U bent hier:

VERSLAG BESTUURSRAAD VOOR ENGELEN EN BOKHOVEN

DATUM: 1 DECEMBER 2014

Aanwezig

 Voorzitter : de heer M.F.J.M. Kroezen

Plv. secretaris : mevrouw M. Wehrung

Leden : de heer M.F.W.M. Berens

: mevrouw T.A.M. Buijense - Sturkenboom

: de heer A. Candido

: de heer G.A.M. Koelemij

: de heer P. Noz

: mevrouw M.W.J. Rommens – v.d. Water

: de heer W. Saëbu

: de heer E.A.P. de Visser

Publiek : 10 personen

Inspreker : de heer W. van Klompenburg

Afwezig : de heer H.C. van Olden (overlegpartner)

: mevrouw J.C. Pawiroredjo (secretaris)

1. OPENING EN GELEGENHEID TOT INSPREKEN

 De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

De inspreker, de heer W. van Klompenburg komt inspreken bij agendapunt 9.

Zie verder agendapunt 9.

 

2. WIJK- EN BUURTMONITOR ENGELEN EN BOKHOVEN1

 Presentatie door Reina Spit en Janine Meesters.

De presentatie van:

a). de buurt- en wijkmonitor 2014

b). de bevolkingsprognoses voor de wijk Engelen tot 2030

zijn toegevoegd aan dit verslag.

Werkwijze monitor:

- ’s-Hertogenbosch kent 12 wijken en circa 100 buurten. Circa 70 buurten zijn geanalyseerd t.b.v.

de buurt- en wijkmonitor 2014. Voor de wijk  Engelen zijn 3 buurten geanalyseerd: kom Engelen,

Bokhoven en de Haverleij.

- In het onderzoek zijn subjectieve en objectieve gegevens verwerkt. Per buurt zijn de resultaten in

een cirkel met ‘puzzelstukjes’ gepresenteerd. Elk puzzelstukje heeft een kleur:

Geel = daar ‘scoort’ de buurt het zelfde als het stedelijk gemiddelde

Groen = daar ‘scoort’ de buurt sterker dan het stedelijk gemiddelde

Rood = daar ‘scoort’ de buurt zwakker dan het stedelijk gemiddelde

Aandachtspun t: het is niet de bedoeling 1 puzzelstukje eruit te pakken en daar conclusies aan te

verbinden. De puzzelstukjes dienen in onderling verband bekeken te worden. Bijvoorbeeld: de

wijk Engelen scoort zwakker (rood) voor het aantal mantelzorgers. Echter, als de gezondheid

van de bewoners over het algemeen goed is, dan is het ook verklaarbaar dat de wijk daar iets

zwakker in is dan het stedelijk gemiddelde.

Uitkomsten:

In de presentaties is onder meer het volgende naar voren gekomen:

- Monitor 2014: de wijk Engelen scoort in algemene zin groen = sterker dan stedelijk gemiddelde;

- Veiligheidsindex: Engelen is de meest veilige wijk van ’s-Hertogenbosch;

- Bevolkingsprognose tot 2030: de bevolking in de wijk Engelen zal tot 2030 licht dalen (-8%). Dit

als gevolg van enerzijds ontgroening. En anderzijds vergrijzing.

 In de bijlage zijn de gegevens terug te vinden. Bij vragen kunnen geïnteresseerden contact opnemen met

de gemeente: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

3. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN 27 OKTOBER 2014

 Naar aanleiding van:

Aanpassing bebouwde kom grenzen

 De heer Kroezen meldt dat hierover volgende week weer een bespreking plaats vindt.

Bord “Welkom in de Haverleij”

 Het bord “Welkom in de Haverleij” bij de rotonde Haverlij/Kraanvogellaan is illegaal geplaatst. Is

vergunningsplichtig. Vanuit de gemeente heeft verwijdering van het bord momenteel geen prioriteit.

Verzoek van de Bestuursraad : verzoek tot verwijdering van het bord.

Plattegrond Engelen

 Gemeente werkt er aan alle plattegronden in heel ’s-Hertogenbosch rond de jaarwisseling te verwisselen.

Dit in verband met de herindeling.

Openbaar vervoer

 De Bestuursraad heeft nog geen uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de commissie.

Afspraak : de heer Berens zal hierover contact opnemen met de gemeente.

Het verslag wordt vastgesteld.

4. MEDEDELINGEN EN AANDACHTSPUNTEN

1201.01 Gebiedsontwikkeling Langstraat (GOL)

 Geen wijziging in stand van zaken. Het onderzoek om opnieuw een poging te doen een oplossing te

zoeken voor knp 45 loopt nog. Zodra er meer helderheid is wordt de Bestuursraad op de hoogte gesteld.

1310.01 Verleggen bebouwde komgrens t.b.v. rotonde De Vutter-Haverlij

Noot secretaris na de vergadering : Op dinsdag 18 november 2014 heeft een eerste overleg

plaatsgevonden tussen de auditor, Bestuursraad en gemeente. Hierbij hebben alle partijen aangegeven

wat de werkwijze, onderzoeksmethode en aandachtspunten zijn. Op woensdag 10 december is het

vervolgoverleg.

Verlichting kerk Engelen:

 Aanbrengen van verlichting buiten bij de kerk is afgerond. Dinsdag 2-12-14 wordt e.e.a. in de meterkast

aangesloten en gemonteerd. Daarna vindt het richten van de spots plaats en uitleg aan het kerkbestuur

over het gebruik. De heer Koelemij vult aan dat hopelijk dan ook de verlichting in de klok weer gaat

functioneren.

5. EVALUATIE MOESTUIN

 De evaluatie gaat in 2015 plaatsvinden. Onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. Deze voorzitter

moet nog gezocht worden.

