Afdrukken
Categorie: Nieuws
Hits: 2191

Zienswijze van de Bestuursraad Engelen Bokhoven met betrekking tot het Voorontwerp Bestemmingsplan Bedrijventerrein De Rietvelden, De Vutter, het Ertveld van augustus 2012

Datum zienswijze  15 oktober 2012

1.       Inleiding.

De bestuursraad Engelen Bokhoven heeft enkele jaren geleden bezwaar gemaakt tegen de ambitie om zo veel zware industrie naar het onderhavige plangebied te trekken, maar daaraan heeft de gemeente zich weinig gelegen laten liggen. Ook heeft ze met lede ogen moeten aanzien dat een groenstrook tussen de RW 59 en Graaf van Solmsweg geofferd werd om nog wat extra industrie te kunnen accommoderen.

Nu wordt het geldende bestemmingsplan zogenaamd slechts geactualiseerd, maar wij stellen vast dat middels een salamitactiek de bedoelde bedrijventerreinen de leefomstandigheden weer verder aantasten. Het ontbreekt de gemeente aan enig ambitieniveau wat betreft de leefomstandigheden en volksgezondheid in de woongebieden rondom deze bedrijventerreinen. Bestaande bedrijven die niet voldoen aan gestelde eisen worden gedoogd door de regels wat op te rekken, waarbij niet eens de moeite wordt genomen betreffende bedrijven toch op welke termijn dan ook alsnog wel te laten voldoen en de Best Available Technology (BAT) daartoe aan te wenden. Zo worden zij een opmaat naar oprekking van normen in de toekomst door ze als referentie te gebruiken.

De bestuursraad hoopt en verwacht dat de onderstaande opmerkingen, bezwaren en suggesties deze keer in meer vruchtbare grond zullen vallen. We zullen ze hieronder per hoofdstuk aangeven.

De bestuursraad wil graag haar zienswijze toe lichten en bespreken met de gemeente. Daarnaast stelt ze het op prijs steeds tijdig op de hoogte gesteld te worden van aanvragen voor uitbreiding en wijziging van vergunningen in het onderhavige gebied.

 

 

 

 

2.       Hoofdstuk 1  Inleiding

De plangrenzen in fig. 1 en op verbeelding 2  intrigeren ons met betrekking tot een soort T-vormig gedeelte met eraan nog een kromme strook gelegen tussen de Veemarktweg en Zandzuigerstraat. Wat is hiervan de onderliggende gedachte? Moet hier een nieuwe ontsluiting komen? En als dat al zo is, dan kan dat toch gewoon onderdeel uitmaken van het plangebied?

3.       Hoofdstuk 2   De bestaande situatie     

Par. 2.1.3. Pag. 17 Hier constateren we met genoegen dat het gemeentelijk afvalstoffenbedrijf al weer is verplaatst. Het kwam met een speciale vrijstelling en verhuisde naar Treurenburg ook met een speciale vrijstelling. Wij zien dit als een kans om de bestemming “Groenvoorzieningen” hier weer terug te krijgen en zo toch nog enige compensatie voor de verslechtering van het milieu als gevolg van alle bedrijfsactiviteiten te bewerkstelligen. Het betonnen overslagstation is gesloopt en de vijver voor gemaal Boschveld kan nu worden voorzien van een passende bossage op het gehele terrein tussen Barten en het gemaal. Daarbij kan de straalzender middels extra beplanting ook verder aan het oog worden onttrokken. Hiermee krijgt de groene rand langs de snelweg toch nog enigszins een formaat waarmee dier- en plantenleven enig kwaliteitsniveau kunnen bereiken en draagt daarmee bij aan de gewenste robuustheid van de EHS , die aan die kant van de Dieze toch wel erg mager, om niet te zeggen afwezig is.  Groen is bovendien ook goed voor het fijn stof dat de snelweg veroorzaakt en mogelijk ook van bedrijven op de Rietvelden. Ook ruimtelijke kwaliteit van deze route, die in par. 2.2. Op pag. 20 als “beperkt” wordt aangemerkt neemt daarbij ook toe.  In algemene zin kan verder door nieuw groen te planten de ruimtelijke kwaliteit en daarmee de aantrekkelijkheid van de bedrijventerreinen worden verbeterd.  De overbodige railinfrastructuur is daarvoor ook een extra een kans die nu niet verloren moet gaan, maar we missen daarover elke opmerking.

