U bent hier:

VERSLAG

Bewonersradenoverleg d.d. 17 juni 2013

Aanwezig:
Voorzitter
Ambtelijk
Ambtelijk secretaris
BR Engelen en Bokhoven Dorpsraad Nuland
Dorpsraad Vinkel OBBoschveld
Blb/Wijkraad Binnenstad Wijkraad De Groote Wielen i.o. Wijkraad Hambaken

Wijkraad Hintham
Wijkraad Molenhoek Wijktafel Noord
Wijkplatform Oost
Wijkraad Rosmalen Centrum en Hondsberg

Wijkraad West Wijkraad Zuid

1. Opening

: J. Weyers
: G. Arts
: mw. J. Pawiroredjo
: M. Kroezen, W. Saëbu
: M. de Wit, R. v.d. Kallen, A. v. Offenbeek : T. v.d. Leest
: K. Heemskerk, P. de Laat
: C. van Puijenbroek
: C. Karper
: T. Trouwborst
: H. Nijland, P. Spierings
: P. Poort
: H. van der Pennen
: mw. I. Nijskens, T. Tromp

: W. Hoogenberk, mw. L. Langeraap
: R. Hoogenboom, D. Busser-Fiscalini : G. Schouten

page1image11192

De heer Weyers heet alle aanwezigen welkom. Hij vervangt de heer Schouten die vanavond een extra commissievergadering inzake “VMBO” bijwoont.
Er is bericht van verhindering ontvangen van de heren Free (Maliskamp), mevrouw Van Dijk (wijktafel Noord), Van Creij (toehoorder), Brakkee (BR Empel en Meerwijk), Streefkerk (Paleiskwartier), Beentjes (Rosmalen-Oost), Kieft (West), Van der Steen (Sparrenburg)

Er is een aantal afgevaardigden van de dorpsraden Vinkel en Nuland en de wijkraad De Groote Wielen i.o. uitgenodigd voor het Bewonersradenoverleg. Zij worden welkom geheten.

 

2. Vaststelling verslag Bewonersradenoverleg d.d. 12 maart 2013

N.a.v. het verslag:

Naar aanleiding van het punt “verkeersveiligheid” meldt de heer Puijenbroek dat er op 23 mei 2013 op de

Pagina 2:

13.12.12 Glasvezel/wifi

De heer Arts meldt dat de raad in september 2013 zal worden geïnformeerd over de strategische verkenning m.b.t. glasvezel/wifi. Die informatie zal t.z.t. ook aan de deelnemers van het bewonersradenoverleg worden verzonden.

Notitie flexibilisering wijkbudgetten

Er wordt een nieuwe opzet voor het Bewonersradenoverleg voorgesteld. Het Bewonersradenoverleg vindt vier keer per jaar plaats. Het idee is om twee maal per jaar reguliere vergadering te houden en twee maal per jaar een brainstormsessie. Dit voorstel heeft de instemming van de aanwezige deelnemers.

Tijdens het Bewonersradenoverleg van 13 december 2012 heeft de heer Arts aangegeven dat de gemeente mogelijkheden onderzoekt om verschillende potjes/gelden die voor een wijk bestemd zijn tot één geheel samen te voegen. Wijkraden zouden er bijv. voor kunnen kiezen om meer invloed te kruising Pettelaarseweg/Oude Dieze/ Zuidwal een dodelijk ongeval heeft plaatsgevonden. Op deze kruising kunnen fietsers en autoverkeer bij groen tegelijk oversteken en/of afslaan. Hij vraagt aandacht voor de gevaarlijke verkeerssituatie op dit kruispunt.

De heer Weyers geeft aan dat hierover rechtstreeks contact zal worden opgenomen met de wijkraad Binnenstad.

 

krijgen op de besteding van budgetten óf om de budgetten zelf te beheren. Voordat de gemeente daar een voorstel over doet, is het belangrijk om te achterhalen wat wijkraden daarvan vinden. De deelnemers krijgen in deze vergadering de gelegenheid om via een brainstormsessie hun ideeën en wensen naar voren te brengen.

3. Brainstormsessie

De heer Weyers legt uit wat de bedoeling is. De deelnemers worden verdeeld over drie tafels. Bij elke tafel wordt een voorzitter aangewezen. Aan elke tafel wordt in twee rondes van een half uur een onderwerp besproken. Na de eerste ronde gaat de tweede groep door op wat de eerste groep besproken heeft. De voorzitters vertellen daarna wat de uitkomsten van de gesprekken zijn geweest. De heer Arts zal de informatie vervolgens verwerken in een voorstel dat in het Bewonersradenoverleg besproken zal worden.

4. Plenair debat

De deelnemers hebben per tafel op een sheet geschreven welke punten voor hen belangrijk zijn bij het betreffende onderwerp. De aantekeningen op de sheets treft u als bijlage bij dit verslag aan.

Tafel 1: Wijkraad van de toekomst

Welke vraagstukken leven er met betrekking tot positionering van wijkraden?

Elke wijkraad heeft te maken met vergrijzing. Het aantrekken van nieuwe aanwas is heel moeilijk. Een van de conclusies is de vraag of de huidige werkwijze met een bestuur dat de kern vormt voortgezet moet worden. Vaak zijn er wel mensen te vinden die mee willen werken in een projectgroep, maar die geen deel uit willen maken van een bestuur.

