Afdrukken
Categorie: Bewonersraden
Hits: 8038

VERSLAG BEWONERSRADENOVERLEG 15 SEPTEMBER 2016
Aanwezig:
Voorzitter : H. Migchielsen
Wethouder : J. van Son
Ambtelijk secretaris : mevr. J. Pawiroredjo
Genodigde : mevr. De Leeuw, mevr. R. Spit, J. Sier
BR Engelen en Bokhoven : mevr. Y. Schram, mevr. Van den Oord, M. Kroezen
Dorpsraad Nuland : A. Offenbeek, N. van Nuland
Dorpsraad Vinkel : mevr. N. van den Hurk, G. v.d. Hombergh, T. v.d. Leest
WR De Groote Wielen : R. Gratama
WR Maaspoort i.o. : L. van Balen
WR Rosmalen Centrum en
Hondsberg : mw. J. van Rossum
WR Sparrenburg : A. van der Steen
WR ’t Ven : N. Kuiken
WR Zuid : G. Schouten, J. van Dijk
Toehoorders : H. Loerakker, P. Leenders
Afwezig (met bericht van kennisgeving):
OB Boschveld : K. Heemskerk
WR West : H. Kieft
WR Maliskamp : C. Free
WR Rosmalen Centrum en
Hondsberg : mevr. L. Langeraap
WR Rosmalen-Oost : G. Beentjes

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

2. Stand van zaken AED’s in ’s-Hertogenbosch
Mevrouw De Leeuw is als beleidsmedewerker werkzaam bij de afdeling MO/OAP. Samen met
mevrouw Van den Oord (lid werkgroep) praat zij het Bewonersradenoverleg bij over de inventarisatie
van AED’s in ’s-Hertogenbosch.
Het college heeft een motie aangenomen waarin o.a. gevraagd wordt “een duidelijkere plattegrond te
maken voor de AED’s die binnen onze gemeente aanwezig zijn.”
Er was geen goed beeld over het aantal verenigingen en organisaties die in onze stad over AEDapparatuur
beschikken. Ook was niet bekend hoeveel mensen deze apparatuur kunnen bedienen. Bij
Hartslag.nu worden AED’s geregistreerd en is er een overzicht van hulpverleners die zich bij hen
hebben aangemeld. Gebleken is echter dat heel veel apparaten en burgerhulpverleners niet zijn
geregistreerd. Dat is jammer, want op het moment dat er naar 112 wordt gebeld, wordt er aan de
geregistreerde burgerhulpverleners een sms verzonden met het verzoek zich naar de betreffende
locatie te begeven.
Bekeken is welke rol de gemeente zou kunnen spelen om de hoeveelheid AED’s en
burgerhulpverleners groter te maken. Er is een werkgroep gevormd o.l.v. wethouder Kagie. In de
werkgroep zit een aantal vertegenwoordigers van de wijk-, dorps- en bestuursraden, Hevo, Rode
Kruis, EHBO-vereniging, de wijk Hambaken, mevrouw Van den Oord en de heer Kieft. Ook is er een
adviseur vanuit Veghel, omdat de inventarisatie daar met succes heeft plaatsgevonden.
Er is een enquête verzonden aan scholen en andere instellingen om het aantal AED’s dat nog niet
geregistreerd is in kaart te brengen. Daar kwamen mooie resultaten uit naar voren. Het aantal AED’s
is in kaart gebracht. Dat biedt de mogelijkheid om per gebied in te zoomen op de plaatselijke situatie
en te kijken of mensen bereid zijn om na te denken over het realiseren van een ideale dekking met
AED’s in hun wijk.
Het is de bedoeling dat er uiteindelijk een stichting wordt opgericht, bestaande uit de deelnemende
organisaties in de werkgroep die tot doel heeft ’s-Hertogenbosch “hartveiliger” te maken. In oktober
vindt er een grote campagne plaats van de Hartstichting.
Mevrouw Van den Oord vraagt of de werkgroep de bewonersraden in de toekomst in kan schakelen
om mee te denken als er op een gebied wordt ingezoomd. In Veghel wordt bijv. gekeken naar de inzet
van “crowdfunding” om bijv. ondernemers erbij te betrekken.


