U bent hier:

Aanwezig:

Voorzitter : H. Migchielsen

Ambtelijk secretaris : mevr. J. Pawiroredjo

Genodigde : mevr. M. Nienhuis

Blb Binnenstad : C. Puijenbroek

BR Empel en Meerwijk : H. Brakkee

BR Engelen en Bokhoven : M. Kroezen, B. Pigmans

Dorpsraad Nuland : A. Offenbeek, N. van Nuland

Dorpsraad Vinkel : T. van der Leest, mevr. N. van den Hurk, G. v.d. Hombergh

Netwerk Buurtdemocratie i.o. : H. Kessens

Paleiskwartier Wijkbelangen : mevr. S. Wijmer

Seniorenraad : J. van Beusekom

WR De Groote Wielen : R. Gratama, mevr. R. Geurts

WR Hintham : P. Spierings

WR Molenhoek : K. Henkelman, M. Deurloo

WR Rosmalen Centrum en

Hondsberg : mw. J. van Rossum

WR Rosmalen Oost : G. Beentjes

WR Sparrenburg : A. van der Steen

Wijkplatform Oost : T. Tromp, S. Lievens

Wijkraad De Overlaet : R. Kastelijn

WR West : H. Kieft

WR Zuid : G. Schouten, mevr. M. Waarts Toehoorders : P. Leenders, A. van Rosmalen

Afwezig (met bericht van kennisgeving):

Wethouder : J. van Son

BR Engelen en Bokhoven : mevr. I. Claessens

WR Hambaken : T. Trouwborst

WR Maliskamp : C. Free

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. De heer Van Son is verhinderd in verband met het bijwonen van de vergadering van de commissie ROB.

 

2. Ontwikkelingen Sociaal Domein

Mevrouw Nienhuis is directeur van de sector Maatschappelijke Ontwikkeling. Zij geeft eerst een terugblik. Op 1 januari 2015 zijn drie decentralisaties van start gegaan: Jeugdhulp, Wmo en de Participatiewet. Daarbij zijn taken van het rijk en de provincie overgegaan naar de gemeente. Het motto van de decentralisaties was dat het “met minder” moest, dat wij het “anders” willen én “beter. Op de budgetten werd door het rijk een korting gelegd:

- jeugdwet budget 12 % minder in 2015 naar 15 % in 2017; - Wmo-budget van 12 % in 2015 naar 25 % over een paar jaar.

In 2015 zijn er in ’s-Hertogenbosch 1.500 nieuwe Wmo-cliënten en 1.750 jeugdigen met gespecialiseerde jeugdhulp bij gekomen.

In 2015 zijn er relatief gezien weinig klachten ontvangen, omdat 2015 een overgangsjaar is geweest. Verwacht wordt, dat er in 2016 meer klachten zullen komen, omdat de bewoners die nu nog onder het oude regime vallen, dan binnen de nieuwe regeling komen. Taken als huishoudelijke hulp vielen al binnen het werkgebied van de gemeente. Daar zijn nu met name de complexere zaken bij gekomen.

De uitgangspunten voor de transitie waren:

- continuïteit van de zorg en ondersteuning.

- goede (toegang tot) hulp en ondersteuning

- dichtbij de mensen organiseren (wijken en buurten)

- mét en vóór elkaar, met de nadruk op preventie (voorkomen van problemen) en eigen kracht (wat kunnen bewoners met behulp van hun omgeving zelf).

Het gaat en draait om mensen in verschillende rollen. Mensen die ondersteuning ontvangen maar ook die daar omheen staan (mantelzorgers), ervaringsdeskundigen, werkers en mensen zelf maatschappelijke initiatieven nemen.

De wijkteams werken vanuit het principe dat we niet meer langs elkaar heen werken: één huishouden, één plan van aanpak, één regisseur. Het proces ziet er dan als volgt uit: signalering, analyse (zelfredzaamheidsmatrix, sociale netwerk strategie), plan van aanpak (arrangement om mensen verder te brengen), eventuele toegang tot gespecialiseerde hulp, regie op de uitvoering bij bewoner of medewerker en nazorg.

