U bent hier:

VERSLAG

BESTUURSRAAD VOOR ENGELEN EN BOKHOVEN DATUM: 21 OKTOBER 2013

Aanwezig

Voorzitter : de heer M.F.W.M. Berens
Overlegpartner : de heer H.C. van Olden
Secretaris : mevrouw J.C. Pawiroredjo
Leden : mevrouw T .A.M. Buijense - Sturkenboom

: de heer A. Candido
: de heer H.J.A.M. Klaassen
: de heer G.A.M. Koelemij
: mevrouw M.W.J. Rommens – v.d. Water : de heer W. Saëbu
: de heer E.A.P. de Visser

Pers : mevrouw A. van den Dungen, Brabants Dagblad Publiek :3

Afwezig : de heer M.F.J.M. Kroezen

1. OPENING EN GELEGENHEID TOT INSPREKEN

De heer Berens opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. De heer Kroezen is afwezig. Er zijn geen insprekers.

 

2. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN 9 SEPTEMBER 2013

Het verslag wordt vastgesteld.

3. MEDEDELINGEN EN AANDACHTSPUNTEN

Evaluatie bezoek college B&W aan Engelen en Bokhoven op 10 oktober 2013

De heer Berens meldt dat de BR het college van B&W met groot genoegen heeft ontvangen. De heer Van Olden geeft aan dat het college in een relatief kort tijdsbestek een compleet beeld heeft gekregen over Engelen en Bokhoven. Hij spreekt zijn dank uit voor de organisatie, het enthousiasme en de muzikale omlijsting na afloop van het werkbezoek.

De heer Berens geeft aan dat er tijdens het werkbezoek doelbewust voor is gekozen om langs de route te rijden die de BR graag voor buslijn 65 zou willen zien. Hij hoopt dat het college daardoor bewust is geworden van de consequenties die het verdwijnen van buslijn 65 heeft voor de bewoners.
De heer Van Olden geeft aan dat nu ook de financiële steun vanuit de provincie voor transferiumbussen onder druk staat. De gemeentelijke lobby richting provincie wordt forser. Er zal vanuit de samenleving en gemeentes creatief moeten worden nagedacht over alternatieven om laagdrempelig openbaar vervoer te organiseren. Het eindresultaat zal zijn dat er een uitgeklede dienstregeling overblijft. Dat geldt niet alleen voor Noord-Brabant, maar ook voor andere provincies. De plannen staan haaks op het idee om meer gebruik te maken van het OV te stimuleren.

De BR zou het zeer op prijs stellen als wethouder Hoskam bij de provincie aandringt op het behoud van buslijn 65.

De heer Berens vervolgt dat er ook gewezen is op inconsequentie van fietspaden. Op de Rietveldenweg ligt er vanuit de stad gezien aan de ene kant van de weg een dubbel fietspad. Dat gaat over een enkel fietspad. Op de kruising Rietveldenweg/Helftheuvelweg ontstaat een gevaarlijke situatie, omdat fietsers daar rechtdoor gaan, terwijl dat niet is toegestaan. Gevraagd wordt of het mogelijk is om de spoorlijn te verwijderen en in plaats daarvan een fietspad aan te leggen.

Aanpak sekstoerisme Engelermeer

De BR wil van de gemeente weten wat de stand van zaken is rondom de aanpak van het sekstoerisme bij het Engelermeer. Ook wordt gevraagd of er al daadwerkelijke plannen zijn.
De heer Van Olden geeft aan dat er al veel over dit onderwerp is gesproken. In de zomermaanden is er meer toezicht gehouden en meer gehandhaafd. Staatsbosbeheer heeft geïnvesteerd in het realiseren van een recreatiegebied rondom het Engelermeer voor bewoners in de omgeving. Daar past geen
 sekstoerisme bij (naaktrecreatie is alleen toegestaan op het daartoe aangewezen gebied).

Enige tijd geleden is ingezet om het gebruik van het Engelermeer als ontmoetingsplaats voor homo- en heteroseksuelen te ontmoedigen. Er zijn toen slagbomen geplaatst. Het gevolg daarvan was, dat mensen in de berm gingen parkeren. Uit geïntensiveerd toezicht is geleken dat die maatregel niet werkte. De slagbomen zijn inmiddels verplaatst. Er wordt nu in overleg met Staatsbosbeheer bekeken op welke stappen er ondernomen gaan worden. Daar zitten juridische haken en ogen aan. Het gaat bijv. om de vraag of naaktrecreatie in dat gebied wel of niet geoorloofd is. Je moet aan kunnen tonen dat naaktrecreatie op die locatie minder geschikt is. Op basis daarvan kun je gaan handhaven. Dat is makkelijker te handhaven dan wanneer je aangeeft dat het verrichten van seksuele handelingen in strijd is met de goede zeden. Er zal een collegevoorstel worden opgesteld. De BR zal vervolgens op de hoogte worden gesteld als het college een besluit heeft genomen.

