U bent hier:

Aanwezig

 Voorzitter : de heer M.F.J.M. Kroezen

Overlegpartner : de heer H.C. van Olden

Secretaris : mevrouw J.C. Pawiroredjo

Genodigden : de heer J. Hoskam (wethouder)

: de heer E. Bosch (ambtelijk)

Leden : de heer M.F.W.M. Berens

: mevrouw T.A.M. Buijense - Sturkenboom

: de heer A. Candido

: de heer G.A.M. Koelemij

: de heer P. Noz

: de heer W. Saëbu

: de heer E.A.P. de Visser

Pers : mevrouw A. van den Dungen, Brabants Dagblad

Publiek : 11 personen

Afwezig : mevrouw M.W.J. Rommens – v.d. Water

 

1. OPENING EN GELEGENHEID TOT INSPREKEN

 De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

De heer Richt heeft zich als inspreker aangemeld. Tijdens het Vakantie Jeugdwerk wordt jaarlijks een viswedstrijd in de vijver aan de Vlacie georganiseerd. Deze traditie bestaat ca. twintig jaar. Voorheen werd de vijver schoongemaakt door het viscomité. Sinds 2013 is met de gemeente afgesproken dat de vijver drie weken voor de viswedstrijd schoongemaakt wordt. Dit jaar is de vijver ook door de gemeente schoongemaakt. In de planning van volgend jaar staat dat de vijver pas na de zomervakantie wordt schoongemaakt en dat is voor het Vakantie Jeugdwerk te laat. De heer Van Olden zal navragen of in de planning geschoven kan worden, zodanig dat de schoonmaak drie weken voor de viswedstrijd plaatsvindt.

 

 

2. OPENBAAR VERVOER

 De heer Hoskam is op uitnodiging van de bestuursraad aanwezig voor het beantwoorden van vragen over openbaar vervoer.

De heer Berens vertelt dat de provincie bij de nieuwe aanbesteding van de concessies besloten heeft om buslijn 65 doordeweeks alleen ’s morgens en ’s avonds te laten rijden. De gemeenteraad heeft aangegeven dat er naar een alternatief gezocht moet worden voor de kernen die buiten het beleid gaan vallen. De BR heeft de wethouder gevraagd welke alternatieven er zijn. De BR is vervolgens voor een gesprek bij de wethouder uitgenodigd. De heer Hoskam geeft aan dat zowel de gemeente als de BR in dezelfde positie staan. Beide hebben wensen uitgesproken. De provincie is echter verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in de provincie en ontvangt geld daarvoor van het rijk. Vorig jaar heeft de provincie de concessie opnieuw aanbesteed. Op 10 juli 2014 is na een uitspraak van de rechtbank zeker geworden dat Arriva de concessiehouder wordt. Arriva bepaalt op basis van de nieuwe concessie zoals die door de provincie is verleend, hoe en waar de bussen rijden. Ook is Arriva verantwoordelijk voor optimalisering van de inkomsten. Om de buslijnen optimaal te sturen heeft Arriva zgn. ontwikkelteams in het leven geroepen waaraan niet alleen gebruikers, maar ook de BR, ROB en Rover deel zullen nemen. De ontwikkelteams gaan formeel op 14 december van start, omdat dan de nieuwe concessie ingaat. Arriva heeft kenbaar gemaakt dat zij omstreeks 7 oktober in heel Brabant de lijnvoering bekend gaan maken aan de burgers en de chauffeurs. Dan zal ook bekend zijn hoe de lijnvoering door Engelen gaat lopen. De gemeente heeft vanaf 14 april diverse alternatieven in kaart gebracht, variërend van vrijwilligersbusjes tot systemen zoals vrije auto’s die destijds door Groen Links zijn ingebracht en

technologische ontwikkelingen bijv. via apps dat burgers elkaar in kunnen schakelen. Op of omstreeks 9 oktober wil de gemeente in gesprek met wijk- en bestuursraden om alternatieve mogelijkheden te bespreken.

 

3. WINDENERGIE

 De heer Bosch is als senior beleidsmedewerker werkzaam bij de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Op 9 september 2014 heeft de raad het raadsvoorstel “Windturbines Rietvelden/Treurenburg” aangenomen. De heer Bosch geeft in zijn presentatie een toelichting op dit raadsbesluit. In 2008 heeft de raad de doelstelling vastgesteld voor de stad om in 2050 klimaat neutraal te zijn. Hiervoor wordt veel inspanning geleverd gericht op het stimuleren van energiebesparing en duurzame energieopwekking. Om klimaat neutraal te worden moet (ten opzichte van 2007) ca. 70 % energie worden bespaard en ca. 30 % duurzame energie worden opgewekt. Om dit te bereiken moeten alle vormen van duurzame energieopwekking worden benut. Als voorbeelden worden genoemd:

- aanpak 159 gemeentelijke kantoren, scholen, wijkcentra

- subsidie voor 2500 woningen

- eerste nul-op-de meter woning

- Bossche energieconvenant

- Zonne-energie voor sportclubs

Afvalstoffendienst is klimaatneutraal

LED-verlichting voor straatlantaarns

Verder is de gemeente op een breed front bezig met duurzame energie, zoals zonne-energie, windenergie, biomassa en warmte-koude opslag. Met de huidige technieken is het onmogelijk om de 30 % normdoelstelling te halen, ook niet als alle vormen van duurzame energie worden ingezet.

