U bent hier:

Aanwezig:

Voorzitter:J. Weyers

Ambtelijk : H. Migchielsen

Ambtelijk secretaris : mw. J. Pawiroredjo

Gastsprekers

: mw. R. Spit (ambtelijk)

: de heer B. Maassen (2B)

BR Empel en Meerwijk : H. Brakkee

BR Engelen en Bokhoven : W. Saëbu, M. Kroezen

Dorpsraad Nuland : A. v. Offenbeek, N. van Nuland

Dorpsraad Vinkel : J. van Lokven, T. van der Leest

Blb/Wijkraad Binnenstad : C. van Puijenbroek

Wijkraad De Groote Wielen : W. Borghols

Wijkraad Hambaken : T. Trouwborst

Wijkraad Hintham : W. Spermon

Wijkraad Molenhoek : P. Poort

Wijktafel Noord : H. van der Pennen

Wijkplatform Oost : mw. I. Nijskens, T. Tromp

Wijkraad Rosmalen Centrum/

Hondsberg : mw. J. van Rossum

Wijkraad Sparrenburg : A. van der Steen

Pers : R. van Lith (Brabants Dagblad)

 

1. Opening

De heer Weyers heet alle aanwezigen welkom. De volgende deelnemers zijn afwezig met bericht van kennisgeving: H. Kieft (WR West), G. Schouten (WR Zuid), H. Nijland (WR Hintham).

 

2. Vaststelling verslag Bewonersradenoverleg d.d. 26 juni 2014

N.a.v. pagina 5:

De heer Van Offenbeek meldt dat het introductieprogramma voor bewonersraden in verband met drukke werkzaamheden rondom de herindeling wordt verplaatst naar het voorjaar 2015.

Het verslag wordt vastgesteld.

 

3. Wijk- en buurtmonitor 2014

Mevrouw Spit is als onderzoeker werkzaam bij het Bureau onderzoek en statistiek van de gemeente ’s-Hertogenbosch. In de “Sociale kijk op de wijk” zijn allerlei rapportages opgenomen over het woon- en leefklimaat in de verschillende wijken van ’s-Hertogenbosch. De wijk- en buurtmonitor 2014 vormt een aanvulling daarop en zoomt in op buurtniveau. Het doel is, inzicht te geven in de staat van wijken en buurten in ’s-Hertogenbosch. De rapportage is zodanig opgezet dat de informatie zoveel mogelijk digitaal en interactief geraadpleegd kan worden. ’s-Hertogenbosch is opgedeeld in twaalf wijken. Binnenkort worden dat er veertien. In die twaalf wijken zijn 70 buurten onderzocht. In het onderzoek is ervoor gekozen om alleen de buurten mee te nemen met meer dan 100 huishoudens. In de monitor is een plattegrond opgenomen met alle wijken van ’s-Hertogenbosch. Via een doorkliksysteem kan de lezer(es) meer informatie over zijn/haar wijk/buurt vinden. De beschrijving van de situatie in de wijk is gebaseerd op een cirkeldiagram. De middelste ring wordt gevormd door zes thema’s: bewoners, samenleven, actief, leren, zorg en woonomgeving. De buitenste ring bestaat uit vijftien aspecten: elk thema is opgebouwd uit twee of drie aspecten. Die zijn weer opgebouwd uit verschillende indicatoren. Daarbij is bewust gekozen voor een mix van zowel “objectieve” als “subjectieve” gegevens. Bij woonomgeving, aspect woningen is bijvoorbeeld niet alleen de WOZ-waarde opgenomen, maar ook een beoordeling van bewoners over hun eigen woning. In de middenstip is het gemiddelde opgenomen van de zes verschillende thema’s. Alle thema’s en aspecten hebben een kleur gekregen op basis van het stedelijk gemiddelde. Rood is zeer zwak, oranje is zwak, gemiddeld is geel, groen is sterk en donkergroen zeer sterk. In de monitor is de situatie anno 2013 en de ontwikkeling tussen 2010 tot 2013 opgenomen voor de wijken. Voor de buurten is alleen de situatie anno 2013 meegenomen. De monitor vormt de basis. Veiligheid is daar ook in opgenomen. Op een aantal beleidsterreinen is een verdiepende monitor beschikbaar, bijv. de veiligheidsmonitor. Elk najaar wordt in de gemeente ’s-Hertogenbosch een aantal grote enquêtes uitgezet. Vinkel en Nuland zullen dit jaar ook worden meegenomen. Er vindt overleg plaats met de gemeente Maasdonk, zodat er gelijk een nulmeting plaats kan vinden. Op wijkniveau komen drie wijken sterk uit de bus: Engelen, Empel en Rosmalen-Zuid. Drie wijken zwak: West, Noord en Zuidoost en zes wijken gemiddeld: Maaspoort, Binnenstad, Muntel/De Vliert, Graafsepoort, De Groote Wielen en Rosmalen-Noord. Op buurtniveau zijn dertien buurten sterk, verspreid over zeven wijken. Opvallend is, dat een aantal van die sterke buurten in wijken liggen die zwak scoren: De Buitenpepers, De Herven en Zuid. Er zijn 23 buurten die zeer zwak tot zwak scoorden, verspreid over zes wijken. Er zijn dus geen wijken met

