U bent hier:

Mevrouw Van den Oord is beheerder voor de AED’s in Bokhoven. Zij is daar ook verantwoordelijk voor
de reanimatiecursus. Bewoners van Bokhoven hebben destijds het initiatief genomen voor het
organiseren van reanimatiecursussen. Het is een paar keer voorgekomen dat een ambulance te laat
was. Het is daarom belangrijk dat er mensen in de buurt zijn die kunnen reanimeren. Een stichting in
Bokhoven betaalt de jaarlijkse kosten voor het onderhoud van de AED’s. Vanuit “Den Bosch
Hartveilig” is de vraag gekomen om ook in Engelen te kijken naar het aantal AED’s. Daar hangt een
behoorlijk aantal AED’s. Het nadeel is echter dat die binnen hangen bij bedrijven of alleen overdag
bereikbaar zijn. Het zou beter zijn als alle AED’s buiten hangen, dan kunnen ze altijd gebruikt worden.
Uit landelijk onderzoek blijkt dat er van het aantal AED’s dat buiten hangt, heel weinig AED’s vernield
worden.
Er is een overzicht van het aantal AED’s in ’s-Hertogenbosch1. Mevrouw De Leeuw vraagt de
bewonersraden om aan haar door te geven of er AED’s op de lijst ontbreken. Vanuit de Hartstichting
wordt per AED gerekend met een reikwijdte van 600 meter (groene cirkels op de kaart).
Er zijn 1.247 burgerhulpverleners geregistreerd. Het is niet bekend of de lijst daarmee compleet is.
Sommige mensen hebben wel het diploma maar hebben zich niet geregistreerd. In de campagne van
de Hartstichting van oktober zal worden aangegeven dat het belangrijk is om te leren reanimeren en je
daarna te registreren. Kinderen kunnen vanaf 14 jaar op middelbare scholen kennis maken met
reanimatie. De Hartstichting hanteert de leeftijdsgrens op 18 jaar om daadwerkelijk te reanimeren. Het
is namelijk fysiek en emotioneel behoorlijk zwaar.
Opgemerkt wordt dat er op de kaart in Nuland maar 1 staat, terwijl er 4 zijn opgegeven. Verder staan
de AED’s bij bedrijven niet op de kaart omdat AED’s meestal nodig zijn buiten bedrijventerreinen.
Nuland heeft geen bedrijventerrein. Kleine ondernemers zijn verspreid over het dorp. Wellicht kan de
ondernemersvereniging in Nuland aangeschreven worden om door te geven of ze AED’s hebben.
Gevraagd wordt wat er gedaan wordt met witte vlekken op de kaart (daar zijn geen AED’s
geregistreerd). Wordt er een actie georganiseerd om te zorgen dat er overal AED’s komen?
Daar is geen budget voor. Er zijn echter wel andere mogelijkheden om AED’s aan te schaffen zoals
het MIF, crowdfunding of co-financiering. De Rabobank in Veghel steekt er bijvoorbeeld veel geld in.
Mevrouw De Leeuw nodigt de bewonersraden van harte uit om samen te bespreken hoe de
verdieping in hun wijken een verder vervolg kan krijgen.

3. Omnibus interactief bestuur
Mevrouw Spit werkt als onderzoeker bij de afdeling Onderzoek en Statistiek. Zij geeft een presentatie
over het onderzoek “Interactief bestuur 2015”.2 Daarin is de relatie onderzocht tussen de gemeente en
de burgers. Vragen die gesteld zijn, zijn o.a. “Kennen bewoners het college van B&W?”, “Vinden
bewoners dat ze goed vertegenwoordigd worden door bewonersraden?”
De resultaten uit het onderzoek worden gebruikt voor de begroting en het jaarverslag. Ook worden ze
gebruikt voor “Waarstaatjegemeente.nl”. Dat is een benchmark van de rijksoverheid waar alle
gemeenten aan meedoen en waarin een aantal indicatoren vergeleken wordt om inzicht te krijgen hoe
het er in de gemeente voor staat.
Als methodiek is gekozen voor het omnibusonderzoek. In het najaar van 2015 zijn in totaal 8.800
vragenlijsten uitgezet. Daarvan zijn er 2.100 geretourneerd (respons van 24 %). Nuland en Vinkel zijn
ook meegenomen. De laatste jaren is er een teruggang in respons te merken.
Er zijn verschillende onderwerpen aan de orde gekomen. Voor de bewonersraden is het aardig om te
zien dat de bekendheid van de wijk-, dorps- en bestuursraden licht is toegenomen. Op de vraag of er
in de wijk een wijk-, dorps- of bestuursraad actief is, zegt 63 % dat te weten.
Ook is de interesse van bewoners in bepaalde activiteiten toegenomen, bijv. voor het bijwonen van
een informatiebijeenkomst over de wijk, buurt of straat.
De mening van bewoners over de werkwijze van de gemeente is ongeveer gelijk gebleven. Het
vertrouwen in het gemeentebestuur is daarentegen iets afgenomen. Verder komt uit het onderzoek
naar voren dat burgers vinden dat de gemeente duidelijke regels en verordeningen heeft.
Dit najaar wordt er weer een aantal najaarsenquêtes uitgevoerd op het gebied van sport en welzijn,
leefbaarheid en cultuur. In totaal zullen er 20.000 vragenlijsten worden verzonden.

1 Het overzicht wordt toegevoegd aan dit verslag.
2 Het onderzoek en de presentatie worden toegevoegd aan dit verslag.

Attachments:
Download this file (AED inventarisatie.pdf)AED inventarisatie.pdf[AED Inventarisatie]2197 kB
Download this file (AED inventarisatie_Buffer.pdf)AED inventarisatie_Buffer.pdf[AED Inventarisatie buffer]2259 kB
Download this file (Omnibus 2015- Rapportage Relatie burgers en gemeente - def.pdf)Omnibus 2015- Rapportage Relatie burgers en gemeente - def.pdf[Omnibus 2015]126 kB
Download this file (Presentatie tweerichtingenrotondes.pdf)Presentatie tweerichtingenrotondes.pdf[Presentatie tweerichtingenrotondes]978 kB