U bent hier:

CONCEPT-VERSLAG BESTUURSRAAD VOOR ENGELEN EN BOKHOVEN
DATUM: 18 JANUARI 2016

Aanwezig

Voorzitter                    : de heer M.F.J.M. Kroezen
Overlegpartner             : de heer P.E. Kagie
Ambt. Secretaris          :
mevrouw J. Pawiroredjo – de Jezus
Leden                         : mevrouw I.W.J. Claessens
                                        : de heer G.A.M. Koelemij
                                        : de heer C. Lavell
                                   : mevrouw Y. Mulkens
                                   : mevrouw M.M. van den Oord – Raemaekers
                                   : de heer L.A.M. Pigmans
                                   : mevrouw Y. Schram
                                   : de heer E.A.P. de Visser
Pers                            : mevrouw A. van den Dungen (Brabants Dagblad)
Publiek                        : 8 personen

1.     OPENING
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Er heeft zich een aantal insprekers gemeld.

Klachten accommodatie Engelerhart
De heer Van de Wetering is voorzitter van FC Engelen. FC Engelen is een van de gebruikers van het sportpark Engelerpark. Het ledenaantal van FC Engelen is in de afgelopen 4 jaar enorm toegenomen tot circa 800 leden. Dat houdt in dat de accommodatie maximaal gebruikt wordt. Er is een tekort aan een speelveld en twee kleedkamers. Er is geprobeerd om oplossingen te vinden samen met de gemeente, o.a. om kleedruimtes te realiseren in leegstaande ruimtes. Dat was nagenoeg rond. Toen bleek echter dat de club een zeer fors bedrag zou moeten gaan betalen voor het gebruik daarvan. De club kan dat bedrag niet ophoesten. De ontwikkelingen binnen de club zijn zodanig dat de club genoodzaakt is om een ledenstop in te voeren met alle gevolgen vandien. De club heeft de speeltijden voor de jeugd verruimd. Er is overleg gevoerd met de KNVB om de jeugd ook op zondag te laten voetballen. De KNVB heeft aangegeven dat de club dat zelf moet regelen met de omliggende verenigingen. Tot op heden is geen enkele vereniging bereid om op zondag te voetballen met jeugdteams. FC Engelen heeft een brief gestuurd naar de gemeente om in gesprek te gaan over de uitbreiding van veldcapaciteit c.q. kunstgras en kleedkamercapaciteit. De club is bereid heel breed mee te denken in concrete oplossingen.

Situatie U-Base
Mevrouw Grootscholten heeft zich in maart 2015 gevestigd op sportpark Engelerpark met U-base (survivalbaan). Daar is een zorgvuldige voorbereiding aan vooraf gegaan. Destijds is gesproken over het wel of niet plaatsen van een hekwerk. In overleg met FC Engelen is besloten om daar niet toe over te gaan. Er is nu echter een onhandelbare, onveilige situatie ontstaan. Ouders laten hun kinderen op het terrein spelen en houden U-base verantwoordelijk voor eventuele ongelukken. Mevrouw Grootscholten wil graag een oplossing voor het probleem. De gemeente heeft aangegeven dat zij weer in gesprek moet gaan met alle partijen. De gemeente heeft als tussenoptie aangedragen een laag hekwerk te plaatsen. Daar is echter geen budget voor beschikbaar. Een eenvoudige oplossing zou zijn om een hek te plaatsen van 1.80 m hoog voor de hele driehoek (twee zijden, uitgezonderd de sloot).

Bezuiniging op dierenparken
De heer Van Boeke is secretaris van Stichting Dierenpark De Vlacie. Het dierenpark neemt een centrale plaats in Engelen in. Het dierenpark is in mei 1962 aan de toenmalige burgemeester geschonken. Destijds is afgesproken dat de instandhouding van het park verzekerd zou worden zolang de gemeente Engelen een zelfstandige gemeente zou zijn. Uit vrees voor de toekomst van het park is op 23 september 1970 Stichting Dierenpark De Vlacie opgericht. Aan het dierenpark werd vanuit de gemeente jaarlijks een subsidie toegekend ter grootte van het nadelig exploitatiesaldo. In 1980 kwam daar verandering in. De gemeente ging geen subsidie meer verlenen in de exploitatiekosten: in plaats daarvan nam  de gemeente de kosten van de verzorging van de dieren en het onderhoud van het park voor haar rekening. Het stichtingsbestuur heeft daarmee een sluimerende functie gekregen. Nu zijn er plannen om te bezuinigen op alle dierenparken in de stad. Het dierenparkje draait nu op 7 vrijwilligers en 1 professionele dierenverzorger. Als er bezuinigd wordt, kan dat volgens de heer Van Boeke alleen maar om 1 fte dierenverzorger gaan. Aan de BR wordt gevraagd bij de gemeente te bevorderen dat de afspraken die met de gemeente zijn gemaakt, blijven bestaan, zodat het parkje voor Engelen behouden kan blijven.
De heer Kagie dat de gemeenteraad een bezuiniging van € 100.000,- heeft vastgesteld op de dierenparken. De plannen moeten in 2016 worden uitgewerkt. Afgesproken is, dat de gemeente de dierenparken schoon over zullen dragen. Betrokkenen worden zoveel mogelijk meegenomen in de uitwerking van de plannen. De gemeente heeft Vereniging dierenpark en kinderboerderij