’s-Hertogenbosch is opgedeeld in zes werkgebieden. In elk werkgebied is een sociaal wijkteam (SWT) en een basisteam jeugd en gezin (BJG). In de toekomst zullen de teams geïntegreerd worden.

Halverwege 2015 is er een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd onder de burgers die te maken hebben gehad met deze teams. Gemiddeld hebben wij een 6,8 gekregen. Dat is goed, maar het kan beter. Zo weet 28 % van de ondervraagden niet waar ze terecht kunnen met hulpvragen en moet er duidelijke informatie verstrekt worden in de gesprekken. 16 % van de ondervraagden wist niet dat zij een eigen cliëntondersteuner mee kunnen nemen. Dat kan een professional, maar bijvoorbeeld ook een familielid zijn.

De heer Van Nuland vraagt of er een zorgkaart gemaakt kan worden. Het is voor de inwoners van Nuland en Vinkel onduidelijk welke hulpverlenende instanties er zijn. De gegevens zijn terug te lezen op http://www.socialekaarts-hertogenbosch.nl/bent-u-een-organisatie . Vinkel en Nuland zijn aangewezen op het wijkplein in Perron 3 in Rosmalen. Voor oudere mensen is het een hele opgave om Perron 3 te bereiken. Beide dorpsraden zijn bezig om te proberen een wijkpleintje op te richten in Nuland en Vinkel.

De heer Spierings vertelt dat de wijkraad in Hintham een aantal maanden geleden een wijkpleintje heeft opgestart. Dat begint nu langzaam te lopen. Mensen kunnen daar met hun vragen terecht en worden naar het juiste loket verwezen. Mevrouw Nienhuis geeft aan dat bewoners via verschillende kanalen hun vragen kunnen stellen: gemeentelijk service center, wijkplein, perron 3. De wijkteams komen het liefst bij mensen thuis, als zij vermoeden dat er in een gezin meer aan de hand is (het keukentafelgesprek). We willen voorkomen dat mensen in de tweedelijnszorg terecht komen. Maar als ze die zorg nodig hebben, zorgen we dat die er is.

De vraag naar basisondersteuning stijgt. De ontwikkeling van de specialistische jeugdhulp is het lastigste. Het beeld rondom de volumeontwikkeling is nog diffuus. Pleegzorg neemt toe ten opzichte van andere vormen van residentiële zorg en de aansluiting met onderwijs en huisartsen verbetert. We zien dat er een duidelijke afname is in de vraag naar specialistische hulp Wmo. Dat komt waarschijnlijk doordat er vaak andere goede oplossingen zijn. Ook bij de pgb’s zien wij een afname. Dat komt mogelijk doordat mensen hun pgb zelf moeten beheren. Geconcludeerd kan worden dat we

de goede kant op gaan met de transformatie, maar dat er nog een heleboel te doen is.

Recentelijk heeft er een ombuigingsoperatie plaatsgevonden bij de gemeente. Aanleiding daarvoor was het wegvallen van het BUIG-budget en het teruglopen van de landelijke budgetten. Wij hebben met allerlei partijen in het veld gezamenlijk gekeken wat we kunnen doen. Daardoor zijn er veel betere oplossingen gevonden, niet alleen om de bezuinigingen te realiseren, maar ook om de transformatie te versnellen.

De heer Van der Steen vertelt dat buurtambassadeurs in de wijk Sparrenburg aan het wijkplein hebben gevraagd om instructies met betrekking tot het oppakken van signaleren en een juiste vorm van melden. Dat is niet de primaire taak van een wijkraad, maar het helpt wel bij het opzetten van een zorgzaam netwerk van een wijk. Als een buurtambassadeur mee kan helpen om de drempel te verlagen, is dat fantastisch.

