U bent hier:

1

VERSLAG

Bewonersradenoverleg d.d. 26 juni 2014

Aanwezig:

Voorzitter : J. Weyers

Ambtelijk : H. Migchielsen

Ambtelijk secretaris : mw. J. Pawiroredjo

Gastsprekers : R. Stoop (Radar)

: mw. D. Sarmo (Radar)

: H. ter Steege en mw. D. van Wieringen (ambtelijk)

Publiek : S. van Creij

BR Engelen en Bokhoven : W. Saëbu

Dorpsraad Nuland : A. v. Offenbeek, N. van Nuland

Dorpsraad Vinkel : J. van Lokven, T. van der Leest

Blb/Wijkraad Binnenstad : C. van Puijenbroek

Wijkraad Hambaken : T. Trouwborst

Wijkraad Hintham : P. Spierings

Wijkplatform Oost : T. Tromp

Wijkraad Rosmalen Centrum/

Hondsberg : W. Hoogenberk, mw. J. van Rossum

Wijkraad West : H. Kieft

Wijkraad Zuid : G. Schouten, mw. M. Waarts

1. Opening

De heer Weyers heet alle aanwezigen welkom. De volgende deelnemers zijn afwezig met bericht van

kennisgeving: H. Brakkee (BR Empel en Meerwijk), H. Nijland (WR Hintham), P. Poort (WR

Molenhoek), K. Heemskerk (OBB Boschveld), G. Beentjes (WR Rosmalen-Oost), mw. I. Nijskens

(Wijkplatform Oost) en A. v.d. Steen (WR Sparrenburg). ), P. Poort (Molenhoek),

 

2. Vaststelling verslag Bewonersradenoverleg d.d. 19 maart 2014

Tekstueel:

Pag. 4, 5e alinea: “de heer Van der Leest” moet “de heer Van Lokven” zijn.

N.a.v. het verslag:

Stand van zaken glasvezel

Mevrouw Pawiroredjo meldt dat er op 11 december 2013 een amendement is aangenomen over de

open breedbandstructuur. Over de verglazing van bedrijventerreinen wordt overleg gevoerd met de

BZW. Daarvoor wordt een combinatie opgezocht met verhuur van het gemeentelijke glasvezelnet.

Verwacht wordt dat de eerste aansluitingen dit jaar nog worden gerealiseerd. Voor woongebieden is

het de bedoeling om de huishoudens binnen en buiten de bebouwde kom binnen vijf jaar te verglazen.

Op dit moment vinden daarover onderhandelingen plaats met Reggefiber. Verwacht wordt dat

binnenkort meer duidelijkheid kan worden verschaft. Wifi is voor de binnenstad en de kern Rosmalen

per 1 mei operationeel geworden.

Gevraagd wordt of er voor Nuland en Vinkel ook rekening is gehouden met het buitengebied.

Mevrouw Pawiroredjo zal dat navragen1.

Bezorging Bossche Omroep in Nuland en Vinkel

Vanaf 15 juni 2014 wordt de Bossche Omroep ook in Nuland en Vinkel verspreid.

Het verslag wordt vastgesteld.

 

3. Veilige wijken voor iedereen

De heer Stoop en mevrouw Sarmo verzorgen de presentatie.

Het bureau voor gelijke behandeling RADAR in ’s-Hertogenbosch werkt samen met de gemeente

‘s-Hertogenbosch en de landelijke Hetero Homo-Alliantie voor veilige wijken “Natuurlijk Samen” aan

het project ‘Bewoners actief voor veilige wijken voor LHBT’ers (Lesbiennes, Homo’s, Biseksuelen en

Transgenders) in ‘s-Hertogenbosch'.

Met behulp van een kort fragment uit een documentaire wordt geïllustreerd wat veiligheid voor lhbt’ers

in de wijk betekent. Dit voorbeeld laat zien hoe het is om je onveilig te voelen in je eigen wijk en het

gevoel te hebben om daar alleen voor te staan. Wij leven samen in een wijk en die moet voor

iedereen zijn. Het is de vraag of dat altijd zo is.