’s-Hertogenbosch als gesprekspartner hierin. Met elk dierenpark wordt afzonderlijk naar de specifieke situatie gekeken. Er kan geen uitspraak worden gedaan over bezuinigen op het aantal fte’s.

Benoeming Charles Lavell
De heer Lavell wordt ten overstaan van de heer Kagie officieel benoemd tot lid van de BR Engelen en Bokhoven. 

 

2.     VERSLAG VERGADERING 14 DECEMBER 2015
Verkeerssituatie A59 tot Kraanvogellaan
Mevrouw Mulkens heeft een uitgebreid pleidooi gehouden over o.a. de verkeerssituatie A59 tot de Kraanvogellaan. Zij vraagt om herziening van de notulen omdat de voorgestelde maatregelen de zorg die de BR heeft uitgesproken niet voldoende tot hun recht komen in het verslag. Haar betoog wordt daarom onverkort aan dit verslag toegevoegd.

Borrelbus
Mevrouw Mulkens meldt dat tijdens de vergadering van 14 december 2015 tijdig aan de gemeente heeft gevraagd om invloed uit te oefenen op het regelen van een borrelbus van en naar Engelen met carnaval. Uit een recent contact met Arriva blijkt dat dit niet meer mogelijk is omdat de gemeente het verzoek te laat kenbaar heeft gemaakt.
De heer Kagie komt daar voor het weekend op terug[1].

Openbaar vervoer
Mevrouw Claessens vraagt om het woord “o.a.” toe te voegen: “het is waarschijnlijk financieel niet haalbaar o.a. vanwege de kosten van de aanschaf en het onderhoud van de bus”.

De heer Pigmans meldt dat de Frans Lucas (Engelnaar van het jaar) zich heeft aangemeld als vrijwilliger. Er heerst een grote betrokkenheid onder de bewoners. De BR is daar erg blij mee. De BR is aan het bekijken welke mogelijkheden er zijn om de buurtbus, ook buiten Arriva om, te organiseren. Binnenkort is er een overleg gepland met “Aan zet”, een organisatie die zich bezig houdt met kleinschalige mobiliteitsproblematiek. Herman van de Kamp is graag bereid om de BR te helpen bij het openbaar vervoer.

Het verslag wordt vastgesteld.

3.     VERDELING VERENIGINGEN ENGELERHART
De heer Koelemij heeft tijdens de vorige vergadering het punt aangekaart met betrekking tot het onderzoek dat de heer Van Olden heeft aangevraagd over de mogelijkheden om hockeysport te realiseren binnen Engelen. Hockeyers zijn nu in Vlijmen actief. Gevraagd wordt te onderzoeken of in Engelen een kunstgrasveld aangelegd kan worden, zodat de hockeyclub ook in Engelen zijn activiteiten kan gaan uitoefenen. De voetbalclub heeft aangegeven dat zij capaciteitsproblemen hebben. De BR wil graag dat iedereen binnen Engelen kan sporten en benadrukt toch graag uitbreiding van de voetbalclub te willen hebben, zodat iedereen kan voetballen.

De heer Kagie haalt aan dat het Engelerhart een succesverhaal is. Bewoners sporten graag in Engelen. Afgesproken wordt om in mei het totaalplaatje te bespreken over de behoeften van de sportclubs enerzijds en de druk op de sportaccommodaties anderzijds.
Het probleem bij U-base (plaatsen van hekken) is van een andere orde. Daarvoor zal rondom carnaval een afspraak worden ingepland met beheerders van het voetbalcomplex van FC Engelen, U-Base en de gemeente.

