U bent hier:

VERSLAG

BESTUURSRAAD VOOR ENGELEN EN BOKHOVEN DATUM: 9 SEPTEMBER 2013

Aanwezig

Voorzitter : de heer M.F.J.M. Kroezen Overlegpartner : de heer H.C. van Olden Secretaris : mevrouw J.C. Pawiroredjo Leden : de heer M.F.W.M. Berens

: mevrouw T.A.M. Buijense - Sturkenboom : de heer A. Candido
: de heer H.J.A.M. Klaassen
: de heer G.A.M. Koelemij

: mevrouw M.W.J. Rommens – v.d. Water : de heer W. Saëbu
: de heer E.A.P. de Visser

Pers : mevrouw A. van den Dungen, Brabants Dagblad Publiek : 6

1. OPENING EN GELEGENHEID TOT INSPREKEN

De heer Kroezen opent de vergadering en heet iedereen welkom. De heer Van der Heijden heeft zich gemeld om in te spreken over het Engelermeer. Op verzoek van de heer Van Olden wordt aansluitend daarop agendapunt 4 besproken.

 

4. ENGELERMEER

De heer Van der Heijden spreekt zijn ongenoegen uit over het sekstoerisme bij het Engelermeer. Er is zodanig sprake van overlast, dat bezoekers van het recreatiegebied Engelermeer zich niet alleen bedreigd voelen, maar ook bedreigd worden en geconfronteerd worden met onzedelijk gedrag. Ook zou er prostitutie plaatsvinden. Het Engelermeer is bestemd voor recreatieve doeleinden. Er wordt een dringend beroep gedaan op de gemeente om een einde te maken aan het sekstoerisme bij het Engelermeer.

De heer Kroezen is een aantal malen in het gebied geweest. Ook hij heeft geconstateerd dat er overlast is als gevolg van sekstoerisme. Hij heeft diverse malen daarover naar het Meldpunt gebeld. Dat blijkt dat er te weinig capaciteit is om te handhaven. De binnenstad heeft voorrang op het buitengebied. Hij heeft van de gemeente vernomen dat er wel gehandhaafd wordt, maar persoonlijk heeft hij daar niets van gemerkt.

De heer Van Olden geeft aan dat de heer Van der Heijden zijn verhaal recht uit het hart heeft verteld. Staatsbosbeheer heeft enorm geïnvesteerd om het Engelermeer geschikt te maken voor extensieve recreatie. Hij is vorig jaar ter plekke bij het Engelermeer geweest en heeft geconstateerd dat het sekstoerisme afbreuk doet aan de recreatieve functie. Op 9 september heeft hij overleg gevoerd met Staatsbosbeheer over deze problematiek. Er is opgemerkt dat er weinig is gehandhaafd. In juni 2013 is afgesproken dat er meer gecontroleerd zou worden. Er is intensief gehandhaafd en gecontroleerd. Bij handhaving loop je echter tegen het probleem op of je wel of niet naakt mag recreëren en of dat juridisch is toegestaan. Seksuele handelingen zijn niet geoorloofd, maar een handhaver moet die handelingen op dat moment ook echt op heterdaad constateren om te kunnen handhaven. Het treurig hoogtepunt was, dat er een aantal vrouwen is lastig gevallen. Dat heeft ertoe geleid dat de gemeente, maar met name Staatsbosbeheer, stil heeft gestaan bij de vragen: “Waar staan we? Wat kunnen we? Welke kant willen wij op?”. Staatsbosbeheer en de gemeente willen geen sekstoerisme. Verder is gebleken dat de slagboom bij de parkeergelegenheid een maatregel is, die niet gewerkt heeft. Met een verkeersmaatregel kun je dit probleem niet oplossen. De slagboom zal in overleg met de BR en de visvereniging verplaatst worden.