Mevrouw Van den Oord is beheerder voor de AED’s in Bokhoven. Zij is daar ook verantwoordelijk voor
de reanimatiecursus. Bewoners van Bokhoven hebben destijds het initiatief genomen voor het
organiseren van reanimatiecursussen. Het is een paar keer voorgekomen dat een ambulance te laat
was. Het is daarom belangrijk dat er mensen in de buurt zijn die kunnen reanimeren. Een stichting in
Bokhoven betaalt de jaarlijkse kosten voor het onderhoud van de AED’s. Vanuit “Den Bosch
Hartveilig” is de vraag gekomen om ook in Engelen te kijken naar het aantal AED’s. Daar hangt een
behoorlijk aantal AED’s. Het nadeel is echter dat die binnen hangen bij bedrijven of alleen overdag
bereikbaar zijn. Het zou beter zijn als alle AED’s buiten hangen, dan kunnen ze altijd gebruikt worden.
Uit landelijk onderzoek blijkt dat er van het aantal AED’s dat buiten hangt, heel weinig AED’s vernield
worden.
Er is een overzicht van het aantal AED’s in ’s-Hertogenbosch1. Mevrouw De Leeuw vraagt de
bewonersraden om aan haar door te geven of er AED’s op de lijst ontbreken. Vanuit de Hartstichting
wordt per AED gerekend met een reikwijdte van 600 meter (groene cirkels op de kaart).
Er zijn 1.247 burgerhulpverleners geregistreerd. Het is niet bekend of de lijst daarmee compleet is.
Sommige mensen hebben wel het diploma maar hebben zich niet geregistreerd. In de campagne van
de Hartstichting van oktober zal worden aangegeven dat het belangrijk is om te leren reanimeren en je
daarna te registreren. Kinderen kunnen vanaf 14 jaar op middelbare scholen kennis maken met
reanimatie. De Hartstichting hanteert de leeftijdsgrens op 18 jaar om daadwerkelijk te reanimeren. Het
is namelijk fysiek en emotioneel behoorlijk zwaar.
Opgemerkt wordt dat er op de kaart in Nuland maar 1 staat, terwijl er 4 zijn opgegeven. Verder staan
de AED’s bij bedrijven niet op de kaart omdat AED’s meestal nodig zijn buiten bedrijventerreinen.
Nuland heeft geen bedrijventerrein. Kleine ondernemers zijn verspreid over het dorp. Wellicht kan de
ondernemersvereniging in Nuland aangeschreven worden om door te geven of ze AED’s hebben.
Gevraagd wordt wat er gedaan wordt met witte vlekken op de kaart (daar zijn geen AED’s
geregistreerd). Wordt er een actie georganiseerd om te zorgen dat er overal AED’s komen?
Daar is geen budget voor. Er zijn echter wel andere mogelijkheden om AED’s aan te schaffen zoals
het MIF, crowdfunding of co-financiering. De Rabobank in Veghel steekt er bijvoorbeeld veel geld in.
Mevrouw De Leeuw nodigt de bewonersraden van harte uit om samen te bespreken hoe de
verdieping in hun wijken een verder vervolg kan krijgen.

