U bent hier:

4. Rotondes tweerichtingsverkeer fietsers
De heer Sier brengt de verkeersveiligheid op rotondes onder de aandacht. In ’s-Hertogenbosch is een
groot aantal rotondes. Op een aantal daarvan is fietsverkeer in twee richtingen toegestaan. De
Bossche Volkspartij heeft een motie ingediend waarin het college gevraagd wordt een onderzoek in te
stellen naar de inrichting van rotondes met tweerichtingsfietspaden. Ook is gevraagd om in overleg te
treden met de bewonersraden en buurtbewoners om de verkeerssituatie op deze rotondes te
bespreken en zo mogelijk gewenste aanpassingen uit te voeren.
Er zijn 40 rotondes in ’s-Hertogenbosch, waarvan 13 met een tweerichtingen fietspad. Op twee
rotondes (Aartshertogenlaan en Graafseweg) is er sprake van een tweerichtingen fietspad op de
gehele rotonde. Bij 11 rotondes is er sprake van een tweerichtingen fietspad op één tak. Daarbij is
vanuit verkeersveiligheid gekeken welke route het meest logisch is om oversteken en spookrijdgedrag
te voorkomen.
In 2012 is een uitgebreide evaluatie gehouden met betrekking tot rotondes. Opvallend is dat er meer
ongevallen met fietsers of brommers hebben plaatsgevonden op rotondes met een “normale”
rijrichting. Zodra weggebruikers het gevoel hebben dat er sprake is van “onveiligheid”, vinden er
minder ongevallen plaats.
Aan de bewonersraden die in hun werkgebied een rotonde hebben met een tweerichtingen fietspad
wordt gevraagd of zij daarover van gedachten willen wisselen met de gemeente. De volgende
bewonersraden maken daar graag gebruik van:
Bestuursraad Engelen en Bokhoven, Wijkraad Sparrenburg, Wijkraad Maaspoort, Wijkraad Zuid.

5. Verslag Bewonersradenoverleg d.d. 23 juni 2016
Erkenning wijkraad Maaspoort
De heer Migchielsen meldt dat Wijkraad Maaspoort erkend is door het college.
Tevredenheidsonderzoek onderhoud openbare ruimte 2015
De heer De Laat heeft aangeboden om een toelichting te geven op de cijfers uit het
tevredenheidsonderzoek onderhoud openbare ruimte 2015. De dorpsraden Nuland en Vinkel willen
graag van zijn aanbod gebruik maken.
Het verslag wordt vastgesteld.

6. Voortgang openbaar vervoer kleine kernen
De heer Van Nuland meldt dat er een grote enquête gestart gaat worden om te onderzoeken of de
wijkbus gewenst is. Mocht dat niet het geval zijn, dan zullen er voor de vier wijken (Nuland, Vinkel,
Kruisstraat en Sparrenburg) kleine mobiliteitsoplossingen gezocht worden. Stichting Zet gaat het
traject begeleiden. De provincie heeft alleen dit jaar nog geld beschikbaar. Aanvragen moeten voor 15
december 2016 binnen zijn bij de provincie.
De heer Van Son geeft aan dat Engelen ver gevorderd is met het oprichten van een wijkbus. Denk
niet alleen aan financiën van de provincie. Hij raadt aan om het MIF (Maatschappelijk Initiatieven
Fonds) van de gemeente in het achterhoofd te houden.
De heer Van Nuland meldt dat Arriva destijds had aangegeven dat er nog wijzigingen mogelijk waren
op de routes voor 2017. De aanvragen van zowel Nuland, Vinkel, Engelen en Bokhoven zijn echter
niet gehonoreerd, omdat de dienstregelingen volgend jaar helemaal veranderd zullen worden.

7. Voortgang Wijk- en dorpsbudget
Op 4 oktober 2016 wordt er weer een mini-conferentie georganiseerd. De heer Migchielsen informeert
hoever de diverse bewonersraden zijn met het vormen van bewonersadviesgroepen.
Wijkraad ‘t Ven
Twee leden van de wijkraad zullen zitting nemen in de bewonersadviesgroep. Werving van de overige
leden loopt nog.
Wijkraad Sparrenburg
De wijkraden van Rosmalen Zuid hebben de vrijheid genomen om een eigen model te vormen.
Wijkraad Sparrenburg heeft een bewonersadviesgroep bestaande uit twee personen die zich officieel
vertegenwoordigen in de bewonersadviesgroep Rosmalen Zuid.

Attachments:
Download this file (AED inventarisatie.pdf)AED inventarisatie.pdf[AED Inventarisatie]2197 kB
Download this file (AED inventarisatie_Buffer.pdf)AED inventarisatie_Buffer.pdf[AED Inventarisatie buffer]2259 kB
Download this file (Omnibus 2015- Rapportage Relatie burgers en gemeente - def.pdf)Omnibus 2015- Rapportage Relatie burgers en gemeente - def.pdf[Omnibus 2015]126 kB
Download this file (Presentatie tweerichtingenrotondes.pdf)Presentatie tweerichtingenrotondes.pdf[Presentatie tweerichtingenrotondes]978 kB