“Natuurlijk Samen” is een project van Gay Straight Alliance (GSA), een samenwerkingsverband tussen

verschillende groepen mensen met als doel een veilige omgeving te creëren voor iedereen, ook voor

homo’s, lesbo’s en biseksuelen. Zij komen in alle bevolkingsgroepen voor. ‘s-Hertogenbosch is een

van de 40 gemeentes die door het rijk als koploper zijn aangemerkt v.w.b. homo-emancipatie. Het

project is in de steden Eindhoven, Venray, ’s-Hertogenbosch en Zwolle opgestart.

Radar is de kartrekker van het project. Daarnaast werken ook de politie, de Ouderenbond Nederland,

Movisie (kenniscentrum voor sociale vraagstukken), LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve

bewoners) en COC Nederland (de LHBT-belangenbehartigingsorganisatie) mee.

De volgende casus wordt voorgelegd:

“Wij zijn een man/man stel van beiden 39 jaar oud. Door mijn handicap zijn wij verhuisd naar een

portiekflat op de begane grond. Na een paar weken belde de buurman aan om te klagen over

geluidsoverlast. Ik nodigde hem uit om er over te praten, maar hij weigerde. Later hoorde ik hem tegen

een andere buurman zeggen “die vieze nichten horen hier niet”. De buurman klaagt nu regelmatig bij

onze verhuurder dat wij overlast veroorzaken. Ik heb andere buren gevraagd of zij last hebben van

ons. Dit is niet het geval. De verhuurder is gevraagd om de huur met ons op te zeggen. Omdat hij niet

weet wat hij moet doen heeft hij de wijkagent ingeschakeld. Wij zijn bang om met de politie te praten

omdat het de zaak mogelijk verergert.”

Als dit in uw wijk gebeurt, wat zouden dan de mogelijkheden zijn? Kunt u een dergelijke situatie

mogelijk herkennen? 10 % van de bevolking behoort tot deze doelgroep. Pesterijen komen niet alleen

in steden, maar zelfs in hele kleine dorpen voor. Dat komt omdat we elkaar niet kennen. Hoe krijgen

we mensen zover dat ze zich voor hun geaardheid bekend durven maken in hun eigen omgeving? Er

is een verschil met etniciteit, dat kun je zien aan het uiterlijk. Homoseksualiteit zie je vaak niet. Heel

vaak gaat het fout als er een partner in zijn leven komt. Mensen worden dan kwetsbaar als anderen

daar achter komen.

Op dit moment is er sprake van een onderrapportage en een lage (en te late) meldbereidheid. Mensen

blijven met problemen lopen en rapporteren pas als de situatie op een negatieve manier escaleert via

geweld, treiteren en pesten. Een melding hoeft niet alleen door het slachtoffer gedaan te worden,

maar kan door iedereen, zelfs anoniem. In dat laatste geval kan er niet direct iets aan gedaan worden,

maar kunnen er wel preventief acties worden ondernomen, waardoor de zaak nog gekeerd kan

worden. In bijna 99 op de 100 gevallen moet het slachtoffer verhuizen en blijft de dader zitten. Het

mag nooit zo zijn dat het slachtoffer degene is die moet verhuizen, ongeacht of het om etniciteit,

handicap of seksuele geaardheid gaat. Van belang is, dat er vroeg wordt gereageerd.

Wijkraden kunnen daar een grote rol in spelen. Meldingen kunnen gedaan worden bij Radar, de politie

en wijkagenten. Wijkagenten zijn goed op de hoogte van wat zich in een wijk afspeelt en kunnen

problemen vroegtijdig signaleren. Ook sociale wijkteams kunnen daar een rol bij spelen.

Radar wil graag met de wijkraden samenwerken om een beter beeld te krijgen van wat er in de wijk

gebeurt en om kennis te delen over hoe de buurt veiliger kan worden voor iedereen. Radar kan

training en advies geven om een veilige buurt te creëren. Gevraagd wordt om over dit onderwerp te

praten binnen de eigen wijkraad en met mensen uit de buurt. Meer informatie kan worden gevonden

op http://radar.nl/ Ook kan een e-mail bericht verzonden worden aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.2

4. Voortgang Jeugdwet en Wmo 2015

De heer Ter Steege verzorgt de presentatie.

