U bent hier:

Bewonersradenoverleg d.d. 4 december 2014

Aanwezig:

Voorzitter : H. Migchielsen

Ambtelijk secretaris : B. van de Griendt

Gastsprekers : de heer J. Jansen

de heer W. de Laat

Wijkraad Hintham : P. Spierings, H. Nijland

Dorpsraad Nuland : A. van Offenbeek, N. van Nuland, G. van de Akker

Raadslid : S. van Creij

Wijkraad West : H. Kieft

Wijkplatform Oost : T. Tromp, S. Lievens

Bewonersvereniging

Leefbare binnenstad : C. van Puijenbroek

 1. Opening

De heer Migchielsen heet alle aanwezigen welkom. De volgende deelnemers zijn afwezig met bericht

van kennisgeving:

J. Weyers ( Voorzitter), J. Pawiroredjo ( ambtelijk secretaris) H. van der Pennen (Wijktafel Noord),

R. van Lokven (’t Ven), C. Free ( Maliskamp) J. van Lokven en T. van de Leest ( Dorpsraad Vinkel),

(West) D. Bussen, Wijkraad Hambaken, I. Nijskens ( Wijkraad West), de heer Kieft vervangt haar.

Wegens afwezigheid van de heer Weyers neemt de heer Migchielsen het voorzitterschap over.

Mevrouw van de Griendt neem mevrouw Pawiroredjo waar als ambtelijk secretaris.

De heer A. van der Steen zou deze vergadering een presentatie houden over de nieuwe

wijkraadstructuur Sparrenburg. Wegens ziekte van betrokkene besluit men het punt door de schuiven

naar de volgende agenda. De heer Jansen zal in zijn plaats een presentatie houden over de site “ Dag

Den Bosch”.

 

 2. Vaststelling verslag Bewonersradenoverleg d.d. 4 september 2014

N.a.v. pagina 1

De heer Van Offenbeek meldt dat het introductieprogramma plaats vindt op 14 maart 2015. Agenda

en locatie volgen nog.

Pagina 3 .

De heer Migchielsen meldt een toezegging van wethouder Weyers. Er komt een vervolg waarbij het

accent op jongeren komt te liggen. Hij gaat opnieuw met Bart Maassen in overleg.

Een of meerdere wijkraden hiermee aan de slag kunnen. Vinkel en Nuland hebben al ervaring en

willen graag meepraten over ontwikkelingen.

De heer Kieft geeft aan dat de wijkraad West al anders is georganiseerd. Zij bestaat uit een

kernbestuur van 3 leden plus een uitgebreid netwerk van vrijwilligers.

Hij is bereid een volgende keer de organisatie van de wijkraad nader toe te lichten.

Het verslag wordt vastgesteld.

 3. Glasvezel

De heer de Laat geeft uitleg over de aanleg van glasvezel in ’s-Hertogenbosch. Hij is projectleider bij

de gemeente van deze werkzaamheden.

Uit onderzoek blijkt dat glasvezel in ’s-Hertogenbosch een goede zaak is. Het gemeentebestuur hecht

aan de aanleg van glasvezel omdat dit innovatiekracht geeft. Het biedt mogelijkheden voor de

toekomst waar men nu nog geen weet van heeft.

Nu ligt de vraag voor hoe ’s-Hertogenbosch hierin kan meegaan. ’s-Hertogenbosch heeft baat bij

glasvezel en bij de aanleg moeten de belangen van de burgers behartigd worden.

In juli van dit jaar is via een raadsvoorstel besloten om Reggefiber glasvezel aan te laten leggen. Er is

een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Reggefiber is de investeerder, zij hebben de lead. De

gemeente investeert geen geld maar faciliteert o.a. door het aanstellen van een projectleider. Hij

waakt over een goede afstemming tussen de wijken en Reggefiber.

De doorlooptijd van het project behelst 5 jaar. Voor het eerste deelproject, Het Paleiskwartier, is het

grondwerk inmiddels met succes afgesloten. Nu bekijkt men met de bewoners hoe men wil aansluiten.

De heer De Laat deelt mee dat hij in het project samenwerking en afstemming zoekt met de buurt.

