U bent hier:

VERSLAG

BESTUURSRAAD VOOR ENGELEN EN BOKHOVEN DATUM: 20 JANUARI 2014

Aanwezig

Voorzitter : de heer M.F.J.M. Kroezen
Overlegpartner : de heer H.C. van Olden
Secretaris : mevrouw J.C. Pawiroredjo
Leden : de heer M.F.W.M. Berens
           : mevrouw T.A.M. Buijense - Sturkenboom
           : de heer A. Candido
           : de heer H.J.A.M. Klaassen
           : de heer G.A.M. Koelemij
           : mevrouw M.W.J. Rommens – v.d. Water
           : de heer W. Saëbu
           : de heer E.A.P. de Visser
Pers : mevrouw A. van den Dungen, Brabants Dagblad 
Publiek : 5
Afwezig : mevrouw M.W.J. Rommens – v.d. Water (m.k.)

1. OPENING EN GELEGENHEID TOT INSPREKEN

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Mevrouw Rommens is met bericht van kennisgeving afwezig.

De heren Verweij, Van Esch en Munnix (alle drie woonachtig aan de Leunweg) zijn aanwezig om in te spreken over de verleende vergunning aan de viskraam bij de Plus supermarkt.
De BR heeft op 24 juni 2013 een positief advies gegeven over de viskraam, echter op de locatie Dien van Hemertstraat tegenover de golfbaan. Tegenover de Plus wonen geen mensen, dus als de kraam daar staat, is er minder kans op bezwaren tegen de aanvraag.
De aanvraag voor de standplaatsvergunning heeft in de Bossche Omroep van 15 september 2013 gestaan. Op 13 oktober 2013 is de verleende vergunning gepubliceerd. Daarna hadden de heren zes weken de tijd gehad om bezwaar te maken. Op 22 oktober 2013 stond echter in de Tweeterp dat de aanvraag was ingetrokken. De heren hebben vervolgens geen bezwaar meer ingediend. Vervolgens is de vergunning op 28 oktober 2013 verleend aan de heer Braat. Er bestaat grote onduidelijkheid over de vraag wanneer de aanvraag is ingediend en verleend. Op 20 december hebben de heren alsnog een bezwaar ingediend. Deze brief is ook aan de BR verzonden.
Onduidelijk is, of het advies van de BR is meegewogen in de beslissing. De heer Van Esch verwijst verder naar een uitspraak van de RvS van 1996 over de bouw van de supermarkt. Daarin wordt gesteld dat er in een straal van 50 meter geen laad- en losactiviteiten mogen plaatsvinden. De viskraam staat op 10 à 12 m van zijn woning. Ook vragen de heren zich af hoe zij de publicatie in de Tweeterp moeten plaatsen naast de berichtgeving in de Bossche Omroep. Welke publicatie is leidend? Er staat nu ook een pizzakraam. Volgens de gemeente hoeft er voor de pizzakraam geen vergunning te worden aangevraagd, omdat er al een standplaatsvergunning is verleend voor de viskraam. Als er eenmaal een standplaatsvergunning verleend is, worden er geen nieuwe publicaties meer gedaan voor volgende aanvragen. De heren vinden dat een vreemde gang van zaken.
De heer Van Olden antwoordt dat de behandeling van het bezwaar bij de bezwaarschriftencommissie loopt. De vraag over het standplaatsvergunningenregime zal worden uitgezet bij de afdeling. De heer Verweij geeft aan dat de heren geen bezwaar heeft tegen de viskraam als deze maar op een andere locatie geplaatst wordt.

 

2. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN 3 DECEMBER 2013

N.a.v. het verslag:

Overleg met BR en afd. ORV op 11 februari 2014
Op 11 februari a.s. is er een overleg gepland met de BR en Henk de Winter en Koen Gijsbrechts. Gesproken zal worden over:

- Voetpad Bokhovense Maasdijk tussen Slot Haverlij en Engelen
- Bebouwde komgrenzen
- Fietspad Rietveldenweg
- Vormgeving rotonde Haverlij- Vutter
- Fietspad Graaf van Solmsweg-Haverlij
- Polderwegen Hennenweide
- GOL/Randweg Vlijmen en
- Parkeersituatie Haverleij
- Verkeerssituatie Schoolstraat

Omvorming groen
De heer Kroezen meldt dat het proces tijdelijk stil ligt. Dat heeft echter niets met een gebrek aan budget te maken, maar met een zorgvuldige communicatie op gemeentebreed niveau naar bewoners toe.

Aanleg kasteeltuin Haverleij
De heer Kroezen meldt dat nu de eerste fase van de Kasteeltuin wordt aangelegd. Nadat de Kasteeltuin één jaar heeft gefunctioneerd, vindt een evaluatie plaats. Op basis van de evaluatie zal worden beoordeeld of aanleg van de tweede fase wenselijk of noodzakelijk is. Dat houdt in dat de haagjes voor fase 2 in 2014 niet worden aangelegd.

