U bent hier:

Aanwezig

Voorzitter                    : de heer M.F.J.M. Kroezen
Overlegpartner             : de heer P.E. Kagie
Ambt. Secretaris          :
mevrouw J. Pawiroredjo – de Jezus
Leden                         : mevrouw I.W.J. Claessens
                                        : de heer G.A.M. Koelemij
                                   : mevrouw Y. Mulkens
                                   : mevrouw M.M. van den Oord – Raemaekers
                                   : de heer L.A.M. Pigmans
                                   :
de heer W. Saëbu
                                   : mevrouw Y. Schram
                                   : de heer E.A.P. de Visser
Pers                            : mevrouw A. van den Dungen (Brabants Dagblad)
Publiek                        : 3 personen

1.     OPENING
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. De heer Pothaar heeft zich gemeld als inspreker.

 

 

2.     VERSLAG VERGADERING 12 OKTOBER 2015
Het verslag wordt vastgesteld.

3.     Verkeerssituatie A59 tot Kraanvogellaan

Mevrouw Mulkens houdt een pleidooi voor de verlaging van de maximumsnelheid van 80 naar 50 km op de Haverleij. Eind oktober heeft er een ernstig ongeluk plaatsgevonden op de kruising Haverleij met Beverspijken. De gemeente heeft aangegeven te wachten met het treffen van maatregelen zolang het onderzoek naar het ongeval nog loopt. Het verbaast mevrouw Mulkens dat er nu op het wegdek een verdrijvingsvlak is aangelegd.
De heer Kagie begrijpt het pleidooi met het verzoek om nadere maatregelen te nemen. De  gemeente moet echter wachten op het onderzoek van de politie naar de oorzaak van het ongeluk. De gemeenteraad heeft inzicht gevraagd in de onderzoeksresultaten zodra die beschikbaar zijn. De heer Kagie stelt voor om te zijner tijd deskundigen voor een vergadering van de BR uit te nodigen om de resultaten met de BR te bespreken.


De heer Pothaar geeft aan dat bij een verkeersongeval vrijwel altijd de schuld wordt gegeven aan het snelverkeer. Hij heeft echter vastgesteld dat fietsers zich onverantwoord gedragen in het verkeer. Ze bellen, appen, kijken niet links of rechts als ze de weg oversteken en denken dat ze automatisch voorrang hebben bij een rotonde. Ook is de verlichting op de fietsen nihil. Hij is van mening dat fietsers verplicht moeten worden om zich beter te gedragen in het verkeer, ook op rotondes. Het ministerie heeft volgens hem plannen om de alle rotondes in Nederland gelijkwaardig te maken. De BR wil dat in Engelen echter  veranderen.


4.     Openbaar vervoer
De heer Pigmans geeft de stand van zaken weer met betrekking tot het opzetten van een buurtbusvoorziening in Engelen en Bokhoven. Op 29 september heeft hij samen met mevrouw Claessens, de heer Berends en twee inwoners uit Engelen en Bokhoven gesproken over buurtbussen in het algemeen en alternatieven. Draagvlak is erg belangrijk. In de Tweeterp is aan bewoners gevraagd of er behoefte bestaat aan een buurtbus. Er is een behoorlijk aantal reacties op binnen gekomen. Er komt een plan met de route. Deze wordt in januari besproken met de heer Berends. Er zijn ca. 20 – 25 vrijwilligers nodig om de buurtbus te kunnen laten rijden. De BR kan niet alleen zorgdragen voor het verbeteren van de bereikbaarheid van Engelen en Bokhoven. Om het plan te laten slagen zijn veel vrijwilligers nodig. Er komt een oproep in de Tweeterp waarin gezocht wordt naar vrijwilligers/chauffeurs. Verder zal er een informatieavond worden georganiseerd. Een afvaardiging van de buurtbus in Cromvoirt zal dan informatie geven over het ontstaan van de buurtbus in Cromvoirt en tips geven voor het opzetten van een buurtbus in Engelen/Bokhoven. De buurtbus in Cromvoirt valt onder de concessie van Arriva en wordt door de provincie gesubsidieerd.
De heer Kagie adviseert de BR om daarnaast te bekijken of de buurtbus buiten Arriva om kan worden georganiseerd. Dat is qua exploitatie wellicht eenvoudiger te realiseren. Mevrouw Claessens geeft aan dat het waarschijnlijk financieel niet haalbaar zal zijn vanwege de kosten van de aanschaf en het onderhoud van de bus. Daar is veel sponsorgeld voor nodig.
De heer Kroezen geeft aan dat er dus twee wegen te bewandelen zijn: buurtbus via Arriva/provincie en buurtbus via sponsoren. De heer Kagie geeft aan dat de gemeente aan beide sporen volledig mee zal werken door te verwijzen naar de juiste contactpersonen.

5.     Wijk- en dorpenbudget
De heer De Visser spreekt zijn zorg uit over de subsidie die Engelen en Bokhoven gaan krijgen als het wijk- en dorpenbudget wordt ingevoerd. De BR wil meer inzicht in de verdeelsleutel over de wijken. In het raadsvoorstel wordt gesproken over een verdeling van budgetten over 14 wijken, terwijl er eerst 12 wijken waren. Dit lijkt op een verkapte bezuiniging. Ook heeft de BR vragen over de verdeling van het budget naar rato van het aantal inwoners per wijk. Dat zou voor Engelen/Bokhoven een halvering van de subsidies betekenen. 
De heer Kagie meldt dat het college besloten heeft om het raadsvoorstel niet te agenderen voor de raadsvergadering van 15 december 2015. Het voorstel wordt aangepast en geagendeerd voor de commissievergadering van 13 januari 2016 en de raadsvergadering van 26 januari 2016.
Hij gaat graag een gesprek aan met de BR over de subsidie die op basis van het wijk- en dorpenbudget voor Engelen/Bokhoven beschikbaar komt.


6.     RONDVRAAG
Borrelbus
Mevrouw Mulkens vraagt of de gemeente invloed wil uitoefenen op Arriva om een extra (borrel)bus te laten rijden tijdens de carnavalsdagen: heen én terug.
Kunstgrasvelden Engelerhart
De heer Koelemij informeert of er een kunstgrasveld gelegd kan worden bij het Engelerhart.
De heer Kagie antwoordt dat het budget voor de aanleg van kunstgrasvelden zeer beperkt is. In mei 2015 is daarover een motie ingediend[1].
Buurttent
De heer Kroezen meldt dat er op 15 december een buurttent wordt geplaatst op de Kraanvogellaan. Dit na recente woninginbraken in de Schoolstraat en Goudplevier. De Buurttent is een initiatief van de politie en de gemeente ’s-Hertogenbosch om inwoners informatie en advies te geven om inbraken te voorkomen.

7.     SLUITING
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur. De volgende vergadering is gepland op maandag 20 januari 2016 om 20.00 uur.[1] Uit de brief van het college aan de raad d.d. 10 juni 2015: “Het aangekondigde onderzoek naar de sportaccommodaties zal in het eerste kwartaal van 2016 worden afgerond. Op basis daarvan zullen wij met een voorstel aan uw raad komen hoe en waar dit kunstgrasveld het beste kan worden aangelegd. In afwachting daarvan zullen wij de gereserveerde middelen uit de begroting 2015 overhevelen naar 2016.”