Op 1 januari 2015 treden de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

2015 (Wmo) in werking. Op die datum gaan in essentie alle jeugdzorgtaken over van het rijk naar de

gemeente. Het doel van de wet is om kinderen veilig en gezond te laten opgroeien. Gemeentes

krijgen voor de uitvoering van die taken 15 % minder geld. Het is een hele kritische operatie. Wij

kunnen geen 100 % zekerheid garanderen dat er niets misgaat. De jeugdhulp is op dit moment

versnipperd en op allerlei manieren georganiseerd. Wij moeten een nieuwe poort voor jeugdhulp op

gaan zetten. Dat is een lastige klus. Er moeten o.a. nieuwe werkprocessen worden bedacht om de

jeugdzorg beter te stroomlijnen en te coördineren. Omdat er minder budget beschikbaar is, zullen

instellingen minder geld gaan ontvangen. Dat zal een tegenslag voor hen zijn.

In de Jeugdwet is afgedwongen dat gemeentes met elkaar samenwerken. Dat betekent dat op

regionaal niveau samengewerkt wordt. De grote regio’s zoeken elkaar ook weer op. De gemeente

’s-Hertogenbosch staat er goed voor en werkt met heel veel gemeentes samen. Er moet heel veel in

heel korte tijd worden geregeld. 2015 is een overgangsjaar. Mensen met een indicatie die doorloopt

tot uiterlijk 31 december 2015 behouden in 2015 het recht op de jeugdzorg die ze nu hebben.

Bij de Participatiewet wordt ervan uit gegaan dat iedereen naar vermogen werkt: mensen met een

arbeidshandicap moeten werken naar vermogen. In de gemeente ’s-Hertogenbosch vervult Weener

XL hierbij een belangrijke functie richting werkzoekenden en werkgevers

De Wmo 2015 gaat ervan uit dat iedereen meedoet. Volgend jaar komt daar bijvoorbeeld begeleiding

van mensen met bijv. een psychiatrische stoornis, dementie of somatische klachten bij. Maar ook

dagbesteding in zorgboerderijen of kortdurend verblijf zoals een logeervoorziening. Ten slotte gaan

ook de beschermende woonvoorzieningen (zoals bijvoorbeeld een hostel) naar de gemeente. Deze

zaken worden nu gefinancierd door het rijk, maar gaan vanaf 2015 over naar de gemeente.

Het zorgdomein is van de zorgverzekeraars en is gericht op het beheersen van risico’s. Zij voeren de

Zorgverzekeringswet uit . Daarin zit ook de Wet langdurige zorg: de opvolger van de huidige AWBZ

(volksverzekering voor mensen die langdurig aangewezen zijn op zorg). De huisarts krijgt in het

zorgdomein een steeds belangrijkere rol en krijgt ook steeds meer taken toegeschoven.

De gemeente gaat niet over zorg, maar over maatschappelijke ondersteuning of hulp bij bijv.

huisvesting, opvoeding van kinderen, werken, wonen en sporten. Het denken in het sociale domein

gaat heel erg lijken op hoe het in het zorgdomein is georganiseerd. Er worden sociale wijkteams en

basisteams jeugd en gezin gecreëerd. Het ideaalbeeld is dat het wijkplein met vrijwilligers en

professionals (in een sociaal wijkteam en een basisteam jeugd en gezin) gekoppeld is aan een

huisartsenpraktijk. In de wijk West komen we al een aardig eind in die richting. Tussen het wijkplein en

het gezondheidscentrum zit ongeveer 200 meter. De wijkteams gaan keukentafelgesprekken voeren:

wat kan de bewoner zelf, wat kunnen buren doen, wat is aan gespecialiseerde hulp nodig. Alles is

gericht op individueel maatwerk.

Gemeentes zijn bezig met:

- aansluiten bij bewonersinitiatieven

- regionale samenwerking

- inkoop van specialistische hulp

- doorontwikkeling wijkpleinen

- communicatie

- regionale voorzieningen

- monitoring stelsel

Er zijn zes gebieden in ’s-Hertogenbosch3. Inmiddels zijn de wijkteamleiders en de jeugdteamleiders

aangenomen. Wat hebben de bewonersraden nu al van hen gemerkt?

Dorpsraad Nuland heeft een gesprek gevoerd met de wijkteamleider. Er wordt een

communicatietraject opgestart om burgers op de hoogte te stellen van de veranderingen, via

openbare vergaderingen en het plaatselijke blad De Klepel. De gemeente gaat ook een

communicatiecampagne opstarten. De wijkteamleiders gaan kennismaken met de wijkraden om

informatie te geven over de veranderingen en informatie op te halen over netwerken binnen de wijken.

