U bent hier:

VERSLAG BEWONERSRADENOVERLEG 15 SEPTEMBER 2016
Aanwezig:
Voorzitter : H. Migchielsen
Wethouder : J. van Son
Ambtelijk secretaris : mevr. J. Pawiroredjo
Genodigde : mevr. De Leeuw, mevr. R. Spit, J. Sier
BR Engelen en Bokhoven : mevr. Y. Schram, mevr. Van den Oord, M. Kroezen
Dorpsraad Nuland : A. Offenbeek, N. van Nuland
Dorpsraad Vinkel : mevr. N. van den Hurk, G. v.d. Hombergh, T. v.d. Leest
WR De Groote Wielen : R. Gratama
WR Maaspoort i.o. : L. van Balen
WR Rosmalen Centrum en
Hondsberg : mw. J. van Rossum
WR Sparrenburg : A. van der Steen
WR ’t Ven : N. Kuiken
WR Zuid : G. Schouten, J. van Dijk
Toehoorders : H. Loerakker, P. Leenders
Afwezig (met bericht van kennisgeving):
OB Boschveld : K. Heemskerk
WR West : H. Kieft
WR Maliskamp : C. Free
WR Rosmalen Centrum en
Hondsberg : mevr. L. Langeraap
WR Rosmalen-Oost : G. Beentjes

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

2. Stand van zaken AED’s in ’s-Hertogenbosch
Mevrouw De Leeuw is als beleidsmedewerker werkzaam bij de afdeling MO/OAP. Samen met
mevrouw Van den Oord (lid werkgroep) praat zij het Bewonersradenoverleg bij over de inventarisatie
van AED’s in ’s-Hertogenbosch.
Het college heeft een motie aangenomen waarin o.a. gevraagd wordt “een duidelijkere plattegrond te
maken voor de AED’s die binnen onze gemeente aanwezig zijn.”
Er was geen goed beeld over het aantal verenigingen en organisaties die in onze stad over AEDapparatuur
beschikken. Ook was niet bekend hoeveel mensen deze apparatuur kunnen bedienen. Bij
Hartslag.nu worden AED’s geregistreerd en is er een overzicht van hulpverleners die zich bij hen
hebben aangemeld. Gebleken is echter dat heel veel apparaten en burgerhulpverleners niet zijn
geregistreerd. Dat is jammer, want op het moment dat er naar 112 wordt gebeld, wordt er aan de
geregistreerde burgerhulpverleners een sms verzonden met het verzoek zich naar de betreffende
locatie te begeven.
Bekeken is welke rol de gemeente zou kunnen spelen om de hoeveelheid AED’s en
burgerhulpverleners groter te maken. Er is een werkgroep gevormd o.l.v. wethouder Kagie. In de
werkgroep zit een aantal vertegenwoordigers van de wijk-, dorps- en bestuursraden, Hevo, Rode
Kruis, EHBO-vereniging, de wijk Hambaken, mevrouw Van den Oord en de heer Kieft. Ook is er een
adviseur vanuit Veghel, omdat de inventarisatie daar met succes heeft plaatsgevonden.
Er is een enquête verzonden aan scholen en andere instellingen om het aantal AED’s dat nog niet
geregistreerd is in kaart te brengen. Daar kwamen mooie resultaten uit naar voren. Het aantal AED’s
is in kaart gebracht. Dat biedt de mogelijkheid om per gebied in te zoomen op de plaatselijke situatie
en te kijken of mensen bereid zijn om na te denken over het realiseren van een ideale dekking met
AED’s in hun wijk.
Het is de bedoeling dat er uiteindelijk een stichting wordt opgericht, bestaande uit de deelnemende
organisaties in de werkgroep die tot doel heeft ’s-Hertogenbosch “hartveiliger” te maken. In oktober
vindt er een grote campagne plaats van de Hartstichting.
Mevrouw Van den Oord vraagt of de werkgroep de bewonersraden in de toekomst in kan schakelen
om mee te denken als er op een gebied wordt ingezoomd. In Veghel wordt bijv. gekeken naar de inzet
van “crowdfunding” om bijv. ondernemers erbij te betrekken.

Attachments:
Download this file (AED inventarisatie.pdf)AED inventarisatie.pdf[AED Inventarisatie]2197 kB
Download this file (AED inventarisatie_Buffer.pdf)AED inventarisatie_Buffer.pdf[AED Inventarisatie buffer]2259 kB
Download this file (Omnibus 2015- Rapportage Relatie burgers en gemeente - def.pdf)Omnibus 2015- Rapportage Relatie burgers en gemeente - def.pdf[Omnibus 2015]126 kB
Download this file (Presentatie tweerichtingenrotondes.pdf)Presentatie tweerichtingenrotondes.pdf[Presentatie tweerichtingenrotondes]978 kB