U bent hier:

Commentaar, opmerkingen en suggesties m.b.t. het 
Voorontwerp Bestemmingsplan Kom Engelen-Haverleij van maart 2012.

Algemeen.

Het voorontwerp betreft de kom van Engelen en de Haverleij, waarbij de grenzen van het bestemmingsplan vraagtekens oproepen. 
Zo is op plankaart 3 zowel de Engelerschans als “de Woerd”, waar toch een visie over is vastgesteld, niet opgenomen. Dat geldt ook voor het groene gedeelte waar nu het Sport&Jeugdcluster staat, andere sportgelegenheden zijn en voor het aansluitende stuk groen tot aan de Vutter en de Haverlij. Aan de westzijde van de Haverlij wordt dan weer wel een groen stuk langs het Engelermeer in het plan meegenomen. Logischer zou zijn om de grens van het geactualiseerde plan te laten aansluiten bij het bedrijventerrein de Vutter denken wij; dat sluit veel beter aan bij de huidige situatie.
Omgekeerd wordt op plankaart 1 ter hoogte van het geplande kasteel Oeverhuyze aan de noordzijde van de Bokhovense Maasdijk een stuk uiterwaard met een wiel weer niet mee genomen in het plan. Naast Oeverhuyze is in het landgoedbos een witte vlek opgenomen, waar tot voor kort de tijdelijke huisvesting voor de Jenaplanschool stond. Dat kan nu vervallen en gewoon onderdeel zijn van genoemd landgoedbos. 
En op plankaart 5 wordt rechts onderin als het ware een hap uit het aan het Engelermeer grenzende gebied genomen in plaats van het in het plan mee te nemen.
De bestuursraad stelt voor het plan op bovenstaande gebieden aan te passen, zodat het een meer consistent geheel vormt.
In het plan is veel aandacht voor verkeer en worden alle voor gemotoriseerd verkeer bedoelde wegen besproken , maar, ondanks dat de gemeente ’s-Hertogenbosch fietsstad wil zijn, ontbreekt enige informatie over de aanwezige fietspaden. Dat lijkt ons een gemiste kans.

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.3. De begrenzing van het  plangebied geeft ons aanleiding om toch voor te stellen die begrenzing aan de zuidoost zijde te kiezen voor de Dieze en vandaar langs het bedrijventerrein de Vutter (inclusief van Hal beheer) naar de Haverlij. Daarmee leidt dit met de Engelerschans en aansluitende begraafplaats, de Woerd en het Sport&Jeugdcluster alsmede de andere sportvelden en de groene strook langs de boskavels als een logischer afsluiting van de Kom Engelen. Ook de begrenzing aan het Engelermeer op de overgang van plankaart 5 naar 6 lijkt logischerwijze toch de oever van het Engelermeer te moeten volgen in onze ogen; de huidige hap uit het plangebied aldaar kunnen wij niet plaatsen. Op plankaart 1 begrijpen wij niet dat ten noorden van het geplande Oeverhuyze een stuk uiterwaard met daarin een wiel niet wordt opgenomen als groen/natuur gebied.

