U bent hier:

Aanwezig

Voorzitter : de heer M.F.J.M. Kroezen

Overlegpartner : de heer P.E. Kagie

Ambt. Secretaris : mevrouw J. Pawiroredjo – de Jezus

Leden : mevrouw I.W.J. Claessens

: de heer G.A.M. Koelemij

: mevrouw Y. Mulkens

: mevrouw M.M. van den Oord – Raemaekers

: de heer L.A.M. Pigmans

: de heer W. Saëbu

: mevrouw Y. Schram

: de heer E.A.P. de Visser

Pers : mevrouw A. van den Dungen (Brabants Dagblad)

Publiek : 6 personen

 

 1. OPENING EN GELEGENHEID TOT INSPREKEN

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

 

2. VERSLAG VERGADERING 6 JULI 2015

Het verslag wordt vastgesteld.

 

 3. BEGROTING 2016

De begroting 2016 is beschikbaar op 25 september. Dit punt wordt opnieuw geagendeerd voor de

vergadering van 12 oktober a.s.

Bezuinigingsvoorstel bestuursraden

Mevrouw Schram deelt mee dat de BR niets voelt voor het financieel gelijkschakelen van de

budgetten van de bestuursraden met die van de dorps- en wijkraden. Een bestuursraad is geen

dorpsraad of wijkraad. In 1971 is Engelen en Bokhoven vrijwillig geannexeerd door ’s-Hertogenbosch.

Toen is op wettelijke basis de status van BR verkregen als een soort voortzetting van de

gemeenteraad in Engelen en Bokhoven. Voorwaarden die daarbij horen zijn faciliteiten zoals

ambtelijke ondersteuning en een wethouder als gesprekspartner bij openbare vergaderingen.

Daarnaast ontvangen de leden presentiegelden. Als de BR deze faciliteiten niet meer zou krijgen, dan

slaat dat de basis onder de bestuursraad weg. De BR zal niet met dit voorstel akkoord gaan. De leden

van de bestuursraden worden door middel van verkiezingen gekozen. Daardoor is de legitimatie en

democratie gewaarborgd. Dat is geheel anders dan wijk- en dorpsraden die niet gekozen worden.

De heer Kagie antwoordt dat de begroting nog niet gereed is. Het college besluit deze week of de

begroting voorgelegd wordt met of zonder de bezuinigingsvoorstellen. Afgesproken is om alle

instellingen vooraf op de hoogte te stellen van mogelijke bezuinigingen. Ambtelijk is een voorstel

gesondeerd om te bezuinigen op de budgetten van de bestuursraden. Wijkraden ontvangen een lager

bedrag dan de bestuursraden voor de uitoefening van hun activiteiten. Het college heeft daar nog

geen besluit over genomen. Mocht deze post op de lijst met bezuinigingen komen te staan, dan kan

de BR daarop een reactie geven richting de gemeenteraad. Mevrouw Schram geeft het college mee,

dat de status van de bestuursraden onaangetast moet blijven op grond van de vastgelegde

overeenkomsten.

 

 4. FIETSSTRAAT TUSSEN BEIDE DORPSKERNEN OVER DE DIJK

Mevrouw Mulkens heeft verkeer in haar portefeuille. De BR wil graag dat er een fietsstraat wordt

gerealiseerd op de Graaf van Solmsweg tussen Bokhoven en Engelen. Op deze fietsstraat is de auto

te gast. Deze wens bestaat al sinds 2010. De veiligheid van de zwakke verkeersdeelnemer staat

voorop, denk daarbij aan de schoolgaande jeugd, wandelaars en recreatieve fietsers. Er wordt

intensief gebruik gemaakt van het betreffende wegvak. In de toekomst zal de druk op dit wegvak

alleen maar toe gaan nemen als de twee nieuwe kastelen gebouwd zijn. Er zijn toezeggingen gedaan

door de gemeente, maar over het tijdstip van uitvoering zijn geen afspraken gemaakt. Zij wil dit

onderwerp met hernieuwd elan, met een positieve instelling, oppakken. Samen met de gemeente wil

zij de mogelijke maatregelen, het tijdsplan en de budgetten bespreken. Wellicht is er extra ruimte

beschikbaar vanuit Europese subsidies of een budget voor “meer bewegen”.

