U bent hier:

BESTUURSRAAD VOOR ENGELEN EN BOKHOVEN

DATUM: 26 MEI 2014

 

Aanwezig

Voorzitter: de heer M.F.J.M. Kroezen

Overlegpartner: de heer H.C. van Olden

Secretaris: mevrouw J.C. Pawiroredjo

Genodigden: mevrouw M. Beuken (gemeente ’s-Hertogenbosch)

de heer L. Ottens (gemeente ’s-Hertogenbosch)

de heer P. Rutten (Waterschap Aa en Maas)

Leden: de heer M.F.W.M. Berens

de heer A. Candido

de heer H. Klaassen

de heer G.A.M. Koelemij

de heer P. Noz (beoogd lid)

mevrouw M.W.J. Rommens – v.d. Water

de heer W. Saëbu

de heer E.A.P. de Visser

Pers: mevrouw A. van den Dungen, Brabants Dagblad

Publiek: 15 personen

Afwezig: mevrouw T.A.M. Buijense - Sturkenboom

 

1. OPENING EN GELEGENHEID TOT INSPREKEN

 De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

 

 

2. DELTAPLAN GROTE RIVIEREN

Mevrouw Beuken geeft een presentatie over het Deltaplan Grote Rivieren1. Het Deltaprogramma is een rijksproject dat uit negen deelprogramma’s bestaat. Binnen het Deltaprogramma wordt op nationale schaal gewerkt aan maatregelen die nodig zijn om ons land te beschermen tegen overstromingen. Ook wordt geprobeerd om de zoetwatervoorziening zoveel mogelijk op peil te houden gegeven de verwachte klimaatverandering. De gemeente ’s-Hertogenbosch is betrokken bij het regioproces van de Maas. Het project bevindt zich nu in de fase Voorkeursstrategie. ’s-Hertogenbosch is het afvoerputje van Noord-Oost Brabant. Als de Maasdijk doorbreekt kan dat ernstige gevolgen hebben. Het huidige beschermingsniveau dateert uit de jaren ‘60. Sindsdien is de bevolkingsgroei toegenomen en is sprake van groei van economische waarde. Dat heeft tot gevolg dat wij onderverzekerd zijn. Het klimaat verandert en de extremen worden groter. Dat heeft consequenties voor de veiligheid van dijken. Ook zijn er nieuwe inzichten ontstaan over het fenomeen piping. Dat houdt in dat er zandkorreltjes onder de dijk door kunnen gaan als de grond helemaal doorweekt wordt door water. Er kunnen dan tunnels ontstaan die de stevigheid van de dijk ondermijnen. Tot nu toe is het risico daarop te laag ingeschat. Er moet rekening worden gehouden met een waterstandsverhoging van 80 cm. Daarvoor zal een aantal maatregelen getroffen moeten worden:

- circa 30 cm ruimte voor de rivier;

- 30 cm dijkverhoging met uitsluiting van kwetsbare gebieden;

- restopgave 20 tot 30 cm is een redelijk theoretisch verhaal dat voorlopig is vervallen vanwege de overhoogte en sterkte van de dijken.

De doorlooptijd van het project bedraagt ongeveer 50 jaar. Wat er nu voorligt moet gezien worden als een beleidsmatige visie. De tekeningen die er nu zijn, zijn indicatief. Het voorstel ligt nu voor bij de Tweede Kamer.

 

De heer Rutten (Waterschap Aa en Maas) geeft aan dat het waterschap de specifieke staat van de dijken voor piping heeft geinventariseerd. De grootste risico’s zitten meer stroomopwaarts. Er is meer risico op piping op plaatsen waar zand op klei ligt. In ’s-Hertogenbosch liggen primair kleigronden. Op dit moment

zitten wij op een veiligheidsniveau van een overstroming eens in de 1000 jaar. Dat is een veilig niveau, echter net iets minder dan het niveau dat het rijk gesteld heeft. De grootste pipingproblemen liggen bij Graven. Om de vijf jaren wordt de veiligheid van de dijken getoetst. In de buurt van ’s-Hertogenbosch en

Bokhoven zijn nooit problemen rondom piping opgedoken. Ter vergelijking: vorig jaar is er in Engeland enorm veel regen gevallen. Het waterschap heeft laten berekenen wat er in Nederland zou gebeuren als diezelfde hoeveelheid hier zou vallen. Er zouden in dat geval geen overstromingen plaatsvinden, omdat Nederland enorm veel investeert in waterveiligheid.