alleen maar slechte buurten. Op basis van deze gegevens weet de gemeente veel beter wat er op wijk- en buurtniveau speelt en kan daar vervolgens veel beter op inspelen. In de raadsinformatiebrief wijk- en buurtmonitor 2014 staan de conclusies vermeld1. Wijkraden kunnen, als zij daar behoefte aan hebben, mevrouw Spit uitnodigen om een presentatie te geven in de openbare vergaderingen van de wijkraden. Bewonersraden kunnen op basis van de beschikbare informatie over hun wijken en buurten samen met de wijkmanagers, vrijwilligers en professionals gaan kijken welke zaken aangepakt kunnen worden.

 

4. Bewonersparticipatie van de 21e eeuw

De heer Maassen (2be & partners, adviseurs in publieke werken) heeft een e-book geschreven over bewonersparticipatie. Hij is uitgenodigd om te vertellen wat er in het e-book staat. Hij heeft goed en slecht nieuws. Bewonersorganisaties in de huidige vorm zullen over enige tijd niet meer bestaan, tenzij:

- zij een werkwijze ontwikkelen die aansluit bij “de nieuwe tijd en de nieuwe wereld”;

- zij zich weten te verbinden met een nieuwe, andere achterban;

- zij “inspraak” inruilen voor “zelfbeslissing en zelfbeschikking”;

- zij de overheid en maatschappelijke organisaties overtuigen van de noodzaak om beslissingsmacht te delen.

In vogelvlucht geeft hij weer hoe de bewonersparticipaties zich in de afgelopen decennia hebben ontwikkeld. Tot eind jaren vijftig was de samenleving behoorlijk verzuild. Dat bracht als voordeel mee dat overheden vrij diep in de samenleving konden gaan om gevoelens te peilen. Het was vrij goed bekend wat zich in de christelijke zuil afspeelde en ook had de overheid veel invloed op mensen die zich in die zuil bevonden. Begin jaren zestig werden mensen mondiger. De individualisering trad in.

Dat betekende het eind van de verzuiling en de start van bewonersparticipatie. Er moesten nieuwe vormen bedacht worden om toch met de samenleving in contact te blijven. In de jaren zestig, begin jaren zeventig ontstonden bewonersgroeperingen met een duidelijke hiërarchische structuur. Zij gingen het debat aan met de overheid over plannen die gemaakt waren. Dit debat was niet constructief, omdat deze groeperingen pas aan het eind van de planvorming werden betrokken. Later

