U bent hier:

VERSLAG BESTUURSRAAD VOOR ENGELEN EN BOKHOVEN

DATUM: 27 OKTOBER 2014

Aanwezig

Voorzitter : de heer M.F.J.M. Kroezen

Overlegpartner : de heer H.C. van Olden

Secretaris : mevrouw J.C. Pawiroredjo

Leden : de heer M.F.W.M. Berens

: mevrouw T.A.M. Buijense - Sturkenboom

: de heer A. Candido

: de heer G.A.M. Koelemij

: de heer P. Noz

: mevrouw M.W.J. Rommens – v.d. Water

: de heer W. Saëbu

: de heer E.A.P. de Visser

Publiek : 13 personen

Afwezig : Pers, mevrouw A. van den Dungen

1. OPENING EN GELEGENHEID TOT INSPREKEN

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

 

2. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2014

Sanering voormalige opslag Haverleij BV bij Langekamp

De heer Kroezen meldt dat er waarschijnlijk een nieuw onderzoek wordt uitgevoerd. De bodem is verontreinigd met zware metalen. De vraag of het materiaal hergebruikt kan worden hangt af van de concentratie van de verontreiniging. Dit moet nog in gang gezet worden door de heer Buitink.

1310.01 Aanpassing bebouwde kom grenzen

De heer Kroezen meldt dat er uitgebreid met de gemeente is gesproken over de aanpassing van de bebouwde kom grenzen. Er is een akkoord met alle partijen over de formulering van de opdracht aan een onafhankelijk onderzoeksbureau.

1409.01 Vochtproblemen katholieke kerk Bokhoven

De heer Kroezen heeft contact opgenomen met de BAM1. Op 31 oktober 2014 vindt er weer een lezing plaats in het kader van “Anders in de kerk”.

Integrale aanpak Engelermeer

De heer Van Olden heeft gereageerd op de vraag van de heer Visser met betrekking tot de integrale aanpak van het Engelermeer en niet de heer Kroezen.

Het verslag wordt vastgesteld.

3. MEDEDELINGEN EN AANDACHTSPUNTEN

Afvalinzameling

De heer Noz geeft aan dat het Afvalstoffenplan 2015-2018 geagendeerd is voor de raadsvergadering van 4 november 2014. Er zijn pilots uitgevoerd in Maaspoort en de Aartshertogenlaan. Hij informeert hoe de afvalinzameling in Engelen eruit komt te zien en of daar overleg met de de BR over plaatsvindt. De heer Van Olden geeft aan dat het hier algemeen beleid betreft. Het is een bevoegdheid van het college waar wijk- en bestuursraden niet afzonderlijk voor worden benaderd. De BR kan dit onderwerp uiteraard tijdens de vergadering bespreken als daar redenen voor zijn.

1

Het is niet mogelijk om vanuit de monumentenzorg hier iets aan te doen. Uit onderzoek is gebleken dat het probleem zich afspeelt op privé-terrein. De eigenaar zal dit in principe zelf moeten oplossen. De Kerk is een rijksmonument. Bij het rijk bestaan weliswaar subsidiemogelijkheden, maar die subsidiëren alleen voor onderhoud en restauratie-activiteiten. Onderzoek naar de oorzaken van grondwaterproblemen op iemands eigen terrein hoort daar niet bij. Advies aan het Kerkbestuur is om zelf onderzoek te laten doen naar de oorzaken van de grondwaterproblemen. BAM zal een overleg met het kerkbestuur, de BR en derden die verder kunnen helpen organiseren.

2

Op 13 oktober is het afvalstoffenplan in de commissie FES besproken2. De commissie was erg positief over dit plan. In dat plan staat een groot aantal maatregelen die wij willen gaan nemen om de hoeveelheid restafval drastisch te beperken. Gemikt wordt op een vermindering van 30 % binnen vijf jaar ten gunste van met name de stromen GFT, papier en kunststof. Vooralsnog wordt uitgegaan van een inzamelfrequentie van driewekelijks wat betreft GFT, kunststof en restafval en vierwekelijks voor papier. Een evaluatie van de nu lopende pilots is maatgevend voor de definitief te maken keuze. Die evaluaties worden op dit moment gehouden. Het college zal op basis daarvan nog een nader voorstel doen. De heer Van Olden adviseert de nieuwe BR om met bewoners in gesprek te gaan over hoe zij de afvalinzameling in hun buurt zien. In de een wijk of buurt kan bijv. meer behoefte zijn aan een hogere frequentie van ophalen het inzamelen van GFT dan in de binnenstad. Het is de kunst om die informatie tijdig op te halen en kenbaar te maken.

