U bent hier:

VERSLAG BESTUURSRAAD VOOR ENGELEN EN BOKHOVEN

DATUM: 7 JULI 2014

Aanwezig

Voorzitter : de heer M.F.W.M. Berens

Overlegpartner : de heer H.C. van Olden

Secretaris : mevrouw J.C. Pawiroredjo

Leden : mevrouw T.A.M. Buijense - Sturkenboom

           : de heer A. Candido

           : de heer G.A.M. Koelemij

           : de heer P. Noz

           : mevrouw M.W.J. Rommens – v.d. Water

           : de heer W. Saëbu

           : de heer E.A.P. de Visser

Pers : mevrouw A. van den Dungen, Brabants Dagblad

Publiek : 6 personen

Afwezig : de heer M.F.J.M. Kroezen

 

1. OPENING EN GELEGENHEID TOT INSPREKEN

 De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. De heer Klaassen heeft vanwege gezondheidsredenen afstand gedaan van zijn lidmaatschap van de BR. De heer Noz wordt benoemd tot

lid van de bestuursraad.

Er zijn twee insprekers.

Coocoonut:

 De heer Verhagen heeft een bezwaar bij de gemeente ingediend over Coocoonut, ondersteund met handtekeningen van andere bewoners en een logboek. Hij heeft een aantal vragen gesteld over de

openingstijden, de bedrijfsvoering, de verkeersveiligheid en stankoverlast. Hij geeft aan dat er een vergunning is aangevraagd voor een winkel en nu blijkt er sprake te zijn van een friettent. Hij vraagt zich af of dat binnen het bestemmingsplan past. De openingstijden zijn tot 20.30 uur, terwijl er in de vergunning staat dat de winkel open mag zijn tot 22.00 uur. Er wordt alcohol verkocht, dat kan problemen opleveren met hangjongeren. Een winkel moet ook over parkeerplaatsen beschikken. Daarover staat niets vermeld in de vergunning1 . Ook is er sprake van stankoverlast. De heer Van Olden geeft aan dat de vragen inmiddels al beantwoord zijn door de gemeente. Stankoverlast is een handhavingskwestie. Dat moet via de gebruikelijke kanalen bij de gemeente gemeld worden. Ook dit is inmiddels opgepakt. De heer Candido vult aan dat de komende tijd bekeken moet worden of er sprake is van verkeersoverlast. Er staat nergens in de vergunning dat de ondernemer over parkeerplaatsen moet beschikken. Op het moment dat er overlast ontstaat, kan dat gemeld worden bij het Meldpunt. Dit geldt ook voor stankoverlast. Op basis daarvan kan er gehandhaafd worden. De openingstijden van de winkel vallen binnen de winkeltijden. De ondernemer moet voor wat betreft de bereiding van producten aan de milieu-eisen voldoen. Het terras is inmiddels weggehaald. Kortom, de zaak is onder de aandacht van de gemeente.

Energie Coöperatie 073

 De heer Uijlenhoet wil de BR informeren over het burgerinitiatief Energie Coöperatie 0732 . De ambitie is om duurzame energie dichter bij de mensen te brengen via wijk- en buurtinitiatieven. Leden kunnen bijv.

participeren in de aankoop van zonnepanelen, collectieve zonnedaken, windenergie en isolatie. De Energie Coöperatie 073 is een voorstander van windenergie in en rond de stad. Daarbij sluiten zij aan bij

de doelstelling van de gemeente om klimaat- en energieneutraal te worden. Aan het plaatsen van windmolens zijn voor wat betreft de Energie Coöperatie 073 twee eisen verbonden:

1. Windmolens moeten goed ruimtelijk ingepast worden en een maximale opbrengst kunnen leveren.

2. Burgers moeten niet alleen de lasten van windmolens ervaren, maar ook de lusten dragen. Dat kan door bedrijven en inwoners mede-eigenaar te laten worden van de windmolens. De heer Berens geeft aan dat dit een zeer goed initiatief is. De BR is van plan een extra wijktafel te organiseren over energie. De Energie Coöperatie 073 zal voor die bijeenkomst worden uitgenodigd. 

 

2. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN 26 MEI 2014

Het verslag wordt vastgesteld.