Concept-statuten
De BR Engelen heeft aantal aanpassingen gevraagd. Er wordt bekeken of de gevraagde aanpassingen mogelijk zijn of niet.

Verkeerssituatie Schoolstraat 1

1303.01 Deltaplan rivieren
Mevrouw Pawiroredjo zal op verzoek van de BR zal navragen of er in de volgende vergadering van de BR een presentatie gehouden kan worden over het project Deltaplan rivieren2.

WSP6: Cultuurhistorie
De BR complimenteert de afdeling BAM voor de manier waarop zij omgaan met o.a. de problematiek rondom de protestantse kerk in Bokhoven en de bulkhuisjes.

Het verslag wordt vastgesteld.

3. MEDEDELINGEN EN AANDACHTSPUNTEN

WMO-Loket

De heer Berens heeft gemeenteraadsstukken gelezen over het Tactisch kader Jeugdwet/Wmo. Daarin staat dat er in samenwerking met de wijkraad een pilot opgezet zou gaan worden in West/Engelen. Er is echter geen contact opgenomen met de BR Engelen. Een wmo-loket in de Helftheuvel (West) ligt zowel fysiek als sociaal-demografisch op een behoorlijke afstand van Engelen. Door het nieuwe werken met de WMO zullen er wellicht ook meer hulpvragen vanuit Engelen gaan komen. Denk bijvoorbeeld aan een wijkverpleegster, die alleen in Engelen werkzaam is. Ook zijn juist in Engelen alle eerstelijns- voorzieningen bij de hand zoals huisarts/scholen enz.

Als er na 1 januari 2015 geen buslijn meer rijdt naar de Helftheuvel, wordt het heel moeilijk voor mensen die hulp nodig hebben om naar het uitgebreide sociale wijkteam te gaan. De BR wil graag mee praten over het opzetten van het sociale wijkteam en jeugdzorg. Hij pleit ervoor om niet alleen een pilot in de Helftheuvel uit te voeren, maar ook in Engelen. Ook vraagt de BR om een WMO-loket bij de gemeentesecretarie in Engelen te realiseren.

De heer Van Olden antwoordt dat met het ontstaan van de sociale wijkteams het Wmo-loket in zijn huidige vorm gaat verdwijnen. Alle medewerkers zullen definitief vanuit de wijk gaan werken. Vragen over Wmo kunnen aan de balie van de gemeentesecretarie worden gesteld. Daar wordt de burger dan geholpen met het maken van een afspraak. Uit de praktijk blijkt dat het aantal Wmo-vragen in Engelen beperkt is en niet rendabel is om een apart spreekuur te houden. Er zijn ook geen signalen van klanten dat onze dienstverlening nu niet afdoende is. De Wmo-consulenten zijn goed bereikbaar en gaan op bezoek bij de mensen thuis.

Mevrouw Pawiroredjo zal bij het sociaal wijkteam Helftheuvel navragen of er inderdaad zowel in West als in Engelen een pilot gehouden is/wordt3.

 

Handhaving hondenpoep

De heer Berens vraagt of het mogelijk is om meer te handhaven op overlast veroorzaakt door hondenpoep. Gedacht wordt aan het organiseren van een handhavingsactie één keer in de twee maanden.
De heer Van Olden antwoordt dat het een onmogelijke opgave is om alle hondenbezitters aan te spreken. Klachten omtrent hondenpoep en overlast worden meegenomen in onze reguliere surveillance.

Om dat gericht te kunnen doen vragen wij bewoners te melden op welke tijden de meeste overlast 4

Buslijn 65

De heer Klaassen informeert of de heer Hoskam contact heeft opgenomen met de provincie over het behoud van buslijn 65. Verder wil hij graag weten welke rol de gemeente en de provincie hebben ten aanzien van de invulling van de lijnen door de nieuwe concessionair en eventuele beslismomenten waarop partijen zoals de BR en wijkraad West nog in stelling kunnen komen.

Op verzoek van de heer Van Olden zal aan de heer Berends worden gevraagd aan te geven welke acties er tot nu toe zijn ondernomen en hoe de planning voor de komende periode eruit ziet.

Structurele aanpak buitenwegen

De heer Kroezen meldt dat de buitenwegen gerepareerd zijn. Binnen twee weken was de Hennenweide echter weer terug op het oude erbarmelijke niveau. Gevraagd wordt of daar een structureel betere aanpak voor bedacht kan worden. Dit punt wordt besproken in het overleg van 11 februari 2014.

Brainstormsessie integrale aanpak Engelermeer

De heer Kroezen geeft aan dat de BR besloten heeft om dit voorjaar zelf een brainstormsessie over de integrale aanpak van het Engelermeer, het Meer van Engelen en omliggende gronden te organiseren dit voorjaar.