De heer Saëbu geeft aan dat er in Engelen en Bokhoven geen wijkplein is. Mensen moeten naar de

Helftheuvel toe. De heer Weyers antwoordt dat de middelen beperkt zijn. Toch willen wij iedereen zo

goed mogelijk bedienen. De werkgebieden van een wijkteam hebben een schaalgrootte van

ongeveer 25.000 inwoners. Het is niet de bedoeling dat een wijkteam in het wijkplein blijft zitten, maar

juist dat zij naar de mensen in de wijken toe gaan

De heer Ter Steege vult aan dat elk gebied een andere maatschappelijke opgave kent en dat

daardoor het sociale wijkteam en het basisteam jeugd en gezin anders van samenstelling zijn. Alleen

zo kan er maatwerk geboden worden voor elk gebied. De wijkteamleiders gaan deze zomer hun

teams samenstellen.

Er worden vragen gesteld, o.a. over het tekort aan wijkpleinen, wijkpleinen die te ver van het

verzorgingsgebied af liggen, overbelasting van mantelzorgers vs. het verdwijnen van

verzorgingshuizen. Ook is er de vrees dat de kosten op het sociale domein veel hoger uit zullen

pakken. De heer Weyers geeft aan dat een deel terug te verdienen is door efficiënter te werken in o.a.

de jeugdzorg.

Ook wordt de zorg uitgesproken over een toename van hulpvragen van ouderen die thuis moeten

blijven wonen. Gevraagd wordt of daar een risicoanalyse van is gemaakt of een nulmeting.

De heer Ter Steege antwoordt dat monitoring in het sociaal domein ingewikkeld is. In een

keukentafelgesprek probeert een wijkteam een arrangement aan hulp samen te stellen. Na een half

jaar bekijkt het wijkteam of er vooruitgang is geboekt. Het is echter moeilijk om daar grip op te krijgen.

Hoe meet je dat? Via de zelfredzaamheidmatrix proberen we op individueel zicht daarop te houden.

Die uitkomsten proberen we door te vertalen in ons beleid. Ook zullen we duidelijke indicatoren

meegeven aan instellingen waarover zij moeten rapporteren.

De heer Spierings stelt dat elke gemeente in principe zijn eigen regels mag oppakken. Ten opzichte

van burgers kan dat tot een enorme rechtsongelijkheid leiden. Daar zouden rechtszaken uit voort

kunnen komen. De heer Ter Steege legt uit dat de kans daarop gering is, omdat er regionaal wordt

samengewerkt en afgestemd. Het kan voorkomen dat een andere gemeente de toegang tot een

wijkteam veel beter heeft geregeld dan ’s-Hertogenbosch. Dat zou je een vorm van rechtsongelijkheid

kunnen noemen. Dat is inherent aan de wetgeving, omdat zaken op lokaal niveau geregeld moeten

worden.

De wijkteamleiders zullen zo snel mogelijk naar de bewonersraden toekomen. Verzocht wordt hen te

informeren over de situatie in de wijken en hen te helpen aan de juiste contactpersonen binnen de

wijken. Kortom: Help ons om er samen een succes van te maken!

5. Ontwikkelingen in de wijken

De deelnemers vertellen kort en bondig over de belangrijkste ontwikkelingen in hun wijken.

Dorpsraad Nuland

De dorpsraad heeft het druk met de herindeling. In het kader daarvan vindt er 1 x per 14 dagen een

bestuursvergadering plaats. Er vindt regelmatig overleg plaats met de seniorenraad en 1 x per 6

weken met wijkmanagers. Daar komen heel veel dingen uit. De dorpsraad heeft een aantal prioriteiten

voor zichzelf benoemd:

· Het realiseren van een binnensportaccommodatie (samen met Vinkel en evt. Rosmalen).

· De dorpsraad heeft vernomen dat de gemeente ’s-Hertogenbosch Diftar af wil schaffen in Nuland

(hierbij wordt voor huisafval per kg betaald) en is het daar niet mee eens. De geijkte paden zullen

bewandeld worden om dit te bespreken.

· In kaart brengen van alle lokale activiteiten en collectes.

