U bent hier:

VERSLAG

Bewonersradenoverleg d.d. 12 maart 2013

Aanwezig:
Voorzitter
Genodigde
Ambtelijk
Ambtelijk secretaris
BR Empel en Meerwijk
BR Engelen en Bokhoven OBBoschveld
Blb/Wijkraad Binnenstad Wijkraad Hintham
Wijkraad Molenhoek Wijktafel Noord
Wijkplatform Oost
Wijkraad Rosmalen Centrum en Hondsberg

Wijkraad ’t Ven Wijkraad West Toehoorder

Afwezig:
Paleiskwartier wijkbelangen Wijkraad Maliskamp Wijkraad Rosmalen Oost Wijkraad De Overlaet Wijkraad Hintham
Wijkraad Zuid
Wijkraad Hambaken Wijkraad Sparrenburg

1. Opening

: R. Schouten
: mw. G. v.d. Lee
: G. Arts, mw. Y. Copier, K. Gijsbrechts, M. Nooijens : mw. J. Pawiroredjo
: H. Brakkee
: M. Kroezen
: K. Heemskerk, P. de Laat
: C. van Puijenbroek
: H. Nijland
: A. Timmermans, P. Poort
: H. van der Pennen, D. van Dijk
: T. Tromp

: W. Hoogenberk, mw. L. Langeraap : mw. H. Kuiken-Kortenoever
: H. Kieft, R. Hoogenboom
: S. van Creij

: C. Free (m.k.)
: G. Beentjes (m.k.)
: B. van Els
: Spierings (m.k.)
: G. Schouten (m.k.)
: B. Snijder (m.k.)
: A. van der Steen (m.k.)

De heer Schouten heet alle aanwezigen welkom. Er is bericht van verhindering ontvangen van de heren Free, Beentjes, Spierings, Schouten, Snijder, Van der Steen, mevrouw Nijskens en mevrouw Spermon.

 

2. Vaststelling verslag Bewonersradenoverleg d.d. 13 december 2012

Inhoudelijk/tekstueel:

Pagina 1:

Bij punt 1 moet “de heer” Spierings worden vermeld.

20.09.03 Aankondigingen Bossche Omroep

De heer Arts geeft aan dat wijkraden de volgende mogelijkheden hebben om hun vergaderingen aan te kondigen:

 • -  Opname op de gemeentelijke pagina’s is niet mogelijk. De gemeente gaat de gemeentelijke

  pagina’s in de Bossche Omroep afbouwen vanwege bezuinigingen.
  De Bossche omroep heeft een eigen agendapagina waar wijkraden hun bijeenkomsten gratis wekelijks kunnen aankondigen. Hiervoor moeten wijkraden zelf contact opnemen met de Bossche omroep.

 • -  In overleg met de afdeling WMT kunnen wijkraden bijeenkomsten aankondigen op de wijkpagina’s van de gemeentelijke website.

 • -  Alle wijkmanagers hebben een Facebookpagina. Als wijkraden zich als vriend aanmelden, kunnen zij via het Facebook-netwerk vergaderingen aankondigen.

13.12.12 Glasvezel/wifi

De heer Schouten meldt dat de gemeentelijke organisatie actief bezig is om mogelijkheden voor de aanleg van glasvezel/wifi in ’s-Hertogenbosch te verkennen. Het college verwacht voor de zomervakantie duidelijkheid te kunnen geven over het onderzoek.

Pagina 2:

Organisatie gemeentelijke rampenbestrijding

Afgesproken was, dat er een verhaal op hoofdlijnen aan de bewonersraden zou worden toegestuurd. Mevrouw Pawiroredjo meldt dat de organisatie voor gemeentelijke rampenbestrijding per 1 april 2013 gaat veranderen. Er zal in het najaar een presentatie worden gegeven over de nieuwe situatie (geplande agendering 17-09-2013). De heer Timmermans vraagt of er dan ook een overzicht met verklaringen van afkortingen verstrekt kan worden.

BIN

De heer Arts meldt dat de laatste BIN-coördinatoren op 21 maart 2013 worden opgeleid. Het is de bedoeling dat het BIN per 1 april in alle wijken is uitgerold en dat dan alle BINCO’s zijn opgeleid. De website www.bindb.nl werkt nu goed.

