U bent hier:

BESTUURSRAAD VOOR ENGELEN EN BOKHOVEN

DATUM: 22 APRIL 2013

 

Aanwezig

Voorzitter        : de heer M.F.J.M. Kroezen

Secretaris        : mevrouw J.C. Pawiroredjo
Leden              : de heer M.F.W.M. Berens

: mevrouw T.A.M. Buijense – Sturkenboom
: de heer A. Candido

: de heer G.A.M. Koelemij
: de heer W. Saëbu
: de heer E.A.P. de Visser

Pers                 : mevrouw A. van den Dungen, Brabants Dagblad                         
Publiek                       : 2

Afwezig                       : de heer H.C. van Olden (overlegpartner)
                       : de heer H.J.A. M. Klaassen

                       : mevrouw M.W.J. Rommens – v.d. Water

 

 

1.     OPENING EN GELEGENHEID TOT INSPREKEN

De heer Kroezen opent de vergadering en heet iedereen welkom.

 


2.   VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN 11 MAART 2013
Het verslag wordt vastgesteld.

Naar aanleiding van:

Manifestatie Duurzaam Engelen en Bokhoven

De heer Saëbu geeft aan dat, in tegenstelling tot wat eerder werd gemeld, nu alleen wethouder Van Olden wordt uitgenodigd voor de slotmanifestatie op 1 september 2013.

Kappen van bomen rotonde Haverlij:

De heer Kroezen is van mening dat bij de aanleg van de rotonde Haverlij geen rekening is gehouden met de argumenten die de BR heeft aangedragen. De rotonde blijft buiten de bebouwde kom liggen, terwijl de grens volgens hem eenvoudig verlegd had kunnen worden, zodat de rotonde binnen de bebouwde kom zou komen te liggen.

Verder is een aantal bomen gekapt voor de inpassing van de nieuwe rotonde. Er is een kapvergunning aangevraagd. Op het middeneiland van de rotonde komen enkele bomen te staan en in de directe omgeving van Engelen worden bomen gecompenseerd conform het Bomenbeleidsplan van de gemeente ’s-Hertogenbosch. De heer Kroezen meldt dat de BR graag mee wil denken over de locaties waar de bomen geplant gaan worden.

 

Toename hoeveelheid hondenpoep

Vanuit de BR is opgemerkt dat de hoeveelheid hondenpoep sterk is toegenomen nu de hondenbelasting is afgeschaft. Mevrouw Pawiroredjo meldt dat de hondenbelasting niet is afgeschaft, maar opgeschort in afwachting van de uitspraak van de Hoge Raad[1]. Het wel of niet heffen van hondenbelasting staat niet in relatie tot de hoeveelheid hondenpoep. Dit is een gedragskwestie van de hondeneigenaren. De heer De Visser vraagt of er handhavend kan worden opgetreden, bijv. door een toezichthouder een dag bekeuringen uit te laten delen. Dit heeft naar verwachting van de BR een preventieve werking. Mevrouw Pawiroredjo zal dit verzoek bij de gemeente uitzetten.

 

3. MEDEDELINGEN EN AANDACHTSPUNTEN

 

1107.01 Geluidsoverlast toegangsbruggetjes Slot Haverleij

Mevrouw Pawiroredjo meldt dat aannemer Nooijen Terreininrichting BV op 1 en 2 mei 2013 de rubberen vloeren aan zal brengen op de twee bruggen bij de Parcivalring. Iedere brug blijft dan 24 uur voor gebruik afgesloten om het rubber uit te laten harden. De bewoners zijn begin deze maand door de gemeente geïnformeerd met een bewonersbrief over de uitvoering van de totale werkzaamheden (aanbrengen tussensteunpunten + rubberen vloerafwerking). De bruggen worden na elkaar afgewerkt. Het plaatsen van een hek voor iedere brug zal voldoende zijn voor de bewoners om naar de andere brug te lopen (<100 m afstand). Dit punt kan van de aandachtspuntenlijst.

 

1109.01 Bestemmingsplan De Rietvelden, De Vutter, Het Ertveld

Mevrouw Pawiroredjo meldt dat het bestemmingsplan op 23 april besproken wordt in de vergadering van het college van B&W. Op 3 juni 2013 wordt het aan de raad ter vaststelling aangeboden. De nota zal ter kennisname aan de BR worden verzonden. Het punt kan van de aandachtspuntenlijst af.

 

1110.01 Verlichtingsplan Engelen en Bokhoven

Inmiddels zijn er weer vier lichtmasten geplaatst. Er moet nog één lichtmast worden verplaatst. Daarna is dit deel van het project afgerond. De heer Kroezen meldt dat de verlichting in Bokhoven op een later tijdstip wordt vervangen. De heer Jans gaat een gesprek regelen met het katholieke kerkbestuur over de kerkverlichting.

