U bent hier:

In memoriam Marja van Schilt

Afgelopen donderdag (15 september 2011) bereikte ons het vreselijke bericht dat Marja van Schilt is overleden aan de gevolgen van een onverwachte hersenbloeding. Dit bericht is binnen de bestuursraad Engelen – Bokhoven dan ook hard aangekomen. We verliezen met Marja een betrokken en enthousiast bestuurslid.
Wij en de rest van de gemeenschap zullen Marja’s inzet voor de vele activiteiten gaan missen.

Namens de Bestuursraad
Engelen - Bokhoven

Kermis en festiviteiten in en rondom de Engelenburcht gaan door

Afgelopen donderdag werd bekend dat Marja van Schilt, lid van de bestuursraad Engelen/Bokhoven, is overleden aan de gevolgen van een hersenbloeding. Haar plotseling overlijden komt bij velen onder ons als een shock. De bestuursraad Engelen/Bokhoven, het bestuur van de Engelenburcht, Engelens Belang en het Engelenburchts Overleg Orgaan hebben in goed overleg en op aangeven van Marja’s partner besloten om de kermis en festiviteiten toch door te laten gaan. De festiviteiten zullen enigszins aangepast plaatsvinden.

Speerpunten beleid van Bestuursraad Engelen-Bokhoven 2010-2014

Januari 2011

 

1. Voorzieningen voor de Jeugd; 
trekkers: Bart de Visser met Guido Koelemij en Thea Buijense

De Bestuursraad wil zich inspannen om voor de jeugd van 10 tot 18 jaar meer evenementen te gaan ontwikkelen à la de Avondvierdaagse. Dat wil zeggen eerst zelf met betrokkenen een evenement opzetten (zeepkistenrace?) om vervolgens het over te laten aan verenigingen/stichtingen o.i.d.

Daarnaast wil men de haalbaarheid onderzoeken van een skate-centre in Engelen-Bokhoven.

Om een beter inzicht te krijgen in de wensen van onze jongeren, wil de Bestuursraad een enquête uitschrijven. Hierbij wordt onder andere gedacht aan het inzetten van internet zoals de bestuurs-site.

 

2. Herinrichting Engelermeer; 
trekkers: Wylfries Saëbu met Martin Kroezen

De revitalisatie door SBB van het noordelijk gedeelte van het Engelermeer (Eendenkooi en omgeving) nadert zijn voltooiing. De Bestuursraad heeft in de werkgroep kunnen participeren. Daardoor kon dan ook rekening worden gehouden met de wensen van onze bevolking. In de nabije toekomst gaan gemeente/provincie/Waterschap/Staatsbosbeheer zich verder wijden aan de vraag hoe het Engelermeer moet worden ná de zand win periode. De Bestuursraad wil ook hier de vinger aan de pols blijven houden en wil participeren in de gemeentelijke werkgroep. Door onder meer enquêtes en andere communicatie methodes wil de Bestuursraad op de hoogte blijven van de wensen van de eigen bevolking en deze dan ook inbrengen in de werkgroep. Overleg met de wijkraad Kruiskamp als belangrijk gebruiker/bezoeker van het Engelermeer is al geïnitieerd.

 

3. Voetpad langs Dieze, Henriëtte kanaal en Maasdijk; 
trekkers: Martin Kroezen en Martin Berens

Er wordt veel gewandeld in Engelen-Bokhoven. Vaak op de fiets/wandelpaden maar ook (noodgedwongen) op bijvoorbeeld de Graaf van Solmsweg en de Bokhovense Maasdijk. Vooral dat laatste is niet geheel van gevaar ontbloot.Immers van deze toch vrij smalle dijk maken niet alleen voetgangers gebruik maar ook fietsers, motorrijders, scooters, personenauto’s, vrachtauto’s en tractoren. Bij tijd en wijle kan het daar behoorlijk druk zijn wat in het verleden al aanleiding is geweest tot (bijna) ongevallen. De Bestuursraad heeft zich dan ook al lang ingezet voor een extra (vrij liggend) fiets/voetpad op langs de dijk. Door allerlei zaken zoals regelgeving, eigenaarschap enzovoorts, lijkt het in ieder geval vrijwel onmogelijk een fietspad te realiseren. Daarom wil de Bestuursraad zich gaan inzetten voor een natuurlijk wandelpad naast de bestaande weg. Dat kan zijn aan de voet van de dijk, de Maasuiterwaarden of vanaf het Veerhuis over de kruin van de dijk. De Bestuursraad wil dan ook zo snel mogelijk in contact komen met alle bestuurlijke organisaties om dit mogelijk te maken.