Evaluatie moestuinen

Met de bezwaarmakers en initiatiefnemers is bij de start van de Kasteeltuin Haverleij medio 2014 afgesproken dat er over een jaar een evaluatie zou gaan plaatsvinden. De heer Kroezen informeert wie daarin het voortouw neemt: de BR of de gemeente?

De heer Van Olden geeft aan dat het goed is om voorafgaand aan de evaluatie met de heer Brinkhof te overleggen over de insteek van de evaluatie. Dat kan heel uitgebreid, maar bijv. ook door in te zoomen op beheer en gebruik. Op dit moment loopt er nog een procedure bij de bestuursrechter. De uitspraak wordt over ca. zes weken verwacht. De bezwaarmakers zijn privaatrechtelijk in het ongelijk gesteld. De heer Kroezen antwoordt dat de nieuwe BR dit op zal pakken.

Transitie WMO/Jeugdzorg

De heer Saëbu meldt dat de gemeente is gestart met het geven van informatiebijeenkomsten. Er wordt ook een informatiebijeenkomst in Engelen georganiseerd op 17 november 2014 om 19.00 uur in de Engelenburcht. De BR zal de bewoners van Engelen en Bokhoven via de Tweeterp en via flyers op de hoogte stellen.

Bestemmingsplan Haverleij

De heer Kroezen verwacht dat er op termijn niet wordt gebouwd. Hij vraagt of het bestemmingsplan daarmee vervalt of dat er een herziening plaats moet vinden. Ook vraagt hij of de BR nog invloed kan uitoefenen op de kastelen die nog gebouwd moeten worden.

De heer Van Olden antwoordt dat de nog te bouwen kastelen Heesterburgh en Oeverhuyze en een aantal bosrandkavels in 1999 met het bestemmingsplan “Haverleij’ (juridisch-planologisch) mogelijk zijn gemaakt. In 2013 is het bestemmingsplan ‘Engelen-Haverleij’ vastgesteld en zijn deze mogelijkheden overgenomen. Voor deze laatste twee kastelen en de resterende bosrandkavels gaan we uit van realisatie binnen dit bestemmingsplan ‘Engelen- Haverleij” maar het kan het zijn dat door de gewijzigde marktomstandigheden het in de toekomst mogelijk is dat de uiteindelijke bouwplannen afwijken van de bouwmogelijkheden in het bestemmingsplan.

In dat geval zal bij concrete bouwplannen een nieuwe juridisch-planologische procedure (herziening bestemmingsplan dan wel omgevingsvergunning met afwijking van het bestemmingsplan) gevoerd moeten worden. Daarbij zullen dan de gebruikelijke procedures in het kader van inspraak en zienswijzen in gang worden gezet. Vanwege de crisis heeft de planontwikkeling stil gelegen. De BV Haverleij is zich op dit moment weer aan het oriënteren op planvorming voor kasteel Heesterburgh.

De heer Van Olden adviseert de BR om interessante ideeën, bijv. over veranderingen rondom wonen en zorg, rechtstreeks te bespreken met BV Haverleij. Ook zou de BR BV Haverleij uit kunnen nodigen voor een bijeenkomst en publiekelijk het gesprek met hen aan te gaan.

1110.01 Verlichtingsplan Engelen en Bokhoven Straatverlichting

De heer Visser informeert naar de stand van zaken rondom de vervanging van de straatverlichting.

Onlangs is een deel van de verlichting vervangen, maar die activiteit is weer gestopt.

De heer Van Olden geeft aan dat de verlichting in geheel ’s-Hertogenbosch in fases wordt vervangen. Het is dus niet zo, dat de vervanging in Engelen is stop gezet3.

2 Zie: https://s-hertogenbosch.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=38908 In dat plan wordt verwezen naar een aantal pilots welke momenteel lopen. In die pilots wordt een andere manier van inzameling in de praktijk samen met bewoners getest. De resultaten van deze pilots zijn qua inzamelresultaten vooralsnog erg goed. De doelstelling van 30% minder restafval t.g.v. overige waardevolle stromen wordt gehaald en de tevredenheid van de bewoners is groot.

3 Het is niet mogelijk de gehele wijk Engelen in zo’n korte tijd uit te voeren. Er moeten namelijk ook elders in de stad werkzaamheden worden uitgevoerd. De planning is niet bekend.

3

Stuurgroep Engelermeer

De heer Van Olden meldt dat mevrouw De Jong trekker is geworden van de stuurgroep Engelermeer. De stuurgroep houdt zich op een abstracter niveau bezig met de vraag over hoe de recreatieplas er na de zandwinning in de komende twintig jaar uit moet komen te zien. Die vraag is ook van belang voor de buurgemeente Heusden. Als de beantwoording van die vraag luidt dat het meer er naar ieders tevredenheid prima uit ziet, dan is dat het resultaat. Daarna volgt de beheerfase.

