U bent hier:

 

Aanwezig

Voorzitter : de heer M.F.J.M. Kroezen

Overlegpartner : de heer P.E. Kagie

Ambt. Secretaris : mevrouw B. van de Griendt

Leden : mevrouw I.W.J. Claessens

: de heer G.A.M. Koelemij

: de heer C. Lavell

: mevrouw Y. Mulkens

: mevrouw M.M. van den Oord – Raemaekers

: de heer L.A.M. Pigmans

: mevrouw Y. Schram

: de heer E.A.P. de Visser

Pers : mevrouw A. van den Dungen (Brabants Dagblad)

Publiek : 15 personen

 

1. OPENING

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Er heeft zich een inspreker

gemeld.

Mevrouw Langens voert het woord namens het dierenparkje. Op 13 februari viel er een flyer in de bus.

De afzender was onbekend. Op de flyer stond dat er € 100.000 bezuinigd gaat worden op de

dierenparkjes. Daarop heeft zij een actie via o.a. Facebook gestart en met succes. De volgende morgen

waren er al 94 stemmen. Mevrouw Kagie steunt de actie en spreekt over dit onderwerp in in de

commissie MO. Hart van Nederland heeft op 18 februari aandacht aan het onderwerp geschonken en

ook het Brabants Dagblad maakt er melding van.

Met de actie raakt men een gevoelige snaar bij de mensen uit Engelen. Op het stemformulier kan men

een toelichting geven. Reacties zijn o.a. meerwaarde voor kinderen en ouderen, het groene hart van het

dorp, herinnering aan de schenking van het parkje aan burgemeester Kempenaars, verwijzingen naar

hoge kosten van projecten als JB 500 en nieuwe bruggen tegenover relatief kleine bedragen voor

dierenparken.

Mevrouw Langens biedt wethouder Kagie 625 stemmen aan voor het behoud van het dierenpark Vlacie

met het verzoek de gemeente in te doen zien dat de bezuinigingen op dierenparken terug genomen

moeten worden.

De wethouder zegt toe op de problematiek terug te komen.

Op verzoek van de voorzitter benadrukt hij dat hij niet heeft gezegd dat er woningen gepland staan op de

plek van het dierenpark.

 

2. VERSLAG VERGADERING 18 januari 2016

Opmerking over de bijlage” Verkeersongeluk“ Deze is niet van Yvonne Mulkens maar van Yolien

Mulkens.

Het verslag wordt vastgesteld.

 

3. MEDEDELINGEN

De heer De Visser meldt (zie ook agendapunt 4 Onderhoud Buitenwegen) dat er kuilen zijn ontstaan in

de bermen. Dit is veroorzaakt door vrachtverkeer van de steenfabriek en veel regen. Sommige kuilen zijn

wel 30 cm groot. Het zou goed zijn als de gemeente de transportroute van de steenfabriek goed in

ogenschouw neemt .Hij vraagt om een fundering en verharding van de betreffende bermen.

De heer Kroezen geeft aan dat ook agrarisch verkeer schade veroorzaakt. Tot nu toe zijn de gaten

gevuld. Vanaf nu moet er een goede oplossing komen. De problematiek speelt ook in Bokhoven.

Wethouder Kagie stelt voor met deskundige ambtenaren en enkele leden van de dorpsraad een bezoek

te brengen aan de plekken waar schade aan de bermen is ontstaan.

Tijdens één van de volgende vergaderingen van de bestuursraad kan de ambtenaar dan met rugdekking

van de verantwoordelijk portefeuillehouder het probleem bespreken.

Mevrouw Schram meldt dat zij en de heer Pigmans de kas over 2015 hebben gecontroleerd

De penningmeester, de heer Visser, krijgt decharge voor verrichte werkzaamheden. De controle is

uitgevoerd binnen de bestuursraad omdat men het een gezamenlijke verantwoordelijkheid vindt.

Mevrouw Mulkens meldt dat de bebording voor de 30 km zone klopt en dat er geen aanvulling nodig is.