 

1201.01 Randweg Vlijmen

De heer Berens meldt dat de gemeente bezig is geweest met het doorrekenen van drie varianten. De voorkeur gaat uit naar een geheel ongelijkvloerse kruising zonder verkeerslichten. Daarnaast is er een model met een standaardaansluiting met twee verkeerslichten (vergelijkbaar met aansluiting Rietveldenweg-A59-Haverlij) en een model met één verkeerslicht. De BR heeft aangegeven dat zij niet tevreden zijn als het verkeer van en naar Vlijmen wordt afgewikkeld via de Haverlij. Als in de toekomst de twee kastelen gebouwd worden, zal de situatie onhoudbaar worden. Daarnaast heeft de BR aandacht gevraagd voor de verkeersdrukte op de A59. Er zal gekeken moeten worden naar maatregelen op de A59 zelf om de doorstroming te verbeteren. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij Rijkswaterstaat. Verder heeft de BR vernomen dat de zorgboerderij wellicht gaat verdwijnen. De BR maakt zich daar zorgen over. Dit signaal zal aan de heer De Winter worden doorgegeven.

 

1205.01 Stadsmoestuin

De BR heeft enkele mogelijkheden onderzocht en doorgegeven aan de gemeente m.b.t. locaties voor de stadsmoestuin, maar ook voor de uitbreiding van het aantal volkstuinen. De heer Berens vraagt om, los van de discussie rondom de stadsmoestuin, te kijken naar mogelijkheden om het aantal volkstuinen uit te breiden. De heer Kroezen merkt op dat het merkwaardig is, dat er nu een radiostilte hangt rondom de stadsmoestuin. Mevrouw Pawiroredjo antwoordt dat er nog niets bekend is over de voortgang.

 

1303.02 Parkeersituatie Engelermeer/Haverlij

De BR heeft een paar keer met de gemeente gesproken over de parkeersituatie bij Engelermeer/Haverlij. De BR gaat een gesprek plannen met de heren Gijsbrechts en Van Tol en Staatsbosbeheer om de problemen rondom de parkeersituatie te bespreken.

 

WSP2: Herinrichting Engelermeer

Mevrouw Pawiroredjo meldt dat de heer Van den Braak het plan van aanpak gaat schrijven voor de verdere toeristisch-recreatieve-landschappelijke ontwikkeling van het Engelermeer. Daarna zal hij contact opnemen met de BR. De BR staat sceptisch tegenover de integrale aanpak. Er wordt al een geruime tijd over gesproken, maar een concrete start is nog steeds niet in zicht. Verder meldt de heer Kroezen dat er een nieuwe steiger is vergund aan de zeilvereniging aan de kant van het strand. De BR is daar van tevoren niet over geïnformeerd. Het zou aardig zijn geweest als de gemeente de BR daar eerder over had ingelicht. Dit draagt niet bij aan de gezamenlijke integrale aanpak.


WSP3: Voetpad langs Dieze, Henriëttekanaal en Maasdijk
Er is geen vergunning of privaatrechtelijke toestemming voor de aangelegde parkeerplaatsen aan de Graaf van Solmsweg in ’s-Hertogenbosch ter hoogte van nummer 18. Toezichthouders van het Waterschap gaan een bezoek brengen aan de bewuste locatie.

 


 

WSP5: Openbaar Vervoer

In 2012 heeft de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch een motie vastgesteld waarin het college van B&W werd opgeroepen een gemeentelijke openbaarvervoer-visie (OV-visie) op te stellen. Het college heeft hiermee ingestemd. Adviesbureau XTNT gaat deze OV-visie maken. Op 1 mei 2013 wordt er een presentatie gegeven over de aanpak en de resultaten tot nu toe aan de vertegenwoordigers van de wijk- en bestuursraden. De BR zal daarbij aanwezig zijn.

WSP6: Cultuurhistorie

De heer Koelemij meldt dat de voorbereidingen voor de viering van het 1200-jarig bestaan van Engelen lopen. Het is de bedoeling dat er op 14 september 2013, in aanloop naar Maritiem ‘s-Hertogenbosch, een openluchtconcert wordt georganiseerd. Daarmee wil de organisatie aandacht vestigen op de festiviteiten in 2015.

WSP7: Groen Engelen en Bokhoven
Er zullen in totaal twee koningslinden geplant worden. Een in Engelen en een in Bokhoven.

 

Presentatie Henriëttewaard

Op 24 juni a.s. zal Rijkswaterstaat een presentatie over de gebiedssessie Henriëttewaard geven.

 

Brief Oeverzwaluw:
Er is een brief verspreid onder de bewoners van de Oeverzwaluw over de nieuwe aanpak van verkeersveiligheid in Noord-Brabant. Mevrouw Buijense zal een kopie van de brief opvragen bij mevrouw v.d. Zanden.

 

Gemeenteraadsverkiezingen
De verkiezing van de bestuursraden hangt samen met de verkiezing van de gemeenteraad. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de herindeling met Maasdonk zullen de verkiezingen in november 2014 gehouden worden. Mocht de herindeling niet doorgaan, dan vinden de verkiezingen in maart 2014.

