U bent hier:

Aanwezig

Voorzitter : de heer M.F.J.M. Kroezen

Overlegpartner : de heer P.E. Kagie

Ambt. Secretaris : mevrouw J. Pawiroredjo – de Jezus

Leden : de heer G.A.M. Koelemij

: mevrouw Y. Mulkens

: mevrouw M.M. van den Oord – Raemaekers

: de heer L.A.M. Pigmans

: de heer W. Saëbu

: mevrouw Y. Schram

: de heer E.A.P. de Visser

Pers : mevrouw A. van den Dungen (Brabants Dagblad)

Publiek : 7 personen

Afwezig : mevrouw I.W.J. Claessens

 

 1. OPENING EN GELEGENHEID TOT INSPREKEN

De heer Pothaar heeft zich gemeld als inspreker. Op de lijst met onderwerpen van de BR staat een

groot aantal punten waarvan hij zich afvraagt hoeveel bewoners uit Engelen en Bokhoven overlast

daarvan ondervinden en welke leeftijd deze bewoners hebben. Hij noemt o.a. de punten windmolens,

zware industrie, geluid, verlagen van de snelheid op de A59, laagfrequent geluid. Dit zijn volgens hem

punten waar de BR niets aan kan veranderen. De heer Kagie geeft aan dat de gemeente een

inventarisatie heeft gemaakt van de onderwerpen die de laatste jaren regelmatig aan de orde komen.

Bij elk punt is aangegeven wanneer een punt besproken zou kunnen worden en op welke punten de

gemeente afhankelijk is van derden. De lijst wordt samen met de BR besproken.

 

2.  INSTALLATIE YOLIE MULKENS

Mevrouw Mulkens wordt geïnstalleerd als lid van de bestuursraad.

 

 3. VERSLAG VERGADERING 18 MEI 2015

1205.01 Stadsmoestuin

Dit punt is afgehandeld en kan van de actielijst af.

1303.02 Parkeersituatie Engelermeer/Haverlij

Dit punt is afgehandeld en kan van de actielijst af.

Het verslag wordt vastgesteld.

 

4.  COMMUNICATIE BR – WETHOUDER

De lijst met onderwerpen wordt kort doorgenomen.

· GOL: BR is in gesprek met de provincie.

· OV: BR zal input aanleveren bij mevrouw Pawiroredjo naar aanleiding van het verzoek in het

Bewonersradenoverleg.

· Windmolens: Naast geluidsoverlast gaat het ook om landschapsvervuiling en beeldkwaliteit.

· Wmo: Mevrouw Schram gaat de heer Geluk uitnodigen om een presentatie te geven over de

ervaringen met de Wmo.

· Vochtproblemen katholieke kerk: In september wordt een overleg georganiseerd waarin wordt

besproken wie inhoudelijk een bijdrage kan leveren en wie financiële ondersteuning kan bieden.

· Verleggen bebouwde kom grens Bokhoven en Maasdijk: De heer Kroezen is in gesprek met de

heer Gijsbrechts. Het verleggen van de bebouwde komgrens en het realiseren van een fietsstraat

is niet meer nodig als er een fietspad wordt aangelegd.

· Nieuwe speerpunten BR worden aan het overzicht toegevoegd.

· Henriëttewaard: op 16 juli om 20.00 uur presenteren drie studenten van de HAS het resultaat van

hun onderzoek m.b.t. de ecologische stadsvisie. De Henriettewaard is daar ook in opgenomen.

 

5.  AGENDA GEMEENTERAAD 14 JULI 2015

Mevrouw Schram stelt de volgende vragen met betrekking tot het Milieu-Uitvoerings Programma 2015.

Zij heeft gekeken naar punten die relevant zijn voor Engelen en Bokhoven.

· Monitoren oude stortplaatsen

In het werkgebied van de BR liggen de stortplaatsen Vlacie en Noord-oever Engelermeer. Kan de

monitoring beschikbaar worden gesteld aan de BR?

· Visie op het gebruik en de inrichting van de diepe plassen

Wat wordt verstaan onder een “diepe” plas? Valt het Engelermeer onder de noemer “diepe plas”?

De Groene Delta met de Ertveldplas en de Diezen ontbreken in de nota.

· Mede ontwikkelen c.q. reageren op nieuwe Provinciale Water en Natuurbeleid

Mag de BR deelnemen aan de inspraak die over dit onderwerp wordt georganiseerd?

· Oeverplan 2013

De BR wil graag het Oeverplan 2013 ontvangen inclusief de uitwerkingsprocesgang.

· Uitvoeren energiemaatregelen voor verbetering naar minimaal energielabel B bij 5

sportgebouwen.

Valt de sportzaal Engelerhout hier ook onder?

 

6.  ZANDWINNING ENGELERMEER

De BR heeft begrepen dat Boskalis klaar is met de zandwinning. Boskalis geeft echter aan dat zij nog

zes maanden zand mogen winnen. De BR vraagt hoe dit zich verhoudt met de vergunning van

Boskalis (gelimiteerd in m3 en in tijd)? Wellicht kan de geldstroom als doelsubsidie worden ingezet?

De heer Kagie geeft aan dat Boskalis tot 31 december 2016 mag ontgronden conform de vergunning.

Met Boskalis is afgesproken dat zij in 2017 de tijd hebben om het depot op te ruimen en het

(depot)terrein in oorspronkelijke staat te herstellen. Boskalis heeft nog de tijd om verlenging aan te

vragen. Op dit moment ziet het er niet naar uit dat er een verlengingsaanvraag komt. Uitgezocht zal

worden tot welke termijn Boskalis een verlenging aan kan vragen.

 

 7. RONDVRAAG

Maaien vijver Vlacie

De heer Koelemij meldt dat de vijver aan de Vlacie zal worden gemaaid voor de jeugdvakantieweek.

Hij hoopt dat dat in de toekomst ook gaat gebeuren. De heer Kagie zal met de afdeling openbare

ruimte afspreken dat de vijver de komende drie jaar voor aanvang van het visevent zal worden

gemaaid.

30 km stickers

Mevrouw Van den Oord meldt dat bewoners enthousiast zijn over de 30 km stickers van de landelijke

actie van Veilig Verkeer Nederland. De BR wil graag nog 100 stickers.

 

8.  SLUITING

De voorzitter sluit de vergadering om 20.47 uur. De volgende vergadering is gepland op maandag 7

september 2015 om 20.00 uur in De Engelenburcht.

 

Jane Pawiroredjo,

 

9 juli 2015