· Het lelijkste plein van West-Europa wordt aangepakt. Gehoopt wordt dat dat dit najaar gestalte

gaat krijgen.

· Samen met Vinkel wordt een structuur opgezet om onder de dorpsraden platforms op te richten,

bijv. senioren- en sportverenigingen.

· Snelfietsroute met veel knelpunten, m.n. voor Nuland.

· Toetsingscommissie voor de nieuwbouwwijk De Pelgrimshoeve.

Verder is er nog een aantal praktische zaken i.h.k.v. de herindeling: het samenstellen van een BIGcommissie

en het organiseren van een introductieprogramma voor Bossche functionarissen.

Op verzoek van het Bewonersradenoverleg zal er ook een introductieprogramma worden

georganiseerd voor de bewonersraden.

Dorpsraad Vinkel:

De aanleg van de nieuwbouwwijk Vinkelse Slagen bevindt zich in de eerste fase met ruimte voor

ruimte woningen. Door de hoge grondprijzen en de crisis is er geen belangstelling voor het plan en ligt

het stil. Samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch wordt gekeken hoe het plan vlot kan worden

getrokken. Verder hebben bewoners het initiatief genomen om via de Stichting De Vinkelse molen de

in 1964 gesloopte molen te herbouwen. Daarvoor is subsidie verkregen vanuit Europa en de

provincie. Verwacht wordt dat dit najaar de eerste schop de grond in gaat. Voor het realiseren van

fiets- en wandelpaden is de dorpsraad in gesprek met initiatiefgroep de Hooge Heide.

Wijkraad Zuid:

De wijkraad heeft een conflict met een aantal ambtenaren over de indeling van het Zuiderpark.

Binnenkort vindt er een gesprek daarover plaats met de wethouder. Op dit moment wordt uitgezocht

wat de juridische status is van presentaties die door ambtenaren worden gegeven. In deze casus is

een plan gepresenteerd dat in de praktijk veranderd is. De vraag is, of dat zomaar veranderd mag

worden.

De heer Weyers stelt voor om naar aanleiding van dit voorbeeld in het volgende

bewonersradenoverleg verder te praten over de rol van de wijkraad, de wijkmanager en andere

ambtenaren. Aan de bewonersraden wordt gevraagd voor de volgende keer voorbeelden aan te

dragen. Gezamenlijk kunnen dan verbeterpunten worden aangedragen voor alle partijen.

Wijkraad Hambaken:

De wijkraad heeft een conflict met de gemeente. Dat wordt nog besproken met de wethouder.

De heer Weyers geeft aan dat Hambaken Gym een goed voorbeeld is van een bewonersinitiatief dat

door de gemeente is gefaciliteerd4.

Blb Binnenstad:

De binnenstad is geen echte woonwijk, omdat er veel winkels zijn. De uitdaging is, om er samen met

de winkeliers iets van te maken. Wat er in de binnenstad speelt, haalt vaak de krant. Belangrijke

thema’s zijn: Theater aan de Parade, parkeren voor bewoners (de binnenstad is de enige wijk waarin

bewoners moeten betalen om te mogen parkeren: dat is principieel niet rechtvaardig in vergelijking

met andere wijken), maximumsnelheid van 30 km/u op de binnenstadsring, vergroeningsproject en

realisatie van speelplekken, programma hoogfrequent spoor (toename van goederen – en

personenvervoer). Binnenkort komt de MER uit, dan zal de wijkraad proberen om invloed uit te

oefenen op de randvoorwaarden.

Wijkplatform Oost:

Een aantal verenigingen rond de Oosterplas heeft het initiatief genomen om de wijk in beweging te

krijgen door het project “gunbanen” te creëren5. De wijkraad heeft drie gesprekken gevoerd met de

wijkteamleider mevrouw De Jong. Zij staat open voor initiatieven in de wijk en gaat uit van het principe

om voort te bouwen op initiatieven in de wijk. Een aantal mensen heeft de handen ineen geslagen om

de “Hulpsector 2.0” in Oost nieuw leven in te blazen.

De opening van het hostel heeft in het begin zorgen gebaard. De opening is rustig en tot grote

tevredenheid verlopen.