Verzoek van de Bestuursraad:  voordat de evaluatie van start gaat graag nader overleg tussen gemeente

(Rob Brinkhof) en bestuursraad over de invulling van de evaluatie.

6. VERGADERSCHEMA 2015

 De Bestuursraad stemt in met het vergaderschema. De Bestuursraad gaat ervan uit dat dit schema

ongewijzigd blijft, ook na de komst van een eventuele nieuwe wethouder.

7. VERSPREIDING STEMBILJETTEN BOKHOVEN

 Het betreft een vervelende situatie. Dat beamen de bestuursraad en de gemeente.

De secretaris licht toe wat er gebeurd is:

- Op donderdag 6 november zijn de huis-aan-huisbiljetten bezorgd voor de bestuursraden in

Empel en Engelen.

 - In de loop van de dag kreeg de gemeente bericht dat de huis-aan-huisbiljetten van Engelen in

Empel werden bezorgd en omgekeerd. De gemeente heeft direct contact opgenomen met

Post.nl Daar werd de verwisseling van de huis-aan-huisbiljetten bevestigd.

- Meteen is met Post.nl gezocht naar een oplossing: eerst een excuusbrief en vervolgens zijn op 8

november de juiste huis-aan-huisbiljetten bezorgd.

Verzoek van de Bestuursraad:  graag nog dit jaar een evaluatie samen met Burgerzaken, zodat samen

verkiezings-richtlijnen afgesproken kunnen worden. Actie: de heer Berens.

8. UITSLAG VERKIEZINGEN

 De definitieve uitslag van de verkiezingen is als volgt: A. Candido, I.W.J. Claessens, G.A.M. Koelemij,

M.F.J.M. Kroezen, M.M. van den Oord, L.A.M. Pigmans, W. Saebu, Y. Schram, E.A.P. de Visser

9. AANBOUW HISTORISCHE KERK ENGELEN

 De inspreker, de heer Van Klompenburg, spreekt zijn zorg uit over de mogelijke aanbouw. Dit zou een

vervuiling van de historische dorpskern zijn. De charme van het pleintje zou verdwijnen.

Bij de gemeente is (nog) geen aanvraag voor een bouwvergunning ingediend.

Verzoek van de Bestuursraad:  de bestuursraad informeren en betrekken bij dit traject. Graag ook als de

gesprekken nog op informeel niveau plaatsvinden.

10. GELUIDSOVERLAST BRABANTHALLEN

 De Bestuursraad ervaart periodiek geluidsoverlast van de Brabanthallen en wil daarover in gesprek met

de gemeente.

Toelichting van de secretaris: de gemeente heeft enige tijd geleden een uitnodiging voor gesprek naar de

Bestuursraad gestuurd. De gemeente wacht de reactie af.

Afspraak : de secretaris stuurt de uitnodiging nog een keer aan de heer Kroezen. De heer Kroezen zal

vervolgens actie ondernemen.

11. RONDVRAAG

 De heer Saëbu heeft 2 mededelingen:

- Er heeft een goed overleg plaatsgevonden over de situatie bij de Parcevalring-Oost. Er zijn

afspraken gemaakt over oplossingen m.b.t. de parkeersituatie daar.

De heer Saëbu uit zijn zorg over het fenomeen schaliegas. Hij vindt dat ook de Bestuursraad op

de hoogte dient te blijven over de ontwikkelingen hieromtrent. Hij zal dat monitoren. De heer

Kroezen meent dat dit geen urgent item is. De gemeente heeft volgens hem hier eerder een

standpunt over ingenomen. In relatie tot Heineken is de gemeente tegen.

De heer Kroezen geeft aan dat de installatie van de nieuwe bestuursraad is gepland op maandag 12

januari 2015 in De Engelenburcht. Idee is om zowel de oude als de nieuwe leden van de Bestuursraad

uit te nodigen voor het diner. Zonder partners.

12. SLUITING

 De voorzitter dankt een ieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering om 22.00 uur.

AANDACHTSPUNTEN

 0504.04 Voortgang ontwikkelingen Haverleij (J. Buitink)

1110.01 Verlichtingsplan Engelen en Bokhoven (W. Jans/G. Coenraad)

1201.01 Gebiedsontwikkeling Langstraat (GOL) (H. de Winter/M. Berends)

1205.01 Stadsmoestuin (R. Brinkhof)

1303.02 Parkeersituatie Engelermeer/Haverlij (K. Gijsbrechts/T. van Tol/A. Rijkers)

1310.01 Verleggen bebouwde komgrens t.b.v. rotonde De Vutter-Haverlij (K. Gijsbrechts)

1409.01 Vochtproblemen katholieke kerk Bokhoven

 Wijkspeerpunten:

WSP1: Voorzieningen voor de jeugd (B. de Visser/G. Koelemij)

WSP2: Herinrichting Engelermeer (W. Saëbu/M. Kroezen)

WSP3: Voetpad langs Dieze, Henriëttekanaal en Maasdijk (M. Rommens/G. Koelemij/M. Berens)

WSP4: Verkeersveiligheid (M. Berens/W. Saëbu/)

WSP5: Openbaar vervoer (M. Berens/W. Saëbu/M. Berends)

WSP6: Cultuurhistorie (M. Kroezen/B. de Visser/G. Koelemij)

WSP7: Groen Engelen en Bokhoven (A. Candido/M. Rommens/M. Kroezen)

Muriel Wehrung,

 

2 December 2014

 

1 Link naar de wijk- en buurtmonitor Engelen en Bokhoven:

http://cfapps.shertogenbosch.nl/oens/?dir=Ly97InIiOiI5QjU5RDFGQS1CRDhDLTVDRjAtNTI1OTYzOUIwNkE2NzB

 

DRSIsIm4iOiJkIn0%3D