Windenergie

 De keuze voor locaties voor windturbines wordt sterk ingeperkt door de regels voor het beperken van hinder van het Rijk, en door de eisen die de Provincie stelt. In de Verordening Ruimte stelt de provincie als eis, dat windturbines alleen op of nabij een middelzwaar of zwaar bedrijventerrein geplaatst mogen worden. Voor ’s-Hertogenbosch betekent dat, dat alleen De Brand, De Rietvelden, Treurenburg en Heesch West in aanmerking komen. Verder stelt de provincie als eis dat er minimaal drie windturbines in een lijnopstelling of cluster moeten worden geplaatst. Windturbines veroorzaken geluid en slagschaduw en hebben daardoor impact op de omgeving. Op basis van Rijksregelgeving is het verplicht te voldoen aan geluidseisen. Op 14 mei 2013 heeft het college besloten om nader te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om nabij de A59, (op het noordelijke deel van De Rietvelden) en op bedrijventerrein Treurenburg enkele nieuwe windturbines mogelijk te maken. De gemeenteraad heeft op 9 september 2014 besloten windmolens op De Rietvelden en op Treurenburg mogelijk te willen maken. Dit is een politiek-beleidsmatig besluit. Alle andere formele stappen moeten nu nog genomen gaan worden. In veel gevallen is wel medewerking van omliggende bedrijven, grondeigenaren en bewoners nodig. Over de hoogte van de windmolens is nog geen besluit genomen. Het ligt echter in de lijn der verwachting dat de windmolens even hoog zullen worden als de windmolens op De Brand. Op de Brand is in het voorontwerpbestemmingsplan opgenomen een ashoogte van 120 meter en een wieklengte van 50 meter. De tip-hoogte wordt daarmee 170 meter. Ter vergelijking: de windturbine Treurenburg heeft een ashoogte van 98 meter; een wieklengte van 40 meter en daarmee een tiphoogte van 138 meter. Aan de hand van twee overzichtskaarten van De Rietvelden en Treurenburg wordt door middel van cirkels aangegeven binnen welke afstand windmolens geplaatst zouden kunnen worden. Dat is o.a. afhankelijk van de afstand tot woningen, gebouwen waarin zich veel mensen bevinden (kantoren e.d.) en hoogspanningsleidingen. Binnen die cirkels is het qua regelgeving niet toegestaan om windmolens te

plaatsen. Vier initiatiefnemers hebben een verzoek bij de gemeente ingediend om mee te werken aan de plaatsing van drie windturbines op de Rietvelden en één langs de A59 op eigen terrein. De turbine langs de A59 maakt onderdeel uit van het gebied Treurenburg. In de verdere planontwikkeling moeten de initiatiefnemers met hele gedetailleerde berekeningen komen over de afstanden tot woningen etc. Daarna wordt een communicatietraject opgestart om alle betrokkenen in de stad te informeren en het gesprek aan te gaan.

Er is een motie aangenomen bij het besluit waarin gevraagd wordt om verder onderzoek te doen naar participatiesamenwerking. Te denken valt aan Energie Coöperatie 073 (een vereniging van een groep bewoners dat op zoek is naar een locatie voor het realiseren van een windturbine).

 

4. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN 7 JULI 2014

 Het verslag wordt vastgesteld.

 

5. MEDEDELINGEN EN AANDACHTSPUNTEN

0504.04 Voortgang ontwikkelingen Haverleij

Bodemsanering voormalig opslagterrein Haverleij BV

 De heer Kroezen meldt dat er op het voormalig opslagterrein Haverleij BV een vervuiling met PAK’s zit. Die moet nog worden opgeruimd vanwege het risico voor verontreiniging van het grondwater. Bovendien is dat terrein in het bestemmingsplan bestemd voor (natte) natuur. De heer Buitink heeft deze vraag uitgezet bij Heijmans en komt daar binnenkort op terug.

