U bent hier:

VERSLAG

BESTUURSRAAD VOOR ENGELEN EN BOKHOVEN

DATUM: 24 MAART 2014

 

Aanwezig

Voorzitter: de heer M.F.J.M. Kroezen

Overlegpartner: de heer H.C. van Olden

Secretaris: mevrouw J.C. Pawiroredjo

Genodigde: de heer B. Geluk

Leden: de heer M.F.W.M. Berens

mevrouw T.A.M. Buijense - Sturkenboom

de heer A. Candido

de heer H.J.A.M. Klaassen

de heer G.A.M. Koelemij

mevrouw M.W.J. Rommens – v.d. Water

de heer W. Saëbu

de heer E.A.P. de Visser

Pers: mevrouw A. van den Dungen, Brabants Dagblad

Publiek: 11

 

1. OPENING EN GELEGENHEID TOT INSPREKEN

 De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. De presentatie over het “Deltaprogramma Rivieren” gaat wegens ziekte van mevrouw Akkers niet door. Het is niet gelukt om op korte termijn een presentatie te laten verzorgen door het Waterschap Aa en Maas over de Howabo. Afgesproken wordt, dat beide presentaties voor één van de volgende vergaderingen van de BR geagendeerd worden.

 

2. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN 20 JANUARI 2014

 Het verslag wordt vastgesteld.

 

3. MEDEDELINGEN EN AANDACHTSPUNTEN

1110.01 Verlichtingsplan Engelen en Bokhoven

De heer Kroezen meldt dat er overleg is gevoerd met de aannemer over de verlichting van de protestantse kerk.

1205.01 Stadsmoestuin

De heer Kroezen meldt dat de bezwaarmakers het kort geding hebben verloren. Dat betekent dat de stadsmoestuin zal worden aangelegd.

1306.01 Bomenaanplant rotonde Haverlij

Alle bomen zijn aangeplant. Dit punt kan van de aandachtspuntenlijst af.

1310.01 Aanpassing bebouwde kom grenzen

De BR heeft op 11 februari 2014 met de heren Gijsbrechts en De Winter gesproken over het verzoek van de BR om bebouwde kom grenzen aan te passen. De gemeente heeft aangegeven dat het aanpassen van de grenzen veel juridische gevolgen kan hebben in kader van bijvoorbeeld Boswet, APV, Wegenverkeerswet etc. Volgens de gemeente is afgesproken dat de BR andere partijen zoals CROW of VVN benadert om inzicht te verkrijgen in wensen en gevolgen. De gemeente benadert de politie over hun standpunt i.v.m. handhaving en verkeersveiligheid. Dit zijn volgens de heer Kroezen geen harde afspraken, omdat die niet in een officieel verslag zijn vastgelegd. Het gaat hier slechts om een weergave vanuit de gemeente. Bovendien vraagt de heer Kroezen zich af, waarom de gemeente in problemen denkt en niet vanuit oplossingen. De BR heeft contact opgenomen met VVN en de fietsersbond. Dat heeft geen adequate reactie opgeleverd. Het CROW heeft aangegeven dat zij richtlijnen opstellen.

Het past dan niet om advies te geven over de toepassing van richtlijnen1 . De BR vraagt de verantwoordelijk portefeuillehouder om een politieke standpuntbepaling of er een wil is om met de BR mee te denken of dat er steeds weer nieuwe argumenten opduiken waardoor het “lastig’ tot “onmogelijk” is om de bbk-grenzen te verleggen. De door de BR gewenste situatie is (vrijwel) identiek aan die bij de aansluiting Maaspoort/Centrum. De heer Van Olden zal het verzoek van de BR onder de aandacht van de heer Hoskam brengen.

WSP1: Voorzieningen voor de jeugd

Er vindt ambtelijk overleg plaats over verbetering van trapveldjes.

WSP5: Openbaar vervoer

De heer Klaassen geeft aan dat in de vergadering van 21 januari 2014 is gevraagd aan te geven welke acties er tot nu toe zijn ondernomen en hoe de planning er voor de komende periode uit zal zien. Daar is nog geen reactie op gekomen. Mevrouw Pawiroredjo zal deze vraag opnieuw uitzetten. De BR heeft een brief gestuurd aan het college over buslijn 65. Deze brief wordt binnenkort beantwoord.

