U bent hier:

VERSLAG

BESTUURSRAAD VOOR ENGELEN EN BOKHOVEN DATUM: 11 MAART 2013

Aanwezig

Voorzitter : de heer M.F.J.M. Kroezen Overlegpartner : de heer H.C. van Olden Secretaris : mevrouw J.C. Pawiroredjo Leden : de heer M.F.W.M. Berens

: mevrouw T.A.M. Buijense – Sturkenboom : de heer H.J.A.M. Klaassen
: de heer G.A.M. Koelemij
: mevrouw M.W.J. Rommens – v.d. Water : de heer W. Saëbu

: de heer E.A.P. de Visser
Pers : mevrouw A. van den Dungen, Brabants Dagblad Publiek :3

Afwezig : de heer A. Candido

1. OPENING EN GELEGENHEID TOT INSPREKEN

De heer Kroezen opent de vergadering en heet iedereen welkom. De heer Candido heeft zich afgemeld.

Mevrouw Stroosma is bewoonster van Leliënhuyze. Zij krijgt de gelegenheid om in te spreken over de Stadsmoestuin. Zij wil nogmaals het standpunt van de bezwaarmakers aan wethouder Schouten meegeven. Ook wil zij weten hoe de verdere besluitvorming plaats zal vinden. Zij verwijst naar het Nimby effect en geeft aan dat de bezwaarmakers goede alternatieve mogelijkheden hebben aangedragen. Een van de beste alternatieve locaties is het braakliggende terrein bij het toekomstige kasteel Oeverhuyze. Het is veiliger voor de kinderen en goed bereikbaar via wandelpaden langs de Bloemenweide. De bewoners wonen in een uitgebalanceerde landschaps- en architectuuromgeving waarbij privacy en rust hoog in het vaandel staan. Zij benadrukt dat het plan voor de stadsmoestuin daarom totaal niet past binnen het initiatief “De Eetbare Stad” van de Bossche Groenen. De tegenstanders van het plan krijgen heel sterk de indruk dat het plan wordt doorgezet op de voorgestelde wijze en op de uitgekozen locatie. Men gaat volledig voorbij aan de bezwaren van de tegenstanders. Mevrouw vraagt zich af hoe flexibel de initiatiefnemers, wethouder Schouten, de heer Brinkhof en de BR zijn.

De heer Kroezen geeft aan dat de BR zich beperkt heeft tot de alternatieven die mevrouw Stroosma heeft aangedragen. Tijdens een besloten overleg heeft de BR aan beide partijen gevraagd wie voor of tegen de genoemde locaties waren. De basisschool heeft echter hindernissen opgeworpen. De BR heeft naar aanleiding van de argumenten van voor- en tegenstanders aan de gemeente geadviseerd om het project eerst op kleinere schaal te starten, zonder de aanwezigheid van schoolkinderen. Het project kan dan één à twee jaar uitgevoerd worden. De BR hoopt dan dat de bezwaarmakers tot de conclusie komen dat de gevreesde overlast meevalt. Zo niet, dan wordt het project beëindigd. Tijdens het laatste overleg heeft wethouder Schouten aangegeven dat hij gewoon door wil gaan met het project. De heer Kroezen kan zich voorstellen dat het vertrouwen bij de bezwaarmakers afneemt, ook als het advies van de BR wordt overgenomen.

 

 

2. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN 21 JANUARI 2013 Het verslag wordt vastgesteld.

Naar aanleiding van:

Pagina 4:

Betaald parkeren Engelermeer

De heer Van Olden meldt dat het voorstel “betaald parkeren bij het Engelermeer” in overleg met het presidium is teruggenomen.

Pagina 5:

Evenementen Brabanthallen1 Spoorbrug bij Hedel2

WMO-loket Engelenburcht

De heer Van Olden meldt dat medewerkers van Burgerzaken in april een korte cursus krijgen over de Wmo. Daarmee kunnen ze antwoord geven op eenvoudige vragen m.b.t. de Wmo of klanten naar de juiste persoon doorverwijzen.