Hoofdstuk 2 De huidige situatie

2.1. pg 8 voorstel laatste zin;  …van het dorp, met de Engelerschans en de Woerd als herkenbaar….
2.1. pg 8 regel 9 voorstel:….. open ruimte, die overwegend……
2.1. pg 8 de voorlaatste alinea; wat wordt bedoeld/beoogd met  “…en versterking van de bestaande voorzieningenstructuur.” De bestuursraad stelt zich voor dat er naast de huidige supermarkt  Plus er mogelijkheden moeten blijven voor het vestigen van nog enkele kleinere detailhandelsbedrijven zoals bijvoorbeeld de Bijzaak in de kom Engelen. Ook zou de Engelenburcht naast haar maatschappelijke functie ook een horecafunctie voor zowel eten als drinken dienen te hebben.  Die horecafunctie zal de beoogde maatschappelijke cohesie verder helpen verstevigen. Verder bestaat er een enkele eet/drink gelegenheid (de Dijk, Kagie) en bij hebben de sportverenigingen daarnaast nog  (bescheiden) mogelijkheden. Er is een gezondheidscentrum met een redelijk scala aan medische voorzieningen. Ook in het slot en de (nog te bouwen) kastelen dient naast ruimte voor werken aan huis het ook mogelijk te zijn om een kleinere detail- dan wel horecabedrijf te exploiteren. 
2.2 pg 10 eerste alinea; daar staat dat er “bos is geplant” en wordt gesproken over “oprijlanen, een notenallee en tuinen”. Helaas heeft ons verzoek om juist meer laanbomen het niet gehaald bij de gemeente. Het open agrarisch landschap en ruimte voor nieuwe natuur ligt er buiten, zodat er naar onze mening wat voortvarender gewerkt kan worden aan de verdere invulling van landgoedbos, park en tuin met de door ons zo gewenste laanbomen.
2.2 pg 11; daar staat nog dat er bij de bosrandkavels een houtwal is geprojecteerd; dat was. Kennelijk is hier uit een oud document gekopieerd. Dit is onjuist!!
2.2.2. pg 12 aan het eind van de eerste alinea staat het parkje/dierenweide aan de Vlacie genoemd. Wij stellen voor dat de Kloostertuin achter de Engelenburcht en uitkomend op de Vlacie daar aan wordt toegevoegd.
2.2.2. pg 15 onderaan staat dat kasteel Wuyvenhaard het enige kasteel is dat in een het bos ligt. Het is ons nooit opgevallen en we vragen ons in gemoede af wat bedoeld wordt.
2.2.2. pg 17 Bij de bosrandkavels wordt in de eerste alinea het beoogd grondgebruik in m2 aangegeven en in de tweede wordt over 2 helften gesproken. Dat klopt niet met elkaar denken wij?
2.2.3. pg 18 De tekst begint met “Entrees van het dorp” waar denken wij “Entrees van de kom van het dorp”bedoeld is.
2.2.3 pg 19 Aan het einde van de eerste alinea wordt een tweetal zinnen twee maal neer gezet. Ééntje kan er weg.
2.2.3. pg 19 In de vierde alinea wordt gesteld dat “de” achtertuinen bij de Vlacie over gaan in het park; dat geldt slechts voor een deel van die achtertuinen. 
2.2.3. pg 19 onderaan onder f wordt  “de” markeringsboom van de Maas genoemd, maar er staan er een heel aantal, veelal op de kribben. Is er eentje zo bijzonder dat die “de”markeringsboom is en welke is dat en waar? Die markeringsboom komt op pag. 20 bovenaan weer terug.
2.2.3. pg 19 onderaan onder g; wat en waar is de “lindenbelvedère” ?
2.2.3. pg 20 bovenaan;  “..aan de markeringsboom of toch “..aan markeringsbomen, waarvan er meer langs de gehele…”
2.2.3. pg 20 zesde alinea; waar is de Hoenderdijk? Bij de Hoenderland?
2.2.3. pg 20 zevende alinea; hier wordt de term “tuin” gehanteerd , maar op de tekeningen wordt “park”gehanteerd ?
2.2.3 pg 20 bij “Lange beplantingslijnen”wordt verwezen naar een notenallee van landgoed Mariënwaard. Is dat het landgoed bij Beesd en wat is de dan de relevantie ervan?
2.2.3 pg 20 Bij “Bijzonder element”wordt gesproken over een voormalig vuilstort omgevormd tot uitkijkpunt en een lindenbelvedère;  waar moeten we die plaatsen?
2.2.4 pg 21; de kwelsloot loopt niet van Engelen tot Haverleij, maar van de kom Engelen tot aan Slot Haverleij. Deze staat ook niet op afb. 2.4 op dezelfde pagina.
2.2.4. pg 22; laatste zin  uitbreiden tot “….waterlabyrint bij Leliënhuyze, via groene grachten bij het Slot tot natuurlijk ogende…….” Waarmee de huidige situatie bij het slot bevestigd wordt.
2.2.5. Derde zin; “Ook alle kastelen en het slot in Haverleij zijn 30 km/uur….”
2.2.5. afb. 2.6; het is wat eigenaardig dat de Kolgans net buiten het 30 km/uur gebied valt. Idem de aanvoerweg naar het Engelerhart en de Woerd.
2.2.5. pg 24 bovenaan; daar dient naast de kastelen toch ook “Slot Haverleij” te worden genoemd.
2.3. Wonen; er staat een cijfer “1” achter “Engelermeer”, maar deze verwijzing is nergens terug te vinden; is deze teveel of is de verwijzing vergeten of weg gevallen?
2..3 Maatschappelijke voorzieningen; vierde regel; “wordt” vervangen door “is”.
2.3. Het “Huis der Gemeente” ontbreekt in deze opsomming. Bij de Horeca zou het Sportcafé en het clubhuis van de Golfclub Haverleij als voor iedereen toegankelijke horeca moeten worden toegevoegd.  Bij dienstverlening worden slechts de bedrijven aan het Oberon genoemd, maar soortgelijke bedrijven zijn ook elders in zowel de kom van Engelen als in de Haverleij aan huis gevestigd
De vraag is of er niet meer duidelijkheid moet worden gegeven over welke bedrijvigheid wel en welke niet acceptabel zijn in de woongebieden. Het streven zou moeten zijn slechts dienstverlening in de woongebieden toe te staan en bedrijven verder alleen op de Vutter. De bestaande siersmederij, die zover wij weten geen overlast veroorzaakt,  zou dan als enige een uitzonderingspositie hebben, maar niet dienen uit te breiden.
Het lijkt ons gewenst om het sportterrein “De Vutter” op te nemen in het plangebied, aansluitend bij de Kom Engelen.
2.4. Het lijkt voor de duidelijkheid gewenst helder aan te geven dat alle genoemde bestemmingsplannen door dit nieuwe plan vervallen.  Een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen van oude plannen naar dit nieuwe plan zou een verbetering zijn, die wij graag opgenomen zouden zien.