Flexibilisering wijkbudgetten

De heer Arts geeft aan dat het meer tijd kost om de notitie m.b.t. flexibilsering van wijkbudgetten op te stellen. De notitie zal ruim voor het Bewonersradenoverleg van 17 juni 2013 aan de wijkraden worden verzonden.

Pagina 3:

Smoelenboek/naambordjes

Mevrouw Pawiroredjo heeft voor naamkaartjes gezorgd. Verzocht wordt om ook de namen van de wijk- en bestuursraden op de kaartjes te vermelden. Het smoelenboek wordt lastiger te realiseren, omdat niet altijd dezelfde personen bij de vergadering aanwezig zijn. Er is geen behoefte aan een smoelenboek.

3. Wmo-adviesraad en het gemeentelijk beleid

Mevrouw Van der Lee is voorzitter van de Wmo-adviesraad. Zij is uitgenodigd om een presentatie te geven over het werk van de Wmo-adviesraad in relatie tot het gemeentelijk beleid .

De Wet maatschappelijke ondersteuning is opgezet om te stimuleren dat elke burger mee kan doen aan de samenleving. Elke gemeente stelt daarvoor een beleidsplan Wmo op en regelt de inspraak van burgers bij de vormgeving van dat beleid door een Wmo-adviesraad in te stellen. De Wmo-adviesraad is een adviesorgaan voor het college van B&W en geeft gevraagd en ongevraagd advies in brede zin. De voornaamste taak van de Wmo-adviesraad is om voor elkaar te krijgen dat burgers meedoen aan de samenleving. Maar ook de wijk- en bestuursraden kunnen een rol spelen op Wmo-gebied, bijv. als signaalfunctie en door met elkaar samen te werken op specifieke terreinen.

De heer Kieft neemt namens de bewonersraden deel aan de Wmo-adviesraad. Hij is zich op dit moment aan het inwerken in de materie. Hij is een belangrijke schakel tussen de wijkteams en de bewonersraden voor wat betreft de Wmo. Daarom vraagt hij de bewonersraden om ervaringen op Wmo-gebied met hem uit te wisselen. Welke initiatieven zijn er bijvoorbeeld al op dit gebied?

De heer Timmermans is ervan overtuigd dat er al veel hulp gegeven wordt, zowel in de vorm van mantelzorg als burenhulp. Het is interessant om te onderzoeken hoeveel mensen burenhulp geven of ontvangen. Wijkraad Molenhoek wil daarom een enquête uit gaan zetten om te peilen hoeveel bereidheid er onder bewoners bestaat om burenhulp te verlenen, bijv. boodschappen doen. Mevrouw Van der Lee vult aan dat wij met elkaar de samenleving vormen en dat dit een fantastisch initiatief is.

De heer Schouten haalt aan dat mensen vaak niet in de gaten hebben dat ze burenhulp verrichten. Als je bijv. elke week op bezoek gaat bij je moeder zie je dat niet als mantelzorg, maar dat is het wel. Er zijn heel veel mensen die burenhulp of mantelzorg willen verlenen, maar dan moeten ze daarvoor gefaciliteerd worden of met elkaar verbonden worden. De wijkmanagers zouden daar een rol in kunnen spelen door een verbinding tussen initiatieven tot stand te brengen. Mevrouw Van der Lee geeft aan dat wij de samenleving zodanig in moeten richten dat wij alle goede dingen overeind houden en dat mensen niet tussen wal en schip vallen.

De heer Arts vult aan dat het interessant is om te weten welke initiatieven er zijn binnen de wijken en die in beeld te brengen. De uitkomst van de enquête van wijkraad Molenhoek kan in ieder geval aan de wijkmanager bekend worden gemaakt. Die kan het aan de juiste instanties doorspelen.
Het college van B&W gaat in het Coalitie-akkoord 2010-2014 uit van de sociale kracht van de stad. De heer Schouten is ervan overtuigd dat er veel meer kracht zit in de wijken om ontwikkelingen op Wmo- gebied op te vangen dan tot nu toe zichtbaar is.