 

3. HOOGWATERAANPAK ’s-HERTOGENBOSCH

 De heer Rutten (Waterschap Aa en Maas) verzorgt een presentatie over de hoogwateraanpak in ’s-Hertogenbosch2. De Maas, Aa, Zuid-Willemsvaart en Dommel komen uit in ‘s-Hertogenbosch. In 1995 is o.a. het Bossche Broek en een deel van de snelweg onder water gelopen. Om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen is het Bossche Broek als bergingsgebied aangewezen. Er komt echter een tijd dat dat niet voldoende is. Op het kaartje “Begrenzing HoWaBo & Natte Natuurparel” is het waterbergingsgebied aangegeven (lichtgroene deel). Dat gedeelte moet 4,5 miljoen kuub water kunnen bergen. Op het kaartje “inrichting waterbergingsgebied” is aangegeven waar o.a. de Ecotunnel A59 en de inlaat/compartimenteringskade komt. Het gemaal Groenendaal wordt binnenkort gerenoveerd. Bij hoog water komt er nergens meer dan één meter water te staan. Verder wordt er een impressie gegeven van de Ruidigerdreef in Vught na 2017. De natuurontwikkeling wordt opgedeeld in drie gebieden: Vlijmens Ven, De Ham (+ Rijskampen) en Honderd Morgen/de Maij De eerste resultaten zijn volgens Natuurmonumenten verbluffend. Het is de bedoeling dat de Rode pimpernel en de Blauwe pimpernel vlinder terug komen in die gebieden. Het waterschap gaat ervan uit dat er eens in de 150 jaar sprake is van hoogwater. Voor een rivierendijk wordt uitgegaan van een overstroming eens in de 1200 jaar. Zeedijken hebben een beschermingsniveau van eens in de 10.000 jaar. Het waterschap is bezig met de aanleg van een dynamisch beekveld. Daarvoor geldt een overstroming van eens in de 100 jaar. Driekwart van de waterberging is voor 2017 gerealiseerd. Daarna is het wachten op de realisatie van de ecotunnel.

 

4. VERGUNNINGSPROCEDURE STANDPLAATSEN EN MARKTKRAMEN

De heer Ottens (gemeente ’s-Hertogenbosch) geeft een toelichting op de vergunningsprocedure voor standplaatsen en marktkramen.

Standplaatsen

De standplaatsennota is verouderd. Er wordt gewerkt aan een nieuwe nota. Het standplaatsenbeleid gaat ervan uit dat een standplaats (ambulante handel) een aanvulling kan zijn op bestaande voorzieningen in het verzorgingsgebied van een woonwijk. Daar zit een norm op. Aan de hand van het aantal detailhandel in een bepaald gebied en het aantal inwoners wordt bepaald hoeveel standplaatsen er maximaal in een gebied mogen worden uitgegeven. De gemeente geeft niet aan wát er mag komen. Verder wordt gekeken naar de criteria verkeersveiligheid, verkeershinder en brandveiligheidseisen. De gemeente voert geen acquisitie uit: er worden geen kandidaten uitgenodigd om ergens te gaan staan. Aanvragen om een standplaats worden getoetst aan bovenstaande criteria en aan de APV. Dat is ook gebeurd bij de Plus. In aanvang heeft de gemeente niet zorgvuldig gecommuniceerd en niet gekeken naar mogelijke belanghebbenden. De BR heeft een formeel advies afgegeven. Dat heeft de gemeente niet zo geïnterpreteerd. Aangenomen was dat de BR daar geen bezwaar tegen had. Vervolgens is de formele procedure in gang gezet en is er een vooraankondiging geplaatst voor aanwijzing van de standplaats. Er zijn geen zienswijzen op binnengekomen. Vervolgens is de standplaats aangewezen. Daarna gaat het om de invulling van de standplaats. Omwonenden hebben bezwaren ingediend. De gemeente heeft met alle belanghebbenden en betrokken partijen gesproken. Gekeken is naar een minnelijke oplossing. De standplaats is verplaatst naar de hoek Leunweg/Dien van Hemertstraat.