Hoofdstuk 3 Beleidskader

3.2.2. de afbeelding 3.2 tezamen met de tekst op pg 30 en 31 behoeft in onze ogen een extra redactionele slag. De samenhang is niet erg duidelijk en op de afbeelding staan in de legenda andere arceringen aangegeven dan in het plaatje zelf.
3.3.3. pg 33 laatste zin; er staan nu een rij populieren op de dijk aan de oostzijde van de sluis langs de golfbaan, waarschijnlijk als windvanger voor de daar langzaam varende schepen. Helaas ontbreekt er eentje. Blijkbaar (of schijnbaar?) is het dus toch toegestaan. 
3.3.3. pg 34 bovenaan; hier ontbreekt de reeds enkele jaren in de planning staande rotonde bij de aansluiting Vutter/Haverlij alsmede de herprofilering. Het lijkt ons gewenst die nu op te nemen in het plan.
3.3.3. pg 35 hier wordt H2 als historisch bebouwingslint aangegeven in de legenda, maar in de afbeelding is daarvan niets terug te vinden. Of ligt dat aan het minieme kleurverschil met H3 ?
3.3.10. pg 39 In het plangebied zijn diverse fietsroutes aanwezig, die toch meer aandacht zouden moeten krijgen. Het is gewenst om de doorgaande asfaltwegen van fluisterasfalt te voorzien.
3.3.13 pg 40 In het plangebied wordt een seksinrichting niet gewenst. Helaas wordt er te weinig gedaan om de in het openbaar verrichte seks rond het Engelermeer, die in onze ogen ook ongewenst is, door gerichte maatregelen te bestrijden. Veel inwoners van Engelen (en ook West) worden hierdoor gehinderd in hun beleving en genot van de natuur rond het Engelermeer.
3.3.15 pg 41 kan het wijkspeelplan als bijlage aan dit bestemmingsplan worden gehecht (of gelinkt via de internetsite van de gemeente) ?

