpsum benadering heeft.
Er is in beeld gebracht hoeveel zorg er in 2013 en 2014 is verleend. Zorgverleningsinstellingen
ontvangen een bedrag dat daarop is gebaseerd. Er wordt niet gedaan aan facturering per uur.
4. VERSLAG VERGADERING 7 MAART 2016
Naar aanleiding van het verslag:
Verkeersmeting Bokhovense Maasdijk
Mevrouw Mulkens en de heer De Visser zullen een datumvoorstel uitzetten bij de heer
Gijsbrechts.
Dierenparkje
Op 12 april 2016 is er een overleg gepland tussen de gemeente en de vertegenwoordigers van de
dierenparkjes.
Ongeval Beverspijken
Mevrouw Mulkens reageert op de mededeling van de heer Kagie in de notulen van 7 maart jl. dat
het rapport van het ongeluk op de Beverspijken van oktober vorig jaar nog niet binnen is bij de
gemeente. De BR heeft via een andere weg vernomen dat het politierapport er wel degelijk is. En
ook dat de openbaarmaking nog wat wordt “opgehouden” omdat het bij justitie zou liggen voor
verdere afhandeling. Het rapport had dus op 7 maart jl. wel degelijk besproken kunnen worden.
Verder zou er een mailbericht rond zijn gegaan waarin gesproken werd over het plannen van een
vergadering met de BR, wethouder Van Son, ambtenaren en instanties. De BR heeft noch het
mailbericht, noch de uitnodiging ontvangen.
De BR heeft meerdere keren aangedrongen op bespreking van het rapport. De wethouder heeft
meerdere keren toegezegd aan te dringen op een zo snel mogelijke bespreking van het rapport.
Dit om herhaling van een dergelijk ongeluk te voorkomen en de knelpunten te bespreken. Het is
logisch dat een dergelijk rapport eerst besproken moet worden met direct betrokkenen en/of hun
wettelijke en gerechtelijke vertegenwoordigers. De BR is niet geïnteresseerd in NAW-gegevens
van betrokkenen, maar wel in de oorzaken om een dergelijk ongeluk te voorkomen. Mevrouw
Mulkens dringt aan om per omgaande een gesprek te plannen met de gemeente, de wijkagent en
de BR om voortvarend aan de slag te gaan.
De heer Kagie antwoordt dat het onderzoeksrapport niet in het bezit is van de gemeente. Het
dossier is nog in behandeling bij het Openbaar Ministerie. Zo lang dat het geval is, wordt er niets
vrij gegeven. Als het onderzoeksrapport beschikbaar is, dan zal er zo spoedig mogelijk een
overleg met de BR worden ingepland.
Onderhoud buitenwegen
Er wordt binnenkort een afspraak gepland met de BR en een aantal deskundige ambtenaren om
de situatie ter plaatse op te nemen
Elektrische laadpalen
Mevrouw Claessens deelt mee dat de BR als standpunt heeft dat laadpalen niet langs de
doorgaande weg geplaatst moeten worden, maar op de binnenterreinen of de doorgang naar de
binnenterreinen.
De BR heeft de volgende argumenten daarvoor:
1. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft vanaf de realisatie van Slot Haverleij gestimuleerd dat
bewoners hun auto’s parkeren op de binnenterreinen en niet op straat. Het plaatsen van
elektrische laadpalen langs de oepnbare weg is dus in strijd met het eigen beleid om “blik”
zoveel mogelijk uit het straatbeeld te weren. De gemeente geeft hiermee volgens de BR een
verkeerd signaal af.
2. Elektrische laadpalen verstoren de authentieke uitstraling van Slot Haverleij. Ze vormen een
aantasting van het straatbeeld.
3. De laadpalen zorgen voor lichtoverlast. Als een auto aan de laadpaal hangt, gaat er een
felgroene lamp knipperen. Dat is met name ’s avonds hinderlijk voor bewoners die uitkijken op
de laadpaal (disco-effect).
4. Met het plaatsen van elektrische laadpalen op bestaande parkeerplaatsen worden regulieren
parkeerplaatsen onttrokken aan de wijk, d.w.z.: de flexibiliteit van parkeren vermindert.
5. De twee laadpalen die in het verleden langs de openbare weg geplaatst zijn, staan daar zeer
ongelukkig omdat ze niet goed zichtbaar zijn voor inparkerende auto’s. Eén van beide palen
staat schuin, omdat er meer dan eens auto’s tegenaan gereden zijn bij het inparkeren.
6. Het Slot is een relatief jonge wijk, waar veel verhuisbewegingen plaatsvinden. Als een
bewoner (met aangevraagde laadpaal voor zijn elektrische auto) verhuist, blijft de paal achter.
Nieuwe bewoners zitten doorgaans niet te wachten op een laadpaal recht voor hun voordeur.
Daarom is het beter om de paal op een “neutrale” plek te plaatsen.
7. Het bereik van de elektrische laadpaal is groter als auto’s naast elkaar kunnen parkeren, zoals
het geval is bij de laadpaal die in de doorgang naar het binnenterrein staat, dan wanneer de
auto’s achter elkaar staan langs de openbare weg. Anders gezegd: er kunnen meer auto’s
aangesloten worden op een laadpaal bij parallel parkeren dan bij kop-staart parkeren.
8. Het plaatsen van een nieuwe elektrische laadpaal naast de huidige paal op de doorgang naar
het binnenterrein (een paal die overigens zéér intensief gebruikt wordt), lijkt de BR goedkoper
dan het plaatsen van een nieuwe laadpaal langs de openbare weg.