Voor Engelen is op dit moment maximaal 1 standplaats toegestaan. Als de Haverleij meegerekend wordt (bij de totstandkoming van de nieuwe nota) zal het maximum twee standplaatsen bedragen.

Markt

Warenmarkten vallen onder de warenmarktenverordening. Deze wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Daar hangt een reglement onder, waarin de dagelijkse gang van zaken wordt bepaald. Het college is verantwoordelijk voor het reglement van de warenmarkt. In Engelen zijn maximaal vier standplaatsen mogelijk. Het college is bevoegd om de dagen, tijden en plaatsen van warenmarkten aan te wijzen. Zo kan het college ook als er een geschikte locatie is, bepalen dat er een warenmarkt in Engelen gehouden wordt. Er ligt een verzoek van de BR aan de gemeente om te bekijken of een warenmarkt in Engelen mogelijk is. De gemeente heeft bij marktkooplieden gepeild of er überhaupt belangstelling is om een standplaats in Engelen in te nemen. Samen met de BR is gekeken naar geschikte locaties voor een warenmarkt. Er zijn drie locaties waar voldoende ruimte is om vier tot vijf standplaatsen te realiseren. Het gaat om de locaties: parkeerterrein bij de Plus aan de Leunweg, parkeerterrein bij de Engelenburcht en bij het sportterrein Engelerpark. Het Engelerpark biedt qua ruimte de meeste mogelijkheden. Het terrein bij de Engelenburcht behoort tot de mogelijkheden, maar dan moeten kooplieden hun wagens elders plaatsen, bijv. bij het Engelerpark. Bij de Leunweg kunnen parkeerproblemen ontstaan. De gemeente is terughouden over welke locatie het moet worden. Het college gaat uit van de kracht van de stad, inwoners en ondernemers. Een locatie moet voldoen aan eisen van bereikbaarheid en veiligheid. Het moet bovendien aantrekkelijk zijn voor inwoners en ondernemers om er naar toe te gaan en handel te drijven. Dat zijn uitgangspunten waar de gemeente aan gaat toetsen. De heer Ottens legt de vraag bij de inwoners van Engelen neer om aan te geven welke dag en welke locatie het meest interessant is voor een warenmarkt in Engelen. Er hebben zes kooplieden gereageerd: drie groenteboeren, een bakker, een bloemist en een vishandel.

Winkelwagens

De heer Kroezen meldt dat de BR bij het advies heeft aangegeven dat de winkelwagens op huidige plek moeten blijven staan. Hij wil expliciet benadrukken dat dat ook gebeurt. De heer Ottens kent de wens van de ondernemer om de winkelwagens te verplaatsen naar een andere plek. Er is ook gekeken naar ingrepen die daarvoor in de openbare ruimte gedaan moet worden. De winkelwagens zijn niet voor niets geplaatst tussen de ingang van de Plus en de parkeerplaats. Er is geen noodzaak om de winkelwagens te verplaatsen. Er ligt een verzoek van de ondernemer bij de afdeling economische zaken en openbare ruimte om de winkelwagens te verplaatsen.