Vergunningensystematiek (in het algemeen) m.b.t. standplaatsen

Er is advies aan de BR gevraagd over het verlenen van een vergunning voor een viskraam. De BR heeft een advies gegeven over de locatie. Een van de onderdelen van het advies was om de winkelwagens niet te verplaatsen2. Er bestaat onduidelijkheid over het gemeentelijk beleid rondom het verlenen van standplaatsvergunningen. Als er een standplaatsvergunning wordt verleend, kunnen er meerdere standplaatshouders staan3 . Verder heeft de BR gevraagd of het mogelijk is om een warenmarkt te organiseren. Het pleintje voor de Engelenburcht zou daar de beste locatie voor zijn. De gemeente is bij marktkooplieden aan het peilen of zij geïnteresseerd zijn om op een warenmarkt in Engelen te staan4 . Ook wordt gevraagd om aanvragen voor een ouderwetse ventvergunning met de BR af te stemmen. Voorkomen moet worden dat venters concurreren met bestaande voorzieningen binnen de dorpsgemeenschap. De heer Ottens zal worden uitgenodigd om tijdens een van de volgende vergaderingen nadere uitleg te geven.

 

4. Kennismaking sociaal wijkteam

De heer Geluk (teamleider wijkteam Helftheuvel) verzorgt een presentatie over het sociaal wijkteam6 . Per 1 januari 2015 worden taken op het gebied van zorg overgeheveld van de rijksoverheid naar gemeentes. In de komende jaren gaat er veel veranderen op het gebied van zorg. Er is veel minder geld, veel meer mensen die wij moeten gaan bedienen en steeds meer mensen zullen thuis moeten blijven wonen. Er vinden op dit moment vier grote transities plaats in Nederland met betrekking tot WMO, Jeugdwet, Wet langdurige zorg en de zorgverzekeringswet. Het betreft de decentralisatie van AWBZtaken. Deze taken zullen voor het grootste gedeelte onder de verantwoordelijkheid van de gemeente gaan vallen. Denk daarbij aan woningaanpassingen, huishoudelijke hulp, langdurige zorg, jeugdzorg. In het nieuwe stelsel ligt straks de nadruk op preventie en eigen kracht. De Koning heeft in zijn troonrede aangegeven dat wij naar een participatiemaatschappij gaan. De gemeente ’s-Hertogenbosch wil proberen alles zoveel mogelijk centraal, dichtbij de burger te houden. In één huishouden komt één plan en is er één regisseur. Dit doen wij door ons zoveel mogelijk te richten op de basale dienstverlening. Voor complexe, meervoudige hulpvragen wordt gespecialiseerde dienstverlening ingezet. Het sociaal wijkteam wil een grensbewakingsrol gaan vervullen. Alles is erop gericht om de zorg- en hulpvragen zo optimaal mogelijk op te lossen door de juiste hulp uit de juiste kanalen te halen. In ’s-Hertogenbosch zijn wij bovenstaande vragen werkenderwijs gaan ontwikkelen. Er is gekeken naar ontwikkelingen op dat gebied in andere steden, bijv. in Leeuwarden en Enschede. Zo is gekeken naar de werkwijze van “Buurtzorg”: welke bestanddelen daarvan werken beter dan bij grote instellingen? Ook is bekeken hoe de samenwerking tussen instellingen beter vormgegeven kan worden. In het verleden werden er heel veel scootmobielen verstrekt. Een groot deel wordt niet gebruikt en staat vervolgens bij de beoogde gebruikers in een schuur. Dat is geldverspilling. Als dat efficiënter georganiseerd wordt, levert dat een kostenbesparing op. Op 27 mei 2013 is er een pilot gestart met het wijkteam Helftheuvel. Het wijkteam wordt bemenst met generalisten en een gemeentelijke teamleider. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de presentiemethodiek. De leden van het wijkteam proberen zoveel mogelijk zichtbaar te zijn op straat, zodat zij zelf tijdig signalen kunnen oppikken, maar ook tijdig op tips van omwonenden kunnen reageren. Het wijkteam gaat over alle problemen die je tegen kan komen in de leeftijd tussen 0-99 jaar. Daarnaast is in West een Basisteam jeugd en gezin gestart, specifiek voor problemen op het gebied van jeugdzorg. De teamleider van het BJG werkt met de teamleider van het sociaal wijkteam samen.

