U bent hier:

Aanwezig:
Voorzitter : H. Migchielsen
Ambtelijk secretaris : mevr. J. Pawiroredjo
Genodigde : W. de Laat
Blb Binnenstad : C. Puijenbroek
BR Engelen en Bokhoven : mevr. Y. Schram, B. Pigmans
Dorpsraad Nuland : A. Offenbeek, N. van Nuland
Dorpsraad Vinkel : G. v.d. Hombergh, T. v.d. Leest
Paleiskwartier Wijkbelangen : mevr. S. Wijmer
WR De Groote Wielen : mevr. R. Geurts
WR Hintham : P. Spierings
WR Maaspoort i.o. : L. van Balen
WR Rosmalen Centrum en
Hondsberg : mw. J. van Rossum
WR Sparrenburg : A. van der Steen
WR West : H. Kieft

Afwezig (met bericht van kennisgeving):
Wethouder : J. van Son
BR Empel en Meerwijk : H. Brakkee
OB Boschveld : K. Heemskerk
WR Maliskamp : C. Free
WR Zuid : G. Schouten
WRRosmalen Centrum en
Hondsberg : mevr. L. Langeraap

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. De heer Kieft vindt het spijtig dat
wethouder Van Son weer niet aanwezig is. Continuïteit van zijn aanwezigheid is van belang om
contact te behouden met de bewonersraden. Een speciaal welkom aan de heer Van Balen van de
wijkraad Maaspoort in oprichting. De heer De Laat is uitgenodigd om de bewonersraden bij te praten
over een drietal onderwerpen: “beleidsplan beheer openbare ruimte”, tevredenheidsonderzoek
onderhoud openbare ruimte 2015” en “aanleg breedband in ‘s-Hertogenbosch”.

2. Voortgang beleidsplan beheer openbare ruimte
Het beheer van de openbare ruimte omvat een erg breed werkgebied van “groen, grijs en blauw” naar
schoon, heel en (fysiek) veilig”.
Het beleidsplan wordt opgesteld voor de komende tien jaar. Het bestuurlijk traject omvat vier
hoofdthema’s:
· Vanuit beheer bijdragen aan de doelen van de stad. Het is van belang dat de gemeente en
burgers samen optrekken in het beheer van de publieke en private ruimte. We zijn gezamenlijk
verantwoordelijk voor het verbeteren van het milieu. Denk bijv. aan klimaatveranderingen vs.
wateroverlast, milieuvervuiling door auto’s buiten te wassen in plaats van in de wasstraat,
bestrijding van onkruid met chemische middelen.
· Kritisch kijken naar de noodzaak van vervangingen. Het wordt geen automatisme meer om te
vervangen. “Ontspullen van de openbare ruimte”.
· Spanning op beheer en onderhoud “basisniveau kwaliteit versus maatwerk”. De kwaliteit van het
onderhoud wordt afgemeten aan de hand van de tevredenheid van burgers. Samen met
bewonersraden zal bekeken worden waar de meeste toegevoegde waarde zit in de wijk.
· Nieuwe rollen “initiatieven van burger en ondernemer krijgen de ruimte”. Wij willen intern met
extern meer verbinden door op strategisch niveau een goede verstandhouding op te bouwen.
Burgerinitiatief betekent maatwerk. De gemeentelijke organisatie gaat een slag maken om (nog)
veel meer in te spelen op burgerinitiatieven.
Bij de begrotingsbehandeling in november volgt besluitvorming over extra middelen voor
vervangingen en vitalisering zoals in de voorjaarsnota aan de orde gesteld. Daarna wordt het
beleidsplan definitief vastgesteld.
Opgemerkt wordt dat de wijkbezoeken van het college zijn afgeschaft. Dat wordt bij een aantal
bewonersraden als een gemiste kans ervaren om de contacten tussen college en bewonersraden te
onderhouden. Op voorstel van de heer Migchielsen wordt afgesproken dat de bewonersraden zelf het
initiatief daarin kunnen ondernemen. Als een bewonersraad het college wil uitnodigen voor een
wijkwerkbezoek zal hij zijn uiterste best doen om dat te organiseren onder het motto “burgers in the
lead, het college de wijken in”. Bewonersraden kunnen er natuurlijk ook voor kiezen om een
wijkschouw te organiseren met ambtenaren.

2. Tevredenheidsonderzoek onderhoud openbare ruimte 2015
Uit het tevredenheidsonderzoek blijkt o.a. dat meer onderhoud niet automatisch tot meer tevredenheid
leidt: satisfiers vs. dissatisfiers.
Uit de cijfers van de jaren 2007-2015 blijkt dat de tevredenheid in 2011 op zijn hoogst was en in 2013
een daling kende. In 2015 is het hoge niveau van 2011 bijna opnieuw bereikt. Deze resultaten, met
voor de meeste onderdelen cijfers van 7 en hoger, zijn ook landelijk vergeleken meer dan prima.
De heer De Laat wil de dialoog aangaan met de bewonersraden over de resultaten. Daarbij wordt
ingezet op de aanpak van de top 3 waar per wijk/buurt aandacht voor is gevraagd. Die top 3 varieert
namelijk sterk op onderdelen . Wijkraad West bepleit verder inzoomen op onderdelen van de wijk,
zoals de buurten. Bezien zal worden of dit mogelijk is voor het onderzoek van najaar 2017. Enkele
bewonersraden geven aan graag gebruik te maken van de verdiepingsslag om verder in te gaan op
de resultaten. Nadere afspraken worden daarover dan gemaakt. Aanmelden kan bij de ambtelijk
secretaris.