 

4. Verkeersveiligheid; 
trekkers: Martin Berens met Wylfries Saëbu

Apart en losstaande van het wandelpad blijft de verkeersveiligheid zowel in Engelen-Bokhoven als de verkeersveiligheid op de (fiets)routes van en naar Engelen voor de Bestuursraad een speerpunt dat continu om de aandacht vraagt. Enkele punten die de Bestuursraad zou willen verbeteren zijn: de maximumsnelheid op de Haverlij; de maximum snelheid op de Bokhovense Maasdijk en de Graaf van Solmsweg, het verbeteren van de wegen in het buitengebied richting Vlijmen/Haarsteeg, waardoor het ook veiliger wordt daar te fietsen het verbeteren van de bermen in het buitengebied, waardoor er niet elke keer weer grote kuilen in de bermen ontstaan.

 

5. Openbaar Vervoer; 
trekkers: Martin Berens met Wylfries Saëbu

De Bestuursraad blijft de verbetering van het Openbaar Vervoer een speerpunt vinden. Het is en blijft een instrument om de leefbaarheid van Engelen-Bokhoven te vergroten. Zij zal zich inzetten voor het terugdraaien van het besluit waardoor de Helftheuvel niet meer wordt aangedaan en Bokhoven zijn aansluiting verliest. Daarnaast zal het Openbaar Vervoer aantrekkelijker moeten worden gemaakt o.a. door het realiseren van een aansluiting naar het nieuwe ziekenhuis.

 

6. Cultuur- Historie; 
trekkers: Martin Kroezen met Bart de Visser en Guido Koelemij

De bestuursraad wil de cultuurhistorische aspecten van Engelen en Bokhoven meer zichtbaar maken en meer bekendheid geven. De ambitie is er een volgende dorpstafel aan te wijden.

Daarbij zullen verschillende insteken worden gekozen en zo mogelijk met elkaar worden verbonden;

  • Geschiedenis van Romeinen via Middeleeuwen, tachtigjarige oorlog en tweede wereldoorlog naar nu.
  •  Markante fysieke kenmerken zoals de hervormde kerk, de Engelerschans, Crevecoeur, mogelijke herbouw historische rosmolen e.d. herkenbaarder maken. Ook de kloostertuin wordt met enig gevoel voor historie heraangelegd.
  •  Idem “hergebruiken” door o.a. een voetpad over de schans, muziekuitvoeringen in de hervormde kerk e.d. en plaatsen informatieborden.
  •  Idem koppelen met het (lager) onderwijs.
  •  Omdat er wel veel is voor één dorpstafel wordt overwogen die voor te bereiden met een aanloop van een aantal voordrachten/lezingen/presentaties door verschillende kennisdragers uit Engelen-Bokhoven en ’s-Hertogenbosch, gecombineerd met (extra) geschiedenislessen op school.
  •  Om het hanteerbaar te houden is de insteek vooralsnog Engelen als leidend te nemen en al doende te bezien of en hoe (de heerlijkheid) Bokhoven hierin past dan wel separaat aandacht verdient.

 

7. Groen Engelen en Bokhoven; 
trekkers: Aldo Candido met Marianne Rommens en Martin Kroezen

Engelen en Bokhoven zijn een relatief groen gebied binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch. Maar er is ruimte voor verbetering door meer (laan)bomen te planten, die ook een dempend effect op de verkeerssnelheid zal hebben. De boomfeestdag van 2011 kan daarbij een opstap betekenen.

De bij installatie van de biobarometer tegenover Holterveste geconstateerde beperkte aanwezigheid van amfibieën kan bevorderd worden door aanleg en uitbouw van paddenpoelen.