is dat verschoven naar de beginfase van de planvorming. De samenwerking bleef bestaan uit bewonersraden versus de overheid. In de jaren tachtig maakte de Nederlandse overheid een kanteling: vermarkting en privatisering speelden een hoofdrol. Woningcorporaties werden bijv. geprivatiseerd. Bewonersraden verdwenen in die periode op de achtergrond. Zij waren toen veel meer klant geworden die een dienst van de overheid verwachtte. Halverwege de jaren negentig en ook nu nog proberen maatschappelijke organisaties en de overheid een brug te slaan naar samenwerking. Dat is echter nooit echt tot stand gekomen: de kloof lijkt moeilijk te dichten. De overheid geeft aan dat zij graag willen dat bewonersraden meedenken en bewonersraden blijven nog steeds de klantrol spelen die een dienst verwacht. De kern van het e-book is bewonersparticipatie van de 21e eeuw. Sinds het begin van deze eeuw is er een nieuw fenomeen ontstaan. Er zijn twee partijen: de gevestigde orde en de onderstroom. De gevestigde orde zijn de grote bedrijven die bureaucratisch georganiseerd zijn. De onderstroom is de individuele burger of klant. Vanuit de onderstroom bestaat steeds meer onvrede over hoe de gevestigde orde de vraagstukken aanpakt. Wij zien steeds meer dat mensen uit de onderstroom vraagstukken zelf aanpakken, bijv. het oprichten van eigen zorgcoöperatieven, het plaatsen van windmolens, het opzetten van vrijwilligersorganisaties die zelf met busjes rondrijden. Kortom: de onderstroom weet zichzelf opnieuw te organiseren. Wij bevinden ons in een vergevorderd stadium van individualisering en er is sprake van een steeds verdergaande vorm van digitalisering. Er is altijd een relatie geweest tussen de gevestigde orde en de onderstroom. De vraag is, hoe deze relatie veranderd kan worden. Interessant is te weten, tot welke partij de bewonersraden van ’s-Hertogenbosch horen: tot de gevestigde orde of de onderstroom? De heer Maassen is van mening dat de bewonersraden volledig tot de gevestigde orde horen als geïnstitutionaliseerde participatievorm. Dat heeft te maken met de manier waarop wijk-, bestuurs- en dorpsraden zijn georganiseerd: commissies die bij elkaar komen om te vergaderen over abstracte zaken en erg geïnteresseerd zijn in cijfers. Dat is fascinerend om te zien. Het is goed om te beseffen dat de onderstroom zich heel anders is gaan organiseren dan veertig jaar geleden. Het is een netwerkmaatschappij geworden waarbij mensen op basis van thema’s zelf bepalen wanneer zij naar een locatie toegaan op het tijdstip dat hen uitkomt. Als voorbeeld wordt het feest in Haaren genoemd. Vroeger werden vergaderingen van bewonersraden in een buurthuis heel goed bezocht. Tegenwoordig heeft internet een hele grote invloed. Fysieke ontmoeting staat niet meer op nummer één, maar is een gevolg van wat zich op internet afspeelt.

Waar zitten nu de uitdagingen voor de bewonersraden?

- Het zwaartepunt van de activiteiten gaat van “inhoudelijk meepraten” naar “het gesprek organiseren”. Bewonersraden zitten met beide benen in de wijk en weten waar de netwerken zich bevinden. In plaats van vertegenwoordiger, worden bewonersraden organisator van dat netwerk.

- Dat betekent dat er geen vaste agenda meer is, maar dat gevoelde belangen van het netwerk worden gevolgd.

- Digitale kanalen krijgen een prominente rol, omdat de netwerker zich veel volgens die kanalen organiseert.

- De gevestigde orde moet bereid zijn om beslissingsmacht uit handen te geven. Zijn de bewonersraden betrokken bij de vragen die opgesteld zijn voor de enquête die voor de wijk- en buurtmonitor is uitgezet? De gevestigde orde en de onderstroom moeten elkaar daarin gaan vinden.

