U bent hier:

Aanwezig

Voorzitter                   : de heer M.F.J.M. Kroezen
Overlegpartner           : de heer P.E. Kagie

Ambt. secretaris        : mevrouw J. Pawiroredjo – de Jezus
Genodigden                : mevrouw A. Dewitte (Rijkswaterstaat)
                                   : de heer L. Ebberink (Rijkswaterstaat)

Leden                                     : de heer A. Candido
                       : de heer G.A.M. Koelemij

: mevrouw M.M. van den Oord – Raemaekers

: de heer L.A.M. Pigmans

: de heer W. Saëbu

: mevrouw Y. Schram

: de heer E.A.P. de Visser

Pers                            : mevrouw A. van den Dungen (Brabants Dagblad)

Publiek                        : 14 personen

Afwezig                     : mevrouw I.W.J. Claessens

 

 

1.     OPENING EN GELEGENHEID TOT INSPREKEN

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De heer Berens heeft zich gemeld als inspreker bij het onderwerp “Stadsmoestuin”.

 

2.   PRESENTATIE HENRIËTTEWAARD

De heer Ebberink en mevrouw Dewitte zijn beide betrokken bij een aantal projecten langs de Maas. Deze projecten zijn gericht op ruimte aan de rivier. De Kaderrichtlijn water is op deze projecten van toepassing. Een van deze projecten is het project Henriëttewaard-Crèvecoeur.

Kaderrichtlijn water

De Kaderrichtlijn water is een Europese richtlijn die voorschrijft aan welke eisen de waterkwaliteit van de Europese wateren vanaf 2015 moet voldoen. Alle lidstaten moeten samen een goed beheer organiseren dat leidt tot ecologisch gezonde rivieren en chemisch schoon water.

Duitsland, België en Nederland zijn in 2003 gestart met het ontwikkelen van een programma om de ecologische toestand van de rivier te verbeteren. De Maas is daartoe opgedeeld in een aantal projecten. De bedoeling is dat de overgangszone van water naar land wordt hersteld door o.a. ervoor te zorgen dat er meer ondiep, langzaam stromend water komt. Daardoor zal er een grotere variatie aan planten en dieren komen en wordt het ecologisch proces verbeterd. De werkzaamheden zijn gestart in Limburg bij de Grensmaas. In 2007/2008 is geconstateerd dat het ecologisch herstel daardoor zichtbaar is verbeterd.

Het Europese programma is opgesplitst in 3 periodes. Het doel is om het ecologisch herstel in 2027 volledig af te ronden. Dat houdt in, dat alle landen in 2015 klaar moeten zijn. Dat is echter onmogelijk. De maatregelen aan de Maas zijn ondergebracht in het project Maaswerken dat is onderverdeeld in drie deelprojecten: Maasroute, Zandmaas en Grensmaas. Rijkswaterstaat wil daarmee bereiken dat de Maas veiliger, beter bevaarbaar en natuurlijker wordt. Samengevat:
- ecologisch herstel in gang zetten
- zorgdragen voor veiligheid.
Het ecologisch herstel in de Maas heeft inmiddels opgeleverd dat ruim zes miljoen mensen gezuiverd water kunnen drinken dat uit de Maas afkomstig is.


 

Henriëttewaard-Crèvecoeur
Mevrouw Dewitte licht de plannen voor de Henriëttewaard-Crèvecoeur toe. Het is de bedoeling om de  Diezemonding te herstellen. De zandwaaiermonding wordt teruggebracht door langs de oude Dieze aan beide kanten de stenen weg te halen. De oever wordt daarmee vrijgesteld. Er wordt een geul aangelegd die aan de westkant verbonden wordt met de Maas. Bij Crèvecoeur wordt ook een ondiepe geul aangelegd met een zandige instroomdrempel en geïsoleerd gras. Op die manier worden verschillende milieus gecreëerd voor planten en dieren. Het gebied zal niet toegankelijk zijn voor publiek. Voor de scheepvaart verandert er niets. De vaargeul blijft het zelfde. Materiaal zal tijdens de werkzaamheden via het water worden afgevoerd. Omwonenden zullen er weinig van merken. De gronden zijn allemaal eigendom van Defensie.

Planning
De vergunningaanvragen zijn binnen. Het projectplan waterwet ligt nog ter inzage. Rond de zomer wordt het project gestart. Eind 2015 moet het gereed zijn.

 

Beheer
Het is nog niet zeker of Natuurmonumenten het beheer krijgt. Dat zou ook door een andere partij gedaan kunnen worden. Het deel van Defensie zal sowieso door Natuurmonumenten worden beheerd. Op de website
www.maasinbeeld.nl kunnen belangstellenden de ecologische ontwikkeling vanaf de jaren zeventig terug vinden. 

De heer Kagie stelt voor om de heer Mees uit te nodigen om een totaalbeeld te schetsen over de ontwikkelingen in de Henriëttewaard.

3.     VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN 2 MAART 2015

Het verslag wordt vastgesteld.