De heer Saëbu heeft contact opgenomen met de heer Van den Braak. Eind van deze maand wordt de BR uitgenodigd om het proces te bespreken5. De heer Van Olden vult aan dat een brainstormsessie op dit moment nog een stap te vroeg is. De gemeente wil eerst met de belangrijkste partijen, waaronder de gemeenten Heusden, ’s-Hertogenbosch, Staatsbosbeheer, het Waterschap en de BR, praten over het ambitieniveau en belangrijke sturende randvoorwaarden en uitgangspunten.

Als we het hier over eens zijn, kunnen we met het bedrijfsleven en andere geïnteresseerde partijen praten over de verdere invulling. Een brainstormsessie onder verantwoordelijkheid van de BR in de maand mei zou dan tot de mogelijkheid kunnen horen. Partijen zullen daarover echter nadere afspraken moeten maken. Gevraagd wordt of Wijkraad West uitgenodigd kan worden voor het overleg. Mevrouw Pawiroredjo zal dit verzoek aan de heer Van den Braak doorgeven.

 

4. RONDVRAAG

De heer Berens meldt dat wethouder Weyers op woensdag 15 januari 2014 op bezoek is geweest bij het sportcluster Engelerhart.

De heer Van Olden heeft met belangstelling het Angrisa-nieuwsblaadje gelezen. Daarin staat een interessant artikel over het pensionaat. De heer Kroezen vult aan dat het particulier eigendom is, dat in samenwerking met de BAM is gerenoveerd.

Op vrijdag 17 januari 2014 heeft de heer Van Olden de nieuwjaarsbijeenkomst van het CDA bijgewoond in de Engelenburcht.

De heer Kroezen meldt dat de BR een uitnodiging heeft ontvangen van carnavalsvereniging de Terpers om de uitreiking van de sleutel bij te wonen op zondag 2 maart 2014. De sleuteloverdracht zal plaatsvinden na de optocht om ca. 13.45 uur.

5. SLUITING

De voorzitter dankt een ieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering om 21.05 uur. De volgende vergadering is gepland op maandag 24 maart 2014 om 20.00 uur in De Engelenburcht.

AANDACHTSPUNTEN

0504.04 Voortgang ontwikkelingen Haverleij (J. Buitink)
1110.01 Verlichtingsplan Engelen en Bokhoven (W. Jans/G. Coenraad)
1201.01 Randweg Vlijmen (H. de Winter/M. Berends)
1205.01 Stadsmoestuin (R. Brinkhof)
1303.01 Deltaplan Rivieren (M. Beuken/K. Akkers)
1303.02 Parkeersituatie Engelermeer/Haverlij (K. Gijsbrechts/T. van Tol/A. Rijkers) 1306.01 Bomenaanplant rotonde Haverlij (J. Winter)
1309.01 Aanpak fietsknelpunten (J. Sier)
1310.01 Verleggen bebouwde komgrens t.b.v. rotonde De Vutter-Haverlij (K. Gijsbrechts)

Wijkspeerpunten:
WSP1: Voorzieningen voor de jeugd (B. de Visser/G. Koelemij)
WSP2: Herinrichting Engelermeer (W. Saëbu/M. Kroezen)
WSP3: Voetpad langs Dieze, Henriëttekanaal en Maasdijk (M. Rommens/G. Koelemij/M. Berens) WSP4: Verkeersveiligheid (M. Berens/W. Saëbu/)
WSP5: Openbaar vervoer (M. Berens/W. Saëbu/M. Berends)
WSP6: Cultuurhistorie (M. Kroezen/B. de Visser/G. Koelemij)
WSP7: Groen Engelen en Bokhoven (A. Candido/M. Rommens/M. Kroezen)

21 januari 2014
Jane Pawiroredjo, BZ/BO
 

De heer Gijsbrechts heeft hierover gesproken met de heer Berens. De politie gaat inschatten of er inderdaad sprake is van een probleem of niet. De schooldirectie zal de ouders aanspreken. De gemeente gaat ter hoogte van de brievenbus de haag doortrekken zodat hier niet meer geparkeerd kan worden. Deze werkzaamheden zullen pas in het voorjaar uitgevoerd gaan worden i.v.m. het plantseizoen.
Mevrouw Akkers zal tijdens de vergadering van 24 maart 2014 een presentatie houden over het Deltaplan rivieren. Daarbij zal ze raakvlakken met de Howabo toelichten.
De pilot van het wijkteam beperkt zich nu nog tot de Kruiskamp en Schutskamp. Daar is de wijkraad West (van Kruiskamp/Schutskamp) bij betrokken. De pilot richt zich dus nog niet op heel West met Engelen.
4 Voor meer vragen kan de BR terecht bij de heren Kerssens en Rijkers.
Het overleg is gepland op 6 februari 2014.