U bent hier:

VERSLAG

Bewonersradenoverleg d.d. 17 september 2013

Aanwezig: Voorzitter
Ambtelijk
Ambtelijk secretaris Gastsprekers

BR Empel en Meerwijk
BR Engelen en Bokhoven Dorpsraad Nuland Blb/Wijkraad Binnenstad Paleiskwartier Wijkbelangen Wijkraad Hambaken Wijkraad Hintham
Wijkraad Maliskamp Wijkraad Molenhoek Wijkplatform Oost
Wijkraad Rosmalen Centrum en Hondsberg
Wijkraad Zuid
Publiek

1. Opening

: J. Weyers
: G. Arts
: mw. J. Pawiroredjo
: T. van Engelen (Seniorenraad), G. Snijders (wethouder),

K. Akkers (ambtelijk)
: H. Brakkee
: M. Kroezen, G. Koelemij, W. Saëbu : A. v. Offenbeek
: C. van Puijenbroek
: C. van de Pol
: T. Trouwborst, B. Snijder
: H. Nijland
: C. Free
: P . Poort
: T. Tromp

: W . Hoogenberk : G. Schouten
: S. van Creij

De heer Weyers heet alle aanwezigen welkom. Het college heeft onlangs de portefeuille van de heer Schouten verdeeld. Wijkgericht werken maakt nu onderdeel uit van de portefeuille van wethouder Weijers. Hij zal de komende tijd kennis maken met de wijkmanagers en komt daarna graag langs bij de verschillende wijkraden. Hij nodigt de aanwezigen uit om interessante gebeurtenissen in de wijk aan hem te melden. Dat kan naar het e-mail adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Er is bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Van Dijk (wijktafel Noord), mevrouw Nijskens (Wijkplatform Oost), Heemskerk en De Laat (OB Boschveld), de heren Van der Pennen (wijktafel Noord), Beentjes (Rosmalen-Oost), Van der Steen (Sparrenburg), Kieft (West).

Op de agenda staan twee informatieve onderwerpen: “ruimtelijke structuurvisie” en “zilveren kracht”. Op verzoek van de heer Tromp wordt het onderwerp “ verzoeken energiecoöperaties” aan de agenda toegevoegd.

 

 

2. Vaststelling verslag Bewonersradenoverleg d.d. 17 juni 2013

Het verslag wordt vastgesteld.

N.a.v. het verslag:

De heer Hoogenberk deelt mee dat het bestuur van wijkraad Rosmalen Centrum en Hondsberg weer op volle sterkte is. Het bestuur bestaat nu negen personen.

Evaluatie Big-gelden

De heer Arts meldt dat het wijzigingsvoorstel m.b.t. Big-gelden nagenoeg gereed is. Daarin is de input die tijdens de brainstormsessies is ingebracht meegenomen. Het voorstel zal eerst met wethouder Weyers worden besproken. Daarna volgt een consultatieronde bij de wijk-, dorps- en bestuursraden. Bekeken zal worden of er een extra overleg gepland kan worden of dat dit voorstel geagendeerd wordt voor het Bewonersradenoverleg van 16 december 2013.

Wijkcommunicatie

Vanuit WMT wordt gewerkt aan een project “samenwerken aan je buurt, communicatie op buurt- en wijkniveau”. De deelnemers aan het bewonersradenoverleg zullen daar op enig moment bij betrokken worden. Wellicht kan dit een onderwerp zijn voor het Bewonersradenoverleg van 16 december 2013.

Actiepuntenlijst

De heer Van Puijenbroek geeft aan dat actiepunten erg lang op de lijst blijven staan. De presentatie over rampenbestrijding wordt steeds verschoven. Als er niets mee gedaan wordt, kan het beter van de lijst worden afgehaald. De deelnemers geven aan dat zij toch graag zien dat de presentatie gegeven wordt.

De vergadering van 16 december zal waarschijnlijk uit een informatief gedeelte (presentaties) en een discussiegedeelte bestaan.

3. Ruimtelijke structuurvisie

Wethouder Snijders en mevrouw Akkers geven een presentatie over de ruimtelijke structuurvisie (RSV).