 

Heinekenstraat

De heer Kroezen heeft aan de heren Van Olden en Van den Broek gevraagd om poolshoogte te nemen in de Heinekenstraat. De straat is verrommeld. Zo is gemeentegroen ingenomen en zijn er parkeerplaatsen gemaakt. Met bewoners zou moeten worden besproken op welke manier de straat ordentelijker gemaakt kan worden.

 

Geluidsoverlast A59
De heer Kroezen heeft contact gehad met Rijkswaterstaat. Er wordt een afspraak gepland met een specialist op het gebied van akoestiek.

 

Exploitatie Engelenburcht

De Engelenburcht heeft wensen op het gebied van de exploitatie. Er is echter sprake van een speciale situatie. De gemeente heeft de Engelenburcht gesubsidieerd. Dat levert beperkingen op, waardoor het bestuur van de Engelenburcht belemmerd wordt om bijv. leningen aan te gaan. De BR gaat samen met het bestuur van de Engelenburcht een wensenlijstje maken die redelijkerwijs ingebracht kunnen worden. Verder wil de BR graag met de gemeente praten over de financiële situatie: op welke wijze kan het voor

De Engelenburcht aantrekkelijker gemaakt worden om te exploiteren. Nu lijkt het of de opgelegde beperkingen veel groter zijn dan bij andere dorpshuizen.

 

 

7. RONDVRAAG

Werkbezoek college van B&W

Mevrouw Pawiroredjo meldt dat het werkbezoek van het college van B&W gepland is op donderdag 10 oktober vanaf 18.00 uur. Mevrouw Bosch wil graag het conceptprogramma met de BR bespreken. De BR streeft ernaar om het programma in juni gereed te hebben. Mevrouw Bosch zal uitgenodigd worden om het programma met de BR te bespreken op 6 juni 2013 tijdens de besloten vergadering van de BR.

 

Snelheidsmeting Kraanvogellaan

De heer Candido informeert of de resultaten van de snelheidsmeting aan de Kraanvogellaan inmiddels bekend zijn. De heer Berens antwoordt dat de heer Gijsbrechts de resultaten nog op papier moet zetten. De uitkomst is bekend. De gemeten snelheden vielen binnen de 80 %-regel. Alle snelheden lagen binnen de bandbreedte. Er wordt niet consequent te hard gereden. Tijdens de spitsuren schoot slechts een enkeling boven de snelheid uit.

 

Huiszwaluwtil

De heer Kroezen meldt dat de huiszwaluwtil bijna rond is. Samen met de heren Mees en Van der Steen (IVN) wordt gekeken naar een geschikte locatie.

 

4. SLUITING

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.20 uur. De volgende vergadering is gepland op maandag 24 juni 2013 om 20.00 uur in De Engelenburcht. 

AANDACHTSPUNTEN

0504.04 Voortgang ontwikkelingen Haverleij (J. Buitink)

1110.01 Verlichtingsplan Engelen en Bokhoven (W. Jans/G. Coenraad)

1201.01 Randweg Vlijmen (M. Berends)

1205.01 Stadsmoestuin (Rob Brinkhof)

1303.01 Deltaplan Rivieren (M. Beuken)

1303.02 Parkeersituatie Engelermeer/Haverlij (Koen Gijsbrechts/Tjeerd van Tol)

 

Wijkspeerpunten:

WSP1: Voorzieningen voor de jeugd (B. de Visser/G. Koelemij)

WSP2: Herinrichting Engelermeer (W. Saëbu/M. Kroezen)

WSP3: Voetpad langs Dieze, Henriëttekanaal en Maasdijk (M. Rommens/G. Koelemij/M. Berens)

WSP4: Verkeersveiligheid (M. Berens/W. Saëbu/)

WSP5: Openbaar vervoer (M. Berens/W. Saëbu/M. Berends)

WSP6: Cultuurhistorie (M. Kroezen/B. de Visser/G. Koelemij)

WSP7: Groen Engelen en Bokhoven (A. Candido/M. Rommens/M. Kroezen)

 

 

23 april 2013

Jane Pawiroredjo, BZ/BO

[1] Gemeentes mogen o.g.v. art. 226 Gemeentewet hondenbelasting heffen. Dit is een algemene belasting die wordt geheven van een kleine groep inwoners terwijl de opbrengst wordt toegevoegd aan de algemene middelen. Een inwoner van de gemeente Sittard-Geleen heeft daarom bezwaar aangetekend tegen de heffing. Het gerechtshof in Den Bosch heeft geoordeeld dat de heffing in strijd is met het gelijkheidsbeginsel en daarom niet mag worden opgelegd. De gemeente Sittard-Geleen heeft de zaak in hoger beroep voorgelegd aan de Hoge Raad. Diverse gemeenten, waaronder de gemeente ’s-Hertogenbosch, hebben inmiddels besloten om de heffing van hondenbelasting op te schorten in afwachting van de uitspraak van de Hoge Raad.