1110.01 Verlichtingsplan Engelen en Bokhoven

1 De heer Berens hoopt dat de retropalen in Bokhoven op korte termijn geplaatst zullen worden .

1205.01 Stadsmoestuin

De heer Berens spreekt namens de BR misnoegen uit over het feit dat de kasteelmoestuin in de Haverleij in afwijking van het advies van de BR toch in zijn geheel wordt aangelegd. De bladhoudende hagen zouden voorlopig alleen bij het Slot worden geplant en later (na evaluatie) bij kasteel Leliënhuyze. De leden van de BR voelen zich in het ootje genomen. Het was beter geweest als het college voor een compromis had gekozen. De BR verwacht dat de tegenstanders de hakken in het zand zullen zetten. Er is een diepe slag geslagen tussen de bewoners. De BR vraagt of er nog iets teruggedraaid kan worden in dit proces.

1306.01 Bomenaanplant rotonde Haverlijpage2image15704page2image15864

De heer Berens meldt dat de heer Winter aan de BR heeft toegezegd dat er bomen geplaatst zullen worden tot aan de rotonde Haverlij zodra er gelden voor vrijkomen . De BR is daar zeer tevreden mee. De aanplant van deze bomen zal een extra dimensie geven aan de entree van Engelen.

1306.02 Notitie verkeerssituatie rotonde De Vutter-Haverlij

De BR heeft in september 2013 een notitie ontvangen van wethouder Jan Hoskam over de voorrangssituatie bij rotonde Haverlij-De Vutter. Hierin staat de onderbouwing van de toegepaste landelijke voorrangsregels en voorwaarden voor bebouwde komgrenzen. De voorrangssituatie is toegepast conform de landelijk geldende verkeersregels. Bebouwde komgrenzen worden vastgesteld middels een raadsbesluit en zijn ook aan regels gebonden. Met het toezenden van deze notitie komt dit aandachtspunt te vervallen.

De heer Berens pleit er nogmaals voor om de bebouwde kom grens te verleggen, zodat fietsers voorrang krijgen op de rotonde De Vutter-Haverlij. Op aanraden van de heer Van Olden dient de BR nu formeel een verzoek in bij het college om de bebouwde kom grens te verleggen. Mevrouw Pawiroredjo zal dit verzoek doorgeven aan de heer Gijsbrechts. Dit wordt als nieuw aandachtspunt aan de lijst toegevoegd.

1309.01 Aanpak fietsknelpunten

De heer Klaassen verwijst naar de planning voor de uitvoering van het beleidsplan 2009. Hij informeert naar de stand van zaken. Tot op heden heeft de BR niets meer gehoord. Mevrouw Pawiroredjo meldt dat de BR diverse knelpunten heeft aangeleverd. Er wordt een inventarisatie gemaakt van alle ingediende knelpunten in de Gemeente ‘s-Hertogenbosch. Deze worden geanalyseerd. Er wordt afgewogen of er sprake is van een knelpunt en zo ja, wat er aan gedaan kan worden en wanneer.

WSP2: Herinrichting Engelermeer

Er is een eerste bijeenkomst geweest over de integrale aanpak van het Engelermeer. De heer Van Olden geeft als advies aan de BR mee om geen afwachtende houding aan te nemen richting de gemeente, maar zelf ideeën in zo’n overleg in te brengen over de toekomst van het gebied (als de zandwinning gereed is).

WSP6: Cultuurhistorie:
Stand van zaken Engelen 1200 jaar
Aan het eind van het werkbezoek is via muzikale omlijsting aandacht gevraagd voor de organisatie van het evenement Engelen 1200 jaar. De heer Koelemij vertelt dat er een paar weken geleden een aftrap heeft plaatsgevonden met muziek op de Dieze. Dat wordt een onderdeel van het totale festijn in 2015. Bedoeling is om dan de Slag van 1629 na te spelen in het dorp. Op dit moment vinden gesprekken plaats met re-enactmentgroepen. Er is een aangepast subsidieverzoek ingediend bij het college van B&W. De heer Klaassen vult aan dat de organisatie binnenkort met de burgemeester aan tafel wil gaan zitten om de herziene begroting door te nemen en te bespreken welke mogelijkheden er zijn, zowel financieel als facilitair.

WSP7: Groen Engelen en Bokhoven

De bomen tussen de Graaf van Solmsweg en de golfbaan blijven staan, dit in tegenstelling tot eerdere berichten van het Waterschap.