4.       Hoofdstuk 3   Beleidskader       

Par. 3.2. Hier wordt enige bloedeloze lippendienst bewezen aan de EHS met een opmerking over randgroen.  Zoals hiervoor al opgemerkt  zou er op zijn zachts gezegd toch wel wat meer groen mogelijk zijn en daarmee de ruimtelijke kwaliteit en de aantrekkelijkheid als werkgebied kunnen verhogen.  Wij willen u verder oproepen om zo snel mogelijk met de provincie tot een aanvullende bescherming van het diepe grondwater te komen om daarmee een belangrijk Bosch bedrijf lange termijn zekerheid te geven.

Par. 3.3 Wij missen hier een beleid om alle bedrijven te stimuleren middels een eigen eindzuivering hun bedrijfsspecifieke afvalstoffen uit hun afvalwater te verwijderen alvorens dit op het rioolstelsel te lozen. Door toepassing van BAT is dit veelal kostenefficiënter, maatschappelijk meer verantwoord dan derden daarvoor mee te laten betalen en het moet zelfs kunnen leiden tot een latere, beperktere en goedkopere renovatie van de RWZI voor ’s-Hertogenbosch.

Par. 3.4.1. Wij ondersteunen uw zienswijze met betrekking tot de twee resterende recyclingbedrijven, maar zijn pertinent tegen het verplaatsen van deze bedrijven naar de rand van de Rietvelden richting Engelen, gezien hun geluid- en andere emissies naar het milieucompartiment lucht.

Op pag. 31 bovenaan staat een redenering over arbeidsplaatsen,  die in combinatie met de opmerking over de verminderde werkgelegenheid op de Vutter op pag. 15 leidt tot de vraag of dit een opmaat is naar een enorme groei van de behoefte aan bedrijventerreinen in de gemeente.  Het aantal arbeidsplaatsen zou samen met een kleiner aantal werknemers per hectare tot die conclusie kunnen (of moeten?) leiden. Is dit een opmaat om nog meer bedrijventerreinen in de gemeente te gaan ontwikkelen?

Par. 3.4.2. U stelt dat een verbeterde auto-ontsluiting van de Brabanthallen nodig is. De aangedragen oplossing voor het parkeerprobleem kunnen we nog wel begrijpen. Maar vooralsnog zien we de zo genoemde doorstroomassen karig en op een te hoog abstractieniveau toegelicht en geen soelaas bieden. Een uitgebreidere en puntiger behandeling zou ons wellicht van gedachten kunnen doen veranderen, maar we zijn er uiterst sceptisch over. Voorlopig zien we regelmatig optredende verstopping  bij afrit 46 naar Engelen door uw “doorstroomassen"-aanpak  helemaal nog niet opgelost.  

Par.3.4.3. Pag. 34 adresseert heel goed de OV situatie; “er is van oudsher weinig vraag naar regulier openbaar vervoer in het gebied”. Wij zijn  samen met de bewonersraad West,  de winkeliersvereniging Helftheuvel en Reizigers Overleg Brabant bezig om buslijn 65 weer een zinvolle route vanuit Engelen via de Helftheuvel en het JBZ naar het CS van onze gemeente te gunnen.  En ondanks  een unaniem door de gemeenteraad aangenomen  motie blijft hij toch deze domme busverbinding, zoals lijn 65 nu is, propageren;  voor ons onbegrijpelijk.