Hierin bestaat nog weinig ervaring. Iedere wijk is anders en vraagt een eigen aanpak. Ook het

plaatsen van het gebouwtje (6 x 2,5 x 2,7 m ) met de aansluitingen in de wijken vraagt zorgvuldige

afweging. Goede communicatie met de wijken is van groot belang.

Er volgt een discussie over de positie van Reggefiber. Geeft de gemeente de regie niet te veel uit

handen? Waarom kunnen de werkzaamheden voor glasvezel niet gecombineerd worden met al

geplande werkzaamheden in de wijken zodat de straat niet telkens opengebroken hoeft te worden.

Dit kan de heer De Laat niet garanderen, maar hij probeert hierin zoveel mogelijk op elkaar af te

stemmen.

 Afspraken:

Wanneer Reggefiber bekend maakt dat zij in een bepaalde wijk aan de slag gaan neemt de heer De

Laat zo spoedig mogelijk contact op met de betreffende wijkraad om de werkzaamheden door overleg

en afstemming zo goed mogelijk te laten verlopen.

De buitengebieden vragen om meer informatie. De heer De Laat neemt binnenkort contact op met

Nuland om in te gaan op de specifieke problematiek van het buitengebied.

Hij geeft de wijkraden mee om over het volgende na te denken:

Welke rol kan en wil de wijkraad spelen naar de wijken? Denk hierbij aan communicatie; vraagbaak,

verwijzen, vorm van communicatie ?

De heer Kieft geeft aan dat men in West volgend jaar begint met het vitaliseren van de wijk. Het zou

mooi zijn als dit kan samen gaan met de aanleg van glasvezel. De heer De Laat geeft aan dat hij dit

niet kan garanderen maar zich zal inspannen om dit te bewerkstelligen.

 4. Dag Den Bosch

De heer Janssens geeft een toelichting op de site “Dag Den Bosch”.

Betrokkene, voorheen voorzitter van de bestuursraad Engelen Bokhoven, is de initiatiefnemer van dit

nieuwe lokale platform voor nieuws en informatie.

Hij vertelt dat dat het oorspronkelijke nieuwsblaadje van Engelen, “De Tweeterp” langzaam dreigde te

verdwijnen in verband met de terugloop van winkels waardoor er geen reclame-inkomsten meer

binnen kwamen. Er kwamen echter wel steeds meer huizen met mogelijke lezers. Hij besloot via een

kwaliteitsslag het blad weer succesvol te maken. Dit lukte via gerichte advertenties van kleine

bedrijvigheid die aanwezig was in Engelen.

Dit proces is de basis geweest voor het starten van de site Dag Den Bosch.

Het Brabants Dagblad brengt wegens bezuinigingen en verlies van banen steeds minder lokaal

nieuws en doet vrijwel niets aan wijknieuws.

Het forum Dag Den Bosch wil dit tekort opvullen. Het is een stichting met een Raad van Toezicht. Zij

staan voor een maatschappelijk doel. Zijn sinds oktober in de lucht, gestart met weinig middelen, wat

subsidie van de gemeente en eigen geld. Zij werken met een kleine kern professionals en meerdere

vrijwilligers die betrokken zijn bij hun buurt. Het lukt Dag Den Bosch nog niet om met de huidige groep

mensen al het nieuws uit ’s-Hertogenbosch te verzamelen.

De site beoogt het nieuws van de stad te combineren met het nieuws uit de wijken.

Het nieuws van de stad is de trekker en zal de lezer verleiden door te klikken naar het nieuws in de

wijk. De site is nog niet uitgekristalliseerd. Hier moet nog aan gewerkt worden en daar is menskracht

voor nodig.

Men vindt het nu tijd de site meer bekendheid te geven. Men wil meer mensen betrekken. Om deze

reden brengt de heer Jansen de site nu voor het voetlicht bij de wijkraden. Hij hoopt dat zij hun

achterban kunnen informeren om zo meer mensen bij de site te kunnen betrekken.

De heer Michgielsen vindt het een goed plan om met elkaar in gesprek te gaan om te bezien hoe

bestaande platforms en dit initiatief elkaar kunnen versterken.