 

3. MEDEDELINGEN EN AANDACHTSPUNTEN

Statuten Bestuursraden

Het college heeft de statuten vastgesteld. De heer Berens is verrast daarover en geeft aan dat de BR van mening blijft dat de statuur van de Bestuursraad binnen de statuten onvoldoende tot zijn recht komt. De

BR had graag de statuten naast de landelijke richtlijnen willen leggen. Ook wil de BR graag meer macht hebben. De heer Van Olden geeft aan dat de bestuursraden Engelen en Bokhoven en Empel en Meerwijk uniek zijn in Nederland. Er is nergens anders een dergelijke structuur, dus die kunnen niet langs landelijke richtlijnen worden gelegd. De statuten moesten aangepast worden vanwege het aantal bestuursleden. Het bestuursradenmodel is in de jaren ’70 tot stand gekomen bij de onderhandelingen over de annexatie. Dat heeft tot op heden goed gefunctioneerd. Het college wil dat wat goed is, graag zo houden. Nuland en

Vinkel hebben niet gekozen voor het bestuursradenmodel, maar voor het wijk- en dorpsradenmodel. Bestuursraden hebben een aantal unieke elementen. In tegenstelling tot de wijkraden worden de leden van de bestuursraden democratisch gekozen. Het college wilde graag de bepaling handhaven dat het college bevoegdheden kan mandateren aan bestuursraden. Daar is tot op heden geen gebruik van gemaakt, maar zou in de toekomst wellicht wel kunnen gebeuren. Verder hebben bestuursraden een wethouder als vaste overlegpartner, worden zij ondersteund door een ambtelijk secretaris en ontvangen de leden een vaste vergoeding per bijgewoonde vergadering. De BR Empel en Meerwijk is inhoudelijk akkoord met de statuten. Het college wenst beide bestuursraden veel succes toe met het organiseren van de verkiezingen.

 

Stand van zaken handhaving Engelermeer

De heer Berens informeert naar de stand van zaken met betrekking tot de gebiedscontrole door Stadstoezicht. En dan vooral de handhaving van de gebiedsverboden rondom en in het Engelermeer. Ook heeft de BR signalen ontvangen over toename van loslopende honden op plaatsen waar dat niet is toegestaan. De heer Van Olden meldt dat er conform de afspraken wordt gehandhaafd. Aan het eind van het seizoen

zal er een evaluatie plaatsvinden. Overlast van loslopende honden moet gemeld worden bij het Meldpunt Schoon Heel en Veilig.

 

Buslijn 65

De inkrimping van buslijnen is een voldongen feit nu de provincie daartoe besloten heeft. De gemeenteraad heeft de gemeente gevraagd te zorgen voor een goed alternatief. De heer Berens vraagt of de gemeente inmiddels een alternatief heeft gevonden. De heer Van Olden geeft aan dat het niet zinvol is dat de BR daar tijdens de vergaderingen steeds op terug komt. Verkeer valt niet onder zijn portefeuille. De BR moet vragen over onderwerpen bij de portefeuillehouder neerleggen. Mocht daar niets uitkomen, dan kan de BR de vragen bij de fracties neerleggen met het verzoek het betreffende onderwerp aan te kaarten bij de gemeenteraad. Het huidige concessiebestel op het gebied van openbaar vervoer brokkelt steeds verder af. Daar hebben zowel de gemeenteraad als het college moeite mee. Lokale overheden zullen dus na moeten gaan denken over alternatieven. De heer Berens zal wethouder Hoskam uitnodigen voor de volgende vergadering.

 

1310.01 Aanpassing bebouwde kom grenzen

 Er is een gesprek met de BR en wethouder Hoskam gepland op 27 augustus 2104.

 

4. WINDMOLENS

De gemeente heeft een visie over windenergie gelanceerd. De heer Berens informeert hoe het met deze plannen staat en of de BR al in de beginfase betrokken wordt bij de plan/besluitvorming. De heer Van Olden geeft aan dat er twee zoekgebieden worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Het gaat om de locaties Treurenburg en De Rietvelden. Het aanwijzen van een zoekgebied is een stedelijke aangelegenheid en valt onder de bevoegdheid van de gemeenteraad. Er is nog geen sprake van concrete plannen. Het raadsvoorstel is een startpunt. De gemeente wil intensief in gesprek met de stad over windenergie. De BR heeft formeel geen adviesrecht over De Rietvelden, omdat dit buiten het grondgebied van de BR valt. Het staat de BR echter vrij om actief samen te werken met andere wijkraden om gezamenlijk een mening/standpunt over windenergie en/of windmolens te bepalen. Ook zou de BR bijv. samen met Energie 073 een publiek debat kunnen organiseren over dit onderwerp. Denk bijvoorbeeld aan het familie-evenement DuurSaam Engelen-Bokhoven dat in 2013 werd georganiseerd. De heer Berens geeft aan dat de BR hier nog op terug komt.