4. Sociale media

Mevrouw Copier is communicatieadviseur digitale media bij de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Zij houdt zich bezig met de ontwikkeling van de gemeentelijke website en de inzet van sociale media. Ook is zij “digibuddy” voor collega’s die vragen hebben over het gebruik van sociale mediatools. Op verzoek van 2 de bewonersraden is zij uitgenodigd om een presentatie te geven over sociale media.

Als overheid vervullen wij niet meer de regierol, maar zijn wij onderdeel van netwerken en hebben een steeds meer faciliterende rol. Het gedrag van burgers is aan het veranderen. Burgers willen meer invloed en willen in een vroegtijdig stadium betrokken worden bij ontwikkelingen. Wij leven in een 24- uurs economie, waarbij wij 7 dagen per week, 365 dagen per jaar online aanwezig willen zijn. Er wordt ook steeds meer gebruik gemaakt van apps om informatie met elkaar te delen. Mevrouw Van Dijk geeft aan dat wij ons wel moeten blijven realiseren dat niet iedereen digitaal kan werken.

De heer Schouten vult aan dat een aantal jongeren de app “wat is er te doen in de stad” heeft ontwikkeld. Regelmatig komt er vanuit de bewonersraden de opmerking dat de gemeentelijke website moeilijk toegankelijk is. Mevrouw Copier legt uit dat er een groot verschil is tussen een website en sociale media. Een website is vnl. gericht op eenrichtingsverkeer naar de burgers. Apps en sociale media maken echter interactie mogelijk en bieden veel meer mogelijkheden om informatie op maat aan te bieden, bijv. de afvalapp. Ook beschikt de gemeente over een twitter account waarbij aan het begin van elke week informatie wordt verstrekt. Door gebruik te maken van hashtags (hekjes #) kan een burger vervolgens heel gemakkelijk zoeken. Een nieuwe ontwikkeling is, dat d.m.v. een # een wijknaam aan een twitterbericht meegegeven kan worden. Op die manier kan een burger alle informatie over zijn eigen wijk in beeld krijgen en zien wat er in de wijk speelt.

Als voorbeeld van een e-community wordt “Ons Laer Rosmalen” (www.onslaer.nl , een virtueel dorpsplein in de woonkamer) aangedragen. Dit is een initiatief dat door bewoners is opgezet. De kracht van een e-community is ervoor te zorgen dat het virtuele plein draaiende wordt gehouden, dat steeds meer mensen aanhaken en bereid zijn om zaken met elkaar te delen. De heer Kieft zou graag willen weten hoeveel mensen er deelnemen aan “Ons Laer”. Op herhaaldelijk verzoek van de heer Timmermans zal gemeentelijke informatie op “Ons Laer” worden geplaatst (actie: de heer Arts).

De website www.maaspoortonline.nl is een informatieportaal voor de wijk Maaspoort. De website is opgezet om de wijkcommunicatie te verbeteren. Het nadeel van een website is, dat het beheer daarvan bij een beperkt aantal mensen neergelegd kan worden. Het voordeel van een e-community is, dat iedereen daar actief aan deel kan nemen.

De facebookpagina’s van de wijkmanagers bieden mogelijkheden voor wijk- en bestuursraden om via dat netwerk hun activiteiten bekend te maken.

Van belang is te realiseren dat sociale media ingezet kunnen worden als hulpmiddelen om doelen te bereiken. De sleutel tot succes is vooral te luisteren naar wat bewoners willen, samen te werken en interactie te zoeken. In sommige gevallen is het beter om een combinatie te zoeken tussen sociale media en reeds bestaande communicatiemiddelen zoals een buurtkrantje.

De heer Nooijens geeft aan dat wij ons nu met zijn allen in een transitiefase bevinden. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van sociale media. In de toekomst komt er een omslagpunt waarbij er alleen nog maar digitaal zal worden gewerkt. Het is verbazend hoe ontzettend snel de ontwikkelingen gaan. De heer Schouten antwoordt dat het voorlopig een kwestie van én én zal zijn, om te voorkomen dat groepen worden overgeslagen. Tot slot stelt hij voor om “communicatie met burgers in de wijken” als vast punt op de agenda te zetten. Bewonersraden kunnen dan ervaringen uitwisselen en initiatieven aan de gemeente doorgeven. Initiatieven en ideeën kunnen altijd doorgegeven worden aan mevrouw Copier (e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Bewonersraden kunnen ook met vragen over het inzetten van sociale media bij haar terecht.