De gemeente is van plan om bij de uitbreiding van fase 2 van industrieterrein De Brand vier

windmolens te plaatsen. Het wijkplatform werkt hierbij samen met wijkraad Hintham. Verder is er een

bouwplan voor 80 woningen waar een wijziging van het bestemmingsplan voor nodig is. Er vindt direct

overleg met omwonenden plaats. Het buurtcomité trekt zelf de kar bij dit project. Hockeyclub Den

Bosch wil van de kantine een restaurant maken en een tribune plaatsen aan de Oosterplas. Er is een

inspraakprocedure en een inloopavond georganiseerd. Daar is aangegeven dat de tribune beter in het

groen ingepast moet worden. Er komen nu onder de tribunes kleedkamers en ruimtes voor o.a.

fysiotherapie die ook voor anderen beschikbaar zullen worden gesteld. Het wijkraadplatform is daar

tevreden over.

Wijkraad Hintham:

Er komen windmolens op het industrieterrein De Brand. Wijkraad Hintham werkt daarbij samen met

wijkplatform Oost. Het is een heel tevreden wijk. Een aantal grote projecten is afgerond: A59, A2,

bouw grote dubbele school en verbouwing De Biechten, parkje rond het IJzeren kind. De wijk is via het

project “vitalisering van de wijk” grondig opgeknapt. Het project wordt op 31 augustus 2014 afgerond

met een toespraak van de wethouder en de heer Spierings.

Nu deze projecten afgelopen zijn, wil de wijkraad nieuwe activiteiten zoeken in de sociale sector. Op

30 augustus 2014 wordt een groot feest georganiseerd: “Hintham Bruist”. De wijkraad heeft nog geen

kennis gemaakt met de wijkteamleider. De vergrijzing in het bestuur is op dit moment het grootste

probleem. Het is heel erg moeilijk om jonge mensen te interesseren voor deelname in het bestuur.

De heer Weyers geeft aan dat meer wijkraden met dit probleem worstelen.

Wijkraad Rosmalen en Hondsberg:

Op 12 juli 2014 wordt het eerste wijkblad van 2014 verspreid. Daar staan o.a. alle recente

ontwikkelingen in het wijkraadgebied in. Het wijkblad wordt breed verspreid, ook bij de

bewonersraden. De heer Weyers stelt voor om op bewonersraadniveau wijkkranten met elkaar uit te

wisselen.

Bestuursraad Engelen en Bokhoven:

Engelen en Bokhoven behoort tot de meest veilige wijk van ’s-Hertogenbosch. De BR wil dat de

bebouwde kom grens bij de rotonde Haverleij verlegd wordt. De BR neemt samen met de gemeente

deel aan de werkgroep revitalisering Engelermeer. De gemeente heeft het handhavingsaspect m.b.t.

de aanpak van sekstoerisme bij het Engelermeer goed opgepakt. Er is een stadsmoestuin ingericht.

Wijkraad West:

De wijkraad heeft een thema over veiligheid opgezet om bewoners te betrekken bij wat er in de wijk

speelt en wat zij daar zelf aan kunnen doen. Er zijn veel bouwactiviteiten: renovatie en

nieuwbouwplannen. Kantoren worden omgekat naar woningen. Er is een nieuw gezondheidscentrum

gebouwd in het gebouw van de Raad voor de kinderbescherming. De wijk knapt de laatste jaren

steeds meer op. Wijkraad West is daar nauw bij betrokken geweest. Ook bij het realiseren van het

ontwikkelplan Kruiskamp/Schutskamp. Op het sociale domein is in West de pilot van het eerste

wijkteam gestart. Nu wordt de evaluatie afgewacht. Dat wordt de nulmeting waar eerder bij de

presentatie van de heer Ter Steege naar gevraagd is.

Er zijn veel buurtinitiatieven ontstaan waarbij bewoners elkaar vinden zoals de “doorgeefwinkel”.

 

Rondvraag

Wijkmonitor 2014.

De heer Tromp informeert wat de resultaten van de wijkmonitor 2014 betekenen voor het beleid van

de gemeente ten aanzien van de individuele wijken en buurten en met name voor Oost. Komt daar

verandering in en zo ja, op welk gebied? Ook wil hij graag weten op welke manier de uitkomsten van

de wijkmonitor worden afgestemd met de wijkraden.

De heer Weyers antwoordt dat mevrouw Spit in de vergadering van 4 september 2014 een presentatie

komt geven over de Wijkmonitor 2014.