De heer Van Olden is zich zeer recent met de werkelijke inhoud gaan bezighouden. Enerzijds vanuit zijn rol als gesprekspartner van de BR en anderzijds vanuit de portefeuilleverdeling naar aanleiding van het vertrek van wethouder Schouten. Dit project is mooi uitgevoerd, maar is gedoemd te mislukken als het 1 sekstoerisme blijft voortbestaan. Halve maatregelen lossen niets op. Er zal nadrukkelijk worden bekeken wat er gedaan kan worden om het probleem op te lossen. Op een gegeven moment moet je durven interveniëren om niet in een neerwaartse spiraal te geraken. De heer Kroezen is blij dat de gemeente de mening van de BR deelt. Op 18 september 2013 vindt er een overleg plaats met een aantal ambtenaren. Dan zal de lijn van het college van B&W worden toegelicht en wordt het vervolgtraject geschetst.

2. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN 24 JUNI 2013

Naar aanleiding van:

1110.01 Verlichtingsplan Engelen en Bokhoven

De heer Coenraad heeft een offerte opgevraagd bij de aannemer voor het aanlichten van de kerken. De heer Kroezen meldt dat het nog enige tijd kan duren voordat de verlichting bij de kerken gerealiseerd is.

1205.01 Stadsmoestuin:

Op 25 september 2013 vindt er een vervolgoverleg plaats met voor- en tegenstanders van de stadsmoestuin. De heer Kroezen informeert wie er namens het college van B&W bij het overleg aanwezig zal zijn. De heer Van Olden antwoordt dat het college op 10 september 2013 de portefeuilleverdeling bespreekt.

WSP3: Voetpad langs Dieze, Henriëttekanaal en Maasdijk

De heer Kroezen meldt dat het waterschap bestuursdwang gaat uitoefenen in verband met de illegale parkeerplaats. Er wordt eindelijk opgetreden. Het zou goed zijn als de gemeente het voorbeeld van het waterschap volgt. De gemeente zou op basis van het vigerende bestemmingsplan de firma Bor kunnen manen om op eigen terrein te parkeren.

WSP5: Openbaar vervoer

Vanaf 1 september 2013 verzorgt de Stichting Seniorenbus ’s-Hertogenbosch begeleid vervoer voor 65+’ers in heel ‘s-Hertogenbosch rijden. De busverbinding lijkt op het principe van de belbus. Informatie over de seniorenbus is te vinden op de website www.senioren-bus.nl. De heer Klaassen vindt het een mooie aanvulling, maar de BR blijft vechten voor buslijn 65. Tijdens het wijkwerkbezoek van het college op 10 oktober zal er met een elektrische bus langs de gewenste route worden gereden..

1306.01 Bomenaanplant rotonde Haverlij

De heer Kroezen heeft contact gehad met de heer Winter. Er is een plan gemaakt voor de herplant van bomen langs de Haverlij. Er worden meerdere boomsoorten in de nieuw verbrede standplaatsen geplant. Het is een mooi plan. Het plan kan niet meteen in zijn geheel worden uitgevoerd, omdat er nog een tekort is in het budget. Er vindt nog een gesprek plaats met de projectleider over de uitvoering.

Het verslag wordt vastgesteld.

3. MEDEDELINGEN EN AANDACHTSPUNTEN

Geluidsoverlast

Geluidsoverlast RW 59

Ondanks een verzoek van de gemeente is RWS niet genegen de snelheid op de A59 ter hoogte van ’s-Hertogenbosch te verlagen van 120 naar 100 km/h. RWS is bezig met de Saneringsopgave Meerjarenprogramma Geluid (MJPG). De snelwegen in Noord-Brabant worden onderzocht op mogelijke knelpunten qua geluid. Engelen valt hier vanwege de afstand tot de snelweg buiten (het te onderzoeken gebied is 400 meter vanaf de as van de rijksweg op basis van art. 74 Wet geluidhinder). Het nog te verrichten onderzoek zal dan ook geen maatregelen opleveren ten gunste van Engelen.

Geluidsoverlast spoorbrug

De Hedelse spoorbrug zorgt al jaren voor geluidoverlast bij omwonenden. Met name vanuit de nabij gelegen appartementen op de Maasboulevard.
Evenals wegen hebben spoorwegen een zone waarbinnen gekeken moet worden of aan de voorkeursgrenswaarde (het basisbeschermingsniveau dat voor spoorwegen geldt is 55 dB) wordt voldaan. De voorkeursgrenswaarde van 55 dB is hier niet in het geding, waarmee verder onderzoek naar 
de hinderbeleving niet aan de orde is. Het voldoen aan de regelgeving wil niet zeggen dat op het moment dat een trein de brug passeert deze niet hoorbaar is.

