U bent hier:

VERSLAG

BESTUURSRAAD VOOR ENGELEN EN BOKHOVEN DATUM: 24 JUNI 2013

Aanwezig

Voorzitter : de heer M.F.J.M. Kroezen Overlegpartner : de heer H.C. van Olden Genodigde : de heer L. Ebberink Ambtelijk : de heer J. Mees Secretaris : mevrouw J.C. Pawiroredjo Leden : de heer A. Candido

: de heer H.J.A.M. Klaassen
: de heer G.A.M. Koelemij
: mevrouw M.W.J. Rommens – v.d. Water : de heer W. Saëbu
: de heer E.A.P. de Visser

Pers : mevrouw A. van den Dungen, Brabants Dagblad Publiek :12

Afwezig : de heer M.F.W.M. Berens
: mevrouw T.A.M. Buijense - Sturkenboom

1. OPENING EN GELEGENHEID TOT INSPREKEN

De heer Kroezen opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn twee insprekers.

Noordoostelijk Engelermeer

De heer Neerhoff merkt op dat de veiligheid niet wordt bevorderd door de voortdurende publiciteit over de seksuele activiteiten bij het Engelermeer.
Niemand schijnt zich te bekommeren om de natuurwaarden. Er is overlast van brommers, loslopende (jacht)honden. Tijdens de vogelbroed wordt met jachtgeweren geschoten. In het dorp wordt vuurwerk afgestoken en er wordt met de motorboot van het strandbad gecrost over het noordoostelijk deel van het meer.

De vogeleilandjes achter de voormalige dam zijn verdwenen. Gevraagd wordt of dat zonder overleg en/of vergunning is gebeurd.
De nieuwe paaiverbinding tussen het meer en het krekengebied is inmiddels alweer verzand. Dit is gemeld bij Staatsbosbeheer, maar zonder resultaat.

Auto’s rijden om de draaiboom heen, o.a. om afval te storten.
De heer Kroezen antwoordt dat er bij constatering van overlast melding gemaakt moet worden bij de politie. De BR is met de gemeente in gesprek om een integrale toekomstvisie te bepalen voor het Engelermeer. De BR zal bij SBB nagaan wie de paaiverbinding aanlegt en onderhoudt.

Openstelling Henriëttewaard

De heer Van de Vall merkt op dat de gemeente een aantal jaren geleden op verzoek van de BR Engelen, besloten heeft om de weg door de Henriëttewaard tijdens de ochtend- en avondspits af te sluiten. Een groot aantal automobilisten koos er nl. voor om van de A2 naar de A59 een kortere route te nemen. De situatie is nu in belangrijke mate gewijzigd:

 • -  De A2 kent geen files meer door de verbreding van de weg;

 • -  De afrit Hedel van de A2 is vervallen;

 • -  De weg door de Henriëttewaard is de hele dag afgesloten voor het vrachtverkeer.
  Tijdens de werkzaamheden aan de nieuwe rotonde is de Henriëttewaard tijdelijk opengesteld tijdens de spits. Daarna zou de weg weer afgesloten worden.
  In de afgelopen drie weken is geen toename geweest van ongewenst sluipverkeer. Voor inwoners van het slot Engelen en de kastelen is het 6 km. korter om vanaf de sluis tot aan het knooppunt Kerkdriel te rijden. Bovendien hoeven zij tijdens de spits niet meer door Engelen naar de A59 te rijden, wat voor de bewoners van dat deel van Engelen ook een verbetering is.
  De heer Vall vraagt om de 24-uurs openstelling van de Henriëttewaard te handhaven. Als er in de 
  toekomst toch te veel ongewenst verkeer is, kan de installatie weer in werking worden gesteld.