3. MEDEDELINGEN EN AANDACHTSPUNTEN

De heer Kroezen meldt dat er tijdens de vergadering van 24 juni a.s. een presentatie gegeven zal worden over de voortgang van het ontwikkelplan Henriëttewaard.

1107.01 Geluidsoverlast toegangsbruggetjes Slot Haverleij

De heer Van Olden meldt dat de aannemer in week 13 (eind maart 2013) zal starten met de uitvoering van de werkzaamheden. Daarna wordt de rubberen vloer op het brugdek aangebracht.

1109.01 Ontwerpbestemmingsplan De Rietvelden, De Vutter, Het Ertveld

De heer Kroezen meldt dat hij contact op gaat nemen met de provincie over een aantal milieuzaken die onder de verantwoordelijkheid van de provincie vallen.

1110.01 Verlichtingsplan Engelen en Bokhoven

De heer Kroezen meldt dat er al een aantal retropalen geplaatst zijn. De plaatsing van de palen kan niet volledig volgens plan plaatsvinden. Op sommige plaatsen zit te veel leidingwerk in de grond om de palen neer te zetten. het worden geplaatst. Het komt ook voor dat bewoners de palen niet voor hun deur willen hebben. Plaatsing vindt in die gevallen in overleg met de bewoners plaats. De BR is de gemeente dankbaar dat het project naar voren is gehaald. De BR is in samenwerking met de kerkgemeenten bezig om te zoeken naar sponsoren voor de verlichting van de kerken.

1201.01 Randweg Vlijmen

De heer Berens meldt dat er binnenkort weer een overleg plaatsvindt met de heer De Winter3. Verder heeft hij signalen opgevangen van bewoners uit Bokhoven dat de gemeente Heusden een bestemmingsplan rondom de steenfabriek heeft aangenomen waarbij de toegang tot de steenfabriek alleen maar door Bokhoven zou gaan lopen. Dat is een ongewenste ontwikkeling.

WSP3: Voetpad langs Dieze, Henriëttekanaal en Maasdijk

Het parkeerplaatsje bij Firma BOR aan de dijk is zonder vergunning aangebracht. Het waterschap is eigenaar van deze grond en zou de handhaving oppakken. Inmiddels heeft de Firma BOR een tweede parkeerplaats aangelegd. Een andere bewoner heeft dit voorbeeld gevolgd en heeft nu ook een parkeerplaats aangelegd. Als deze parkeerplaatsen gelegaliseerd zouden worden vreest de heer Kroezen dat de realisatie van het voetpad onmogelijk wordt. Het waterschap en de gemeente hebben aangegeven dat er in de begroting 2016 gelden gereserveerd zouden worden voor de aanleg van het voetpad. Ook is er overleg gevoerd over de aanplant en/of behoud van bomen langs de dijk. Het waterschap heeft echter aangegeven de bomen op termijn niet te vervangen, omdat de stabiliteit van de waterkering dan in het geding komt. De BR heeft zich daarbij neergelegd. Misschien kan er in plaats van de bomen een bankje worden neergezet. De BR doet een beroep op de gemeente om de parkeerplaatsen te laten verwijderen, zodat er geen verworven rechten ontstaan4.

WSP5: Openbaar Vervoer

De heer Klaassen heeft namens de BR een overleg bijgewoond met de provincie, wijkraad West en het Reizigersoverleg Brabant. Tot zijn verbazing vertelde de vertegenwoordiger van de provincie dat de gemeente ’s-Hertogenbosch nog steeds inzet op het traject Brabanthallen en De Gruyterfabriek. Helaas was er niemand van de gemeente bij het overleg aanwezig. In de raadsinformatiebrief 124788 d.d. 5 februari 2013 (integraal verkeersbeeld Industriehaven, Boschveld, Veemarktkwartier) staat op pagina 10 het volgende: “Op 22 januari 2013 heeft de raad een motie aangenomen waarin het college verzocht wordt om de provincie Noord-Brabant dringend te verzoeken de huidige lijnvoering van buslijn 65 te wijzigen in de route Engelen via Helftheuvelweg en Jeroen Bosch Ziekenhuis naar het Centraal Station. Dit betekent dat deze buslijn dan niet meer via de Brabanthallen/1931 en De Gruyterfabriek rijdt. Desondanks zal de gemeente ’s-Hertogenbosch de provincie Noord-Brabant blijven verzoeken voor een busverbinding met de Brabanthallen/1931 en De Gruyterfabriek.”