Mogelijkheden voor een weekmarkt bij de Engelenburcht

De BR vraagt of er mogelijkheden zijn om een weekmarkt bij de Engelenburcht te realiseren. De heer Van Olden geeft aan dat daarover contact opgenomen kan worden met de heer Ottens. Er is sprake van een markt als er vijf of meer standplaatsen worden ingenomen. Het college heeft de bevoegdheid om een markt in te stellen, daarbij wordt geprobeerd om de procedures zo eenvoudig mogelijk te houden. Het is wel zo, dat een markt kans van slagen moet hebben. Er moet gepeild worden of kooplieden daarvoor interesse hebben. Er moet een geschikte locatie zijn en er moet vooraf afstemming plaatsvinden met eventuele belanghebbenden (bijv. winkeliers in de omgeving). Een reden om geen markt in Engelen toe te staan zou kunnen zijn, als daardoor het verzorgingsniveau in gevaar komt. Denk bijvoorbeeld aan een supermarkt die door de komst van een weekmarkt een dermate inkomstenderving lijdt, dat daardoor sluiting dreigt. De ondernemer zal dit moeten aantonen. Het is niet aan de gemeente om de concurrentie te beïnvloeden, maar een eventuele sluiting van de supermarkt betekent een forse aderlating voor de inwoners.

Vergaderschema 2014

Het vergaderschema voor de vergaderingen van 2014 wordt vastgesteld. De planning ziet er als volgt uit: Maandag 20 januari 2014
Maandag 24 maart 2014
Maandag 26 mei 2014

Maandag 7 juli 2014
Maandag 15 september 2014
Maandag 27 oktober 2014
Maandag 1 december 2014
Alle vergaderingen vinden plaats in de Engelenburcht en starten om 20.00 uur.

4. RONDVRAAG

De heer Saëbu meldt dat er op de Graaf van Solmsweg een drempel is aangelegd.

De heer Van Olden heeft op 11 oktober 2013 een rondetafelgesprek van de statencommissie MF (Mobiliteit en Financiën) bijgewoond over het Programma Hoogfrequent Spoor Meteren-Boxtel. Centrale vragen waren welke maatregelen er gewenst zijn om de nadelige effecten van het PHS op te vangen en hoe die maatregelen gefinancierd kunnen worden. Verwacht wordt dat zowel het reizigers- als het goederenvervoer over het spoor de komende jaren fors zal groeien. Met name in de nachtelijke uren. Ook voor het traject Meteren-Boxtel is uitbreiding van de spoorcapaciteit voorzien. Er zullen op bepaalde punten, bijv. bij Vught, knelpunten ontstaan. De heer Van Olden heeft gevraagd om de goederentreinen met name ’s avonds en ’s nachts met een lagere snelheid te laten rijden. Op die manier wordt de geluidsoverlast gereduceerd. Ook heeft hij aandacht gevraagd voor reductie van de geluidsoverlast bij de Hedelse spoorbrug.

5. SLUITING

De voorzitter dankt een ieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering om 20.50 uur. De volgende vergadering is gepland op maandag 2 december 2013 om 20.00 uur in De Engelenburcht.

 

AANDACHTSPUNTEN

0504.04 Voortgang ontwikkelingen Haverleij (J. Buitink)
1110.01 Verlichtingsplan Engelen en Bokhoven (W. Jans/G. Coenraad)
1201.01 Randweg Vlijmen (H. de Winter/M. Berends)
1205.01 Stadsmoestuin (R. Brinkhof)
1303.01 Deltaplan Rivieren (M. Beuken)
1303.02 Parkeersituatie Engelermeer/Haverlij (K. Gijsbrechts/T. van Tol/A. Rijkers) 1306.01 Bomenaanplant rotonde Haverlij (J. Winter)
1309.01 Aanpak fietsknelpunten (J. Sier)
1310.01 Verleggen bebouwde komgrens t.b.v. rotonde De Vutter-Haverlij (K. Gijsbrechts)

Wijkspeerpunten:
WSP1: Voorzieningen voor de jeugd (B. de Visser/G. Koelemij)
WSP2: Herinrichting Engelermeer (W. Saëbu/M. Kroezen)
WSP3: Voetpad langs Dieze, Henriëttekanaal en Maasdijk (M. Rommens/G. Koelemij/M. Berens) WSP4: Verkeersveiligheid (M. Berens/W. Saëbu/)
WSP5: Openbaar vervoer (M. Berens/W. Saëbu/M. Berends)
WSP6: Cultuurhistorie (M. Kroezen/B. de Visser/G. Koelemij)
WSP7: Groen Engelen en Bokhoven (A. Candido/M. Rommens/M. Kroezen)

30 oktober 2013
Jane Pawiroredjo, BZ/BO
 

De heer Coenraad heeft in overleg met de BR (de heer Kroezen) afgestemd dat de retropalen in Bokhoven pas over een aantal jaren geplaatst zullen worden. In verband met het 1200-jarig bestaan van Engelen wordt eerst de verlichting in Engelen vervangen: er wordt nu gewerkt aan de zesde deelopdracht in Engelen, nl. een aantal straten in het zuidelijkste gedeelte.

Bomenaanplant zal geschieden langs de Haverlij vanaf de aansluiting met RW59 tot aan de rotonde Kraanvogellaan. Er zal een variëteit aan bomen worden geplant ter bevordering van de biodiversiteit.