Viskraam

De heer Kroezen meldt dat de BR zeer ingenomen is met de wijze waarop de gemeente geacteerd heeft bij de viskraam. Hij heeft een opmerking over de procedure. Als een ondernemer een standplaats aanvraagt, en die wordt toegekend, dan hoeft een volgende ondernemer geen standplaatsvergunning meer aan te vragen. Die aanvraag wordt dan niet meer gepubliceerd in de Bossche Omroep. Er kan dan op diezelfde locatie een bloemenkraam komen en een week later staat er een friteskraam. Daar kan dan geen bezwaar meer tegen gemaakt worden. Wellicht kan dat in de nieuwe nota aangepast worden. De heer Ottens geeft aan dat volgens de huidige regeling de locatie bepalend is. De locatieaanvraag hoeft maar een keer gepubliceerd te worden. Vervolgens wordt er naar de individuele vergunningaanvrager gekeken..

Mobiele venters

De heer Kroezen informeert of er ook een vergunningaanvraag nodig is voor mobiele venters. Wordt daarbij rekening gehouden met bestaande winkels? De heer Ottens antwoordt dat er een ventvergunning per gebiedsdeel wordt verstrekt. Daarin is in ieder geval opgenomen dat de verkoper niet permanent op een plaats mag staan. Hij mag alleen halt houden om direct te verkopen en er zijn bepaalde delen uitgesloten waar hij mag venten. De afdeling openbare orde en veiligheid gaat daarover.

Openingstijden van standplaatsen

Op zich zijn de openingstijden van standplaatsen gekoppeld aan de Winkeltijdenwet. Op het moment dat een winkel open is, mag een standplaats ook ingenomen worden, tenzij daar zwaarwegende redenen voor zijn. De gemeente mag daar op voorhand geen verbod op leggen. Op het moment dat er een aanvraag komt voor zondag, dan zal de gemeente in overleg met de BR kijken of er zwaarwegende redenen zijn om dat niet toe te staan.

Coocoonut

De heer Kroezen meldt dat er een winkeltje is geopend aan de Schoolstraat genaamd Coocoonut. Vervolgens blijkt dat er ook frites wordt verkocht en dat er buiten een terrasje staat met een paar stoelen. Het bevreemdt de BR dat daarvoor een vergunning is verleend. Uitgezocht zal worden of het bestemmingsplan detailhandel en/of horeca op die locatie toestaat. Als er vanuit een inrichting gebakken wordt, dan moet dat voldoen aan brandveiligheidseisen.

 

5. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN 24 MAART 2014

 Het verslag wordt vastgesteld.

 

MEDEDELINGEN EN AANDACHTSPUNTEN

1110.01 Verlichtingsplan Engelen en Bokhoven

 De verlichting van de protestantse kerk lijkt vrijwel rond te zijn. Bokhoven moet nog even geduld hebben met de aanleg van nieuwe verlichting.

1205.01 Stadsmoestuin

 De tuin is aangelegd. Het is een mooi project.

1303.01 Deltaplan Rivieren

 Dit punt kan voorlopig van de actielijst af.

1310.01 Aanpassing bebouwde kom grenzen

 De heer Kroezen meldt dat er een verzoek bij wethouder Hoskam ligt om een inhoudelijk overleg in te plannen met de BR over de aanpassing van de bebouwde komgrenzen bij de rotonde De Vutter en bij de Hennenweide. Het voetpad dat de BR eerder gevraagd heeft, hoeft er dan niet te komen. Ook hoeven er dan geen bomen meer gekapt te worden. De BR heeft daar tot op heden geen reactie op gekregen. De heer Van Olden antwoordt dat er gewerkt wordt aan de beantwoording van de brief. De heer Kroezen geeft de voorkeur aan een overleg boven een schriftelijke beantwoording.