De opdracht voor beide teams luidt:

1. verbeteren positie kwetsbare huishoudens

2. stimuleren en faciliteren buurtinitiatieven en zelforganisatie

3. vergroten sociale samenhang

4. terugdringen maatschappelijke kosten

5. beleving van de dienstverlening van de klant (de bewoner, de burger). Proberen mensen te activeren, zodat zij weer deel gaan nemen aan de maatschappij. Op die manier worden kosten bespaard.

De focus ligt:

- niet op enkelvoudige ondersteuning op vindplaatsen

- maar wel op extra ondersteuning (er is meer aan de hand).

Bewoners kunnen met hulpvragen terecht bij een wijkplein, en kunnen telefonisch contact opnemen met het wijkteam. De leden van het wijkteam zijn op straat te herkennen aan een groene jas. Het signaleren van problemen gaat uit van bijvoorbeeld de buurman, een professional, de buurtagent of scholen. Soms is vooronderzoek nodig, meestal niet. Als je van tevoren teveel informatie over een persoon hebt ingewonnen, dan ga je daarop inspelen. Het is beter om naar de persoon toe te gaan en te praten over wat zijn/haar waarde in de maatschappij is. Door het gesprek aan te gaan, kan er een betere interventie plaatsvinden. Eerst wordt gekeken of het netwerk rondom de betreffende persoon ingezet kan worden, daarna pas naar inzet van een specialist. Wij werken met een zelfredzaamheidsmatrix: er zijn elf leefgebieden, variërend van gezondheidszorg tot financiën en samenleven in een buurt. Er zijn vijf scores, variërend tussen 1) niet zelf redzaam tot 5) zelf redzaam. Het hele integrale leven van een persoon wordt onder de loep genomen. Problemen hebben altijd meerdere factoren. Soms heeft dat ook doorwerking op de kinderen. Samen met de betreffende bewoner wordt dan een plan van aanpak opgesteld. In juli 2014 vindt evaluatie plaats van de pilot die het wijkteam Helftheuvel in Kruiskamp/Schutskamp heeft uitgevoerd. Daarna vindt monitoring plaats. Op 1 oktober 2014 wordt heel ’s-Hertogenbosch bediend door wijkteams. De heer Geluk komt nog een keer terug bij de vergadering van de BR om te praten over de invulling en de werkwijze van het wijkteam specifiek voor Engelen en Bokhoven. Daarvoor wil hij graag in contact komen met de juiste organisaties, instellingen en contactpersonen.

 

5. RONDVRAAG

De heer Koelemij zal contact opnemen met de heer Geluk om een analyse van Engelen en Bokhoven te maken v.w.b. Wmo en jeugdzorg. Op die manier kan de BR een bijdrage leveren aan het samenstellen van het wijkteam.

 

6. SLUITING

De voorzitter dankt een ieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering om 21.30 uur. De volgende vergadering is gepland op maandag 26 mei 2014 om 20.00 uur in De Engelenburcht.

 

AANDACHTSPUNTEN

0504.04 Voortgang ontwikkelingen Haverleij (J. Buitink)

1110.01 Verlichtingsplan Engelen en Bokhoven (W. Jans/G. Coenraad)

1201.01 Randweg Vlijmen (H. de Winter/M. Berends)

1205.01 Stadsmoestuin (R. Brinkhof)

1303.01 Deltaplan Rivieren (M. Beuken/K. Akkers)

1303.02 Parkeersituatie Engelermeer/Haverlij (K. Gijsbrechts/T. van Tol/A. Rijkers)

1309.01 Aanpak fietsknelpunten (J. Sier)

1310.01 Verleggen bebouwde komgrens t.b.v. rotonde De Vutter-Haverlij (K. Gijsbrechts)

1403.01 Vergunningensystematiek (algemeen) m.b.t. standplaatsen (L. Ottens)

Wijkspeerpunten:

