U bent hier:

Kies voor een bestuurlijk evenwicht
Op 3 maart kunt u gaan stemmen voor de nieuwe gemeenteraad van 's-Hertogenbosch. U kunt dan ook een stem uitbrengen voor de "Bestuursraad van Engelen-Bokhoven". Bestuurlijk valt ons grondgebied onder de gemeenteraad, maar wij hebben een unieke positie binnen 's-Hertogenbosch, maar eigenlijk ook in Nederland. Wij beschikken, net als Empel, over één van de weinige bestuursraden in ons land. Via deze bestuurraad is het mogelijk invloed uit te oefenen over de besluitvorming omtrent alles wat het grondgebied en de bewoners betreft. Het uitbrengen van een stem op de bestuursraad betekent het in stand houden van een bestuurlijk evenwicht tussen het grote 's-Hertogenbosch en ons dorp. Stem massaal op de bestuursraad en laat zien dat het wel en wee van ons dorp ook u aan het hart gaat.

Verkiezing bestuursraad
Bij alle stemgerechtigde inwoners van Engelen en Bokhoven vallen binnenkort twee oproepkaarten en kieslijsten op de deurmat: één voor de verkiezing van de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch en één voor de verkiezing van de bestuursraad van Engelen en Bokhoven. De kandidatenlijst voor de nieuwe bestuursraad is nu definitief.  Elders ziet u de lijst met daarop de motivatie

Maak gebruik van uw democratische rechten en breng uw stem uit voor de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch én voor de bestuursraad van Engelen en Bokhoven. Bij de gemeenteraadsverkiezingen dingen verschillende partijen naar de gunst van de kiezer. Op hun kandidatenlijsten prijken de namen van enkele honderden mensen. Voor de bestuursraad is de keuze minder ruim. Er is één lijst met vijftien kandidaten. Er zijn negen zetels te vergeven. Het is hoe dan ook van groot belang dat u uw stem uitbrengt. Zo laat u zien dat u betrokken bent bij het wel en wee van uw dorp en dat u het belangrijk vindt dat er een bestuursraad is die daarvoor opkomt.

Tijdens de laatste bestuursvergadering heeft de heer Veen van de gemeente Heusden een toelichting gegeven over de Corridorstudie A59. In deze projectgroep hebben gemeenten, provincie, waterschap, natuurorganisaties en Rijkswaterstaat een inventarisatie gemaakt van de knelpunten en mogelijke oplossingen rondom de A59. Er is gekeken naar verbetering van de  bereikbaarheid en leefbaarheid rondom de A59. Maar ook de mogelijke verbinding van de natuurgebieden (de Groene Delta) is meegenomen in dit onderzoek. Zo zou een verbinding tussen de Moerputten en het Engelermeer niet alleen gunstig zijn voor de natuur maar ook mogelijkheden bieden voor recreatie. Ook de waterberging bij hoog water in o.a. het Engelermeer wordt bekeken. Het uitgangspunt is een goed bereikbare en leefbare A59 met 2x2 rijstroken, waarbij diverse op- en afritten worden verbeterd (bijvoorbeeld ’s-Hertogenbosch-West) of  worden gesaneerd (Vlijmen centrum). Een mogelijke oplossing is de A59 bij Vlijmen Oost op poten te zetten. Momenteel wordt ook onderzocht of het plan financieel  haalbaar is.

De gemeente is bezig met het actualiseren van bestemmingsplan De Rietvelden, De Vutter en Het Ertveld. De eerste stap is een notitie van uitgangspunten, daarna wordt pas een voorontwerp bestemmingsplan gemaakt. Dit voorontwerp zal in de loop van 2010  gepresenteerd worden. Voor de Rietvelden-west blijft vestiging van zware categorie  bedrijven mogelijk. Voor de Vutter zullen in de toekomst alleen nog (nieuwe) bedrijfswoningen worden toegestaan aan de buitenrand. Verder komen er nieuwe geluidscontouren waaraan nieuwe bedrijven worden getoetst. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in de raadsinformatiebrief die op de site van de gemeente te vinden is.

