U bent hier:

BESTUURSRAAD VOOR ENGELEN EN BOKHOVEN DATUM: 2 DECEMBER 2013

Aanwezig

Voorzitter : de heer M.F.J.M. Kroezen
Overlegpartner : de heer H.C. van Olden
Secretaris : mevrouw J.C. Pawiroredjo
Leden : de heer M.F.W.M. Berens
           : mevrouw T.A.M. Buijense - Sturkenboom
           : de heer A. Candido
           : de heer H.J.A.M. Klaassen
           : de heer G.A.M. Koelemij
           : mevrouw M.W.J. Rommens – v.d. Water
           : de heer W. Saëbu
           : de heer E.A.P. de Visser
Pers : mevrouw A. van den Dungen, Brabants Dagblad
Publiek :7

1. OPENING EN GELEGENHEID TOT INSPREKEN

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Mevrouw Witteveen heeft een verzoek ingediend om in te spreken over het sekstoerisme bij het Engelermeer.

Mevrouw Witteveen is sinds eind 2009 lid van On Track, een digitale club voor wandel-, fiets- en kanoliefhebbers. Zij maakt wandelroutes voor de provincie met als thema Zuiderwaterlinie (verdedigingswerken langs de noordgrens van Brabant: vestingen, forten, schansen, inundatiegebieden, dijken, sluizen). Bij een wandeltocht langs het Engelermeer met een groep wandelaars, werd de groep geconfronteerd met naakte mannen. De volgende dag heeft mevrouw Witteveen een klacht gestuurd naar Staatsbosbeheer en de gemeente Den Bosch, met de toevoeging dat zij het Brabants Dagblad zou inlichten over de situatie. Het BD heeft vervolgens een artikel geplaatst. Mevrouw Witteveen heeft de gemeente de volgende voorstellen gedaan om de wandelroute veilig te stellen:

  • -  de slagboom bij de parkeerplaats Haverlij naar achteren verplaatsen (dit is al gerealiseerd);

  • -  hekjes bij alle ingangen van het wandelgebied om fietsen en scooters tegen te houden;

  • -  duidelijke markering van het doorgaande wandelpad (zijpaden afsluiten; de gemeente heeft intussen voorgesteld om kreupelhout te snoeien om onbelemmerd zicht te krijgen op wei en rolstoelsteiger);

  • -  bekeuren/wegjagen van de naakte mannen (handhaven).

  •  

2. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN 21 OKTOBER 2013

Naar aanleiding van:

Pagina 2: de heer Kroezen merkt op dat de retropalen in Engelen in verband met het 1200-jarig bestaan met voorrang geplaatst zijn. Nu lijkt het alsof Bokhoven pas later aan de beurt is, maar dat is niet het geval. De plaatsing van verlichting in Bokhoven verloopt geheel volgens planning.

Het verslag wordt vastgesteld.

3. MEDEDELINGEN EN AANDACHTSPUNTEN

Evaluatie bezoek college B&W aan Engelen en Bokhoven op 10 oktober 2013

De heer Berens meldt dat de BR het college van B&W met groot genoegen heeft ontvangen. De heer Van Olden geeft aan dat het college in een relatief kort tijdsbestek een compleet beeld heeft gekregen over Engelen en Bokhoven. Hij spreekt zijn dank uit voor de organisatie, het enthousiasme en de muzikale omlijsting na afloop van het werkbezoek.

De heer Berens geeft aan dat er tijdens het werkbezoek doelbewust voor is gekozen om langs de route te rijden die de BR graag voor buslijn 65 zou willen zien. Hij hoopt dat het college daardoor bewust is geworden van de consequenties die het verdwijnen van buslijn 65 heeft voor de bewoners.
De heer Van Olden geeft aan dat nu ook de financiële steun vanuit de provincie voor transferiumbussen onder druk staat. De gemeentelijke lobby richting provincie wordt forser. Er zal vanuit de samenleving en 
gemeentes creatief moeten worden nagedacht over alternatieven om laagdrempelig openbaar vervoer te organiseren. Het eindresultaat zal zijn dat er een uitgeklede dienstregeling overblijft. Dat geldt niet alleen voor Noord-Brabant, maar ook voor andere provincies. De plannen staan haaks op het idee om meer gebruik te maken van het OV te stimuleren.