De BR zou graag van de wethouder de toezegging krijgen dat elektrische laadpalen in de
toekomst op de binnenterreinen (of de doorgang daarnaartoe) geplaatst worden en niet meer
langs de doorgaande weg.
De heer Kagie spreekt af dat de heer Pluijgers mevrouw Claessens uit zal nodigen voor een
gesprek over dit onderwerp.
2 De afspraak is gepland op dinsdag 3 mei om 09.00 uur.
Bebording 30-km zone
Mevrouw Mulkens heeft contact gehad met de heer Gijsbrechts over de bebording van 30-km
zones. Er zijn veel in- en uitgaande verkeersbewegingen. Weggebruikers weten niet hoe hard ze
mogen rijden en wie er voorrang heeft. Ook is er sprake van druk verkeer door medewerkers die
bezig zijn met de beschoeiing van de Dieze. Gevraagd is om op de weg door middel van een
vignet aan te geven dat er sprake is van een 30 km zone. Mevrouw Mulkens zal opnieuw contact
opnemen met de heer Gijsbrechts hierover.
Toekomst Engelenburcht
Mevrouw Schram geeft aan dat er vanuit de Engelense gemeenschap een initiatief is gekomen
om te praten over de toekomst van de Engelenburcht. Daartoe is er een stuurgroep en een
werkgroep opgericht. Deze zijn respectievelijk op 14 maart en 6 april bijeen gekomen.
Deelnemers zijn: mevrouw Y. Schram, mevrouw A. van den Dungen, de heren G. Koelemij, H.
van der Kamp, J. van der Wouw, W. Baars en E. Kruisheer.
De stuur- en werkgroep hopen snel met een analyse en opzet van een scenario te komen.
De heer Kagie geeft aan dat de BR contact op kan nemen met Sandra Hofman. Zij is binnen de
gemeente het ambtelijk aanspreekpunt voor dit onderwerp.
AED’s
Bij de rondvraag staat vermeld dat mevrouw Mulkens melding heeft gemaakt van het onderwerp
AED’s. Dat moet mevrouw Van den Oord zijn.
Attenderingsfunctie overheid.nl
De heer Lavell merkt op dat er een minpunt is in de zoekfunctie van overheid.nl. Als je bijv. zoekt
op postcode 5211, dan krijg je attenderingen te zien in een straal van 5 tot 10 km en wordt
bovendien een deel van de provincie Gelderland meegenomen.
Tip: je kunt als trefwoord Engelen, Bokhoven, Henriëttewaard meegeven. Ook kan je aangeven
binnen welke straal rondom je woning je de attenderingen wil ontvangen en van welke instanties.
Mevrouw Schram blijft het jammer vinden dat een hele grote groep mensen die niet over
computers beschikken verstoken blijven van deze informatie.
Navigatiesysteem ambulancedienst
De heer Kagie meldt dat er bericht is ontvangen van RAV Brabant (ambulancedienst) dat alle
apparatuur aan boord up-to-date is. Meldingen worden aangestuurd door de Meldkamer
Ambulancedienst.
5. MEDEDELINGEN
Overtollige gebouwen enz. van agrarische bedrijven in Engelen en Bokhoven
De heer Kroezen heeft op 24 maart met de heer Meulendijks en mevrouw Van Loon gesproken.
Hij heeft vernomen dat wethouder Logister een locatiebezoek heeft gebracht samen met het
ZLTO. Hij vraagt zich af waarom de wethouder dan niet meteen het bestuursgebied van de
gemeente heeft bezocht. Het concept-beleidskader voor vrijkomende agrarische
bedrijfsbebouwing doet in zijn ogen geen recht aan de situatie in Engelen en Bokhoven. De
effecten die uit het beleidskader voortvloeien staan haaks op alle inspanningen die de BR doet
rondom de aanleg van de randweg Vlijmen.
Haven hengelsportvereniging De Meer
De haven van hengelsportvereniging De Meer is opgeknapt door Defensie. Er is o.a. een vispad
aangelegd door Van den Heuvel uit Engelen. Er worden nog eilandjes aangelegd in het meer van
Engelen voor de zwarte stern. Dat project loopt al jaren en gaat eindelijk starten.
Wijkbus Engelen/Bokhoven
De heer Pigmans meldt dat er een vereniging wordt opgericht voor de realisatie van de wijkbus
Engelen/Bokhoven. Vijf capabele mensen hebben zich gemeld om zitting te nemen in het bestuur:
mevrouw R. Slotboom (werkzaam geweest bij de gemeente Tilburg met “mobiliteit” als
portefeuille), de heren M. Berens (oud-bestuursraad lid), C. Huyg (financieel deskundige), B. de
Laat (bewoner van de Parcivalring), H. van de Kamp (oud-bestuursraad lid). Op 12 april vindt het
eerste overleg plaats.
De heer Pigmans wil graag weten hoe de taakverdeling is tussen de gemeente en de BR met
betrekking tot het busvervoer. De heer Berends adviseert de BR voor wat betreft de
verkeerskundige kant. De heer Van Gemert voor het aanvragen van een werkbudget vanuit het
Maatschappelijk Initiatieven Fonds.
6. RONDVRAAG
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
7. SLUITING
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur. De volgende vergadering is gepland op maandag
30 mei 2016 in de Engelenburcht.
Jane Pawiroredjo,
23 mei 2016

Attachments:
Download this file (20160411 presentie BR Engelen Bokhoven.pptx)11-04-2016 presentatie BR Engelen Bokhoven[11-04-2016 presentatie BR Engelen Bokhoven]1695 kB