 

5. RONDVRAAG

Muziek op de Dieze

De heer Van Olden heeft op 14 juni jl. het festijn Muziek op de Dieze bijgewoond. Hij heeft dat ervaren als een buitengewoon inspirerende bijeenkomst.

 

Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)

 De heer Van Olden meldt dat er onlangs in de regionale stuurgroep GOL besloten is dat de Provincie een Provinciaal Inpassingsplan gaat opstellen voor de Oostelijke plandelen van de GOL: PIP GOL-Oost. Dit

betekent dat de bestemmingsplanprocedure Gebiedsontwikkeling Vlijmen-Oost (waarin de randweg Vlijmen-Oost met aansluiting op de A59 werd geregeld) wordt stopgezet. De provincie Noord-Brabant

wordt bevoegd gezag voor het PIP GOL-Oost. De meerderheid van de stuurgroep GOL heeft tevens besloten om knooppunt 45 A59- 's-Hertogenbosch-West uit te werken conform variant 2C Optimalisatie.

De gemeente 's-Hertogenbosch betreurt deze keuze omdat de verkeerskundige nadelen van dit model niet opwegen tegen het financiële voordeel. Dit is typisch een onderwerp waarbij de BR met andere partijen kan samenwerken. De BR zou hierin op kunnen trekken met Heusden. Ook zou de BR een afgevaardigde van de provincie uit kunnen nodigen om de plannen toe te lichten.

 

6. SLUITING

De voorzitter dankt een ieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering om 21.20 uur. De volgende vergadering is gepland op maandag 15 september 2014 om 20.00 uur in De Engelenburcht.

 

AANDACHTSPUNTEN

0504.04 Voortgang ontwikkelingen Haverleij (J. Buitink)

1110.01 Verlichtingsplan Engelen en Bokhoven (W. Jans/G. Coenraad)

1201.01 Randweg Vlijmen (H. de Winter/M. Berends)

1205.01 Stadsmoestuin (R. Brinkhof)

1303.02 Parkeersituatie Engelermeer/Haverlij (K. Gijsbrechts/T. van Tol/A. Rijkers)

1309.01 Aanpak fietsknelpunten (J. Sier)

1310.01 Verleggen bebouwde komgrens t.b.v. rotonde De Vutter-Haverlij (K. Gijsbrechts)

 

Wijkspeerpunten:

WSP1: Voorzieningen voor de jeugd (B. de Visser/G. Koelemij)

WSP2: Herinrichting Engelermeer (W. Saëbu/M. Kroezen)

WSP3: Voetpad langs Dieze, Henriëttekanaal en Maasdijk (M. Rommens/G. Koelemij/M. Berens)

WSP4: Verkeersveiligheid (M. Berens/W. Saëbu/)

WSP5: Openbaar vervoer (M. Berens/W. Saëbu/M. Berends)

WSP6: Cultuurhistorie (M. Kroezen/B. de Visser/G. Koelemij)

WSP7: Groen Engelen en Bokhoven (A. Candido/M. Rommens/M. Kroezen)

Jane Pawiroredjo,

1 De gemeente heeft een vergunning verleend voor de exploitatie van een winkel waar superfoods en bereide producten verkocht zouden worden. Deze activiteiten vallen onder de noemer “detailhandel”. Het vigerende bestemmingsplan “Kom Engelen –

Haverleij” biedt de mogelijkheid om via een vergunning detailhandel op dit perceel mogelijk te maken. Dit is bij besluit van 27 februari 2014 gebeurd. Er zijn na verlening geen bezwaarschriften ingediend. De vergunning is inmiddels onherroepelijk.

 

2 Energie Coöperatie 073, Arno Uijlenhoet, tel.no.: 06-42115535, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., website: www.energiecooperatie073.nl

3 Het raadsvoorstel Windturbines Rietvelden / Treurenburg is geagendeerd voor de vergadering van de commissie ROB op 27 augustus 2014 en voor de raadsvergadering van 9 september 2014.