De BR zou het zeer op prijs stellen als wethouder Hoskam bij de provincie aandringt op het behoud van buslijn 65.

De heer Berens vervolgt dat er ook gewezen is op inconsequentie van fietspaden. Op de Rietveldenweg ligt er vanuit de stad gezien aan de ene kant van de weg een dubbel fietspad. Dat gaat over een enkel fietspad. Op de kruising Rietveldenweg/Helftheuvelweg ontstaat een gevaarlijke situatie, omdat fietsers daar rechtdoor gaan, terwijl dat niet is toegestaan. Gevraagd wordt of het mogelijk is om de spoorlijn te verwijderen en in plaats daarvan een fietspad aan te leggen.

Aanpak sekstoerisme Engelermeer:

De heer Saëbu geeft aan dat de BR ingelicht wil worden over de voortgang van de maatregelen die de gemeente denkt te kunnen nemen met betrekking tot ongewenste seksrecreatie.
De heer Van Olden antwoordt dat het college besloten heeft om vanaf 1 april 2014 naaktrecreatie zowel in het gebied van Staatsbosbeheer als van de gemeente niet langer te tolereren. Openbare seks wordt nooit getolereerd. Naaktrecreatie wordt minder geschikt geacht en daarom zal én naaktrecreatie én openbare seks worden verboden. De pers en alle stakeholders zijn op 2 december over dit besluit geïnformeerd. Het gebied is ingericht voor extensieve recreatie. Naaktrecreatie is uitstekend mogelijk op het daartoe aangewezen strandgedeelte aan de zuidzijde van het Engelermeer en is daar ook niet tot overlast van anderen. Het verbod zal met bebording worden aangegeven. Er zal gestart worden met een periode van waarschuwen en gesprek met de overtreders. Mochten personen niet meewerken, dan volgt er een verbaal. Het college hoopt dat de overlast met een intensieve communicatiecampagne wordt teruggedrongen en dat wandelgroepen binnenkort weer door het gebied willen trekken.

De heer Saëbu is verheugd over deze maatregelen.

1110.01 Verlichtingsplan Engelen en Bokhoven

De heer Kroezen deelt mee dat er misverstanden bestonden over de betaling van de elektriciteitskosten bij de protestantse kerk. De heer Kroezen heeft zich persoonlijk garant gesteld. Waarschijnlijk komt er nu weer beweging in deze zaak.

1201.01 Randweg Vlijmen

De BR heeft vernomen dat de De Bossche Groenen in de gemeenteraad ingebracht hebben dat zij mogelijkheden zien om met de aanleg van de Oostelijke Randweg Vlijmen een grenscorrectie te realiseren waarmee het Engelermeer in zijn geheel binnen de grenzen van Den Bosch komt te liggen. De BR informeert of de Bossche Groenen inderdaad dat voorstel hebben ingediend en zo ja, of de gemeente dat voorstel om een grenscorrectie te realiseren mee wil nemen 1.

1205.01 Stadsmoestuin

De BR is het er nog steeds niet mee eens dat het college van het advies van de BR is afgeweken. De BR vindt het raar dat er nu toch hagen aangelegd gaan worden, terwijl er elders in de stad en in Engelen groen omgevormd gaat worden naar gras in het kader van bezuinigingen. De BR wil een overleg met de heer Snijders voeren over dit onderwerp.

1303.01 Deltaplan rivieren

De heer Kroezen deelt mee dat er op 3 december tijdens de vergadering van de BR Empel en Meerwijk een presentatie wordt gehouden over de uiterwaarden.

1303.02 Parkeersituatie Engelermeer

De slagboom is verplaatst. De heer Kroezen meldt dat deze onlangs is doorgeslepen. De BR vraagt of het mogelijk is om daar een camera te plaatsen, mede omdat er nu ook illegaal afval wordt gestort.

WSP1: Voorzieningen voor de jeugd

De heer Kroezen heeft een bijeenkomst over de gemeentelijke sportvisie bijgewoond. Daarbij werd gesproken over zaken in de ruimtelijke sfeer, zoals wandelen, hardlopen, skating en halfpipes. De heer Van Olden zou een halfpipe openen bij de Oosterplas. Dat is uitgesteld naar begin 2014.