Het rijk verplicht alle gemeenten om een ruimtelijke structuurvisie op te stellen. Het is een instrument voor gemeenten om plannen te maken. Dit document is alleen bindend voor de gemeente, niet voor de burger. De huidige Ruimtelijke Structuurvisie (RSV) dateert uit 2003 (Stad tussen stromen). De RSV heeft betrekking op het hele grondgebied van de gemeente. Het bevat de belangrijkste punten van het ruimtelijk beleid in de komende jaren. Het geeft antwoord op vragen als: Waar kunnen er nog woningen gebouwd worden? Waar kunnen bedrijven zich vestigen? Hoe wordt er omgegaan met de grote groene gebieden in de gemeente?

Actualiseren Ruimtelijke Structuurvisie ‘s-Hertogenbosch

De visie op de ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente is nog steeds geldig. Daarom is het niet nodig om een compleet nieuwe RSV op te stellen. De RSV moet echter wel op een aantal punten geactualiseerd worden. Zo zijn de economische vooruitzichten nu duidelijk anders dan in 2003. Dat dwingt de gemeente om voorzichtig om te gaan met toekomstperspectieven. Verder heeft de gemeenteraad sinds 2003 een aantal besluiten genomen die nog in de RSV verwerkt moeten worden. De provincie en het Rijk hebben sindsdien hun ruimtelijk beleid vernieuwd. Ook dat heeft gevolgen voor de RSV. Daarnaast moet de RSV voldoen aan de eisen van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening uit 2008.

In de geactualiseerde RSV zijn alle nieuwe zaken verwerkt. Het is een visie tot 2023 met een doorkijk tot 2033/2038. Meer informatie is terug te lezen op: http://www.s-hertogenbosch.nl/inwoner/bouwen- en-wonen/ruimtelijkeplannen/ruimtelijke-structuurvisie/

Inspraak en overleg

Inspraak is mogelijk van 20 augustus tot 1 oktober 2013.

Naast de inspraak vindt ook overleg plaats met andere overheden, maatschappelijke partners en wijkraden. De resultaten van de inspraak en het overleg gaan naar de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt uiteindelijke de RSV vast.

4. Zilveren Kracht

De heer Van Engelen is lid van de Seniorenraad ’s-Hertogenbosch. Hij wil de deelnemers van het Bewonersradenoverleg kennis laten maken met het project “Zilveren Kracht” en geeft daar een presentatie over. Hij vraagt de deelnemers om mee te denken over de vraag op welke manier 55- plussers geworven kunnen worden voor het verrichten van vrijwilligerswerk.

Het project is in 2010 gestart in samenwerking met o.a. de gemeente, de seniorenraad, Divers, Galant en Ouderen voor Ouderen Maaspoort (OvO). Het project werd financieel gesteund door de gemeente en begeleid door kenniscentrum Movisie. De subsidie is eind 2012 beëindigd.
Zilveren Kracht is vervolgens ondergebracht bij de Seniorenraad. De heer Van Engelen probeert als ambassadeur van het project senioren te werven voor vrijwilligers. Motieven om vrijwilligerswerk te verrichten zijn:

  • -  zinvolle invulling van de vrije tijd;

  • -  contact met andere mensen;

  • -  inzet voor anderen

  • -  gebruik maken van persoonlijke talenten

Vrijwilligers kunnen op diverse gebieden worden ingezet, bijv. in de zorg, als mantelzorger, bij culturele activiteiten, goede doelen, natuurprojecten en educatieve activiteiten.
Vrijwilligerswerk levert waardering op. Daarnaast is het ook gezellig. Je doet nieuwe contacten op en dat komt ten gunste van de vitaliteit. Vrijwilligerswerk is daarom niet alleen goed voor de gemeenschap, maar ook voor de vrijwilliger als persoon.