 5. Ontwikkeling in de wijken

Wijkraad Hintham:

Begin dit jaar keek men naar de ontwikkelingen in de zorg in Nederland en vroeg zich af ‘wat gebeurt

er allemaal?’ Er ligt nu een zorgverhaal en projecten zijn klaar. Zaken zijn uitgerold. Er zijn twee

bijeenkomsten gehouden

Men stelt een sociale kaart op en gaat uitwerken hoe men advies gaat geven. Verder houdt men de

vinger aan de pols en kijkt hoe het loopt.

Men gaat een 4-tal windturbines plaatsen. Je moet mensen hiervan op de hoogte stellen. Dit kan via

het wijkblad en de openbare vergadering.

 Dorpsraad Nuland:

Wat kunnen we van elkaar leren? Bij het symposium van kleine kernen heeft men de volgende kennis

opgedaan:

Een gedeputeerde vertelde dat er een budget “Het Doe Budget” ( € 700.000) beschikbaar is voor

kleine kernen ( ook voor wijken) Het werkt met cofinanciering en is bestemd voor kleinschalige

projecten, voor wijkraden en dorpsraden. De criteria zijn nog niet bekend. Wel geldt: wie het eerst

komt, wie het eerst maalt.

Radio Vladeracken is uit de lucht. Binnen de huidige Nederlandse regelgeving is er geen plaats meer

voor deze omroep. Veel vrijwilligers van Vladeraken zijn overgestapt naar Boschtion. Dit is mede te

danken aan Hans Hendriks, de huidige directeur van Boschtion.

 Wijkraad West:

De ontwikkelingen in de zorg vragen aandacht. De pilot wijkteam gaat nu in een andere vorm verder.

De vitalisering van de wijk West gaat van start.

Hij vraag aandacht voor het burgerinitiatief parkeren West.

 Bewonersvereniging Leefbare binnenstad:

Ook hier vraag “ Zorg” aandacht. Tevens spant men zich in om aandacht voor het spoor te krijgen.

Korte Putstaat. Bewoners en ondernemers hebben een convenant tot stand gebracht nadat er

klachten waren over overlast.

De bewoners wilden het convenant uiteindelijke niet tekenen. Toch heeft men al pratende veel bereikt.

 Wijkraad Oost:

Op 7 januari is er een bijeenkomst gepland in verband met de woningen die worden gebouwd op het

terrein van FC Den Bosch. Er zijn veel bezwaarschriften binnengekomen i.v.m. deze plannen.

Er is o.a. sprake van extra verkeersbewegingen.

 6. Rondvraag:

Wijkraad West:

In januari 2015 gaan de ontwikkelteams (Reizigersoverleg, gemeenten, provincie en vervoerder) van

start.

Deze teams komen regelmatig bij elkaar. Daar worden ideeën/voorstellen vanuit het veld besproken,

waar ook weer mogelijke business cases uit voort kunnen komen.

Begin 2015 wordt eveneens een proces (voor alle partijen duidelijke richtlijnen) afgesproken om

ideeën/klachten/voorstellen vanuit de bewonersraden 's-Hertogenbosch via het Reizigersoverleg

(ROB) bij de ontwikkelteams te krijgen.

Wanneer er klachten en of nieuwe ideeën zijn en men heeft realistische oplossingen dan wel

voorstellen dan worden deze met het ROB besproken en daarna door het ROB meegenomen naar de

ontwikkelteams.

Het ROB neemt hierbij dus een soort van begeleidingsrol in.

Wanneer er ideeën/klachten/voorstellen zijn vanuit de wijkraden dan is het goed om deze te

inventariseren zodat zij straks met het ROB besproken kunnen worden en daarna weer verder aan de

ontwikkelteams voorgelegd kunnen worden.

De bewonersraden worden begin 2015 op de hoogte gesteld over het proces.

WMO adviesraad heeft veel gevraagde adviezen kunnen geven. 2015 is het jaar van de uitvoering.

Men is benieuwd naar de ontwikkelingen.

 Dorpsraad Nuland:

Nuland geeft aan meer informatie te willen over de seniorensituatie in ’s-Hertogenbosch.

 7. Sluiting

De heer Migchielsen dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

Het volgende Bewonersradenoverleg is gepland op donderdag 19 maart 2014 om 20.00 uur in De

Stolp in ’s-Hertogenbosch.

Bernadette van de Griendt,

 

19 december 2014