Op basis van de aantallen van vorig jaar hebben de professionele organisaties een lumpsum bedrag gekregen met een korting daarop. De heer Van Puijenbroek informeert of de gemeente alleen naar het geld kijkt of ook de zorg aanstuurt. Kijkt de gemeente ook inhoudelijk naar wat een instelling doet? Mevrouw Nienhuis antwoordt dat een relatiemanager sowieso vier keer per jaar met de instellingen een gesprek voert. Daarbij wordt niet alleen naar volumeontwikkeling gekeken, maar ook naar inhoud en kwaliteit. Geld is wel belangrijk om iedereen goed te ondersteunen, maar het belangrijkste is transformatie met behoud van kwaliteit. Maatwerk en kwaliteit van ondersteuning staan voorop. De individuele mensen zijn eigenaar van hun probleem, van hun plan en van hun oplossing. Alles is gericht op eigen regie. Dat is voor ons echt de kern. Er wordt altijd gekeken naar de beste oplossing.

Meer informatie over het sociale domein is te vinden op www.s-hertogenbosch.nl/sociale-kracht

Afgesproken wordt, dat mevrouw Nienhuis eind 2016 weer uitgenodigd wordt om een presentatie te houden over de stand van zaken en de ontwikkelingen op dat moment.

3. Vaststelling verslag Bewonersradenoverleg d.d. 24 september 2015

Opstellen beleidsplan openbare ruimte: De discussienota wordt in december 2015 besproken in de commissie ROB.

Het verslag wordt vastgesteld.

4. Openbaar vervoer

De heer Van der Steen meldt dat er een inventarisatie heeft plaatsgevonden onder wijk-, dorps- en bestuursraden naar knelpunten en oplossingsmogelijkheden m.b.t. openbaar vervoer. De reacties zijn gebundeld in een notitie. Het is de bedoeling om een breed gedragen plan te ontwikkelen dat besproken kan worden met Arriva en de provincie. Het reizigersoverleg zal daar ook voor worden uitgenodigd.

Aan de bewonersraden die nog niet gereageerd hebben, wordt gevraagd alsnog knelpunten en/of oplossingen aan te dragen (mailen naar mevrouw Pawiroredjo). Die kunnen dan nog worden opgenomen in de notitie. Vervolgens werd de buurtbus en het seniorenvervoer ter sprake gebracht. Afgesproken is dat de reeds bestaande werkgroep1, bestaande uit de heren Kieft, Van Nuland, Van der Steen, Berends, Migchielsen en mevrouw Pawiroredjo op korte termijn met elkaar gaan overleggen over de noodzakelijke vervolgstappen naar Arriva, Provincie, gemeente e.d.

5. Wijk- en dorpsbudget

Het raadsvoorstel wijk- en dorpsbudget is besproken in de vergadering van de commissie MO op 2 december 2015. Er zijn vragen gesteld door raads- en commissieleden en insprekers. De belangrijkste punten zijn:

- Zorgen om (het behoud van) gemeentebrede en structurele subsidiëring van bijvoorbeeld de scouting.

- Verdeelsystematiek van het totaalbudget over de 14 wijken.

- Pleidooi voor maatwerk per wijk. De heer Kessens heeft ideeën daarover ontwikkeld (netwerk rond buurtkiep).

- De raad zou na het vaststellen van het raadsvoorstel op een of andere manier betrokken moeten blijven bij het wijk- en dorpsbudget.

- Het Platform 073 zou wellicht met ingang van 1 januari 2017 ophouden te bestaan.

- Rekening en verantwoording, ook voor bedragen lager dan € 5.000,-.

- Evaluatie. De raad wil de ontwikkelingen goed kunnen volgen via bijv. een raadsinformatiebrief.

1 De heer Pigmans van de BR Engelen en Bokhoven wil graag aan de werkgroep deelnemen. Hij zal voor het overleg worden uitgenodigd.

Geen enkele fractie is tegen het voorstel. Het raadsvoorstel is geagendeerd voor de raadsvergadering van 15 december 2015. De heer Migchielsen houdt er rekening mee dat er een amendement wordt voorbereid met betrekking tot de organisatie van “gemeentebrede en structurele subsidiëring”.