De motie en de inhoud van de raadsbrief zijn niet in overeenstemming met elkaar. Dat bevreemdt de BR en de BR wenst, dat zowel de politiek verantwoordelijken als de ambtenaren zich volledig achter de motie van 22 januari 2013 scharen. De heer Klaassen geeft aan dat de raadsbrief de wens van de BR verzwakt. Het draagt niet bij aan het veranderen van buslijn 65. Hij pleit ervoor om de motie uit te voeren. Hinken op twee gedachten is geen teken van kracht.

De heer Van Olden antwoordt dat raadsinformatiebrieven geagendeerd kunnen worden voor een commissievergadering. Als het op de agenda staat, dan bestaat de gelegenheid om in te spreken5.

4. RENOVATIE RWZI

De heer Kroezen heeft onlangs een overleg met het Waterschap bijgewoond. Daarbij werd uitleg gegeven over de procedure rond de MER (Milieu Effect Rapportage). De BR heeft het pleidooi aan de kant van Engelen gewonnen. De situatie aan de kant van Treurenburg laat echter nog te wensen over. De BR ziet liever niet dat daar een biogasstation wordt gerealiseerd. Bij het chauffeursrestaurant staat een groot aantal containers en er gaan geruchten dat er een wiel is gedempt. Dat is een ongewenste situatie als je groene gebieden aan elkaar aan wilt laten sluiten (Groene Delta). De BR wil graag samen met de gemeente en de stichting Boom en Bos optrekken om te kijken op welke wijze de oude allure bij de Treurenburg hersteld kan worden.

5. STADSMOESTUIN HAVERLEIJ

De heer Kroezen vertelt dat de BR advies heeft gegeven over de stadsmoestuin. Er blijven bezwaren tegen het plan bestaan. De BR houdt vast aan het advies, maar geeft de gemeente het volgende ter overweging mee. Er is een wachtlijst voor volkstuinen. Het idee van een stadsmoestuin zou gecombineerd kunnen worden met het beschikbaar stellen van volkstuinen. De gemeente zou daarvoor kunnen denken aan de uitbreiding van volkstuincomplexen op gemeentegrond of door de gemeente aan te kopen of te pachten grond.

Deze volks- annex stadsmoestuinen kunnen dan beheerd worden door een vereniging. Als voorbeeld noemt hij de vereniging Kloostertuin.
De volkstuinen zouden bijvoorbeeld gerealiseerd kunnen worden op het perceel dat gepacht wordt door de heer Kusters voor een varkenshouderij (is in eigendom van Rijkswaterstaat), het stukje particuliere grond aan de Engelerschans, stuk grond langs de toegangsweg bij het sport- en jeugdcluster bij De Vutter, het visserspad bij het Engelermeer met parkeerplaats en de zorgboerderij.

De heer Kroezen informeert hoe de procedure rondom de stadsmoestuin verder gaat verlopen. Mevrouw Pawiroredjo antwoordt dat de procedure nog niet bekend is. De BR zal tijdig op de hoogte worden gesteld.

6. ROTONDE DE VUTTER/HAVERLIJ

De heer Berens licht toe dat de BR al jarenlang bezig is om de veiligheid van fietsende kinderen te verbeteren. De discussie tussen de BR en de gemeente gaat over de rotonde aan de Kraanvogellaan en de rotonde De Vutter/Haverlij.
De rotonde Kraanvogellaan ligt binnen de bebouwde kom. De gemeente gaat op deze rotonde een 
voorrangssituatie voor fietsers creëren. De rotonde De Vutter/Haverlij ligt volgens de gemeente buiten de bebouwde kom. Volgens het Duurzaam Veilig ontwerp principe worden er op rotondes buiten de bebouwde kom géén voorrangssituaties voor fietsers aangelegd. De gemeente houdt aan dit principe vast. De BR is echter van mening dat dit voor de fietsers erg onduidelijk is. Op de ene rotonde heb je wel voorrang en bij de volgende niet. De BR verzoekt de gemeente daarom om de rotonde De Vutter/Haverlij binnen de bebouwde kom te brengen.