Par. 3.4.4. over duurzaamheid is een mooie ambitieuze  paragraaf, maar nog in te algemene termen. Hier ontbreekt nog ambitie m.b.t. milieu en volksgezondheid. Één voorbeeld gaven we al m.b.t. procesafvalwater zoals onder 3.3. reeds genoemd. Ook ontbreekt enige ambitie om bedrijven te stimuleren op termijn minder geluid te maken.  Het plan gaat naar onze inzichten teveel uit van bestaande situatie en rechten en zou minimaal een aanzet en stappenplan moeten bevatten over het verminderen van ook de geluidshinder.

Hoofdstuk 4  Planbeschrijving

Par. 4.1. komt weer terug op de bijzondere ruimtelijke ordeningsprocedure die nu zou moeten leiden tot formele toewijzing. Nee, zeggen wij; terug draaien nu je de kans hebt en het overslagstation van afvalstoffen al ruime tijd verwijderd is. Beweeg  ook eens de goede kant uit en kom terug op eerdere rommelbesluiten om even ergens snel soelaas te bieden.  Doe hier dan wat in de vorm van een verheugende herziening in plaats van een sombere conservering.

Daarbij is het ongewenst het gehele gebied tussen de Rietveldenhaven en de Graaf van Solmsweg  en zelfs eroverheen naar de snelweg tot een hoge milieuklassering te brengen. Nu reeds worden wij in ons dorp ’s-avonds en ’s-nachts  gehinderd door het lawaai van de containerterminal. Daar zou enige ambitie tot mitigeren van geluidsproductie wel op zijn plaats zijn.

Ook beperking van andere emissies naar de lucht in dat gedeelte is zeer gewenst. Dat gebied wordt in het plan achteloos tot het centrale gedeelte van het bedrijventerrein gerekend, maar hier in Engelen ervaren wij dat dat bepaald niet zo is. Wij stellen daarom voor om niet alleen het terrein van afvalstoffen weer een groenbestemming te geven, maar stellen tevens voor om het gehele gebied tussen snelweg en de Rietveldenhaven in een lagere milieuklasse op te nemen, met enig maatwerk voor bestaande watergebonden bedrijven. Maar  de containeroverslag lijkt naar een 24-uurs-bedrijf uit te groeien, wat voor ons niet acceptabel is, tenzij door geëigende maatregelen de geluidshinder in avond- en nachtelijke uren wordt beperkt.  

Par. 4.4. stelt losjes dat uitgangspunt is om watergebonden bedrijvigheid te faciliteren, maar gezien voorgaande hebben wij daar bezwaar tegen als de geluidsoverlast daarmee toeneemt. Het laden en lossen dient anders aangepakt te worden om minder geluid te veroorzaken dan wel er dienen beperkingen te komen in de toegestane tijdsperioden dat dat toegestaan is.

Hoofdstuk 5  Milieu-aspecten

5.2. Wij dringen aan op goede bescherming van het grondwater, niet alleen voor de bekende bierbrouwer, maar ook ten aanzien van onze provinciale grondwatervoorraad ten behoeve van drinkwater winning.  Wij dringen er bij u op aan om uw beleid ten aanzien van gemeentelijke eigendommen en projecten strikt door te voeren en verder ook toe te passen op elk ander project dat risico’s voor het grondwater met zich mee brengt. Veelal zult u toch middels uw vergunningenbeleid hierin een rol kunnen en moeten spelen. Uw aanhoudende druk op de provincie in deze kwestie wordt door ons ondersteund.

5.3. Helaas lezen we dat het daar om etmaalwaardes gaat, maar u weet toch net zo goed als ieder mens met een gezond boerenverstand dat geluidshinder tijdstipafhankelijk is. Dus een verfijning naar tijdstip is dringend gewenst en noodzakelijk voor een goed beleid en handhaving. Vooral de avonduren en de nacht vergen daarbij lagere toegestane geluidsemissies.