3. Aanleg breedband in ‘s-Hertogenbosch
Aan de bewonersraden is een raadsinformatiebrief verstrekt waarin de voortgang van de realisatie van
het breedbandnetwerk wordt gemeld. Kern van het verhaal is, dat de gemeente op 1 juli 2014 een
samenwerkingsovereenkomst is aangegaan met Reggefiber voor de aanleg van een volledig
binnenstedelijk glasvezelnetwerk. De realisatie valt volledig voor eigen rekening en risico van
Reggefiber met een wijk voor wijk aanpak. Reggefiber is in oktober 2014 volledig eigendom geworden
van KPN. Uitvloeisel daarvan is, dat KPN stopt met de grootschalige uitrol van glasvezel. KPN is zich
toe gaan leggen op het upgraden van het bestaande signaal over hun huidige telecomnetwerk van
koper. KPN streeft ernaar dat 85 % van de woningen binnen de bebouwde kom eind 2016 over een
100 mb/s beschikken. De huidige overeenkomst met Reggefiber biedt de gemeente geen mogelijkheid
om verdere uitrol van glasvezel af te dwingen. Deze situatie is vergelijkbaar met andere grotere
steden als Eindhoven en Tilburg. Ook daar lukt het niet om verdere uitrol van glasvezel af te dwingen.
Welke internetsnelheid en welke aansluiting iemand nodig heeft is sterk afhankelijk van de
persoonlijke situatie:
- lichte/zware gebruiker
- vaste aansluiting of draadloos
- koperkabel, coax, glasvezel, wifi, 3G-4G-5G – satelliet.
Bovendien volgen de ontwikkelingen op dit gebied elkaar razendsnel op. De markt blijft hierin
maatgevend, niet de gemeente. Enkele aanwezigen hadden hierin een meer leidende rol van de
gemeente verwacht. Op dit moment lijkt het erop dat het buitengebied aangesloten zal gaan worden
op glasvezel. In het buitengebied is de urgentie van aanleg ook aanwezig. Binnen de kom is veelal al
voldoende snel internet mogelijk met de bestaande faciliteiten. Daarom zijn er op dit moment ook geen
partijen (meer) die in een extra systeem als glasvezel willen investeren.

4. Verslag Bewonersradenoverleg d.d. 10 maart 2016
Voortgang AED’s
De heer Kieft deelt mee dat er een inventarisatie wordt gemaakt van het aantal aanwezige AED’s
binnen de gemeente. Er wordt een plan van aanpak opgesteld voor het vergroten van het netwerk in
geheel ’s-Hertogenbosch. Tijdens het volgende Bewonersradenoverleg zal hij de stand van zaken
weergeven.
Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld.

5. Voortgang openbaar vervoer kleine kernen
De heer Pigmans deelt mee dat er in mei een wijktafel is georganiseerd over het opzetten van een
wijkbusvoorziening. De plannen zijn enthousiast ontvangen. In de afgelopen weken is er hard gewerkt
aan het creëren van draagvlak. Er zijn 15 vrijwilligers die zich als chauffeur hebben aangemeld. Ook
zijn er al 50 leden. Er is met een aantal vervoerders gesproken om te kijken wat zij te bieden hebben.

En er is inmiddels weer contact met Arriva. Als alles mee zit, is het plan om in september 2016 van
start te gaan. Een prestatie om trots op te zijn.
De concept-statuten voor het oprichten van een vereniging liggen al klaar. De kosten zullen € 2,- per
rit bedragen. € 25,- voor een gezinslidmaatschap met 5 gratis ritten en voor een alleenstaande €
17,50 met 5 gratis ritten.
De heer Van Nuland meldt dat er weer beweging in schijnt te zitten met Arriva. Wellicht zal lijn 90 van
Grave naar ’s-Hertogenbosch door het centrum van Nuland gaan rijden. In dat geval zal de dorpsraad
ter aanvulling naar kleinere mobiliteitsoplossingen gaan zoeken. De dorpsraad gaat wel door met het
haalbaarheidsonderzoek omdat het niet zeker is dat de dienstregeling van 11 december 2016
aangepast zal worden. Het hele OV gaat in ieder geval in 2017 compleet veranderen.

6. Voortgang Wijk- en dorpsbudget
De heer Migchielsen geeft de stand van zaken weer m.b.t. het wijk- en dorpsbudget2.
Op 4 oktober 2016 wordt er weer een mini-conferentie georganiseerd.

7. Rondvraag
In Nuland is het consultatiebureau gesloten. Gevraagd wordt of dat zomaar mag en bij wie daar
informatie over opgevraagd kan worden.
Reactie:
Informatie kan worden opgevraagd bij Manon van der Ven (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
De heer Van Puijenbroek heeft bij de rondvraag van het Bewonersradenoverleg van 10 maart 2016 de
volgende vragen gesteld:
· Welke instantie draagt zorg voor de handhaving bij geluidsoverlast midden in de nacht?
· Waar kunnen bewoners naar toe bellen?
· Wie geeft de vergunning af en hoe staat het met het verzoek om een vergunning voor het
verrichten van activiteiten op het buitenterrein van de Brabanthallen?
Reactie:
De Afdeling Milieu/VTH stelt de vergunning op en vergunt en meet bij evenementen. Bij voortdurende
klachten van een locatie of evenement verricht Afdeling Milieu/VTH ook metingen. In de nacht kan er
gebeld worden naar 0800-8844.

8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur en dankt de aanwezigen voor hun inbreng. Het
volgende bewonersradenoverleg is gepland op donderdag 15 september 2016 om 19.30 uur in De
Stolp.


Jane Pawiroredjo,
28 juni 2016