Welke concrete ideeën worden er al besproken of gerealiseerd om tot een nieuwe positionering te komen?
Het is belangrijk om als wijkraad naar de mensen toe te gaan. West is daar een goed voorbeeld van. Elke maand staat de wijkraad met een kraam in de Helftheuvel. Andere wijkraden zouden daar ook aan kunnen denken: “Ga naar mensen toe, dan bereik je meer dan wanneer je een openbare vergadering uitschrijft.” In Rosmalen hebben de wijkraden een maandelijks spreekuur ingevoerd. Door met mensen te praten kun je ze wellicht ook enthousiast maken om mee te werken aan een project. Verder is gesproken over de WMO en veranderingen in de AWBZ. Heeft de wijkraad in de toekomst daar een taak in? Te denken valt aan een coördinerende, faciliterende rol in samenwerking met diverse zorgaanbieders. In Boschveld en Noord worden huisbezoeken afgelegd aan mensen die er ca. 2/3 maanden wonen.

Is er behoefte aan een stedelijk overzicht van deze ideeën?

De heer Arts geeft aan dat er op de landelijke website “participatie.nl” een Bossche pagina gemaakt zou kunnen worden, waarop ideeën op het gebied van bewonersparticipatie met elkaar gedeeld kunnen worden. De heer Poort biedt aan om tijdens een Bewonersradenoverleg via een presentatie dieper in te gaan op de mogelijkheden om social media daarvoor in te zetten.

Tafel 2: Bewonersinitiatieven in ’s-Hertogenbosch

Welke succesvolle bewonersinitiatieven ziet u in de Bossche wijken en buurten?
Wat maakt deze initiatieven tot een succes?
Is er behoefte aan een stedelijk inzicht in wat er aan bewonersinitiatieven in onze stad speelt?

Er zijn ideeën naar voren gebracht over participatie en hoe je daar flexibeler mee om kan gaan.

1. Overleg

Participatie is de gemeenschappelijke deler. Overleg vindt plaats: - frequent met verenigingen
- bedrijven
- ouderen en opbouwwerkers.

Daarbij worden positieve en negatieve ervaringen gedeeld. Op die manier kom je op de hoogte van zaken die zich binnen een wijk afspelen.
2. Jaarplan
Wijkraden kunnen zich proactief opstellen door een jaarplan op te stellen met speerpunten of een top tien. Daarbij kun je prioriteiten aangeven en een begroting opstellen. Op basis daarvan kun je met de gemeente en instanties gaan praten en aangeven welke zaken je als wijkraad graag zou willen realiseren. Afhankelijk van de uitkomst van die gesprekken kan het jaarplan dan worden bijgesteld.

 

 

3. Instemmingsrechten

Willen wijkraden wel of niet zelf de beschikbare gelden/budgetten voor hun wijk beheren? De meningen zijn zo divers dat er geen eenzijdige richting aangegeven kan worden. Sommige wijkraden hebben liever dat de gemeente leidend is, anderen willen zelf over de gelden beschikken. Wijkraden zullen zelf met hun eigen achterban moeten bespreken hoe zij daar vorm aan willen geven.

Opgemerkt wordt, dat de opbouwwerkers in de wijken nagenoeg verdwenen zijn. Dat is jammer, want zij waren op de hoogte van de situatie in de wijken en wisten zaken tijdig op te sporen. De heer Weyers geeft aan dat de gemeente bezig is om te kijken naar een andere invulling: een welzijnswerker die bijv. 16 uur in de wijk aanwezig is, in plaats van vier mensen die slechts een dagdeel in de wijk kunnen zijn. Tijdens een van de komende vergaderingen zal de heer Geluk worden uitgenodigd om een presentatie te geven over de “welzijnswerker van de toekomst”.

Tafel 3: BIG, hoe verder

Voorziet BIG nog steeds in een behoefte en sluit de regeling nog aan bij de behoefte van de Bossche samenleving? Wat gaat goed bij BIG en wat niet?
In bepaalde wijken wordt geen subsidie verstrekt voor eten en drinken.
Rosmalen hanteert geen duidelijke criteria: min 50 personen bij een activiteit.

Er is een grens aan het BIG-geld. Noord verstrekt € 500,- per straat-/buurtactiviteit. Aanvragen voor blijvende goederen worden niet gehonoreerd.
Bewoners kunnen ook via andere wegen subsidies aanvragen, bijv. bij het Oranjefonds.

Op welke onderdelen zou de BIG-regeling in ieder geval aangepast moeten worden?

Moeten wijkraden wel of niet deel uitmaken van de beoordelingscommissie? Moet je structurele aanvragen (lees: elk jaar terugkerend) handhaven?

De wijkraden hanteren verschillende criteria bij de beoordeling van BIG-aanvragen. De ene wijkraad is heel kritisch en wil controle blijven uitoefenen op de verantwoording van de verstrekte BIG-gelden. De andere wijkraad wil dat juist loslaten en vertrouwt erop, dat de geld besteed wordt aan het doel waarvoor het is aangevraagd. Steekproefsgewijs kan dan om (globale) verantwoording worden gevraagd. Daaruit vloeit de vraag voort of er een aantal criteria opgesteld moet worden voor alle wijken, waarbij er per wijk een specifieke aanpak geldt.

4. Rondvraag

De heer Poort meldt dat de bestuurscrisis bij de wijkraad Molenhoek is opgelost. Per 1 juli 2013 is er een nieuw bestuur dat officieel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

5. Sluiting

De heer Weyers dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.00 uur.

Het volgende Bewonersradenoverleg is gepland op maandag 17 september 2013 om 20.00 uur in Wijkcentrum De Stolp.

Openstaande actiepunten:

13.12.12:

Glasvezel

Presentatie organisatie gemeentelijke rampenbestrijding, najaar 2013 (Charles van Velzen)

Notitie flexibilisering wijkbudgetten (Gertjan Arts)

Jane Pawiroredjo, afdeling BZ/BO
1 augustus 2013