5. Aanpak verkeersveiligheid gemeente ’s-Hertogenbosch

De heer Gijsbrechts is verkeerskundige op de afdeling Openbare Ruimte en Verkeer. Hij geeft een

presentatie over de plannen die de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft om de verkeersveiligheid in 3

’s-Hertogenbosch aan te pakken .
De gemeente ’s-Hertogenbosch werkt al vele jaren structureel aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Jaarlijks worden hiervoor infrastructurele en educatieve projecten uitgevoerd. Ook de infrastructuur kan veilig ingericht worden. Daarom is het landelijke concept Duurzaam Veilig geïntroduceerd. Dit concept houdt in dat de vormgeving, functie en het gebruik van een weg beter op elkaar afgestemd moet worden. Belangrijk hierbij is dat de menselijke maat bepalend is. Met andere woorden: infrastructuur moet er zo uitzien dat alle verkeersdeelnemers aan het ontwerp van de weg, en omliggende omgeving, vanzelf moeten (kunnen) begrijpen welk verkeersgedrag van hen gewenst wordt.

Voor het actualiseren van het verkeersveiligheidsbeleid en het uitvoeringsprogramma,
zijn maatregelen van de periode 2000 t/m 2010 geëvalueerd. Dit is gedaan op basis van ongevallengegevens en input van wijk- en bestuursraden, politie, Veilig Verkeer Nederland, de provincie en de GGA regio -’s-Hertogenbosch.
De conclusie is, dat de verkeersveiligheidsdoelstelling in ’s-Hertogenbosch is gehaald: er zijn minder verkeersdoden en minder verkeersslachtoffers. Dat betekent echter niet dat we er nu zijn.

In het Rapport Evaluatie Verkeersveiligheid gemeente ’s-Hertogenbosch wordt o.a. aangegeven welke kansen en knelpunten er liggen op het gebied van verkeersveiligheid in ’s-Hertogenbosch .

Tot en met 2010 werden ongevallen geregistreerd in een landelijke database. Deze registratie vindt vanaf 2011 niet meer plaats, vanwege andere prioritering bij de politie. Dat betekent dat de gegevens over ongevallen de komende jaren niet beschikbaar zijn. Desondanks heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch de ambitie om een verkeerveilige stad te zijn en blijven. Op korte termijn zal de nadruk worden gelegd op het op een verkeerveilige wijze inrichten van de openbare ruimte volgens de landelijke ontwerpeisen en richtlijnen. Op de middellange termijn wil de gemeente het aantal slachtoffers en dodelijke ongevallen verder reduceren. Op lange termijn ondersteunt de gemeente het provinciale verkeersveiligheidbeleid met de campagne ‘Maak van de 0 een punt’. In het ideale geval zouden er geen verkeersslachtoffers meer moeten zijn in 2050.

Om ongevallen in de toekomst proberen te voorkomen wordt ingezet op drie strategische niveaus:

 1. Verkeersveiligheid beter onder de aandacht brengen in projecten en processen.

 2. Het landelijke principe Duurzaam Veilig doorzetten door verkeerskundige ontwerpeisen en

  richtlijnen te hanteren.

 3. Samenwerken met bewoners, wijk- en bestuursraden en instanties voor de aanpak van subjectief

  onveilige situaties.

80 % van de mensen die te hard rijden in een wijk zijn de eigen bewoners. Dat is een hele lastige kwestie. De heer Gijsbrechts wil daarom met de wijk- en bestuursraden om tafel zitten om de hierboven genoemde ambities om te zetten in projecten. De aanpak van de verkeersveiligheid wordt steeds meer een gemeenschappelijke taak die de gemeente niet meer alleen kan uitvoeren.

Mevrouw Van der Lee informeert of er aan oudere fietsers voorlichting wordt gegeven over het rijden met elektrische fietsen. De heer Gijsbrechts antwoordt dat Veilig Verkeer Nederland dit jaar speciale cursussen daarvoor zal geven om deze mensen veiliger op de weg te krijgen.