Sportvisie gemeente ´s-Hertogenbosch

In het Brabants Dagblad stond enkele weken geleden een artikel over de sportvisie van de gemeente.

Daarin werd aangegeven dat buurt- en wijkraden straks een grotere rol krijgen in het regelen van

sportgelegenheden in hun buurt en ervoor kunnen zorgen dat er een breed gedragen sportplan komt.

De heer Tromp informeert wanneer en op welke manier de invulling daarvan met de wijkraden wordt

afgestemd6.

De heer Kieft heeft met de wijkmanager afstemming gezocht over het opzetten van wijk West als

sportwijk en is erg tevreden over de sportvisie. De bewoners komen zelf met ideeën en de wijkraad

heeft de rol als coördinator opgepakt. De wijkraad heeft een beknopt beleidsplan opgesteld, dat zal

worden toegevoegd aan dit verslag.

7. Sluiting

De heer Weyers dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.35 uur.

Het volgende Bewonersradenoverleg is gepland op donderdag 4 september 2014 om 20.00 uur in

Wijkcentrum De Stolp.

Openstaande actiepunten:

14.03.19: Wijkprogrammering (Hans Migchielsen)

Jane Pawiroredjo,

27 juni 2014

1 De beide dorpen met buitengebied zijn en worden meegenomen in verdere uitwerking van de plannen. Uiteindelijke aanleg

 

hangt af van voldoende deelname en voor het buitengebied van aanvullende financiering.

2 De heer Stoop is telefonisch te bereiken onder 010 - 411 39 11 of 06 - 11 88 40 51.Tot slot, de gehele presentatie kan men

terug vinden onder de volgende link: http://prezi.com/t8uvdwo8muws/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Het gebiedskaartje wordt aan dit verslag toegevoegd.

4 Uit BD d.d. 25-06-2014: “De Bossche vecht- en sportschool Hambaken Gym heeft van het college € 120.000 ontvangen om

professionele begeleiding te bieden aan de vrijwilligers en hen te ondersteunen. Het is de bedoeling dat er een nieuw bestuur

komt van jonge wijkbewoners. Deze nieuwe vrijwilligers worden daarvoor geschoold in het geven van trainingen en omgaan met

jongeren. Met de investering wil de gemeente onder meer voortijdig schoolverlaten terugdringen en overlast door jongeren

 

aanpakken. Politie, gemeente en allerlei instellingen besteden al jarenlang extra geld en aandacht aan de Hambaken.”

5 Uit BD d.d. 17-02-2014: “Het project ‘Gunbanen’ is een pilot. Verenigingen rondom de Oosterplas willen zich graag inzetten

werkloze Bossche jongeren. Het doel is om hen aan een betaalde baan te krijgen. Jongeren zetten zich vrijwillig in bij één van

de dertien verenigingen in Den Bosch Oost. Met behoud van hun uitkering, en zonder de sollicitatieplicht. In ruil voor het

geleverde werk en getoonde motivatie gaat Oosterplas doet! na een half jaar binnen het netwerk van vijfduizend leden op zoek

 

naar een betaalde baan.”

6 De visie is bedoeld als een stimulans voor iedereen die sport en bewegen een warm hart toedraagt. Doel is om iedereen een

laagdrempelig en betaalbaar sport- of beweegaanbod in de directe omgeving te bieden. Een van de manieren om dit te

bereiken is door in te zetten op sportwijken. Iedere wijk kan een sportwijk worden als ze dat willen. Het enige dat er moet

gebeuren is initiatief nemen. De wijkraad kan daar een rol in spelen als initiator en/of coördinator. Voor de sportwijken geldt:

'voor en door de wijk', want de bewoners weten zelf het beste waar behoefte aan is in hun wijk.

Als een wijk(raad) aangeeft aan de slag te willen met een aantal partijen, om ook van hun wijk een sportwijk te maken, dan kijkt

de afdeling S&R op welke manier de initiatiefnemers daarin kunnen worden ondersteund. Dat begint vaak bij het maken van

een plan. Wanneer en op welke manier is geheel afhankelijk van waar de wijk zelf mee komt en wanneer. Het is maatwerk. De

 

sportvisie is te lezen op: www.s-port.nl/sportvisie