MER RWZI

Zowel de BR Engelen en Bokhoven als de BR Empel en Meerwijk hebben zienswijzen ingediend m.b.t. de MER-procedure. De BR legt het verzoek bij de gemeente neer om alle verzoeken voor de aanleg van een biogasstation af te wijzen. Het is verstandiger om alle biogas naar Heineken af te voeren via één leiding. De heer Van Olden antwoordt dat het college bekend is met de wensen en bezwaren van de bestuursraad. Daarom heeft zij de ambtelijke organisatie nadrukkelijk gevraagd om ook alternatieven te onderzoeken. Momenteel wordt onderzocht of tanken op de locatie van de Afvalstoffendienst zelf tot de mogelijkheden behoort. Daarmee zou de noodzaak van een biogasstation zoals aangegeven in de MER procedure kunnen komen te vervallen.

Aanpassing statuten bestuursraden

De BR Engelen heeft enkele wensen geuit met betrekking tot de aanpassing van de statuten. Daarop is een gemeentelijke reactie gegeven. Een aantal wensen is overgenomen en een aantal wordt niet overgenomen. De heer Kroezen informeert of de gemeente budget beschikbaar stelt als de BR een gerechtelijke procedure op wil starten als het college een advies van de BR naast zich neerlegt. Dat is een nieuwe vraag die niet bij de eerdere wensen is gesteld. De heer Van Olden zal daarop in de volgende vergadering terugkomen.

WSP2: Herinrichting Engelermeer

Er heeft een overleg plaatsgevonden met de gemeente, Staatsbosbeheer, het Waterschap en de BR. Alle partijen zijn het erover eens dat het een groen, rustig natuurgebied moet worden.

WSP5: Openbaar vervoer

De heer Berens heeft een brief gestuurd naar wethouder Hoskam. De BR is vervolgens uitgenodigd bij de wethouder. Daar is verteld dat de gemeente nog niet met de provincie en de vervoerder aan tafel heeft gezeten om te bespreken hoe lijn 65 behouden kan worden. Reden daarvoor is, dat er een rechtszaak loopt. De enige toezegging is, dat er waarschijnlijk een evaluatie komt en dat er waarschijnlijk mensen uit Engelen gevraagd worden om in deel te nemen aan de evaluatiecommissie. De BR heeft als alternatief aangedragen dat lijn 61 en 64 uitgebreid zouden kunnen worden. De BR stelt het zeer op prijs als de wethouder er in de komende B&W-vergadering op aandringt om dit probleem op beleidsniveau aan te laten pakken. De heer Van Olden zal dit verzoek inbrengen in de vergadering van B&W.

Levensbomenbos

De BR wil een locatie voorstellen voor de aanleg van een levensbomenbos in Engelen. Gedacht wordt aan een locatie tussen het Engelermeer en de Engelenseweg.

Wateroverlast/vochtproblemen kerk Bokhoven (Jeroen Kortooms)

De gemeente heeft onderzoek uit laten voeren naar mogelijke oorzaken van het vocht in de muren van de kerk. Daaruit blijkt dat de oorzaak niet ligt bij een hoge grondwaterstand. De oorzaak ligt zeer waarschijnlijk aan de combinatie oude fundering/slecht doorlatende bodem/ontoereikende afwatering. Regenwater kan niet snel in de grond zakken door de aanwezigheid van slecht doorlatende lagen. Hierdoor kan er vocht optrekken in de muren. Het aanwezige ontwateringsmiddel (drainage) is niet toereikend. De uitkomsten zijn gemaild naar de beheerder van het terrein. De gemeente heeft aangegeven dat het onwaarschijnlijk is dat de vochtproblemen verband houden met factoren in het openbaar gebied. Daarom is er in het kader van de Waterwet (zorgplicht grondwater) geen aanleiding tot nader onderzoek of het treffen van maatregelen op openbaar gebied. De heer Kroezen zal het rapport samen met het kerkbestuur bekijken en komt hier nog op terug.

 

6. RONDVRAAG

Terugtreden heer H. Klaassen

In verband met zijn gezondheid trekt de heer H. Klaassen zijn lidmaatschap van de bestuursraad in. De heer P. Noz wordt voorgedragen als nieuw lid van de bestuursraad. Mevrouw Pawiroredjo zal de benoemingsprocedure in gang laten zetten.