De BR Engelen en Bokhoven heeft voorafgaand aan het bewonersradenoverleg een aantal vragen gesteld. Gevraagd is inzicht te geven in de huidige verdeling van de gelden. Het bestand is terug te vinden op de agenda van de gemeenteraad van 15 december 2015. Ook maakt de BR bezwaar tegen het uitgangspunt om de inwoneraantallen als uitgangspunt voor de verdeelsleutel te nemen. Verder is gepleit voor een overgangsperiode. Het jaar 2016 wordt als overgangsperiode gebruikt. De start van de nieuwe subsidieregeling is gepland op 1 januari 2017. Verzocht is om een verantwoordingsplicht in te stellen en het woord “instellingen” te vervangen door “organisaties”. Dit laatste omdat met “organisaties” de lading beter wordt gedekt (gericht op kleine initiatieven en niet alleen op professionele organisaties zoals Divers). Het gaat juist om initiatieven van bewoners zelf, van stichtingen en verenigingen en juist niet om grotere organisaties. Tot slot heeft de BR aangegeven gemengd/genuanceerd te denken over het instellen van een adviesgroep uit de wijk.

De basis voor de totstandkoming van het raadsvoorstel wijk- en dorpsbudget is terug te vinden in het bestuursakkoord (november 2014) en de motie van 16 juni 2015. In het bestuursakkoord staat “het vormen van een wijk- en dorpsbudget binnen bestaande budgetten dat door bewoners zelf kan worden ingezet voor de leefbaarheid en veiligheid in de leefomgeving”. Volgens de motie moeten “alle regelingen in het sociale domein op een rij worden gezet en moet de mogelijkheid worden onderzocht om deze regelingen te bundelen, teneinde transparantie, grotere slagkracht en deregulering te bereiken”.

De volgende regelingen zullen worden gebundeld: “Goed voor elkaar”, Bewoners Initiatief Geld (BIG),

Doe-geld voor jongeren, Vrijwillig jeugd- en jongerenwerk, ouderenverenigingen, jeugdverenigingen, Platform 073 en het wijkspeerpuntenbudget. In totaal gaat het om een bedrag van € 950.000,- Budgetverdeling zal plaatsvinden naar rato van het aantal inwoners per wijk.

Er vindt vervolgens een discussie plaats over de ideeën rondom de aanvraagprocedure en de beoordeling. Bij een aantal bewonersraden bestaat de vrees dat bestaande initiatieven straks buiten de boot gaan vallen omdat zij wellicht geen subsidie meer zullen ontvangen. Andere bewonersraden vinden dat niet meer gedacht moet worden vanuit de huidige subsidiesystematiek. Het nieuwe budget biedt kansen voor nieuwe initiatieven. Bovendien zijn er, naast het wijk- en dorpenbudget, ook andere budgetmogelijkheden binnen de gemeentelijke organisatie. Ook moet gekeken worden naar budgetten buiten de gemeente.

Afgesproken wordt om in maart 2016 een mini-conferentie te beleggen waarvoor de bewonersraden en big-beoordelaars worden uitgenodigd. Het is de bedoeling om gezamenlijk handen en voeten te geven aan de nieuwe subsidieregeling.

5. Ontwikkelingen in de wijken

Vanwege tijdgebrek wordt afgesproken dat de bewonersraden desgewenst mededelingen kunnen mailen naar mevrouw Pawiroredjo. Die worden vervolgens opgenomen in het verslag.

Wijkplatform Oost

Dit is het laatste bewonersradenoverleg waar het Wijkplatform Oost bij aanwezig was. De WR houdt per 1 januari 2016 op te bestaan.

6. Rondvraag

BIG-regeling

De heer Kieft informeert waarom de BIG-regeling niet bij de subsidieregelingen vermeld is. De BIG-regeling is opgenomen in de begroting.

Wijkraad Hintham

De heer Spierings meldt dat hij per 1 januari 2016 wordt opgevolgd door mevrouw Noort.

7. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21:53 uur en dankt de aanwezigen voor hun inbreng. Het volgende bewonersradenoverleg is gepland op donderdag 10 maart 2016 om 20.00 uur in De Stolp.

Jane Pawiroredjo, 4 december 2015