Maar er is een gebied dat beter kan, met name in de Schoolstraat en de Graaf van Solmsweg. Zij vraagt

om een extra reminder voor 30 km in dit gebied.. Er is al een actie geweest via Veilig Verkeer Nederland

middels het uitdelen van stickers voor papierbak, groenbak en kliko.

Wethouder Kagie antwoordt dat mevrouw Mulkens contact op moet nemen met Koen Gijsbrechts om dit

probleem te bespreken.

Op de vraag of het rapport over het ongeluk al binnen is antwoord de wethouder dat dit nog niet het

geval is.

 

4. ONDERHOUD BUITENWEGEN

(Zie mededelingen)

 

5 TOEKOMST ENGELENBURCHT

Mevrouw Schram: De bestuursraad maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van de Engelenburcht.

De eerder door de wethouder toegezegde verkenning naar de toekomst van de Engelenburg is door de

bestuursraad eind februari ontvangen. De bestuursraad vindt deze verkenning bedroevend slecht, een

teleurstellend resultaat. Het bevat verouderde informatie en relevante zaken ontbreken. Vanaf 2012

vraagt men al aandacht voor deze zaak. In 2015 is er sprake geweest van een voornemen tot het

instellen van een projectgroep maar met dit voornemen is niets meer gebeurd. In het bestuursakkoord

2015-2018 “aan de slag” staan genoeg uitgangspunten voor een vervolgtraject. Als ambitie formuleert

het college dat zij de huidige accommodatie als ’bruisende huiskamer‘ wil versterken. De bestuursraad

vraagt de gemeente, na de vele gesprekken die al zijn gevoerd vanaf 2012 eindelijk serieus werk te

maken van een oplossing voor de Engelenburcht en vraagt de wethouder hoe hij denkt echt werk

hiervan te gaan maken.

In 2005 is de Engelenburcht verbouwd, beschikbaar bedrag hiervoor was € 680.670. De bestuursraad

wil graag weten of er van dit bedrag nog een restant beschikbaar is waar de Engelenburcht een beroep

op kan doen.

Wethouder Kagie heeft geen antwoord op de vraag of er nog een bedrag over is van het

investeringsbudget van 2005 maar neemt niet aan dat dit het geval is. Hij zal dat navragen.

De Engelenburcht is geen eigendom van de gemeente. Gegeven is dat het gebouw Engelerhart “leeg”

loopt. Er staan nu al lokalen leeg. Volgens de prognose neemt het aantal leerlingen af en ook de

kinderopvang. In dit gebouw zou men een aantal functies van de Engelenburcht kunnen onderbrengen.

Een denkbare optie!

Het advies van de wethouder is met het stichtingsbestuur, leden van de bestuursraad en eventueel

anderen te onderzoeken wat te doen met de Engelenburcht. Waar gaan we de functies onderbrengen?

Dat is de uitdaging. De schouders moeten eronder.

Mevrouw Schram voegt toe dat in de leerlingenprognoses de leerlingen buiten Engelen en Bokhoven

niet meegenomen zijn.

Wethouder Kagie meldt dat het een keuze is deze buiten je beleid te laten of mee te nemen. Hier heb je

dus invloed op.

Mevrouw Schram maakt zich zorgen over het perspectief van het behoud van het dorpshuis. Zij mist een

plan met scenario’s.

Wethouder Kagie benadrukt nogmaals dat de Engelenburcht geen eigendom is van de gemeente. De

gemeente kan faciliteren en meedenken. Het initiatief moet komen van de Engelense gemeenschap.

Mevrouw Mulkens meldt dat FC Engelen ook gebruik wil maken van de leeg gekomen lokalen.

Wethouder Kagie antwoordt hierop dat het bekend is dat FC Engelen veld- en lokaaltekort heeft. Het is

aan de Engelense gemeenschap hoe men de vrijgekomen ruimte verdeelt en met ingang van wanneer.

 

6. BEDRIJFSLOCATIES

Er is een advies uitgebracht door de bestuursraad.