 

4.     STADSMOESTUIN

De heer Berens protesteert namens VvE Lelienhuyze tegen de uitbreiding van de stadmoestuin aan de zuidzijde  met perken omzoomd door heggen en hekjes. De bewoners van Lelienhuyze zitten daar niet op te wachten. Hij vreest dat het uitvoeren van dit plan veel extra gemeenschapsgeld gaat kosten dat beter elders besteed kan worden. Het zal ook onderhouden moeten worden. De afdeling groenvoorziening bezuinigt op het onderhoud door bijvoorbeeld extensief te maaien en struiken te verruilen voor gras. De BR heeft bij de evaluatie ook aangegeven moeite te hebben met de aanleg van het resterende deel van het plan en geeft de wethouder mee om het te laten zoals het is. Een mevrouw uit het publiek wil graag reageren op de inspreker, maar krijgt daar niet de gelegenheid toe.

De heer Kagie geeft aan dat het standpunt van de gemeente tijdens de vergadering van 6 juli besproken zal worden en stelt voor om dan gezamenlijk een punt achter dit dossier te plaatsen.

 

5.     COMMUNICATIE MET DE WETHOUDER

De agenda van de gemeenteraad wordt op verzoek van mevrouw Schram als vast agendapunt toegevoegd. Onderwerpen die voor de BR van belang zijn, kunnen dan aan de orde worden gesteld.

In de bijlage nieuw beleid bij de voorjaarsnota 2016 is bij het “Wijk- en dorpsbudget” geen bedrag opgenomen. In de voorjaarsnota wordt vermeld dat er een behoorlijk tekort is en dat er een ombuigingstaakstelling aan komt. Gevraagd wordt of er al duidelijkheid bestaat over de discussie rondom het “Wijk- en dorpsbudget”. Komen de gelden daarvoor uit reguliere budgetten en is er al bekend of dit budget  onder de bezuinigingsvoorstellen gaat vallen?

 

In het Bestuursakkoord 2015-2018 heeft het college aangegeven een wijk- en dorpsbudget te gaan vormen dat door inwoners zelf kan worden ingezet voor de leefbaarheid en veiligheid in de leefomgeving. Het is nog niet bekend hoe de regeling eruit komt te zien. Daar wordt nog aan gewerkt. Verder wil het college de buurtaccommodaties (nog) laagdrempeliger maken zodat inwoners ruimte krijgen om hun activiteiten en initiatieven te ontplooien.
De voorjaarsnota is de opmaat naar de begrotingsbehandeling in november. Het college geeft daarin een visie op de beleidsinhoudelijke richting. Aan de raad worden de keuzes en consequenties van bestaand en toekomstig beleid inzichtelijk gemaakt. Daar wordt in de komende periode met alle partijen over gesproken. Gevolg kan zijn, dat voorstellen uit het bestuursakkoord bij die gesprekken sneuvelen. De begrotingsvoorstellen worden eind september aan de gemeenteraad verzonden. Bespreking van de begrotingsvoorstellen in de commissies vindt plaats in oktober. Dan is er mogelijkheid tot inspreken op persoonlijke titel. Het begrotingsdebat vindt op 10 november plaats.

In de vergadering van de BR van 7 september zal het onderwerp “begroting 2016” aan de orde worden gesteld.

De BR heeft een aantal speerpunten opgesteld. Die zullen binnenkort met de wethouder worden afgestemd. De heer Kagie heeft een overzicht laten opstellen met de laatste stand van zaken rondom de huidige actiepunten. Daarin zal worden aangegeven of op actiepunten terug wordt gekomen of dat ze als afgehandeld moeten worden beschouwd. Deze lijst zal aan de BR worden verzonden. Ook zal de planning raadsvoorstellen 2015 aan de BR worden toegestuurd.

 

6.     AFSCHEID VAN DE HEER CANDIDO

De heer Candido heeft 16 jaar in de BR gezeten. Hij heeft zijn huis verkocht en gaat verhuizen naar Duitsland. De heer Kroezen dankt hem voor zijn bijdrage in de afgelopen jaren. De heer Kagie bedankt de heer Candido namens het stadsbestuur voor zijn inzet in de afgelopen jaren en wenst hem een mooie tijd toe in Duitsland. De heer Candido geeft aan dat er heel veel noten zijn gekraakt tijdens de vergaderingen, maar dat dat altijd onder wederzijds respect heeft plaatsgevonden.

7. RONDVRAAG

Buslijn 65
De heer Saëbu wil de terugkeer van buslijn 65 graag onder de aandacht brengen van de wethouder. De heer Kagie doet geen toezegging. Hij komt er in de volgende vergadering op terug.

 

Benoeming mevrouw Mulkens

De benoeming van mevrouw Mulkens tot lid van de BR vindt plaats op 6 juli 2015.

 

Stukken gemeenteraad
Mevrouw Schram vraagt of de BR op de hoogte gesteld kan worden als de stukken van de gemeenteraad op de gemeentelijke website staan.

 

8.     SLUITING

De voorzitter sluit de vergadering om 21.25 uur. De volgende vergadering is gepland op maandag 6 juli 2015 om 20.00 uur in De Engelenburcht.

 

AANDACHTSPUNTEN

0504.04 Voortgang ontwikkelingen Haverleij (J. Buitink)

1110.01 Verlichtingsplan Engelen en Bokhoven (W. Jans/G. Coenraad)

1201.01 Gebiedsontwikkeling Langstraat (GOL) (H. de Winter/S. de Jong)

1205.01 Stadsmoestuin (R. Brinkhof)

1303.02 Parkeersituatie Engelermeer/Haverlij (K. Gijsbrechts/T. van Tol/A. Rijkers)
1409.01 Vochtproblemen katholieke kerk Bokhoven

 

Jane Pawiroredjo,

29 mei 2015