Was er vorig jaar nog een dreiging van sluiting van de hulpsecretarieën, inmiddels heeft het college besloten de dienstverlening van de hulpsecretarieën in Empel, Engelen en Rosmalen uit te breiden. Zo kunnen met ingang van 1 juni aanstaande alle inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch gebruik gaan maken van de hulpsecretarieën. De openingstijden voor de hulpsecretarie in Engelen worden uitgebreid, de hulpsecretarie is vanaf 1 juni dinsdag en donderdag van 08.00 tot 12.00 uur geopend. Het productenassortiment van de hulpsecretarie wordt  niet uitgebreid. De secretarie in Engelen is gevestigd in de Engelenburcht en heeft haar ingang aan de Heuvel. Deze ingang delen zij met Jongerencentrum De Schuilplaats.

Samenwerkingspartners ondertekenen nieuwe intentieovereenkomst
Sein op groen voor sport- en jeugdcluster

Op 18 december jl. hebben de partijen die betrokken zijn bij de plannen voor een sport- en jeugdcluster in Engelen een intentieovereenkomst getekend. Het is een uniek samenwerkingsproject omdat het, anders dat te doen gebruikelijk bij dit soort projecten niet vanuit de gemeente is geïnitieerd maar door de betrokken organisaties en instellingen. Ruim twee jaar geleden staken FC Engelen, kdv Dribbel en bso Eijgenwijze, jeugd- en jongerenwerk de Schuilplaats en de bestuursraad voor het eerst de koppen bij elkaar. Een jaar later tekenden zij een eerste intentieovereenkomst en presenteerden zij deze aan het college van B&W. Het plan werd enthousiast omarmd en er kwamen nieuwe samenwerkingspartenrs in beeld: jenaplanschool Antonius Abt en bso Kanteel. De gemeente nam de coördinerende rol van de bestuursraad over en stelde een projectleider aan. Inmiddels staan bij alle betrokken organisaties en instellingen de seinen op groen en heeft de gemeente een flinke som geld gereserveerd voor realisatie van het plan in 2011. Omdat alle partijen het eens zijn over de randvoorwaarden waaronder zij samen optrekken en zij aan elkaar en aan derden willen laten zien dat het hen menens is, ondertekenden zij nu een (nieuwe) intentieovereenkomst. 
Om de betekenis van het project, niet alleen voor Engelen maar ook voor de gemeente ’s-Hertogenbosch te benadrukken, werd er rond de ondertekening een speciale bijeenkomst gehouden op het Stadhuis in de Oranjegalerij en werd ook de pers hierbij uitgenodigd. Zo kreeg de ondertekening een officieel en feestelijk tintje. Voor de handtekeningen werden gezet, voerden projectleider Godfried van den Braak en de wethouders Rodney Weterings en Bart Eigeman kort het woord. FC Engelen bestuurslid Paul Buitenhek verzorgde namens de betrokken partijen een wat uitgebreidere presentatie van het plan. Zijn powerpoint-presentatie kunt u hier zien.

Met deze intentieovereenkomst is opnieuw een belangrijke stap voorwaarts gezet, maar het is zeker nog geen gelopen race. De belangrijkste hindernissen die nog genomen moeten worden lijken te liggen in de sfeer van ruimtelijke ordening en verkeer. Er moet een procedure worden gestart omdat het project niet binnen het bestaande bestemmingsplan kan worden gerealiseerd. En om de extra verkeersbewegingen in goede banen te leiden en de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken moeten de verkeersontsluiting en de parkeergelegenheid zorgvuldig worden voorbereid. Met omwonenden van het sportpark zijn al verschillende bijeenkomsten geweest om de plannen te bespreken. Mede op hun aandrang worden momenteel verschillende alternatieven onderzocht. Vermoedelijk zal begin 2009 opnieuw een bewonersbijeenkomst plaatsvinden.