3. Omnibus interactief bestuur
Mevrouw Spit werkt als onderzoeker bij de afdeling Onderzoek en Statistiek. Zij geeft een presentatie
over het onderzoek “Interactief bestuur 2015”.2 Daarin is de relatie onderzocht tussen de gemeente en
de burgers. Vragen die gesteld zijn, zijn o.a. “Kennen bewoners het college van B&W?”, “Vinden
bewoners dat ze goed vertegenwoordigd worden door bewonersraden?”
De resultaten uit het onderzoek worden gebruikt voor de begroting en het jaarverslag. Ook worden ze
gebruikt voor “Waarstaatjegemeente.nl”. Dat is een benchmark van de rijksoverheid waar alle
gemeenten aan meedoen en waarin een aantal indicatoren vergeleken wordt om inzicht te krijgen hoe
het er in de gemeente voor staat.
Als methodiek is gekozen voor het omnibusonderzoek. In het najaar van 2015 zijn in totaal 8.800
vragenlijsten uitgezet. Daarvan zijn er 2.100 geretourneerd (respons van 24 %). Nuland en Vinkel zijn
ook meegenomen. De laatste jaren is er een teruggang in respons te merken.
Er zijn verschillende onderwerpen aan de orde gekomen. Voor de bewonersraden is het aardig om te
zien dat de bekendheid van de wijk-, dorps- en bestuursraden licht is toegenomen. Op de vraag of er
in de wijk een wijk-, dorps- of bestuursraad actief is, zegt 63 % dat te weten.
Ook is de interesse van bewoners in bepaalde activiteiten toegenomen, bijv. voor het bijwonen van
een informatiebijeenkomst over de wijk, buurt of straat.
De mening van bewoners over de werkwijze van de gemeente is ongeveer gelijk gebleven. Het
vertrouwen in het gemeentebestuur is daarentegen iets afgenomen. Verder komt uit het onderzoek
naar voren dat burgers vinden dat de gemeente duidelijke regels en verordeningen heeft.
Dit najaar wordt er weer een aantal najaarsenquêtes uitgevoerd op het gebied van sport en welzijn,
leefbaarheid en cultuur. In totaal zullen er 20.000 vragenlijsten worden verzonden.

1 Het overzicht wordt toegevoegd aan dit verslag.
2 Het onderzoek en de presentatie worden toegevoegd aan dit verslag.


4. Rotondes tweerichtingsverkeer fietsers
De heer Sier brengt de verkeersveiligheid op rotondes onder de aandacht. In ’s-Hertogenbosch is een
groot aantal rotondes. Op een aantal daarvan is fietsverkeer in twee richtingen toegestaan. De
Bossche Volkspartij heeft een motie ingediend waarin het college gevraagd wordt een onderzoek in te
stellen naar de inrichting van rotondes met tweerichtingsfietspaden. Ook is gevraagd om in overleg te
treden met de bewonersraden en buurtbewoners om de verkeerssituatie op deze rotondes te
bespreken en zo mogelijk gewenste aanpassingen uit te voeren.
Er zijn 40 rotondes in ’s-Hertogenbosch, waarvan 13 met een tweerichtingen fietspad. Op twee
rotondes (Aartshertogenlaan en Graafseweg) is er sprake van een tweerichtingen fietspad op de
gehele rotonde. Bij 11 rotondes is er sprake van een tweerichtingen fietspad op één tak. Daarbij is
vanuit verkeersveiligheid gekeken welke route het meest logisch is om oversteken en spookrijdgedrag
te voorkomen.
In 2012 is een uitgebreide evaluatie gehouden met betrekking tot rotondes. Opvallend is dat er meer
ongevallen met fietsers of brommers hebben plaatsgevonden op rotondes met een “normale”
rijrichting. Zodra weggebruikers het gevoel hebben dat er sprake is van “onveiligheid”, vinden er
minder ongevallen plaats.
Aan de bewonersraden die in hun werkgebied een rotonde hebben met een tweerichtingen fietspad
wordt gevraagd of zij daarover van gedachten willen wisselen met de gemeente. De volgende
bewonersraden maken daar graag gebruik van:
Bestuursraad Engelen en Bokhoven, Wijkraad Sparrenburg, Wijkraad Maaspoort, Wijkraad Zuid.

5. Verslag Bewonersradenoverleg d.d. 23 juni 2016
Erkenning wijkraad Maaspoort
De heer Migchielsen meldt dat Wijkraad Maaspoort erkend is door het college.
Tevredenheidsonderzoek onderhoud openbare ruimte 2015
De heer De Laat heeft aangeboden om een toelichting te geven op de cijfers uit het
tevredenheidsonderzoek onderhoud openbare ruimte 2015. De dorpsraden Nuland en Vinkel willen
graag van zijn aanbod gebruik maken.
Het verslag wordt vastgesteld.