De heer Van Olden merkt op dat er voor- en tegenstanders zijn voor de openstelling van de Henriëttewaard. De openstelling is van tijdelijke aard. De inschatting is, dat het autoverkeer toch toe zal nemen bij een permanente openstelling. Het is aan de BR om hier een mening op te vormen. De heer Candido refereert aan verkeerstellingen die destijds hebben plaatsgevonden. Daaruit bleek dat er veel sluipverkeer vanuit Vlijmen/Heusden e.d. over de sluis kwam. De heer Kroezen geeft aan dat meerdere 1 mensen vragen hierover hebben gesteld. Hij zal bij de gemeente navraag doen.

 

2. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN 22 APRIL 2013 Het verslag wordt vastgesteld.

Naar aanleiding van:

Huiszwaluwtil

De vergunning voor de huiszwaluwtil is aangevraagd. De til zal geplaatst worden achter Leliënhuyze.

3. PRESENTATIE HENRIËTTEWAARD

De heer Ebberink (RWS) verzorgden presentatie over de plannen in de Henriëttewaard. De heer Mees is aanwezig om evt. vragen richting de gemeente te beantwoorden.

Op diverse plekken zijn al natuurvriendelijke oevers aangelegd. Daarbij wordt bij natuurlijke oevers de oeverbekleding weggehaald. Vervolgens kan de oever door erosie afkalven. Dit is een proces dat maximaal enkele tientallen meters zal voortduren. Er ontstaat dan een soort zandstrandje, een flauwe overgang van water naar land. Het belangrijkste is het ecologisch herstel van de rivier.

Het project wordt uitgevoerd op basis van de Kaderrichtlijn water: een Europese opdracht om maatregelen te treffen om de waterkwaliteit te verbeteren.

De planning is als volgt:

 • -  najaar 2013, aanbesteding.

 • -  begin 2014, aannemer bekend

 • -  begin 2014 start aanvragen vergunningen bij de provincie, gemeente en RWS. Dan bestaat voor

  burgers evt. de mogelijkheid om bezwaar te maken.

 • -  eind 2014 start uitvoering.

 • -  eind 2015 uitvoering gereed.
  De afvoer van materiaal zal in principe altijd over het water plaatsvinden. Over land zal alleen materieel of personeel aangevoerd worden. Er wordt alleen grondwerk verricht. Er wordt geen beplanting aangelegd, dat moet spontaan komen. Verwacht wordt dat de aannemer alleen in de zomermaanden kan werken in verband met vereisten vanuit de Flora- en faunawet (bijv. rekening houden met broedende dieren in het voorjaar).

  In 2003 is er een bureaustudie gedaan naar het risico van klimaatwijzigingen op overstromingen. In 2004 heeft de minister bepaald dat de maximale hoeveelheid water vastgesteld die een rivier kan verwerken 4.000 kuub is. Vervolgens is uitgezocht welke maatregelen er getroffen kunnen worden om zowel de extra hoeveelheid water te kunnen verwerken als de veiligheid te laten toenemen. Door natuurvriendelijke oevers te realiseren wordt bij hoogwater een waterstandverlaging van 6 tot 10 cm gerealiseerd. Verlaging van de uiterwaarden levert daarnaast lokaal extra ruimte op. Op die manieren wordt ruimte gecreëerd om toekomstig water op te vangen.

  De knelpunten die bij de overstromingen in 1993/1995 boven water kwamen worden door de Maaswerken opgelost door gelijksoortige maatregen maar ook door op een aantal locaties dijken te verhogen en te versterken en de Maas te verdiepen. In Limburg wordt de Grensmaas over een grote breedte uitgegraven. Bij bijvoorbeeld Lith en Ravenstein worden oude Maasarmen wordt weer hersteld en in gebruik genomen bij hoog water. Daarmee wordt een aantal veiligheidsmarges gecreëerd. De bedoeling is, zoveel mogelijk te voorkomen dat dijken verhoogd moeten worden.

  De heer Mees vult aan dat de veiligheid voorop staat. Het mooie aan dit project is, dat die samen met natuur gerealiseerd kan worden. Door de rivier vrij spel te geven zal het gebied af en toe overstromen.