De heer Kagie heeft met wethouder Van Son afgesproken dat er een overleg gepland wordt met de

BR en de afdeling verkeer om te bespreken hoe beide partijen tegen de fietsroute aankijken. In 2014

heeft het voorstel het niet gehaald omdat er geen budgetten beschikbaar zijn. De BR zou in het kader

van de bezuinigingsvoorstellen bij de gemeenteraad aan kunnen kaarten om de realisatie van de

gewenste fietsroute in brede zin (voetgangers/fietsers) uit te ruilen tegen andere voorstellen. Er zal

een afspraak worden gepland met de heer Gijsbrechts en de BR.

 

5. LAAGVLIEGENDE HELIKOPTERS VAN DEFENSIE

De heer Kroezen heeft samen met de heer Jansen een overleg bijgewoond met het ministerie van

Defensie. Eind augustus zou er een evaluatierapport komen. De BR heeft niets meer vernomen.

De heer Kagie antwoordt dat het evaluatierapport nog niet heeft ontvangen. De gemeente wacht het

evaluatierapport af en houdt contact met defensie.

 

 6. GOLFCLUB HAVERLEIJ

Bij de oprichting en inrichting van de golfclub heeft de gemeente bedongen dat er een vereniging zou

worden opgericht die een rol vervult bij het gebruik van de baan. De heer Kroezen heeft vernomen dat

Burggolf Haverleij BV, de exploiterende partij op de golfbaan, van de vereniging af wil. De BR wil

graag dat de afspraak met de gemeente gehandhaafd blijft.

De heer Kagie antwoordt dat de gemeente als partij participeert in de Haverleij B.V. Er is geen enkele

aanwijzing bij de gemeente binnen gekomen over een dergelijke verandering. De gemeente zal dat

ook niet toestaan. Het golfterrein moet toegankelijk blijven conform de bestaande afspraken. Mocht de

ondernemer andere plannen hebben, dan moet hij zich wenden tot de gemeente en de Haverleij B.V.

wenden. Mocht er een formeel verzoek binnenkomen, dan komen wij daarop terug bij de BR.

 

 7. VISIE GEMEENTE M.B.T. DE ENGELENBURCHT

De heer Pigmans geeft aan dat er in de Tweeterp van 23 mei 2015 een artikel heeft gestaan m.b.t. het

onderzoek naar de functie en toekomst van de Engelenburcht. “Het bestuur van de Engelenburcht is

samen met de gemeente een traject gestart waarin de bewoners van Engelen, Haverleij, de Vutter en

Bokhoven hun visie kunnen geven op de functie en toekomst van de Engelenburcht. De

Engelenburcht functioneert momenteel als ontmoetingsplek, zalencentrum en het gebouw biedt ruimte

voor vrijwilligersactiviteiten (bijv. seniorenvereniging), dorpsactiviteiten etc. De Engelenburcht ontvangt

geen subsidie daarvoor.” Het bestuur maakt zich er zorgen over dat zij op termijn niet in staat zullen

zijn om zelf het groot onderhoud van het pand te financieren. Het bestuur zou een rapport opstellen

waarin de visie van de bewoners is verwerkt over de toekomst van de Engelenburcht. Gevraagd wordt

naar de visie van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

De heer Kagie geeft aan dat het veel belangrijker is om te weten wat de gemeenschap van Engelen

en Bokhoven wil met deze accommodatie. Alles staat en valt met de draagkracht van de

gemeenschap voor het behoud van deze accommodatie in relatie tot het Engelerhart. De vraag die

centraal staat is of er voldoende vrijwilligers zijn die zich voor de Engelenburcht in willen zetten.

Afgesproken wordt dat er een afspraak ingepland wordt tussen de BR en de gemeente om dit

onderwerp te bespreken.