Gemeentelijke geluidsnota

Er is niet één gemeentelijke geluidnota maar verschillende nota’s die over geluid gaan. Er is een actieplan geluid, een nota hogere grenswaarde en een nota gebiedsgericht beleid. Al deze documenten zien toe op bescherming tegen geluid voor de gehele gemeente. De nota gebiedsgericht beleid voorziet in aangepaste ambities voor rustigere gebieden (zoals bijv. dorps/landelijk). De binnenstad verschilt met een groot deel van de rest van de stad vanwege de functiemenging. Deze functiemenging is voor geluid lastig (bijv. horeca/evenementen/winkels t.o.v. wonen met hoge dichtheid) en heeft verhoudingsgewijs meer aandacht nodig. De heer Kroezen spreekt de hoop uit dat de gemeente niet alleen rekening houdt met de binnenstad, maar ook met verder afgelegen gebieden.

Geluidsoverlast militair vliegverkeer

De heer Van Olden meldt dat er in de B&W-vergadering van 10 september 2013 een collegevoorstel voorligt over het verzenden van een brief aan de minister van Defensie. Daarin verzoekt het college de minister om betrokken te worden bij de geplande evaluatie (2014) van het gebruik van de laagvlieggebieden.

Gebiedsvisie Oostelijke Langstraat/RW59

Het gaat de BR om twee onderdelen: Bereikbaarheid / Doorstroming en Geluid

Bereikbaarheid/Doorstroming:
De bezorgdheid van de BR over model 1F+Bellaard kan worden weggenomen. Het model heeft geen voorkeur gekregen. Het Voorontwerp-bestemmingsplan Gebiedsontwikkeling Vlijmen-Oost met variant model 2C wordt binnenkort door de gemeente Heusden in procedure gebracht.

De BR wil graag dat het studiegebied wordt uitgebreid en dat ook wordt gekeken naar de A59 tot aan afslag 47 (Maaspoort/Centrum).
Er volgt op dit moment nog een “nut en noodzaak”-studie op verzoek van Rijkswaterstaat. Daarin wordt beoordeeld of de GOL-plannen leiden tot een goede doorstroming op de A59 en niet tot een verslechtering van de doorstroming. In elk geval wordt daarbij ook de aansluiting met Engelen betrokken, omdat hier een weefvak zal worden aangelegd.

Geluidhinder
In het kader van de wettelijke vereisten waaraan het bestemmingsplan Gebiedsontwikkeling Vlijmen-Oost moet voldoen, zal een beoordeling plaats vinden van de geluidhinder-aspecten in het projectgebied (het GOL-gebied). Daarbij is bepalend waar de aanleg en/of reconstructie van (nieuwe) wegen gaat plaats vinden en/of waar de verkeerseffecten van een maatregel in het projectgebied zich uitstrekken tot het plangebied (GOL-gebied en omgeving).
De verwachting is dat ook wordt gekeken naar het gebied tussen aansluiting 45 (Vlijmen) en 46 (Engelen) vanwege de aanleg van een weefvak, een uitvoeger/invoeger en de reconstructie van een uitvoeger/invoeger.

Als in het kader van de aanleg van en/of reconstructie(s) van in- en uitvoegers respectievelijk weefvakken op de A59 significante geluideffecten in het plangebied optreden, dan zullen maatregelen worden getroffen. Op dit moment is nog niet duidelijk welke effecten exact optreden.

Aanpak fietsknelpunten

De heer Klaassen meldt dat de notitie aanpak fietsknelpunten op 10 september 2013 in de raadsvergadering wordt besproken. In het beleidsplan Lekker Fietsen van 2009 stond dat projecten in nauw overleg met de fietsscout, de wijkmanager en de wijk- en bestuursraden gerealiseerd zouden worden. Tot op heden is het echter stil gebleven. Er heeft geen overleg plaats gevonden met de wijkmanager en ook niet met de BR. Er ligt nu een aanvullende notitie waarin een schema is opgenomen met de planning voor de uitvoering van het beleidsplan 2009. De heer Klaassen merkt op dat dit heel laat is en hoopt dat de BR nu wel betrokken wordt bij het bespreken van mogelijkheden om knelpunten op te lossen.