6. Voortgang openbaar vervoer kleine kernen
De heer Van Nuland meldt dat er een grote enquête gestart gaat worden om te onderzoeken of de
wijkbus gewenst is. Mocht dat niet het geval zijn, dan zullen er voor de vier wijken (Nuland, Vinkel,
Kruisstraat en Sparrenburg) kleine mobiliteitsoplossingen gezocht worden. Stichting Zet gaat het
traject begeleiden. De provincie heeft alleen dit jaar nog geld beschikbaar. Aanvragen moeten voor 15
december 2016 binnen zijn bij de provincie.
De heer Van Son geeft aan dat Engelen ver gevorderd is met het oprichten van een wijkbus. Denk
niet alleen aan financiën van de provincie. Hij raadt aan om het MIF (Maatschappelijk Initiatieven
Fonds) van de gemeente in het achterhoofd te houden.
De heer Van Nuland meldt dat Arriva destijds had aangegeven dat er nog wijzigingen mogelijk waren
op de routes voor 2017. De aanvragen van zowel Nuland, Vinkel, Engelen en Bokhoven zijn echter
niet gehonoreerd, omdat de dienstregelingen volgend jaar helemaal veranderd zullen worden.

7. Voortgang Wijk- en dorpsbudget
Op 4 oktober 2016 wordt er weer een mini-conferentie georganiseerd. De heer Migchielsen informeert
hoever de diverse bewonersraden zijn met het vormen van bewonersadviesgroepen.
Wijkraad ‘t Ven
Twee leden van de wijkraad zullen zitting nemen in de bewonersadviesgroep. Werving van de overige
leden loopt nog.
Wijkraad Sparrenburg
De wijkraden van Rosmalen Zuid hebben de vrijheid genomen om een eigen model te vormen.
Wijkraad Sparrenburg heeft een bewonersadviesgroep bestaande uit twee personen die zich officieel
vertegenwoordigen in de bewonersadviesgroep Rosmalen Zuid.


Wijkraad Maaspoort
Er zijn zeven gegadigden die deel willen nemen. Gestreefd wordt om per gebiedsdeel uit Maaspoort 1
persoon in de bewonersadviesgroep te krijgen.
Wijkraad Zuid
De bewonersadviesgroep zal uit acht personen bestaan. Na 4 oktober komt de BAG bij elkaar om een
aantal regels op te stellen.
Dorpsraad Nuland
De bewonersadviesgroep start met vijf personen. Er zijn categorieën benoemd o.a. jongeren en
ouderen: vier van de vijf plaatsen zijn ingevuld. Het aantrekken van een lid vanuit de categorie
“jongeren” is het lastigste. De heer Migchielsen geeft aan dat het van belang dat er minstens een
jongere van maximaal 27 jaar in bewonersadviesgroep zit. In de conceptsubsidieregeling is
opgenomen dat de bewonersadviesgroep een afspiegeling moet zijn van de samenstelling van de
wijk. De jeugd heeft de toekomst.
Wijkraad Rosmalen Centrum en Hondsberg
De wijkraad heeft het zelfde idee als wijkraad Sparrenburg. Drie mensen willen deelnemen aan de
adviesgroep. Er komt een oproep in de Rosbode om de jeugd te stimuleren om mee te doen. Er is
contact met de jongeren van Number One. Zij zullen op 4 oktober aanwezig zijn bij de miniconferentie.
Bestuursraad Engelen en Bokhoven
De bewonersadviesgroep zal bestaan uit de BIG-adviescommissie plus een aanvulling. De BR hoopt
dat andere mensen uit de gemeenschap aangetrokken kunnen worden om mee te doen. Het is lastig
om jongeren te interesseren. Bij de verkiezing voor de BR is dat niet gelukt. Wellicht dat het nu wel
lukt, omdat dit directer voor hen is.
Dorpsraad Vinkel
Vinkel heeft een heel goede ervaring met de BIG-adviescommissie. De groep gaat als
bewonersadviesgroep verder en zal uit zeven personen bestaan. Er zitten twee personen in van 27 en
30 jaar.
Wijkraad De Groote Wielen
Deze maand vindt er een bijeenkomst plaats met mogelijke geïnteresseerden. De vorming van de
bewonersadviesgroep bevindt zich nog in de exploratiefase.
De heer Migchielsen is verheugd dat er gemeentebreed bewonersadviesgroepen klaar staan om de
taak op te pakken. Hij merkt daarbij wel op dat er op de bewonersadviesgroep in vergelijking tot de
BIG-adviesgroep een grotere verantwoordelijkheid rust. In de periode tussen 4 oktober 2016 en 1
januari 2017 volgen er op wijkniveau nog bijeenkomsten voor de leden van de
bewonersadviesgroepen. Daarin zullen handvatten worden aangereikt over zaken waar ze bij de
beoordeling van verzoeken op moeten letten, met name op het punt van belangenafweging. Ook zal
uitleg gegeven worden over wet- en regelgeving en zal er worden gewezen op de deskundigheid in de
ambtelijke organisatie of externe financieringsmogelijkheden onder het motto “één en één kan drie
worden.” De heer Van Son vult aan dat bewonersraden nog niet altijd duidelijk zicht hebben op waar
het budget voor gebruikt kan worden. Initiatieven die bijv. betrekking hebben op de openbare ruimte of
het herstel van wegen kunnen wellicht gefinancierd worden uit andere gemeentelijke reguliere
budgetten. Met andere woorden, niet alle initiatieven hoeven uit het wijk- en dorpsbudget gefinancierd
te worden.
De heer Migchielsen geeft aan dat bewoners verzoeken kunnen indienen voor initiatieven op het
gebied van verbetering van de leefbaarheid in wijken en dorpen. Het gaat dan om leefbaarheid in de
volle breedte van het woord. Bewoners zijn “in the lead”. Dat betekent voor ons ook “regel-arm”. We
zullen ook de kans moeten geven aan bewoners en bewonersadviesgroepen om, als dat nodig is,
deels zelf regels te maken. Als er goede argumenten zijn om in bepaalde wijken een initiatief uit te
werken en als daar dan precedentwerking door ontstaat, moet dat mogelijk zijn. Het is een spannend
traject om samen te kijken wat de beste vorm is. Vragen over bijv. het plaatsen van een speeltoestel
of de aanleg van een drempel zullen op 4 oktober op hoofdlijnen worden beantwoord.
De heer Van der Steen merkt op dat wijk-overschrijdende organisaties zoals carnaval niet weten waar
ze aan toe zijn. Die vragen kunnen we nu niet beantwoorden. De heer Migchielsen geeft aan dat in
sommige situaties gekozen wordt voor buurtniveau. Advisering van initiatieven binnen een wijk of
buurt ligt bij de bewonersadviesgroepen. Een tweede lijn is dat er een aantal subsidieregelingen zijn.