   

Daardoor ontstaat er dynamiek die bepaalde vogelsoorten aan zal trekken en plantengroei zal bevorderen. Het blijft een buitendijks gebied. Aan Natuurmonumenten zal worden gevraagd het gebied te beheren. Waarschijnlijk zullen daar enkele grazers worden geplaatst.

4. MEDEDELINGEN EN AANDACHTSPUNTEN 1110.01 Verlichtingsplan Engelen en Bokhoven

De verlichting in het centrum is helemaal gereed. De heer Kroezen heeft samen met de heer Coenraad naar de aanstraalverlichting van de twee kerken gaan kijken .

1107.01 Geluidsoverlast toegangsbruggetjes Slot Haverleij

De rubberen vloeren zijn begin mei op beide bruggen van de Parcivalring aangebracht. Vanwege vandalisme op het brugdek brug Haverleij, is de rubberen vloer op twee plaatsen eind mei 2013 gerepareerd. Er wordt een proces verbaal opgesteld voor de oplevering en afronding van het project. Dit betreft dan het opheffen van de “geluidoverlast” van beide bruggen Parcivalring. Daarmee is dit punt afgehandeld.

Rotonde Haverlij:

De BR heeft gevraagd om bomen te herplanten (kijken naar laanstructuur Haverlij op openstaande plekken in berm en langs fietspad). Dit verzoek is uitgezet bij mevrouw Baerveldt.

Verzoek verlegging bebouwde kom grens

Wethouder Hoskam heeft toegezegd de verkeerssituatie bij rotonde Haverlij-De Vutter nogmaals te bekijken. Er wordt een notitie voorbereid waarin alle, bij de rotonde Haverlij van toepassing zijnde zaken, in beeld worden gebracht en toegelicht. Daarbij gaat het om regelgeving ten aanzien van voorrang bij rotondes, de gang van zaken bij aanpassingen van de bebouwde kom, inpassing in de omgeving en gebruikservaring. Bij het laatste wordt ook de BR betrokken. Deze notitie wordt na de zomervakantie afgerond.

Drijvende steiger zeilvereniging.

De heer Kroezen merkt op dat er een bouwvergunning is aangevraagd voor een drijvende steiger. In tegenstelling tot wat de gemeente beweert, staat er op de tekening een blijvende steiger getekend. Dit zal aan de heren Verkammen en Van de Braak worden doorgegeven.

Kynologenclub.

Er is een formeel advies aangevraagd bij o.a. de BR Engelen.

Geluidsoverlast RW 59

De heer Kroezen merkt op dat de geluidsoverlast van de RW59 is toegenomen. RWS heeft aangegeven dat zij geen actie hoeven te ondernemen. Pas als er echte wijzigingen aan de weg worden aangebracht zal de situatie opnieuw worden bekeken. Aan de gemeente wordt gevraagd om samen met RWS te kijken of de maximumsnelheid teruggebracht kan worden van 120 naar 100 km. per uur.

De provincie heeft toegezegd dat zij bij verdere planontwikkeling rekening zullen houden met geluidsoverlast bij de spoorbrug Hedel.

Geluidsoverlast militair vliegverkeer

Er wordt bekeken op welk moment de gemeente een signaal kan afgeven aan het ministerie van defensie om rekening te houden met geluidsoverlast voor omwonenden bij het aanwijzen van gebieden voor laagvliegroutes. Wellicht vindt er vanuit het ministerie een evaluatie plaats over de huidige laagvliegroutes. Dat zou dan een goed moment kunnen zijn. De heer Van Olden heeft na het zomerreces een afspraak met de commandant van de genie. Hij zal dit onderwerp dan ter sprake brengen.