Opm. Het groeneffect m.b.t. energie krijgt vooralsnog iets minder prioriteit. Wel zal nog gekeken worden hoe we kunnen bevorderen dat er meer LED verlichting, meer zonnepanelen en meer bewegingsgestuurde verlichting in de openbare verlichting wordt toegepast. Daarbij sluit aan de wens de verlichting in “oud” Engelen en Bokhoven “historisch verantwoord” te laten zijn.

Bouw het aan het sportcluster in volle gang.

Bent u geintresseerd in de voortgang van de bouw van het sportcluster ga dan eens naar de site www.dorp-engelen.nl/sport_en_jeugdcluster_engelen. Uiteraard houden wij als bestuursraad de ontwikkelingen rondom het sportcluster nauwlettend in de gaten.

Heeft u vragen over het sportcluster dan kunt u deze stellen aan Bart de Visser

Kies voor een bestuurlijk evenwicht
Op 3 maart kunt u gaan stemmen voor de nieuwe gemeenteraad van 's-Hertogenbosch. U kunt dan ook een stem uitbrengen voor de "Bestuursraad van Engelen-Bokhoven". Bestuurlijk valt ons grondgebied onder de gemeenteraad, maar wij hebben een unieke positie binnen 's-Hertogenbosch, maar eigenlijk ook in Nederland. Wij beschikken, net als Empel, over één van de weinige bestuursraden in ons land. Via deze bestuurraad is het mogelijk invloed uit te oefenen over de besluitvorming omtrent alles wat het grondgebied en de bewoners betreft. Het uitbrengen van een stem op de bestuursraad betekent het in stand houden van een bestuurlijk evenwicht tussen het grote 's-Hertogenbosch en ons dorp. Stem massaal op de bestuursraad en laat zien dat het wel en wee van ons dorp ook u aan het hart gaat.

Verkiezing bestuursraad
Bij alle stemgerechtigde inwoners van Engelen en Bokhoven vallen binnenkort twee oproepkaarten en kieslijsten op de deurmat: één voor de verkiezing van de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch en één voor de verkiezing van de bestuursraad van Engelen en Bokhoven. De kandidatenlijst voor de nieuwe bestuursraad is nu definitief.  Elders ziet u de lijst met daarop de motivatie

Maak gebruik van uw democratische rechten en breng uw stem uit voor de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch én voor de bestuursraad van Engelen en Bokhoven. Bij de gemeenteraadsverkiezingen dingen verschillende partijen naar de gunst van de kiezer. Op hun kandidatenlijsten prijken de namen van enkele honderden mensen. Voor de bestuursraad is de keuze minder ruim. Er is één lijst met vijftien kandidaten. Er zijn negen zetels te vergeven. Het is hoe dan ook van groot belang dat u uw stem uitbrengt. Zo laat u zien dat u betrokken bent bij het wel en wee van uw dorp en dat u het belangrijk vindt dat er een bestuursraad is die daarvoor opkomt. Op deze verkiezingspagina's leest u waar de bestuursraad voor staat en maakt u kennis met de verschillende personen die zich kandidaat stellen. 

Waarom twee keer stemmen?
De gemeenteraad vormt samen met het college van burgemeester en wethouders het bestuur van de gemeente 's-Hertogenbosch. Deze bestuursorganen bepalen samen het lokale beleid en zijn ook verantwoordelijk voor de uitvoering ervan.
De bestuursraad is een adviesorgaan van het gemeentebestuur. Hij is begin jaren zeventig ingesteld toen de dorpen Engelen en Bokhoven (evenals Empel) hun zelfstandigheid opgaven en opgingen in de gemeente 's-Hertogenbosch. De oude gemeenteraden veranderden toen in bestuursraden.
De bestuursraad geeft het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd advies over alles wat het grondgebied en de bewoners van Engelen en Bokhoven raakt. Vóórdat een collegevoorstel naar de Gemeenteraad gaat, moet er advies worden gevraagd aan de bestuursraad. Wil het college daarvan afwijken, dan moet dat worden gemotiveerd. Dat betekent dus niet dat bestuursraad van Engelen en Bokhoven het in deze dorpen voor het zeggen heeft, maar wel dat hij overal over kan meedenken en -praten. Omdat in de bestuursraad mensen zitting hebben die goed op de hoogte zijn van lokale wensen en knelpunten, wordt er ook naar geluisterd. Er zijn talloze voorbeelden te geven van grote en kleine beleidszaken die onder invloed van de bestuursraad een wending hebben gekregen. Verderop in deze Tweeterp worden daar voorbeelden van gegeven. Naast deze formele bevoegdheden ziet de bestuursraad het ook als zijn taak om initiatieven te ontplooien die de leefbaarheid van de dorpen ten goede kunnen komen. Ook dat zal met voorbeelden worden geïllustreerd.