WSP1: Voorzieningen voor de jeugd (B. de Visser/G. Koelemij)

WSP2: Herinrichting Engelermeer (W. Saëbu/M. Kroezen)

WSP3: Voetpad langs Dieze, Henriëttekanaal en Maasdijk (M. Rommens/G. Koelemij/M. Berens)

WSP4: Verkeersveiligheid (M. Berens/W. Saëbu/)

WSP5: Openbaar vervoer (M. Berens/W. Saëbu/M. Berends)

WSP6: Cultuurhistorie (M. Kroezen/B. de Visser/G. Koelemij)

WSP7: Groen Engelen en Bokhoven (A. Candido/M. Rommens/M. Kroezen)

2.. maart 2014

Jane Pawiroredjo, BZ/BO

 

1 Op 14/3/2014 heeft de Fietsersbond een brief aan wethouder Hoskam gestuurd met daarin haar ondersteuning van de

visie/wensen van de bestuursraad m.b.t. de bbk-grenzen.

De BR heeft alsnog contact met de CROW en zal na afronding daarvan een brief schrijven aan wethouder Hoskam over de bbk

grenzen en andere zaken die in het verslag over de bespreking van diverse verkeerszaken met de gemeente (Gijsbrechts en De

Winter) niet of onjuist zijn weergegeven in de ogen van de BR.

2 De gemeente neemt het advies over de locatie over. Dit is inmiddels met de omwonenden en de Plus besproken en wordt

binnenkort in gang gezet.

Winkelwagens

In beginsel blijven de winkelwagens op de huidige plaats. De Plus heeft gevraagd om voor de winkelwagentjes een voorziening op

het parkeerterrein te maken. Dat verzoek moet nog beoordeeld worden.

Fietsenrekken

Fietsenrekken worden –voor zover nodig- in overleg met de ondernemer verplaatst binnen het afgepaalde terrein.

3 Standplaatsen

Standplaatsen (ambulante verkoop) worden gezien als een aanvulling op de bestaande detailhandel. De gemeente hanteert een

maximumstelsel voor het aantal standplaatsen per stadsdeel of kern. De gemeente hanteert geen brancheringsbeleid. Dat is een

kwestie van vraag en aanbod; regulering behoort niet tot de gemeentelijke taken.

Bij een standplaats gaat het om twee zaken: de aanwijzing van de locatie en de inname van de standplaats (vergunninghouder). De

locatie wordt getoetst aan bestemmingsplan, verkeersveiligheid, etc. Een standplaats mag gedurende de winkeltijden worden

ingenomen. Dat betekent dat op verschillende dagen verschillende standplaatshouders kúnnen staan. De gemeente kan wel

beperkingen stellen in het aantal dagen dat een standplaats mag worden ingenomen (bijv. vanwege verkeersoverlast op bepaalde

dagen).

Standplaats op zondagmiddag

De BR heeft aangegeven het onwenselijk te vinden dat de standplaats op zondagmiddag bezet wordt. Dat is begrijpelijk. Er moeten

echter goede argumenten zijn om dat te kunnen weigeren. De tijden van standplaatsen zijn gekoppeld aan de winkeltijdenwet . De

gemeente zal het standpunt van de BR vooralsnog volgen (alleen op weekdagen) en een eventuele aanvraag voor een standplaats

op zondag eerst voor advies voorleggen aan de BR.

4 Bij een warenmarkt zijn andere regels van toepassing, want daar is de gemeente de organisator. Het college is bevoegd om de

plaats, dag en tijd van de warenmarkt aan te wijzen. De belangstelling is onder kooplieden gepeild. Daar zijn vijf reacties op

gekomen (AGF, brood en banket, bloemen, vis). Of deze toezeggingen ook leiden tot het definitief innemen van een plaats, hangt

af van de dag en de locatie van een weekmarktje. We willen dit met de belangstellende kooplieden één op één communiceren,

zodat we ook een beeld van de haalbaarheid hebben.

5 Contactgegevens Bart Geluk: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , tel.no.: 073-615 9349

 

6 De presentatie wordt meegestuurd met dit verslag.