Hoofdstuk 4 Planbeschrijving

4.1. pg 43 Er wordt gesteld dat er “maximaal 3 winkels toegestaan” zijn. Als we Kagie en Duurzaam daartoe rekenen zou dat betekenen dat er nog slechts ruimte is voor 1 nieuwe negotie. We pleiten ervoor dit wat ruimer te stellen op zeg maximaal 3. De maatschappelijke functie van de Engelenburcht zou versterkt kunnen worden door haar ook een ruimere horecafunctie te geven. Voor kleine ambachtelijke bedrijven dient de nodige terughoudendheid op basis van mogelijke overlast door lawaai, stof en gegenereerd verkeer en parkeerbeslag.
Het is wellicht interessant om bij de KvK of “Engelen in Bedrijf” eens na te gaan hoeveel kleinschalige bedrijvigheid er al aan huis is, zowel in de kom Engelen als in Haverleij.


Hoofdstuk 5 Milieu aspecten en waarden

5.2. Geluid; de A59 genereert helaas verkeerslawaai, dat als hinderlijk wordt ervaren. Maar ook de doorgaande wegen buiten de 30 km zone, zoals vooral de Haverlij en de  Bellaard, doen daar weinig voor onder. Dat is de reden waarom wij pleiten voor toepassing van fluisterasfalt bij toekomstig onderhoud.
5.3. Bodem; worden de genoemde stortplaatsen gemonitord en zijn daar rapportages van beschikbaar? 
5.7. Hoogspanningslijn. Het is voor ons onbegrijpelijk dat er op de boskavels nog gebouwd mag worden. Alleen omdat deze kavels al in een eerder plan stonden zou dat nog mogen, terwijl de nieuwe inzichten dat voor de vier resterende kavels niet toestaan. Hoe de gemeente de verantwoordelijkheid daarvoor kan nemen is echt ongerijmd, zo niet ethisch onverantwoord.
5.10. pg 54/55; in de legenda ontbreekt een verklaring voor 3A, schijnbaar omdat het buiten het plangebied ligt. Dat betreuren wij tweevoudig, want het betreft zo te zien de Engelerschans en die zien we graag alsnog in het plan opgenomen en dan met de bijpassende informatie.
5.11. pg 56/57 gaarne overleggen wij met de gemeente over wat en waarom panden zijn aangewezen als derde en vierde orde en wat dit vervolgens voor consequenties heeft. Verder vragen wij dringend aandacht voor de verloedering van gemeentelijke monumenten aan de Dorpsstraat!
5.12. pg 59 ook hier weer wordt slechts een gedeelte van het groene gebied tussen de kom van Engelen en de Vutter in het plan opgenomen; nogmaals pleiten wij voor opname in het plan van dit gebied. Met andere woorden uitbreiding van het plangebied tot en met de begraafplaats en vandaar naar de Vutter en door langs het bedrijventerrein tot aan de Haverlij. 

Hoofdstuk 6  Waterparagraaf

Par.6.1. pg 63 Mogen wij suggereren een plaatje met de doorstroming van de kom Engelen en Haverleij op te nemen. Maakt het nog veel inzichtelijker hoe goed dit is opgezet.
Par.6.2. pg 64 Is het sport&jeugdcluster dan wel de gezamenlijke bebouwing in deze sportveldenhoek ingericht voor het hergebruik van hemelwater? Is het niet de moeite waard een bergbassin voor hemelwater (uitgegraven vijver) te maken om (gedeeltelijk) in irrigatiewater ten behoeven van de sportvelden te voorzien? Daarvoor lijkt toch ruimte naast de nieuwe toegangsweg naar het sport&jeugdcluster of bij de Woerd/Engelerschans.