4. Toestand buitenwegen

De heer Berens meldt dat bewoners de BR erop hebben geattendeerd dat de wegen in het buitengebied van Engelen-Bokhoven er slecht aan toe zijn. De BR vraagt de kuilen in de wegen met spoed te repareren. Het meest noodzakelijk zijn de Bellaard, de Haarsteegse Weg, de Steenbeemden, de Baron v.d. Vughtweg en de Hennenweide. De BR vraagt daarnaast om een structurele oplossing. Ook wordt gevraagd om de bermen te verharden met een rammelstrook, zodat mensen op een veilige manier kunnen uitwijken 2.

5. Fietspad naar Heusden

Mevrouw Rommens meldt dat het fietspad op Heusdens grondgebied beduidend beter is met een mooie asfaltlaag. Op Bosch grondgebied is het duidelijk slechter. Er is geen sprake van een gevaarlijke situatie. Het fietspad maakt echter onderdeel uit van een landelijke fietsroute én Den Bosch profileert zich als sportstad. De BR vraagt de gemeente daarom om te kijken of het fietspad net als op het Heusdense deel, aangepast kan worden. Het fietspad heeft een lengte van ongeveer 3,5 km.

6. Omvorming groen

Het plantenvak Hoefslag/Weislag zou omgevormd worden naar gazon. De heer Kroezen heeft vernomen dat dit om budgettaire redenen niet wordt gedaan. Dat roept nog meer vragen op over het planten van hagen bij kasteel Leliënhuyze. De heer Van Olden zal navraag daarnaar laten doen.

7. Verlegging bebouwde komgrens rotonde Haverlij

De brief van het college inzake het verzoek van bestuursraad Engelen en Bokhoven voor wijziging bebouwde kom grens, is op 28 november aan de BR verzonden.

De BR heeft zich de afgelopen periode opnieuw beraden en is tot voortschrijdend inzicht gekomen. De BR wil verlegging van de bebouwde komgrens breder trekken, dus niet alleen bij de rotonde, maar bijv. ook bij de Bokhovense Maasdijk bij de Hennenweide. De bebouwde komgrens houdt op onderaan de dijk. Dat betekent dat op de dijk geen verkeerssnelheidslimiet geldt en dat levert een gevaarlijke situatie op. De BR wil met de gemeente gaan praten over de verlegging van bebouwde komgrenzen binnen het gehele bestuursgebied. Verder vraagt de heer Kroezen om het collegevoorstel m.b.t. de afwijzing van de bebouwde komgrens bij de rotonde naar hem te mailen. De heer Van Olden geeft aan dat het een zinvolle exercitie is, om samen met de BR kritisch inhoudelijk daarnaar te kijken.

8. Rondvraag

De heer Van Olden meldt dat hij Sint-Nicolaas in Engelen heeft ingehaald. Hij droeg daarbij het oude ambtsketen van Engelen. De Sint waardeerde dat zeer.

Mevrouw Pawiroredjo heeft de concept-statuten en het concept-reglement aan de bestuursraden verstuurd. De BR Empel en Meerwijk heeft ingestemd met beide concepten. De heer Kroezen meldt dat er vanuit de BR Engelen en Bokhoven een reactie komt op de concepten.

Onderhoud bermen:

 

Mevrouw Buijens meldt dat er een gevaarlijke verkeerssituatie is op de Schoolstraat. Dat komt doordat ouders die kinderen naar school brengen hun auto daar parkeren. De BR denkt dat de gemeente die situatie onderschat. Ook de Vlacie is erg onoverzichtelijk vanwege gelijksoortige kruisingen, met name als het donker is.

De heer Koelemij meldt dat hij een WMO-bijeenkomst in het provinciehuis heeft bijgewoond. Bekeken zal worden of de BR hier een rol in kan spleen.
De heer Kroezen refereert naar het boek “De gemeenteraad heeft geen toekomst” van de heren J. Loots en P. Peeters. Hij informeert naar de mening van de heer Van Olden daarover. De heer Van Olden antwoordt dat, zolang het Huis van Thorbecke bestaat, er een gemeenteraad is. Inwoners, burgers willen dichtbij huis een zekere mate van legitimatie hebben. Met andere woorden, wie bemensen de gemeenteraad? Op dit moment bestaat in Nederland de tendens om 100.000+ gemeentes in te stellen. Dan ontstaat er een behoorlijke afstand tussen burgers en bestuur. Dat kan ertoe leiden dat burgers het gevoel krijgen dat vertegenwoordiging te ver van hen af staat. Dan zal er naar de vorm moeten worden gekeken. Het blijft een permanente zoektocht naar een juiste schaalgrootte. Daarbij gaat het steeds om het organiseren van draagvlak.