4.     ELEKTRISCHE LAADPALEN SLOT HAVERLEIJ
Er komen steeds meer elektrische auto’s en elektrische laadpalen. Mevrouw Claessens vraagt wat het gemeentelijk beleid is omtrent het plaatsen van elektrische laadpalen. Hoe ziet de procedure eruit? Wie bepaalt waar de paal geplaatst wordt? Wie betaalt de kosten? Wat gebeurt er als er na plaatsing kritiek komt uit de buurt als een paal bijv. voor de deur van de buurman staat? De parkeerplaats van de elektrische laadpaal krijgt gelijke voorrang als de parkeerplaats voor een invalide. M.a.w. de elektrische autobezitter claimt een openbare parkeerplaats.
De heer Kagie spreekt af dat voornemens tot uitbreiding van elektrische laadpalen tijdig aan de BR worden gemeld voordat ze geplaatst worden.

5.     WIJK- EN DORPSBUDGET
De heer De Visser meldt dat de BR het nieuwe raadsvoorstel heeft ontvangen. Helaas is de verdeling van de dorpsbudgetten nog steeds ondoorzichtelijk en niet volledig. Zo ontbreken er op de lijst bijvoorbeeld subsidies waarvan de BR weet dat die verstrekt worden. De subsidie zal verdeeld worden naar rato van het aantal inwoners in Engelen. Op basis daarvan zal het beschikbare budget veel lager uitvallen dan het huidige budget en is er volgend jaar geen geld meer over om nieuwe initiatieven te ontwikkelen en geld daarvoor beschikbaar te stellen. De BR wil nogmaals zorg uitspreken over de verdeling van het totale budget en de grootte van het beschikbare budget voor Engelen en Bokhoven.

De heer Kagie geeft aan dat het raadsvoorstel “Wijk- en dorpsbudget” op 26 januari 2016 behandeld wordt door de gemeenteraad. Eind maart[2] wordt er een conferentie georganiseerd om de uitwerking van de regeling te bespreken. De BR zal daar ook voor worden uitgenodigd.
Hij stelt voor om dit onderwerp binnenkort tijdens een separaat overleg[3] te bespreken met de BR.

6.     RONDVRAAG
Benoeming Charles Lavell
De heer Lavell dankt de leden van de BR en de bevolking van Engelen en Bokhoven voor het in hem gestelde vertrouwen.

Evaluatierapport ministerie van Defensie m.b.t. laagvlieggebieden helikopters
De heer Kroezen vraagt of de gemeente het evaluatierapport van het ministerie van Defensie m.b.t. laagvlieggebieden van helikopters inmiddels ontvangen heeft.

Hondenschool Zoete Lieve
De heer Kroezen informeert met betrekking tot de hondenschool Zoete Lieve of de hondenkennels van de voormalige politiehondenschool meegaan naar het Engelermeer. Ook vraagt hij of er meer bekend is over de landelijke inpassing[4].

7.     SLUITING
De voorzitter sluit de vergadering om 21.06 uur. De volgende vergadering is gepland op maandag 7 maart 2016.[1] De borrelbus is geregeld.

[2] De mini-conferentie is vooralsnog gepland op 6 april 2016. Daarvoor worden Bestuursraden, dorpsraden, wijkraden, maar ook de BIG-beoordelaars, jongeren, commissieleden MO uitgenodigd om vanuit het perspectief “Bewoners in de lead” bij deelnemers op te halen hoe de te ontwikkelen subsidieregeling Wijk- en dorpsbudget er op hoofdlijnen uit moet gaan zien én hoe de bewonersadviesgroepen per wijk samengesteld moeten worden.

[3] Het overleg is vooralsnog gepland op 23 februari 2016 om 14.00 uur in De Engelenburcht.

[4] Op 15 oktober 2015 is de heer Kroezen geïnformeerd over het plan om de hondenschool Zoete Lieve te vestigen op het Engelermeer. Het betreft een hondenschool waar o.a. puppy cursussen worden gegeven. Iedereen neemt na de les zijn of haar hond weer mee naar huis. Er komen géén politiehonden, de hondenkennels worden niet meegenomen. Natuurcompensatie vindt plaats in combinatie met extra waterberging aan de zijde van de snelweg.

Attachments:
Download this file (betoog yvonne mulkens_1.pdf)betoog yvonne mulkens_1.pdf[Betoog Yvonne Mulkens]4616 kB