De heer Kroezen merkt op dat de gemeente tot op heden steeds voor asfalt heeft gekozen in plaats van elementenverharding. De heer Gijsbrechts antwoordt dat klinkerverharding het beste bij een woonstraat valt. Het vergt echter meer onderhoud. Per straat zal moeten worden afgewogen of het asfalt blijft liggen of wordt vervangen door klinkers. Daar zit een spanningsveld tussen verkeerskundigen en ontwerpers van de openbare ruimte.

Er vinden regelmatig tijdelijke werkzaamheden langs de weg plaats. De heer Tromp geeft aan dat aannemers niet altijd volgens de regels werken. De gemeente heeft een handhavende taak. Hij informeert hoe de gemeente het niet naleven van de regels gaat aanpakken. De heer Gijsbrechts antwoordt dat er richtlijnen zijn voor het veilig werken aan de weg en de maatregelen die een aannemer moet nemen. In het bestek wordt opgenomen aan welke richtlijnen aannemers moeten voldoen. Zij zijn verplicht om zich daaraan te houden. De afdeling realisatie en beheer kan daar meer informatie over verstrekken. Het toezicht wordt gehouden door werkvoorbereiders van de ’s- Hertogenbosch. Zodra werkzaamheden niet volgens de regels plaatsvinden wordt het werk stil gelegd. Als regels niet worden nageleefd moet dat worden doorgegeven aan het Meldpunt openbare ruimte.

De heer Gijsbrechts geeft aan dat er in overleg met de afdeling realisatie en beheer zes dynamische veiligheidspanelen worden aangeschaft die in lichtmasten kunnen worden opgehangen. Het is de bedoeling dat de gemeente deze in overleg met wijk- en bestuursraden ophangt om d.m.v. een snelheidsmeting te registreren of er mogelijk sprake is van een gevaarlijke verkeerssituatie. De dynamische veiligheidspanelen blijven ongeveer drie maanden hangen. Daarna worden ze weer opgehaald. Op deze manier kan maatwerk worden verricht in verkeersonderzoeken.

6. Rondvraag

Mevrouw Van Dijk betreurt het dat de presentaties afgeraffeld zijn. Daar had meer tijd voor uitgetrokken kunnen worden. Mevrouw Kuiken vult aan dat de deelnemers aan de vergadering te veel door de presentaties en door elkaar heen praten. Er moet meer respect naar elkaar toe worden getoond.

Naar aanleiding van een vraag van de heer Kroezen antwoordt de heer Schouten dat het Bewonersradenoverleg een openbare vergadering is, waar de pers ook voor wordt uitgenodigd.

De heer Van der Pennen informeert naar het gemeentelijk beleid voor het kappen van bomen en wel specifiek voor de wijk Noord. Er worden bomen omgezaagd bij de kerk. Mevrouw Pawiroredjo zal het bomenbeleidsplan naar de bewonersraden mailen.

7. Sluiting

De heer Schouten dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.15 uur.

Het volgende Bewonersradenoverleg is gepland op maandag 17 juni 2013 om 20.00 uur in Wijkcentrum De Stolp.

Jane Pawiroredjo, afdeling BZ/BO 18 maart 2013

Openstaande actiepunten:

13.12.12: 13.12.12: 13.03.13:

Glasvezel (juni 2013)
Notitie flexibilisering wijkbudgetten, juni 2013, (Gertjan Arts)
Presentatie organisatie gemeentelijke rampenbestrijding, september 2013

(Charles van Velzen) 

De presentatie wordt met dit verslag meegestuurd.

De presentatie is terug te vinden via http://prezi.com/cxnga4ftuvtg/presentatie-wijkraden-maart-2013-20-tools/?kw=view- cxnga4ftuvtg&rc=ref-1793959

De stukken uit de raadsvergadering zijn terug te vinden onder de volgende link: https://s-hertogenbosch.notudoc.nl/cgi- bin/agenda.cgi/action=view/id=22370 bij agendapunt 10. De Powerpoint-presentatie wordt met dit verslag meegestuurd aan wijk- en bestuursraden.