De heer Van Olden geeft aan dat het verkeersbesluit op 17 maart 2013 gepubliceerd wordt in de Bossche Omroep. De start van de werkzaamheden is gepland op 8 april 2013. De BR kan tegen het verkeersbesluit formeel een bezwaar indienen. De heer Berens antwoordt dat de BR dat zeker zal doen.

7. RONDVRAAG

Naar aanleiding van een vraag van de heer Berens over geluidsoverlast geeft de heer Kroezen aan dat tijdens de vergadering van 21 januari 2013 het volgende is afgesproken. De wethouder heeft de bereidheid uitgesproken om in een gesprek met het ministerie van Defensie te vragen of er op langere termijn mogelijkheden zijn om het oefengebied aan te passen.

De heer Kroezen zal bij Rijkswaterstaat navragen of de geluidsoverlast op de A59 teruggedrongen kan worden door bijvoorbeeld een andere afwerklaag aan te brengen of de snelheid te verlagen naar 100 km/uur. Hij vraagt of de gemeente ook daarop aan wil dringen bij Rijkswaterstaat.

Nu het betaald parkeren bij het Engelermeer niet meer door gaat, vraagt de heer De Visser de gemeente om de parkeersituatie bij het Engelermeer/Haverlij opnieuw in ogenschouw te nemen.

De heer Saëbu meldt dat op 1 september a.s. de slotmanifestatie van “Duurzaam Engelen en Bokhoven” wordt georganiseerd. De manifestatie bestaat uit de volgende thema’s: energie, wonen, mobiliteit, saamhorigheid en voeding. Er zijn drie wethouders uitgenodigd. Hij nodigt de heer Van Olden uit om op 25 augustus aanwezig te zijn bij de start van de manifestatie en deel te nemen aan een activiteit. Die activiteit houdt in dat een aantal deelnemers een week lang geen vlees mogen eten en hun ervaringen uitwisselen via sociale media. Op de eindmanifestatie komen alle thema’s bij elkaar en wordt bekeken wat de deelnemers hebben gedaan om tot een duurzame samenleving te komen.

Op zaterdag 9 maart 2013 werd de nationale schoonmaakdag georganiseerd. Mevrouw Buijense meldt dat er opvallend veel hondenpoep lag. Dit is een gedragskwestie.

Op 20 maart 2013 vindt de Boomfeestdag plaats. De heer Kroezen informeert of wethouder Schouten daarbij aanwezig is6. Verder meldt hij dat er volgens algemeen gemeentelijk beleid heesters verwijderd zullen worden. Deze worden vervangen door gazons. Dat is vreemd, zeker nu er op de boomfeestdag heesters geplant worden. Mevrouw Pawiroredjo zal daar navraag naar doen7.

8. SLUITING

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.20 uur. De volgende vergadering is gepland op maandag 22 april 2013 om 20.00 uur in De Engelenburcht.

AANDACHTSPUNTEN

0504.04 Voortgang ontwikkelingen Haverleij (J. Buitink)
1107.01 Geluidsoverlast toegangsbruggetjes Slot Haverleij (W. Romeijn)
1109.01 Ontwerpbestemmingsplan De Rietvelden, De Vutter, Het Ertveld (M. Damen) 1110.01 Verlichtingsplan Engelen en Bokhoven (W. Jans/G. Coenraad)
1201.01 Randweg Vlijmen (M. Berends)
1205.01 Stadsmoestuin (Rob Brinkhof)
1303.01 Deltaplan Rivieren (M. Beuken)
1303.02 Parkeersituatie Engelermeer/Haverlij (Koen Gijsbrechts/Tjeerd van Tol)

