U bent hier:

Wijkraad Maaspoort
Er zijn zeven gegadigden die deel willen nemen. Gestreefd wordt om per gebiedsdeel uit Maaspoort 1
persoon in de bewonersadviesgroep te krijgen.
Wijkraad Zuid
De bewonersadviesgroep zal uit acht personen bestaan. Na 4 oktober komt de BAG bij elkaar om een
aantal regels op te stellen.
Dorpsraad Nuland
De bewonersadviesgroep start met vijf personen. Er zijn categorieën benoemd o.a. jongeren en
ouderen: vier van de vijf plaatsen zijn ingevuld. Het aantrekken van een lid vanuit de categorie
“jongeren” is het lastigste. De heer Migchielsen geeft aan dat het van belang dat er minstens een
jongere van maximaal 27 jaar in bewonersadviesgroep zit. In de conceptsubsidieregeling is
opgenomen dat de bewonersadviesgroep een afspiegeling moet zijn van de samenstelling van de
wijk. De jeugd heeft de toekomst.
Wijkraad Rosmalen Centrum en Hondsberg
De wijkraad heeft het zelfde idee als wijkraad Sparrenburg. Drie mensen willen deelnemen aan de
adviesgroep. Er komt een oproep in de Rosbode om de jeugd te stimuleren om mee te doen. Er is
contact met de jongeren van Number One. Zij zullen op 4 oktober aanwezig zijn bij de miniconferentie.
Bestuursraad Engelen en Bokhoven
De bewonersadviesgroep zal bestaan uit de BIG-adviescommissie plus een aanvulling. De BR hoopt
dat andere mensen uit de gemeenschap aangetrokken kunnen worden om mee te doen. Het is lastig
om jongeren te interesseren. Bij de verkiezing voor de BR is dat niet gelukt. Wellicht dat het nu wel
lukt, omdat dit directer voor hen is.
Dorpsraad Vinkel
Vinkel heeft een heel goede ervaring met de BIG-adviescommissie. De groep gaat als
bewonersadviesgroep verder en zal uit zeven personen bestaan. Er zitten twee personen in van 27 en
30 jaar.
Wijkraad De Groote Wielen
Deze maand vindt er een bijeenkomst plaats met mogelijke geïnteresseerden. De vorming van de
bewonersadviesgroep bevindt zich nog in de exploratiefase.
De heer Migchielsen is verheugd dat er gemeentebreed bewonersadviesgroepen klaar staan om de
taak op te pakken. Hij merkt daarbij wel op dat er op de bewonersadviesgroep in vergelijking tot de
BIG-adviesgroep een grotere verantwoordelijkheid rust. In de periode tussen 4 oktober 2016 en 1
januari 2017 volgen er op wijkniveau nog bijeenkomsten voor de leden van de
bewonersadviesgroepen. Daarin zullen handvatten worden aangereikt over zaken waar ze bij de
beoordeling van verzoeken op moeten letten, met name op het punt van belangenafweging. Ook zal
uitleg gegeven worden over wet- en regelgeving en zal er worden gewezen op de deskundigheid in de
ambtelijke organisatie of externe financieringsmogelijkheden onder het motto “één en één kan drie
worden.” De heer Van Son vult aan dat bewonersraden nog niet altijd duidelijk zicht hebben op waar
het budget voor gebruikt kan worden. Initiatieven die bijv. betrekking hebben op de openbare ruimte of
het herstel van wegen kunnen wellicht gefinancierd worden uit andere gemeentelijke reguliere
budgetten. Met andere woorden, niet alle initiatieven hoeven uit het wijk- en dorpsbudget gefinancierd
te worden.
De heer Migchielsen geeft aan dat bewoners verzoeken kunnen indienen voor initiatieven op het
gebied van verbetering van de leefbaarheid in wijken en dorpen. Het gaat dan om leefbaarheid in de
volle breedte van het woord. Bewoners zijn “in the lead”. Dat betekent voor ons ook “regel-arm”. We
zullen ook de kans moeten geven aan bewoners en bewonersadviesgroepen om, als dat nodig is,
deels zelf regels te maken. Als er goede argumenten zijn om in bepaalde wijken een initiatief uit te
werken en als daar dan precedentwerking door ontstaat, moet dat mogelijk zijn. Het is een spannend
traject om samen te kijken wat de beste vorm is. Vragen over bijv. het plaatsen van een speeltoestel
of de aanleg van een drempel zullen op 4 oktober op hoofdlijnen worden beantwoord.
De heer Van der Steen merkt op dat wijk-overschrijdende organisaties zoals carnaval niet weten waar
ze aan toe zijn. Die vragen kunnen we nu niet beantwoorden. De heer Migchielsen geeft aan dat in
sommige situaties gekozen wordt voor buurtniveau. Advisering van initiatieven binnen een wijk of
buurt ligt bij de bewonersadviesgroepen. Een tweede lijn is dat er een aantal subsidieregelingen zijn.

Attachments:
Download this file (AED inventarisatie.pdf)AED inventarisatie.pdf[AED Inventarisatie]2197 kB
Download this file (AED inventarisatie_Buffer.pdf)AED inventarisatie_Buffer.pdf[AED Inventarisatie buffer]2259 kB
Download this file (Omnibus 2015- Rapportage Relatie burgers en gemeente - def.pdf)Omnibus 2015- Rapportage Relatie burgers en gemeente - def.pdf[Omnibus 2015]126 kB
Download this file (Presentatie tweerichtingenrotondes.pdf)Presentatie tweerichtingenrotondes.pdf[Presentatie tweerichtingenrotondes]978 kB