De heer Kroezen heeft begrepen dat de provincie erbij gehaald wordt voor de waterberging en de natuur. Na kort overleg met Staatsbosbeheer, het Waterschap, de gemeente ’s-Hertotgenbosch en Heusden is afgesproken dat het gebied bestemd is voor extensieve recreatie met veel natuurbehoud. De heer Van Olden gaat ervanuit dat dit vraagstuk medio 2015 wordt afgerond.

1201.01 Gebiedsontwikkeling Langstraat (GOL)

De heer Kroezen heeft vernomen dat de discussie rondom knooppunt 45 weer is opgestart. De heer Van Olden meldt dat er een bezuiniging heeft plaats gevonden in het GOL-budget. Dat heeft ertoe geleid dat de stuurgroep GOL heeft besloten om de komende maand te onderzoeken of er een alternatieve oplossing kan worden gevonden voor knooppunt 45, waarbij de zorgen van de gemeente ’s-Hertogenbosch kunnen worden weggenomen. Nagevraagd zal worden wanneer de BR hier weer bij betrokken wordt.

4. RONDVRAAG

Intocht Sint-Nicolaas

De heer Van Olden zal de intocht van Sint-Nicolaas bijwonen op 16 november 2014.

Groenonderhoud

Mevrouw Buijense is van mening dat er sprake is van verloedering van het groen. De heer Van Olden geeft aan dat er in 2011 bij de discussie over groenonderhoud nadrukkelijk is gekozen voor biologisch beheer. Dat leidt ertoe dat er op een andere manier gesnoeid wordt en dat in de hele gemeente sprake is van het omvormen van struiken naar meer gras. De evaluatie daarvan vindt een dezer dagen plaats. Nalatig onderhoud moet altijd gemeld worden bij het Meldpunt. Verder wordt steeds meer een beroep gedaan op zelfwerkzaamheid van de burgers. De openbare ruimte is van ons als samenleving. Als iedereen een steentje bijdraagt aan het onderhouden van die openbare ruimte, dan krijgen wij het samen goed voor elkaar. De heer Kroezen vult aan dat bewoners in Rosmalen zelf een schoonmaakdag hebben georganiseerd. Ook wordt er landelijk elk jaar een zwerfvuildag georganiseerd.

Bord “Welkom in de Haverleij”

De heer Candido meldt dat er bij de rotonde Haverlij/Kraanvogellaan een bord “Welkom in de Haverleij” is geplaatst. Hij informeert of het plaatsen vergunningsplichtig is en zo ja, of er een vergunning voor is verleend. Mevrouw Pawiroredjo zal dat navragen.

Asfalt parkje

De heer Koelemij meldt dat hij blij is dat het asfalt rond het parkje weer in orde is. De kinderen kunnen nu beter skeeleren.

Plattegrond Engelen

De heer Berens meldt dat de plattegrond Engelen aan de Haverlij verdwenen is en vervangen is door een plattegrond van De Rietvelden. Hij heeft vernomen dat het contract met Suurland per 1 januari 2015 afloopt en niet meer wordt verlengd. De BR vraagt om de plattegrond van Engelen weer terug te plaatsen.4

Openbaar vervoer

Tijdens de vergadering van 15 september jl. heeft de heer Hoskam gemeld dat de BR uitgenodigd zou worden om deel te nemen aan een commissie. Tot op heden heeft de BR daar niets over gehoord. De heer Van Olden zal de vraag doorspelen aan de heer Hoskam5.

4 Onduidelijk is, wie de plattegrond verwijderd heeft. Plattegronden worden eind dit jaar/begin volgend jaar vervangen in verband

met de herindeling met Maasdonk. Op termijn wordt het contract met Suurland opgezegd. Dan wordt opnieuw bekeken hoe en waar plattegronden worden geplaatst.

5 De provincie heeft in de nieuwe OV-concessie bepaald dat de vervoerder (Arriva) een ‘Tactisch Ontwikkelteam’ (TOT) moet

instellen. De provincie heeft verder bepaald dat er in het TOT in ieder geval een vertegenwoordiger zit van de provincie, van de gemeenten Tilburg en ‘s-Hertogenbosch, van het Reizigersoverleg Brabant en van de GGA. Dit TOT staat onder leiding van de vervoerder. Het TOT zal pas in januari 2015 voor het eerst bijeengeroepen worden door de vervoerder. De heer Berends zal navragen hoe wijk- en bestuursraden zich kunnen aanmelden voor dit overleg.

4