Wijkspeerpunten:
WSP1: Voorzieningen voor de jeugd (B. de Visser/G. Koelemij)
WSP2: Herinrichting Engelermeer (W. Saëbu/M. Kroezen)
WSP3: Voetpad langs Dieze, Henriëttekanaal en Maasdijk (M. Rommens/G. Koelemij/M. Berens) WSP4: Verkeersveiligheid (M. Berens/W. Saëbu/)
WSP5: Openbaar vervoer (M. Berens/W. Saëbu/M. Berends)
WSP6: Cultuurhistorie (M. Kroezen/B. de Visser/G. Koelemij)
WSP7: Groen Engelen en Bokhoven (A. Candido/M. Rommens/M. Kroezen)

12 maart 2013
Jane Pawiroredjo, BZ/BO
 

Er ligt een aanvraag van de Brabanthallen om met minder evenementen meer geluid te maken. In de aanvraag wordt gesteld dat de geluidruimte die vergund is niet toeneemt, maar anders gebruikt wordt. In plaats van zeven hallen met 100 dB(A) wordt in vier hallen 102 dB(A) geproduceerd. De hinder naar buiten zou dan niet toenemen. De aanvraag is op dit moment in behandeling. Verdere informatie kan worden opgevraagd bij de heer Jansen.
De spoorbrug bij Hedel is een stalen spoorbrug. In de berekeningen van het spoorweglawaai is de extra geluidbelasting van deze spoorbrug betrokken en bekend. Op dit moment zorgt de spoorbrug niet voor overschrijdingen. Het is wel een herkenbaar aspect in de omgeving. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft regelmatig contact met Prorail. Bij een verdere toename van het aantal treinen zal de spoorbrug opnieuw worden ingebracht als een geluidbron die om extra aandacht vraagt.

Het algemene probleem bij spoorgeluid is dat op het moment dat er een trein rijdt deze goed hoorbaar is, maar de norm voor de dag-, avond- of nachtperiode geldt. Het geluid wordt dus uitgemiddeld over een periode. Dat is de regelgeving en daaraan moet worden getoetst. Dat verklaart de hinder en de beperkte mogelijkheden om de hinder (als er een trein rijdt) aan te pakken.

Het overleg heeft plaatsgevonden op 13 maart 2013. De BR is inmiddels op de hoogte gebracht van de logistieke verkeersstromen bij de steenfabriek Heusden.
Handhaving ligt bij het Waterschap. De heer Van den Broek zal de melding nogmaals bij het Waterschap aankaarten.

De raadsinformatiebrief is besproken tijdens de vergadering van de commissie ROB van 5 maart 2013. Zowel de BR als wijkraad West hebben een brief gestuurd aan de gemeenteraad. Deze komen op de lijst met ingekomen stukken voor de vergadering van de gemeenteraad van 19 maart 2013.
In Engelen doen twee scholen mee. Eerst gaat De Matrix aan de slag en rond 11 uur de Jenaplanschool (wethouder Schouten is dan aanwezig). Meer informatie is te vinden op www.s-hertogenbosch.nl/boomfeestdag
Er wordt binnenkort een overleg gepland met de heren Kroezen, Van de Broek en mevrouw De Crom. V.w.b. het heestervak Zonneweide: dit heestervak wordt gerenoveerd. Inboet is een standaardmaatregel binnen het reguliere onderhoud. Hierbij wordt een deel van de planten vervangen door nieuwe exemplaren. Het heestervak aan de Zonneweide was aan het einde van de levensduur, hier is besloten tot complete renovatie van het vak. Het vak wordt gehalveerd waarbij de rest van het vak ingezaaid wordt met gras. Het oppervlak heesters wordt daardoor minder.

In de driehoek Leliënhuyze-Velderwoude-Beeckendael wordt een vak wat nu berm is ingeplant met bosplantsoen en een aantal bomen. Dit is op aangeven van de landschapsarchitect van de Haverleij. Volgens het masterplan Haverleij diende dit vak nog ingeplant te worden.