9. SLUITING

De voorzitter dankt een ieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering om 21.25 uur. De volgende vergadering is gepland op maandag 20 januari 2014 om 20.00 uur in De Engelenburcht.

AANDACHTSPUNTEN

0504.04 Voortgang ontwikkelingen Haverleij (J. Buitink)
1110.01 Verlichtingsplan Engelen en Bokhoven (W. Jans/G. Coenraad)
1201.01 Randweg Vlijmen (H. de Winter/M. Berends)
1205.01 Stadsmoestuin (R. Brinkhof)
1303.01 Deltaplan Rivieren (M. Beuken)
1303.02 Parkeersituatie Engelermeer/Haverlij (K. Gijsbrechts/T. van Tol/A. Rijkers) 1306.01 Bomenaanplant rotonde Haverlij (J. Winter)
1309.01 Aanpak fietsknelpunten (J. Sier)
1310.01 Verleggen bebouwde komgrens t.b.v. rotonde De Vutter-Haverlij (K. Gijsbrechts)

Wijkspeerpunten:
WSP1: Voorzieningen voor de jeugd (B. de Visser/G. Koelemij)
WSP2: Herinrichting Engelermeer (W. Saëbu/M. Kroezen)
WSP3: Voetpad langs Dieze, Henriëttekanaal en Maasdijk (M. Rommens/G. Koelemij/M. Berens) WSP4: Verkeersveiligheid (M. Berens/W. Saëbu/)
WSP5: Openbaar vervoer (M. Berens/W. Saëbu/M. Berends)
WSP6: Cultuurhistorie (M. Kroezen/B. de Visser/G. Koelemij)
WSP7: Groen Engelen en Bokhoven (A. Candido/M. Rommens/M. Kroezen)

20 december 2013
Jane Pawiroredjo, BZ/BO 

De plannen zijn nog te pril om een goede afweging te kunnen maken. Wel is duidelijk dat de huidige gemeentegrenzen niet echt logisch liggen als de huidige (globale) plannen worden uitgevoerd. De gemeente zal hierover op termijn na moeten denken. Op dit moment is dat nog veel te vroeg.

Standaard worden de bermen in het buitengebied door het wijkteam bezien. Indien nodig worden de bermen die te hoog zijn afgelaagd. De bermen die zijn aangevuld met puinverharding en waar gaten zijn ontstaan worden uitgevuld. We schouwen hier in ieder geval tweemaal per jaar. De tweede schouw vindt plaats na het oogstseizoen en is inmiddels uitgevoerd. Voor de polderwegen Bokhoven – Engelen starten op maandag 2 december deze onderhoudswerkzaamheden aan de bermen.

Andere geplande onderhoudsmaatregelen:

In 2014 staat onderhoud gepland aan de wegverharding van de Hennenweide, op het gedeelte tussen de Omloop en de Bokhovense Maasdijk. In 2015 staat onderhoud gepland aan de wegverharding van de Haarsteegseweg.

Aan de Bellaard is in 2012 gedeeltelijk onderhoud uitgevoerd aan de wegverharding. Voor de Bellaard dient onderzocht te worden wat de toekomstige verkeersfunctie is van deze weg in relatie tot de ontwikkeling van de oostelijke randweg in de gemeente Heusden. Mede aan de hand van de toekomstige verkeersfunctie zal bepaald worden welke verdere onderhoudsmaatregelen moeten worden ingepland.

In het tweede kwartaal 2014 worden alle wegverhardingen binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch (incl Nuland en Vinkel, huidige gemeente Maasdonk) geïnspecteerd. Op basis van deze inspectieresultaten en het budget dat voor wegonderhoud ter beschikking wordt gesteld, zal een nieuwe meerjaren onderhoudsplanning worden opgesteld.