 

8. VISIE GEMEENTE T.A.V. VERHOGING MAXIMUM SNELHEID OP DE A59

De gemeente voelt, net als de BR, niets voor een verhoging van de maximumsnelheid op de A59. De

heer Kagie geeft aan dat het college vanuit de rol als dagelijks bestuur, contacten onderhoudt met

Rijkswaterstaat. Wettelijk gezien heeft RWS de ruimte om een snelheidsverhoging door te voeren.

Daar kan het college geen invloed op uitoefenen. Wel kan het college als dagelijks bestuur haar

standpunt uitbrengen richting RWS op het moment dat er verdere stappen worden ondernomen.

 

8. RONDVRAAG

RSS-feeds

Mevrouw Van den Oord geeft aan dat burgers zich destijds konden abonneren op RSS-feeds. Burgers

ontvingen dan dagelijks nieuwsberichten. Die mogelijkheid bestaat niet meer. Gevraagd wordt of er nu

op een andere manier wordt gecommuniceerd en/of er weer een dergelijke voorziening beschikbaar

gesteld kan worden. De heer Kagie antwoordt dat op de nieuwe website van de gemeente alle

actualiteiten vermeld staan. Er zal worden nagevraagd of de nieuwe website de voormalige

voorziening dekt1.

Brug bij Hedel

Mevrouw Mulkens meldt dat de brug bij Hedel voor groot onderhoud gesloten is van 14 september tot

en met 23 oktober 2015. Gevraagd wordt of er bij de sluis van Engelen een bord geplaatst kan worden

om weggebruikers daarop te attenderen. De weg bij de Treurenburg is ook afgesloten. Weggebruikers

moeten nu terugkeren, omdat beide ontsluitingen zijn afgesloten. Het verzoek zal worden uitgezet.

Openbaar vervoer

Tijdens de fietstocht van de BR met de wethouder is het onderwerp “openbaar vervoer” ter sprake

gekomen. De heer Pigmans wil daar graag met de gemeente verder over praten. De heer Kagie

spreekt af dat er een overleg gepland wordt met de BR en de heer Berends. Daarbij is van belang, dat

de BR zelf concrete ideeën ophaalt over aanvullend openbaar vervoer. Denk bijvoorbeeld aan een

buurtbus zoals die in Schijndel functioneert met vrijwilligers.

Staat van onderhoud bankjes park Haverleij en plaatsing vuilnisbak

Mevrouw Claessens meldt dat het straatmeubilair in het park Haverleij er erg haveloos bijstaat.

Gevraagd wordt of de bankjes opgeknapt kunnen worden en op welke termijn dat plaats zal vinden.

Ook vraagt zij of er een vuilnisbak geplaatst kan worden bij het “benkske” aan de Graaf van

Solmsweg. Beide vragen zullen worden uitgezet.

Vergaderdata 2016

Mevrouw Pawiroredjo zal de planning van de vergaderdata van de bestuursraad zo spoedig mogelijk

opmaken. Eerst moet de planning van de gemeenteraadsvergaderingen worden vastgesteld door het

presidium.

Verkiezingsprocedure

De heer Kroezen geeft aan dat er afgesproken is, dat er een overleg gepland zou worden om de

procedure voor de komende verkiezingen te bespreken. Dit overleg heeft nog niet plaatsgevonden. D

heer Kagie geeft aan dat de procedure ruimschoots voor de komende verkiezingen met de BR’en zal

worden doorgenomen.

 

9. SLUITING

De voorzitter sluit de vergadering om 21.09 uur. De volgende vergadering is gepland op maandag 12

oktober 2015 om 20.00 uur in De Engelenburcht.

 

Jane Pawiroredjo,

8 september 2015

 

1 Het abonnement op RSS-feeds is opgeheven, omdat er weinig gebruik van werd gemaakt. Burgers kunnen alle

actuele nieuwsberichten volgen via social media als Twitter en Facebook. In die berichten wordt indien nodig ook verwezen naar de gemeentelijke website.