5.5. De flora en fauna zou u o zo gemakkelijk kunnen verbeteren door het terrein van de afvalstoffendienst weer haar oorspronkelijke bestemming terug te geven. Hetzelfde geldt voor de stroken waar het overbodige spoor wordt opgeruimd. Deze paragraaf is een zwakke en te algemene tekst, die nou niet concreet bijdraagt; armoedig denken. Stel een daad! Liefst meerdere!

5.6. Waterbeheer

Deze paragraaf zou veel aan duidelijkheid winnen door het opnemen van een geo-hydrologisch profiel met eenduidige vermelding van freatisch en beetje diep, dieper en heel diep grondwater. De tekst is enigszins verwarrend m.b.t. wat nu ondiep, beetje dieper en heel diep is. Zijn er geen goede geo-hydrogische bodemprofielen beschikbaar om de problematiek beter inzichtelijk te maken. 

Hoofdstuk 6   Archeologie en cultuurhistorie

Geen opmerkingen

Hoofdstuk 7  Juridisch bestuurlijke aspecten

Dat zittende bedrijven, die om één of andere reden nu niet meer zouden zijn toegestaan nu toch om economische redenen positief bestemd worden, mag u er niet van weerhouden toch met maatwerk te bezien of daar in stappen (beschikbaarheid van nieuwe techniek e.d.) toch niet verbetering mogelijk is. Bij vervreemding zou de nieuwe eigenaar ook wel weer extra gestimuleerd dan wel gedwongen moeten worden om op de huidige ambities met betrekking tot het bedrijventerrein alsnog in te realiseren.

Hoofdstuk 8   Economische uitvoerbaarheid

Geen opmerkingen

 Hoofdstuk 9  Inspraak en vooroverleg

Wij stellen het op prijs om onze visie mondeling toe te kunnen lichten.

 

Bijlage1

Wij zijn van mening dat het meest noordelijk gedeelte van gebied 3 niet tot het middengedeelte van de Rietvelden gerekend dient te worden omdat het toch te dicht bij Engelen ligt en wij nu al in de kern van het dorp geluidshinder ervaren. Is dat deelgebied 3a?  Wij zijn van mening dat het gedeelte tussen de snelweg en de Rietveldenhaven gelijk gesteld moet worden aan de gebieden 1a, 1b, 1c, 2a en 2b als buffer tussen de woonwijk Kern van Engelen.

Bij de tabel voor akoestisch relevante bedrijven vragen wij ons af of de gepresenteerde getallen wel kloppen. Immers bij Barten en bij KMC is de vergunde limiet ’s-nachts  hoger dan  ’s-avonds. Dat lijkt ons allereerst onnodig, maar ook zeker ongewenst. Juist  ’s-avonds  en nog meer  ’s-nachts dient de toegestane geluidsemissie (steeds) lager te zijn dan overdag.

Op de (ongenummerde) tekstpagina 4 stelt u dat de Brabanthallen omdat ze een evenemententerrein zijn  ’s-avonds net zo veel lawaai mag produceren als overdag. Wij zijn van mening dat de Brabanthallen  ’s-avonds  (en dan tot in de vroege uurtjes van de volgende dag) te veel geluid produceert. We kunnen dat tot in de kern van Engelen horen, vooral de bassen komen  goed door. Waarom wordt daar niet dezelfde insteek gekozen als bij dancings en dergelijke in de Bossche binnenstad; die moeten toch ook voldoende geluidsisolatie toepassen, zodat omwonenden er geen hinder van hebben. Daarbij wijzen we u op uw verantwoordelijkheid t.a.v. de volksgezondheid; als wij die bassen bij ons kunnen horen,  dan bent  u door uw vergunningenbeleid mede verantwoordelijk voor het slechte gehoor van de (regelmatige)  bezoekers. 

 

 

Engelen, 15 oktober 2012