- Geen overall afspraken maken maar maatwerk leveren: vormgegeven door het netwerk, volgend uit belangen (verschillen) in het netwerk. Maatwerk wordt veel belangrijker waardoor de bewonersraden veel beter zullen aansluiten bij de behoefte van de bewoners.

In het e-book wordt de term “grenswerker” genoemd: “durf te vragen, verbind je met medestanders, welke verandering wil je zien? Voelsprieten, organiseren op de grens, luister! Met open oor en open hart.” Een grenswerker weet hoe de procedures werken, maar weet ook de binnenwegen te bewandelen. Het kan een wijkmanager, een bewoner, maar ook een buurtconciërge van een coöperatie zijn.

Via www.2be.nu/participatie kan het e-book worden gedownload. Het is geschreven vanuit het perspectief van de professional, maar ook vanuit de bewoner.

De heer Weijers geeft aan dat dit een interessant onderwerp is om over door te praten. De heer Migchielsen zal samen met de heer Maassen bekijken hoe daar vorm aan kan worden gegeven.

 

5. Dorpenbeleid

De heer Migchielsen licht dit agendapunt toe. De conceptnotitie dorpskernen is aan alle bewonersraden verzonden. De bedoeling is, dat bewonersraden die notitie intern of onderling bespreken en commentaar/suggesties doorgeven aan de gemeente. Die input wordt vervolgens verwerkt in de notitie. Het nieuwe college stelt de aangepaste notitie vast. Aanleiding voor de totstandkoming van de notitie is de herindeling met Maasdonk. De komst van Nuland en Vinkel heeft de gemeente ertoe aangezet een schets te geven van het dorpenbeleid. De diversiteit aan bewonersraden wordt daarmee vergroot. Het is van belang om de reeds ingezette koers met het omgaan met bewonersraden vast te leggen en verder te ontwikkelen. Het eigen

karakter van de dorpen moet zoveel mogelijk gegarandeerd worden en blijven. Dat kan ook een toegevoegde waarde hebben voor de andere bewonersraden. De eerste twee jaar na de verkiezingen zal de verantwoordelijk portefeuillehouder regelmatig vergaderingen van de dorpsraden Vinkel en Nuland bijwonen. De heer van Offenbeek geeft aan dat dorpsraad Nuland al een inhoudelijke reactie heeft gegeven op de notitie, maar stelt een overleg over dit onderwerp op prijs. Dat geldt ook voor Vinkel. De heer Migchielsen zal ervoor zorg dragen dat er een afspraak wordt ingepland. Hij informeert bij de bestuursraden of zij ook behoefte hebben aan de bespreking van de notitie. De heer Brakkee zal dit onderwerp op de agenda van de BR Empel plaatsen.

In de notitie wordt aangegeven dat de dorpen Empel (inclusief Meerwijk), Engelen (inclusief Bokhoven) en Nuland en Vinkel onder de definitie “dorpskernen” vallen. Rosmalen neemt daar een bijzondere positie in. De oude kern heeft nog dorpse eigenschappen. Rosmalen is echter na de samenvoeging in 1996 steeds meer met ’s-Hertogenbosch vergroeid. Daardoor heeft Rosmalen het karakter van een stadsdeel gekregen. De heer Van der Steen zou graag inhoudelijk over deze terminologie willen discussiëren en geeft aan tevreden te zijn met deze “upgrading”. De heer Migchielsen is van mening dat Rosmalen te weinig eer aan wordt gedaan als het als dorp wordt aangeduid. Het stedelijk karakter van ’s-Hertogenbosch dringt zich steeds meer op aan Rosmalen. Het karakter van Rosmalen is daardoor heel anders dan dat van Nuland en Vinkel. De voorzieningen die in Rosmalen aanwezig zijn geven het een stadsdeelkarakter. Verder wordt aangehaald dat de bestuursraden een aparte positie hebben binnen de bewonersraden. De heer Kroezen geeft aan dat de bestuursraden formeel een andere positie hebben, maar in de praktijk hebben zij inhoudelijk dezelfde rol als de andere bewonersraden. De heer Weijers vult aan dat de notitie niets zegt over de sociale cohesie in een wijk. Het gaat eigenlijk om de grootte van de gemeenschappen en de afstand tot voorzieningen. Bij de vier dorpen die in de notitie genoemd worden doen zich problematieken voor die in Rosmalen niet voorkomen. Bijv. een goede aansluiting op het openbaar vervoer, een station etc.