Hoofdstuk 7 Juridisch bestuurlijke aspecten

Par. 2. Pg. 68. Bij “gemengd 1 en 2” wordt expliciet toegestaan om 50% van het (perceel of vloer?) oppervlak voor andere niet woonfuncties toe te staan, voor “gemengd 3” is dat niet zo precies aangegeven. Waarom dat verschil er is en waarom de kastelen verder niet op dezelfde wijze  genoemd worden. Immers, zowel in het slot als in de kastelen zijn toch op vergelijkbare wijze de bouwmogelijkheden vastgelegd?  Zowel in het slot als in de kastelen worden andere niet-woonfuncties ingevuld, al dan niet met gemeentelijke toestemming. Enige consistentie lijkt daarin gewenst en voorkomen dient te worden dat de mogelijke “niet-woonfunctie” tot overlast leidt van de bedoelde “wel-woonfunctie”.  Uiteindelijk wordt er in dit plan als enige eis in die richting aangegeven  t.a.v. parkeren dat er “op eigen terrein voldoende parkeerruimte dient te worden gerealiseerd” bij detailhandel en gemengd gebruik. Ten aanzien van “gemengd 4”, de Engelenburcht, pleiten we voor een verruiming van de horecacategorie zodat ook de restaurantfunctie weer mogelijk is, zoals in het verleden. De aanwezige keukenvoorziening is indertijd daarop geïnvesteerd. 
Par.2. pg 68 en 69. Het komt ons zeer onlogisch en ongewenst voor dat het sport- en jeugdcluster met haar gecombineerde maatschappelijke functie (onderwijs, kinder- en jeugdopvang naast sportuitoefening) en de andere sportfaciliteiten (sporthal, trapveldje, tennisvereniging) niet in het onderhavige plan zijn opgenomen. Ze dienen naar onze mening uit het buitengebied overgeheveld te worden naar de kom Engelen.
Par.2.  pg 68-71. In deze paragraaf missen we de erfdienstbaarheden als mogelijk belangrijk element. Naar wij begrijpen zijn er ten aanzien van het slot en de kastelen en wellicht ook in andere delen van Haverleij en de kom van Engelen erfdienstbaarheden vastgelegd. Er bestaat bij verschillende inwoners de vrees dat niet altijd en consequent de hand wordt gehouden aan deze erfdienstbaarheden. Ons zijn slechts de erfdienstbaarheid met betrekking tot de parkeervoorziening bij de muurwoningen aan de oostzijde van het slot bekend, maar we sluiten niet uit dat er meer erfdienstbaarheden zijn vastgelegd bij de ontwikkeling van Haverleij en er nog oude bestaan in de kom Engelen.  
Par.2. pg 69 Wonen. Daar wordt slechts over m2 gesproken als criterium voor aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit. Maar hinderrisico als gevolg van geluid, stof en parkeerbeslag dienen mede te bepalen of betreffende activiteit in een woongebeid past.
Par.2.pg 70 Wonen 2. Hier wordt toch ongewenst ruimte gegeven voor dubbelhartige interpretatie. Eerst wordt aangegeven dat voor W2 ook buiten het bouwvlak bijgebouwen zijn toegestaan, terwijl even verder wordt aangegeven dat voor het slot en de kastelen een striktere bouwregeling betstaat. Op de plankaarten valt dan op dat kastelen en slot voorzien zijn van de aanduiding “W2” hetgeen daarmee in tegenspraak is en naar onze mening zeker ook ongewenst is.
Hoofdstuk 8 Economische uitvoerbaarheid
Wij hebben geen inzichten die hiermee in tegenspraak zijn. Het enige dat wij ons kunnen voorstellen in dit stadium is dat om de boskavels verder te kunnen bebouwen onder vigerende regels en inzichten de hoogspanningskabels ondergronds gebracht zouden moeten worden. En dat gaat moeilijk kosteloos denken wij.

Hoofdstuk 9 Inspraak en overleg

Naast de onderhavige schriftelijke inbreng van de bestuursraad Engelen Bokhoven vertrouwen wij dat we nog in een mondeling overleg met de gemeente onze inbreng kunnen bespreken opdat beide partijen hun respectievelijke insteek alsnog kunnen toelichten en dit zo mogelijk zal leiden tot een gemeenschappelijke visie.
Regels pg 77-157
Wij stellen ons voor dat deze vooral ter verduidelijking zijn en niet ten principale alle voorgaande tekst in een ander daglicht stellen. Gezien de tijd dienen wij onze visie dan ook in zonder verder commentaar op de regels en hopen deze nog door genomen te hebben vóór het nog te plannen overleg met een delegatie van onze bestuursraad met de gemeente. Wij verwachten dan hooguit nog wat vragen ter verduidelijking te hebben, die dan afgedaan kunnen worden.

Bestuursraad Engelen Bokhoven
Engelen, 30 april 2012