1110.01 Verlichtingsplan Engelen en Bokhoven

Verlichting protestantse kerk

 De heer Kroezen meldt dat het kerkbestuur er vanuit ging dat er overeenstemming was bereikt over het aanbrengen van de verlichting bij de protestantse kerk, behoudens een check door de afdeling BAM en Monumentenzorg. Daar is een negatief advies uit voortgekomen. De BR vraagt of deze zaak opgelost kan worden2 .

1309.01 Aanpak fietsknelpunten

 De aanpak van fietsknelpunten is gecommuniceerd op 3 juli jl. Voor Engelen geldt:

- 1 fietsknelpunt krijgt een vervolg/wordt aangepakt binnen lopende en nieuw te starten programma’s/projecten;

- 4 fietsknelpunten zijn al aangepakt binnen lopende programma’s/projecten;

- 1 knelpunt wordt nog onderzocht op haalbaarheid.

Dit punt kan van de actielijst af.

1310.01 Aanpassing bebouwde kom grenzen

 Naar aanleiding van een overleg tussen de BR en de heren Hoskam en Gijsbrechts, wordt er een onafhankelijk bureau ingeschakeld om te adviseren over een mogelijke verlegging van de bebouwde kom grenzen. Afgesproken is, dat dit een bindend advies is3 .

1409.01 Vochtproblemen katholieke kerk Bokhoven

 Tijdens het bezoek van het college aan Engelen en Bokhoven is het probleem met betrekking tot optrekkend vocht van het grondwater aangekaart. De fundering van de kerk wordt daardoor aangetast. Er is onderzoek ingesteld, maar dat heeft niet tot een oplossing van het probleem geleid. De heer Kroezen vraagt of er vanuit het oogpunt van Monumentenbeheer actie kan worden ondernomen. De heer Van Olden adviseert de BR om hierover rechtstreeks contact op te nemen met de BAM.

WSP2: Herinrichting Engelermeer

Stand van Zaken Engelermeer

 De BR meldt dat de handhaving goed verloopt. Het is relatief rustig. Het lijkt echter dat de harde kern nog aanwezig is in het gebied. Vraag voor de toekomst is dan ook hoe daarmee wordt omgegaan in relatie tot handhaving.

Plannen verbetering wandelgebied oostkant Engelermeer

 Bij het Engelermeer staat een aantal kleinere inrichtingsmaatregelen op stapel. Aan de hand van een aantal foto’s geeft de heer Kroezen een impressie van de plannen4 . Het gaat o.a. om:

- opener maken van het Engeler visserspad;

- plaatsen van takkenrillen

- plaatsen van borden om hondenuitlaatplaatsen duidelijker aan te geven

- openmaken van de vistrap en de paaisloot op de grens tussen het Engelermeer en het Meer van Engelen.

Stand van zaken kandidaatstelling verkiezingen en procedure

 De heer Kroezen meldt dat er twaalf kandidaten zijn. De heren Kroezen, Candido, Saëbu, De Visser, Koelemij en Noz stellen zich opnieuw verkiesbaar. De nieuwe kandidaten zijn: mevrouw Schram, mevrouw Mulkens, mevrouw Claessens, mevrouw Van den Oord en de heren Lavell en De Vries.

Er is helaas weinig animo vanuit de kastelen5 .

De heer Berens geeft aan dat de procedure voor kandidaatstelling erg ingewikkeld is. In de leidraad voor de BR Engelen en Bokhoven is opgenomen dat elke kandidaat ten minste 10 ondersteuningsverklaringen moet hebben. Deze verklaringen moeten persoonlijk op het stadskantoor worden afgelegd onder overlegging van een legitimatiebewijs. Ook mag er maar één ondersteuning getekend worden. Gevraagd wordt, of de procedure vereenvoudigd kan worden6 .

 

5. RONDVRAAG

Integrale aanpak Engelermeer

 De heer De Visser informeert of er nog ontwikkelingen zijn te melden rondom de integrale aanpak van het Engelermeer. De heer Kroezen meldt een aantal maanden geleden een gesprek is gevoerd waarbij de gemeentes ’s-Hertogenbosch, Heusden, de BR, wijkraad West en Staatsbosbeheer aanwezig waren. De plannen die eerder op de avond zijn gepresenteerd vormen een onderdeel van de integrale aanpak van het Engelermeer. Aan het totale plan wordt nog gewerkt7 .

De heer Kroezen meldt dat RWS de asfaltverharding op de brug bij de sluis gaat vervangen. De brug is afgesloten voor alle verkeer van 17 tot en met 19 september 2014.

De BR zal na de verkiezingen een afspraak maken met de Energie Coöperatie 073 in het kader van Duursaam Engelen.

 

6. SLUITING

 De voorzitter dankt een ieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering om 21.35 uur. De volgende vergadering is gepland op maandag 27 oktober 2014 om 20.00 uur in De Engelenburcht.