Verder is er € 30.000,- per jaar beschikbaar voor stedelijke initiatieven (stedelijk = gemeentelijk, over
alle 14 wijken heen). Dat drukt niet op het wijk- en dorpsbudget.
De heer Van Son benadrukt dat het een leerproces is. Er wordt voor een goede back-up gezorgd voor
de beoordeling over initiatieven waarbij niet duidelijk is uit welke pot het bekostigd moet worden. De
wijkmanagers krijgen daar vooral een rol om mee te denken bij complexere beoordelingen.

8. Rondvraag
De heer Van der Steen merkt op dat de aanvangstijd van de vergadering tot zijn verrassing is
vervroegd naar 19.30 uur. Dat is in de vorige vergadering afgestemd met de deelnemers. In de
uitnodiging voor de volgende vergadering zal de aanvangstijd duidelijk worden aangegeven.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur en dankt de aanwezigen voor hun inbreng. Het
volgende bewonersradenoverleg is gepland op donderdag 8 december 2016 om 19.30 uur in De
Stolp.


Jane Pawiroredjo,
31 oktober 2016

Attachments:
Download this file (AED inventarisatie.pdf)AED inventarisatie.pdf[AED Inventarisatie]2197 kB
Download this file (AED inventarisatie_Buffer.pdf)AED inventarisatie_Buffer.pdf[AED Inventarisatie buffer]2259 kB
Download this file (Omnibus 2015- Rapportage Relatie burgers en gemeente - def.pdf)Omnibus 2015- Rapportage Relatie burgers en gemeente - def.pdf[Omnibus 2015]126 kB
Download this file (Presentatie tweerichtingenrotondes.pdf)Presentatie tweerichtingenrotondes.pdf[Presentatie tweerichtingenrotondes]978 kB