Bij de aanleg van de rotonde Haverlij/De Vutter is er een enorme kans gemist door de voorrangssituatie te handhaven. De BR is van mening dat er sprake is van tunnelvisie. De argumenten die genoemd worden om daarvoor te kiezen zijn onjuist en spreken de BR niet aan.

Er ontbreekt een sterfietspadroute in de flyer. Dat betekent dat er meer veiligheid is op het fietspad. De heer Berens merkt op dat de aanleg van de rotonde tot resultaat heeft dat de snelheid op de Haverlij goed is afgenomen. Alleen heeft de BR vanaf het begin aangegeven dat er één groot sternet moet zijn, waarbij fietsers overal voorrang hebben. De vraag wordt gesteld of de bebouwde kom grens wel zo heilig is. Het zou toch makkelijker zijn om de grens te verleggen. Dit punt zal worden aangehaald tijdens het collegebezoek van 10 oktober 2013.

5. BEZOEK COLLEGE VAN B&W AAN ENGELEN EN BOKHOVEN OP 10 OKTOBER 2013

Op 10 oktober 2013 vindt het werkbezoek van het college van B&W aan Engelen en Bokhoven plaats. Het gezelschap zal met de elektrische bus om 18.00 uur vertrekken. Het programma is in overleg met mevrouw Bosch en mevrouw Rovers tot stand gekomen. Er wordt rondgereden door Engelen en Bokhoven. O.a. wordt aandacht besteed aan de rotonde Haverlij/De Vutter en Engelerhart.

6. RONDVRAAG

De heer Van Olden wil het Comité DuurSaam Engelen - Bokhoven complimenteren met de organisatie van de manifestatie DuurSaam Engelen en Bokhoven dat op 1 september 2013 heeft plaatsgevonden. . Er werd een compleet beeld gegeven over o.a. voedsel, gezondheid, mobiliteit en wonen. De heer Berens vult aan dat op 10 oktober 2013 bekend wordt gemaakt wie de winnaars zijn van het Beste Idee. De BR hoopt dat het initiatief Duursaam Engelen en Bokhoven in de prijzen valt.

De heer Saëbu meldt dat de manifestatie met groot succes is afgesloten. De wethouder heeft op een Segway rondgereden. Hij wil de heer Van Olden bedanken voor het openen en sluiten van de manifestatie.

7. SLUITING

De voorzitter dankt een ieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering om 21.00 uur. De volgende vergadering is gepland op maandag 21 oktober 2013 om 20.00 uur in De Engelenburcht.

AANDACHTSPUNTEN

0504.04 Voortgang ontwikkelingen Haverleij (J. Buitink)
1110.01 Verlichtingsplan Engelen en Bokhoven (W. Jans/G. Coenraad) 1201.01 Randweg Vlijmen (H. de Winter/M. Berends)
1205.01 Stadsmoestuin (R. Brinkhof)
1303.01 Deltaplan Rivieren (M. Beuken)
1303.02 Parkeersituatie Engelermeer/Haverlij (K. Gijsbrechts/T. van Tol) 1306.01 Bomenaanplant rotonde Haverlij (J. Winter)
1306.02 Notitie verkeerssituatie rotonde De Vutter-Haverlij (K. Gijsbrechts) 1309.01 Aanpak fietsknelpunten (J. Sier)

Wijkspeerpunten:
WSP1: Voorzieningen voor de jeugd (B. de Visser/G. Koelemij)
WSP2: Herinrichting Engelermeer (W. Saëbu/M. Kroezen)
WSP3: Voetpad langs Dieze, Henriëttekanaal en Maasdijk (M. Rommens/G. Koelemij/M. Berens) WSP4: Verkeersveiligheid (M. Berens/W. Saëbu/)
WSP5: Openbaar vervoer (M. Berens/W. Saëbu/M. Berends)
WSP6: Cultuurhistorie (M. Kroezen/B. de Visser/G. Koelemij)
WSP7: Groen Engelen en Bokhoven (A. Candido/M. Rommens/M. Kroezen)

1 oktober 2013
Jane Pawiroredjo, BZ/BO