Op dit moment bedraagt het aantal vrijwilligers ongeveer 35 tot 40 %. Het potentieel is hoger. Doordat mensen echter langer moeten doorwerken, melden zij zich minder snel aan als vrijwilliger. Zilveren Kracht probeert daarom mensen te werven door meer reclame te maken.
Informatie over vrijwilligerswerk of kan teruggevonden worden op de website van
www.galant.nl, www.talentenbank.nl Ook kan men persoonlijk en/of op afspraak terecht bij Galant vrijwilligerswerk in de Rogier van der Weijdenstraat 2 in ’s-Hertogenbosch. Geïnteresseerden kunnen zich ook aanmelden bij een wijkplein. Er zijn in ’s-Hertogenbosch zeven wijkpleinen die o.a. te vinden zijn via www.divers.nl

5. Verzoeken energiecoöperaties

Wijkplatform Oost ontvangt de laatste tijd verzoeken van energiecoöperaties met de vraag om nieuwe initiatieven op energiegebied binnen de wijk te promoten en/of daar medewerking aan te leveren. De heer Tromp stelt de deelnemers van het Bewonersradenoverleg de vraag hoe daarmee om te gaan. Ook wordt de vraag gesteld hoe de gemeente daar tegenover staat.

De heer Nijland geeft aan dat in Hintham, mede op initiatief van de gemeente, een start is gemaakt met het project “de Slimme Buurt”.

http://slimmebuurt.nl/hintham/

Wijkraad Hintham is benaderd met het verzoek om een presentatie te geven bij de vergaderingen van de wijkraad. Het gaat om de volgende initiatieven:

 

-  www.zuidwint.nl Op de website is informatie te vinden over kortingsacties en informatie over duurzame energie.

 

 

-  Begin 2013 is de Bossche Duurzame Energie Coöperatie (BDEC) opgericht met als doelstelling om alle Bosschenaren mee te laten profiteren van de voordelen van duurzame energie.

 

Wijkraad Hintham gaat niet in op dergelijke verzoeken, omdat daarmee een platform wordt gegeven aan commerciële activiteiten. Het zou goed zijn als de wijkraden daar gezamenlijk één lijn in voeren.

 

De heer Saëbu vertelt dat op 1 september 2013 het project Duursaam Engelen-Bokhoven heeft plaatsgevonden. Op deze dag konden inwoners van Engelen en Bokhoven zich laten informeren over alles wat er op het gebied van duurzaamheid mogelijk is. De thema’s waren: gezondheid, voedsel, saamhorigheid, wonen en mobiliteit. Meer informatie is terug te vinden op: www.duursaamengelenenbokhoven.nl Als wijkraden daarin geïnteresseerd zijn, kunnen zij het draaiboek opvragen via de bestuursraad Engelen en Bokhoven.

 

De heer Weijers geeft de deelnemers het advies mee om af te wegen of je je als wijk-, dorps- of bestuursraad op het (semi)commerciële vlak wil begeven. De heer Poort vult aan dat een wijkraad geen doorgeefluik is voor commerciële activiteiten. Een wijkraad kan beter een faciliterende rol vervullen richting burgers. Een initiatief als in Engelen en Bokhoven is daar een goed voorbeeld van.

 

6. Rondvraag

 

Aankondiging vergaderingen wijkraden in de Bossche Omroep

 

De heer Poort haalt aan dat enige tijd geleden de vraag gesteld of wijkraden hun openbare vergaderingen kunnen aankondigen in de Bossche Omroep. Het antwoord daarop was dat wijkraden daarvoor zelf de Bossche Omroep moesten benaderen. De Bossche Omroep weigert echter deze aankondigingen te plaatsen. Vervolgens is gevraagd of de aankondigingen op de gemeentelijke pagina’s geplaatst konden worden. Dat was niet mogelijk vanwege het kostenaspect. De wens om de openbare vergaderingen aan te kondigen blijft bestaan. De heer Weijers zal bekijken welke mogelijkheden er zijn.

7. Sluiting

De heer Weyers dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.10 uur.

Het volgende Bewonersradenoverleg is gepland op maandag 16 december 2013 om 20.00 uur in Wijkcentrum De Stolp.

Openstaande actiepunten:

Openstaande actiepunten:

13.12.12: Presentatie organisatie gemeentelijke rampenbestrijding, najaar 2013 (Charles van Velzen)

13.12.12: Notitie flexibilisering wijkbudgetten (Gertjan Arts)

Jane Pawiroredjo, afdeling BZ/BO
1 november 2013