 

AANDACHTSPUNTEN

 0504.04 Voortgang ontwikkelingen Haverleij (J. Buitink)

1110.01 Verlichtingsplan Engelen en Bokhoven (W. Jans/G. Coenraad)

1201.01 Gebiedsontwikkeling Langstraat (GOL) (H. de Winter/M. Berends)

1205.01 Stadsmoestuin (R. Brinkhof)

1303.02 Parkeersituatie Engelermeer/Haverlij (K. Gijsbrechts/T. van Tol/A. Rijkers)

 1310.01 Verleggen bebouwde komgrens t.b.v. rotonde De Vutter-Haverlij (K. Gijsbrechts)

1409.01 Vochtproblemen protestantse kerk Bokhoven

Wijkspeerpunten:

WSP1: Voorzieningen voor de jeugd (B. de Visser/G. Koelemij)

WSP2: Herinrichting Engelermeer (W. Saëbu/M. Kroezen)

WSP3: Voetpad langs Dieze, Henriëttekanaal en Maasdijk (M. Rommens/G. Koelemij/M. Berens)

WSP4: Verkeersveiligheid (M. Berens/W. Saëbu/)

WSP5: Openbaar vervoer (M. Berens/W. Saëbu/M. Berends)

WSP6: Cultuurhistorie (M. Kroezen/B. de Visser/G. Koelemij)

WSP7: Groen Engelen en Bokhoven (A. Candido/M. Rommens/M. Kroezen)

Jane Pawiroredjo,

 

29 september 2014

 

1 De presentatie wordt aan dit verslag toegevoegd.

2 Het was de bedoeling om in de goot van de kerk led-balken aan te brengen om het torentje van de kerk aan te lichten.

Monumentenzorg en de BAM zijn daar geen voorstander van. De goot is onlangs vervangen voor een loden goot met een minimale

diepte. Daardoor is de led-balk zichtbaar en ook moeilijk of niet te bevestigen. Er is een alternatief om grondspots aan te brengen,

gecombineerd met een schijnwerper in de grond die iets verder van de gevel gesitueerd is. Deze schijnwerper licht vervolgens het

torentje van de kerk aan.

3 Tijdens het gesprek met wethouder Hoskam en de BR is geen overeenstemming bereikt over de onderbouwing van de huidige

ligging van de bebouwde kom. Gemeente en politie willen de bebouwde kom handhaven en de BR niet.

Om aan deze patstelling tegemoet te komen is voorgesteld een extern bureau een audit te laten houden. Gemeente en BR zullen

beide aanwezig zijn bij het eerste gesprek met het bureau.

Het is dus nog niet zeker óf de bebouwde kom wordt verlegd. Dit volgt uit de verkeersveiligheidsaudit. De exacte procedure wordt

nog besproken maar komt in grote lijnen neer op het volgende:

- Gemeente en bestuursraad dragen een bureau aan dat het onderzoek mag houden;

- De bureaus waaruit gekozen kan worden staan op internet en moeten voldoen aan de landelijke criteria van

verkeersveiligheidsauditoren;

- Gesprek met alle partijen en bepalen van procedure;

- Bureau onderzoekt de situatie;

- Resultaat van onderzoek staat niet ter discussie. Noch voor gemeente , noch voor bestuursraad.

- Advies wordt overgenomen voor uitvoering.

 

In de loop van week 38 neemt de heer Gijsbrechts contact op met de BR om de auditor te bepalen.

4 De plannen zijn met Staatsbosbeheer besproken. Zij staan achter de maatregelen, maar hebben geen geld voor maatregelen.

Met Staatsbosbeheer is afgesproken dat zij ondersteuning bieden aan een onderhoudsdag samen met de wijk. De gemeente wil dit

in het najaar gaan organiseren. Met de hengelsportvereniging wordt overleg gevoerd om tot definitieve afspraken te komen ten

aanzien van het parkeren.

5 Inmiddels zijn er twee kandidaten uit de kastelen bijgekomen: de heren Pigmans en Sonke.

6 Het probleem is opgelost. Het gaat niet om “ondersteuningsverklaringen”, maar om “instemmingsverklaringen”. Een handtekening

van de kandidaat zelf is voldoende om in aanmerking te komen voor een plaats op de kandidatenlijst voor de verkiezingen van 19

november 2014.

7 De stuurgroep heeft in een tweetal bijeenkomsten gesproken over ambitieniveau, randvoorwaarden en uitgangspunten. Er is

redelijk veel informatie beschikbaar voor het opstellen van een eerste concept-visie en vervolgens voor de bespreking daarvan. Het

schrijven van dit eerste concept zal worden getrokken door mevrouw Baerveldt en de heer Leutscher-Abdulkader . Verwacht wordt

 

dat zij in oktober/november kunnen starten met hun werkzaamheden.