 

6. Rondvraag

Wijkraad Molenhoek

De nieuwe website van wijkraad Molenhoek gaat per 1 oktober de lucht in. Op 9 september 2014 neemt de gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan “Molenhoekpassage”. Daarmee wordt de verbouw van de Molenhoekpassage en de herinrichting van het parkeerterrein mogelijk gemaakt. Fase 2 van het uitwerkingsplan “De Hoef Zuid” wordt binnenkort gestart. Onderdeel daarvan is de bouw van 95 woningen. Er wordt een nieuw parkeerterrein aangelegd rondom het Kwekkeltje en Kwekkelstijn. Op 6 oktober gaat “Zorgzame wijk” een bijeenkomst organiseren over Wmo.

Wijkraad De Groote Wielen

De Vlietdijk wordt weer opengesteld. Dit is het resultaat van een initiatief dat twee bewoners in gang hebben gezet en dat door de wijkraad is ondersteund. Voor- en tegenstanders hebben de kans gekregen daarover mee te praten.

Wijkraad Hintham en wijkplatform Rosmalen Oost

Wijkraad Hintham en wijkplatform Rosmalen Oost gaan samenwerken in de week van de eenzaamheid. Ook vindt er een actieve samenwerking plaats tussen beide bewonersraden over de windmolens op de Brand. Verder wordt aangegeven dat het goed gaat met het hostel.

Wijkraad Sparrenburg

Wijkraad Sparrenburg is bezig met een structuurverandering van de wijkraad. De wijk bestaat uit Hoeves (alle straten eindigen op “hoeve”). De wijkraad gaat werken met een kernbestuur en buurtambassadeurs en wil op die manier dichter bij de burgers komen te staan. De buurtambassadeurs zijn de ogen en oren in de buurt en kunnen bijv. aankaarten om een minischouw te houden in de buurt. De wijkraad hoopt daarmee een nieuwe vorm van participeren in de wijk te

bereiken. De wijkraad had eerst moeite om vrijwilligers te vinden, nu staan er ineens 15 nieuwe ambassadeurs klaar om aan de slag te gaan. Verder gaat de wijkraad stoppen met het uitbrengen van de analoge nieuwsbrieven. In plaats daarvan komt er een geheel nieuwe website, waarop 24/7 nieuws uit wijk én uit de stad te vinden is. Buurtambassadeurs kunnen direct berichten op de website plaatsen. De heer Weijers nodigt de heer Van der Steen uit om de resultaten van dit initiatief tijdens

een van de volgende overleggen met de bewonersraden te delen.

Dorpsraad Vinkel

Er is vertraging ontstaan in het initiatief rondom de herbouw van de Vinkelse molen. De voorzitter van de organisatie is onverwacht overleden. Dat is een grote klap voor de organisatie. Zij moeten zich nu gaan herpakken. De dorpsraad houdt contact met hen. De aanleg van de nieuwbouwwijk Vinkelse Slagen bevindt zich in de eerste fase met ruimte voor ruimte woningen. Door de hoge grondprijzen en de crisis is er geen belangstelling voor het plan en ligt het stil. Samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch wordt gekeken hoe het plan vlot kan worden getrokken.

 

7. Sluiting

De heer Weyers dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.50 uur.

Het volgende Bewonersradenoverleg is gepland op donderdag 4 december 2014 om 20.00 uur in Wijkcentrum De Stolp.

 

Openstaande actiepunten:

Geen.

 

Jane Pawiroredjo,

 

9 oktober 2014

 

1

 

De raadsinformatiebrief wordt aan dit verslag toegevoegd.