Waar kan ik stemmen op de bestuursraad?
U kunt alleen in de stembureaus binnen ons grondgebied uw stem uitbrengen voor de bestuursraad. Er zijn drie verschillende stemlocaties, te weten Jenaplanschool Antonius Abt in het Slot Haverleij, De Engelenburcht, Heuvel 18 en Tennisvereniging Engelen, de Taling. Dit in tegenstelling tot de gemeenteraad waarvoor u overal in 's Hertogenbosch kunt stemmen. 
Zal ik een voorkeursstem uitbrengen?
Er is een kandidatenlijst samengesteld waarop mensen uit zowel Engelen, Bokhoven als de Haverleij voorkomen. Op het stembureau vindt u bij de namen van de kandidaten voor de bestuursraad alleen de vermelding Engelen of Bokhoven omdat de Haverleij van oudsher onderdeel is van Engelen. In de presentatie van de kandidaten kunt u lezen waar de kandidaten wonen. Verder leest u de motivatie van de kandidaten. U kunt thuis alvast een weloverwogen keuze maken. U kunt ook op de eerste kandidaat stemmen. De uitslag komt als volgt tot stand: De volgorde van de kandidaten op de lijst is bepalend, behalve als een kandidaat voldoende voorkeursstemmen heeft gekregen. In dat geval komt deze kandidaat in de uitslag hoger op de lijst. U begrijpt dat de uitslag heel anders kan zijn dan de volgorde op de lijst, als u met voorkeursstemmen stemt. 
Komt uw kandidaat niet bij de eerste negen, dan zal hij of zij op volgorde van de uitslag gevraagd worden zitting te nemen in de bestuursraad als een van de zittende leden door verhuizing of ziekte moet terugtreden.
Meer informatie over de bestuursraad
In de Tweeterp en in het Pareltje worden de maandelijkse openbare vergaderingen aangekondigd en wordt hiervan kort verslag gedaan. Op de website www.bestuursraad.nl. vind u heel veel informatie en worden de notulen van de vergaderingen integraal geplaatst. 

Wat wil de bestuursraad bereiken?
Tien jaar geleden telden Engelen en Bokhoven nog geen 3.000 zielen. De dorpen zijn nu hard op weg naar een inwonertal van 6.000. De ontwikkeling van de Haverleij verhoogt de druk op de bestaande voorzieningen. De inspanningen van de bestuursraad zijn er dan ook vooral op gericht om het voorzieningenniveau mee te laten groeien met het inwonertal. Zowel de sociale als de fysieke infrastructuur dienen verder ontwikkeld te worden. Tegelijkertijd zal alles in het werk worden gesteld om het eigen dorpse karakter van Engelen en Bokhoven te behouden. 
De Bestuursraad kan veel betekenen in de kontakten met de Gemeente. In de afgelopen 4 jaar heeft deze Bestuursraad veel van haar speerpunten kunnen verwezenlijken. Het busvervoer van en naar de stad is sterk verbeterd. Het natuurgebied bij het Engelermeer wordt aangepakt en weer toegankelijk en gemaakt, de grenzen bebouwde kom zijn uitgebreid, de avondvierdaagse is weer nieuw leven ingeblazen, er komt een uitbreiding van de ouderenhuisvesting, de bouw van de jeugdcluster gaat bijna van start, er is een tijdelijke uitbreiding van de Jenaplanschool Antonius Abt met de bijbehorende buitenschoolse opvang, de herziening van enkele straten in Bokhoven, het blijven en uitbreiden van de hulpsecretarie en dan natuurlijk nog allerlei kleine zaken die opgepakt en ten uitvoer zijn gebracht. Daarom is het van belang dat u stemt op de kandidaat van uw keuze, zodat wij een serieuze gesprekspartner blijven voor de gemeente.
Dus komt allen naar de stembus en kiest een kandidaat van uw keuze.