Aanvraag standplaatsvergunning viskraam

Er is een informeel adviesverzoek aan de BR voorgelegd over een aanvraag om een viskraam bij de Plus te plaatsen. De heer Berens heeft contact opgenomen met de eigenaar van de Plus. Vanuit de Plus bestaan er geen bezwaren tegen de komst van een viskraam. Als de viskraam tegenover de Plus komt te staan aan de Dien van Hemertstraat tegenover de golfbaan, heeft de BR geen bezwaar tegen de komst van de viskraam. Tegenover de Plus wonen geen mensen, dus als de kraam daar staat, is er minder kans op bezwaren tegen de aanvraag.

Exploitatie Engelenburcht

De contactpersoon bij de gemeente is de heer Espigares Tallon. Hij zal contact opnemen met het bestuur van de Engelenburcht. Als dat nodig is, wordt de BR erbij betrokken.

Werkbezoek college 10 oktober 2013

De heer Berens heeft op 25 juni een overleg met mevrouw Bosch om het werkbezoek voor het college voor te bereiden.

5. RONDVRAAG

Schaliegaswinning

De heer Saëbu informeert of er al meer bekend is over schaliegaswinning. De heer Van Olden antwoordt dat er tot op heden niets over bekend is bij het college. Als er ontwikkelingen te melden zijn, komen we daar op terug. De gemeente hecht, naast de drinkwaterleidingbedrijven, een groot belang aan het behoud van de huidige grondwaterkwaliteit. De heer Van Olden verwacht daarom dat de gemeente uiterst terughoudend zal zijn ten aanzien van een mogelijke schaliegaswinning in haar gemeente.

Zomerreces

De heer Van Olden wenst iedereen een goed zomerreces toe.

6. SLUITING

De voorzitter dankt een ieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering om 21.25 uur. De volgende vergadering is gepland op maandag 2 september 2013 om 20.00 uur in De Engelenburcht.

AANDACHTSPUNTEN

0504.04 Voortgang ontwikkelingen Haverleij (J. Buitink)
1110.01 Verlichtingsplan Engelen en Bokhoven (W. Jans/G. Coenraad) 1201.01 Randweg Vlijmen (M. Berends)
1205.01 Stadsmoestuin (Rob Brinkhof)
1303.01 Deltaplan Rivieren (M. Beuken)
1303.02 Parkeersituatie Engelermeer/Haverlij (Koen Gijsbrechts/Tjeerd van Tol)

Wijkspeerpunten:
WSP1: Voorzieningen voor de jeugd (B. de Visser/G. Koelemij)
WSP2: Herinrichting Engelermeer (W. Saëbu/M. Kroezen)
WSP3: Voetpad langs Dieze, Henriëttekanaal en Maasdijk (M. Rommens/G. Koelemij/M. Berens) WSP4: Verkeersveiligheid (M. Berens/W. Saëbu/)
WSP5: Openbaar vervoer (M. Berens/W. Saëbu/M. Berends)
WSP6: Cultuurhistorie (M. Kroezen/B. de Visser/G. Koelemij)
WSP7: Groen Engelen en Bokhoven (A. Candido/M. Rommens/M. Kroezen)

2 augustus 2013
Jane Pawiroredjo, BZ/BO
 

1 2 De gebruikelijke openstellingsprocedure is weer in werking gesteld.

De presentatie “Uiterwaardbreed project Henriëttewaad, behorende tot de 3e tranche (KRW3) wordt als bijlage toegevoegd aan dit verslag.

Er wordt een verlichtingsplan gemaakt van het gedeelte Graaf van Solmsweg vanaf viaduct A59 tot het historisch centrum. Ook wordt een nieuwe deelopdracht voorbereid van gedeelte Engeler Schans, Fuutlaan, Zonneweide, Schoolstraat, Dr. Heinekenstraat, Heuvel, Heuvelstraat, De Vlacie, Goudplevier, Karekiet en Het Hoenderland. Hier wordt na de vakantie begonnen. De overige delen van Engelen en Bokhoven volgen op een later tijdstip.

Attachments:
Download this file (Presentatie Henriettewaard.pdf)Presentatie Henriëttewaard 24-6-2013[ ]3579 kB