De heer Kroezen vraagt naar het te volgen proces. Wethouder Kagie antwoordt dat de reactie van de

bestuursraad met alle andere reacties in de afwegingsfase wordt gebracht.

Dan volgt nog een gesprek met de bestuursraad. Hiervoor ontvangt men een uitnodiging.

Na de gesprekken volgt er een voorstel richting college en gemeenteraad. Men kan inspreken in de

commissie. De planning van het collegevoorstel/raadvoorstel ligt rond de zomer.

 

7. ELEKTRISCHE LAADPALEN

Mevrouw Claessens geeft aan dat het aantal elektrische laadpalen stijgende is. Wat is het beleid van de

gemeente voor het plaatsen van palen en welke procedure is vastgesteld?

Volgens de aangeleverde informatie is het beleid dat wanneer men een paal op eigen terrein kan

plaatsen deze paal daar ook wordt geplaatst.

De problematiek bestaat voornamelijk in Slot Haverleij. De beste locaties zijn de binnenterreinen. Daar is

de bestuursraad het volledig mee eens.

De praktijk leert dat daar waar de palen niet op de binnenplaats staan het straatbeeld er niet fraaier op

wordt. Ook is er sprake van lichtoverlast tijdens het opladen (disco-effect).

Men vraagt een toezegging aan de gemeente om palen niet meer op straat te plaatsen maar op het

binnenterrein.

Wethouder Kagie geeft aan dat er nog niets is besloten. Het is duidelijk dat er steeds meer laadpalen

komen. Hij wil voorkomen dat er bij herhaling in de bestuursraad gediscussieerd gaat worden over de

plaats van de laadpaal. Daar is de bestuursraad niet voor.

Het probleem speelt niet alleen in de Haverleij maar ook elders in Engelen.

De wethouder stelt voor dat de portefeuillehouders van de bestuursraad met de verkeerskundige van de

gemeente in de komende weken in overleg treden. Met de resultaten van dit overleg kan het onderwerp

opnieuw besproken worden in de bestuursraad.

 

8. Rondvraag

De heer Pigmans meldt dat dinsdag 23 februari in Engelerhout een informeel overleg heeft

plaatsgevonden waarin werd gemeld dat het navigatiesysteem van ziekenauto’s een bepaald gebied in

Engelen niet kan vinden.

Wethouder Kagie meldt dat dit het geval is bij ziekenauto’s met een verouderd navigatiesysteem.

Informatie hierover ontvangt de bestuursraad separaat bij mail.

De heer Pigmans meldt dat er in De Tweeterp een verhaal komt over openbaar vervoer. Er wordt een

vereniging opgericht voor een wijkbus. Hiervoor worden vrijwilligers gevraagd.

Mevrouw Mulkens geeft aan dat het AED bestuur van Bokhoven inventariseert waar AED’s geplaats zijn.

Doel is de AED’s op meer toegankelijke plekken te plaatsen zodat een zogenaamde ‘6 minuten cirkel’

gerealiseerd kan worden. Dit onderwerp speelt komende maanden in ’s-Hertogenbosch.

De heer Kroezen: Per 1 april 2016 worden vergunningen niet meer gepubliceerd in de Bossche

Omroep. Hoe blijven wij op de hoogte van ontwikkelingen?

Wethouder Kagie meldt dat men gratis de attenderingsfunctie kan aanvragen via www.overheid.nl via de

button “Blijf op de hoogte!1

De heer Kroezen: Wanneer men het algemeen nummer van de gemeente belt krijgt men een verwijzing

naar de website. Het duurt te lang voor men iemand aan de lijn krijgt. Waarom niet werken met

doorkiesnummers.

Volgens wethouder Kagie is het niet de weg met doorkiesnummers te werken maar de wachttijd moet zo

kort mogelijk zijn. Dit probleem heeft zijn aandacht.

 

9. SLUITING

De voorzitter sluit de vergadering om 21.07 uur. De volgende vergadering is gepland op

 

11 april 2016.

29-03-2016,

B. v.d. Griendt

 

1 Via deze weg kunnen burgers ontvangen burgers berichten over hun buurt per e-mail.