Handhaving Engelermeer

De BR krijgt t.a.v. naaktrecreatie, loslopende en jagende honden als (brom)fietsers diverse berichten binnen en wil graag weten wat de actuele stand van zaken is m.b.t.de handhaving. De heer Van Olden geeft aan dat het nog te vroeg is om diep op deze vraag in te gaan. Er zijn informatieborden geplaatst. De tijd moet nu leren of bezoekers zich daaraan gaan houden.

Muziek op de Dieze

De heer Koelemij nodigt iedereen uit voor een voorstelling van Muziek op de Dieze op 14 juni 2014 in het kader van Engelen 1200 jaar.

Bodemsanering voormalig opslagterrein Haverleij BV

De heer Kroezen meldt dat er op het voormalig opslagterrein van Haverleij BV een vervuiling zit met PAK’s. Dat moet nog worden opgeruimd vanwege een risico voor verontreiniging van het grondwater. Bovendien is dat terrein in het bestemmingsplan bestemd voor (natte) natuur. Er is een plan waarin staat dat dit een stukje natuurgebied wordt, maar er gebeurt helemaal niets. Deze vraag is uitgezet bij de heer Buitink.

Melding gestort afval

Er is een melding gemaakt van stortmaterialen zoals oude autobanden die op/aan het maaiveld in het bos liggen tussen het Langekamp, de Haverlij, het Engeler Visserspad en het Engelermeer. Mevrouw Pawiroredjo geeft aan dergelijke meldingen niet via de vergaderingen van de BR te doen maar via het Meldpunt.

Verkiezingen november 2014

De gemeente is nog in overleg met de Kiesraad en de provincie over de data m.b.t. de verkiezingen in november. De voorlopige data zijn: 

25 augustus: laatste dag voor registratie van politieke partijen

6 oktober: laatste dag voor kandidaatstelling.

Pontje naar Ammerzoden

In het Pareltje staat dat er een pontje vaart naar Ammerzoden. Dit is een particulier initiatief. Het pontje heeft eenmalig gevaren op Koningsdag. De initiatiefnemer wil dit vaker gaan doen, omdat er behoefte bestaat om tegen een vrijwillig bedrag over te varen.

 

SLUITING

De voorzitter dankt een ieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering om 22.15 uur. De volgende vergadering is gepland op maandag 7 juli 2014 om 20.00 uur in De Engelenburcht.

 

AANDACHTSPUNTEN

0504.04 Voortgang ontwikkelingen Haverleij (J. Buitink)

1110.01 Verlichtingsplan Engelen en Bokhoven (W. Jans/G. Coenraad)

1201.01 Randweg Vlijmen (H. de Winter/M. Berends)

1205.01 Stadsmoestuin (R. Brinkhof)

1303.02 Parkeersituatie Engelermeer/Haverlij (K. Gijsbrechts/T. van Tol/A. Rijkers)

1309.01 Aanpak fietsknelpunten (J. Sier)

1310.01 Verleggen bebouwde komgrens t.b.v. rotonde De Vutter-Haverlij (K. Gijsbrechts)

Wijkspeerpunten:

WSP1: Voorzieningen voor de jeugd (B. de Visser/G. Koelemij)

WSP2: Herinrichting Engelermeer (W. Saëbu/M. Kroezen)

WSP3: Voetpad langs Dieze, Henriëttekanaal en Maasdijk (M. Rommens/G. Koelemij/M. Berens)

WSP4: Verkeersveiligheid (M. Berens/W. Saëbu/)

WSP5: Openbaar vervoer (M. Berens/W. Saëbu/M. Berends)

WSP6: Cultuurhistorie (M. Kroezen/B. de Visser/G. Koelemij)

WSP7: Groen Engelen en Bokhoven (A. Candido/M. Rommens/M. Kroezen)

Jane Pawiroredjo,

17 juni 2014