U bent hier:

De Bestuursraad Engelen-Bokhoven nodigt u uit om op 22 april 2015 deel te nemen aan een avond over de verdere visievorming Engelermeer. U bent hiervoor van 19.15-22.00 uur van harte welkom in de Engelenburcht, Heuvel 18, 5221 AP Engelen.

 

Gemeente ’s-Hertogenbosch en Staatsbosbeheer zijn bezig met de visie rondom het Engelermeer. Zij willen u informeren over de stand van zaken en u vragen naar uw standpunten en ideeën hierover. Zodat er een visie tot stand komt, die recht doet aan de belanghebbenden rondom het Engelermeer. En er hierop gebaseerd de komende jaren verder ontwikkeld, ingevuld en uitgevoerd kan gaan worden.

 

Mirjam Baerveldt, landschapsarchitecte gemeente ’s-Hertogenbosch, licht de resultaten van diverse studies en enkele documenten van haar collega beleidsmedewerkers en van de stuurgroep Engelermeer toe. Daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen, het voeren van discussie en het delen van ideeën. Tot slot worden de ontstane ideeën opgehaald en globaal uitgewerkt tot mogelijke opties. De avond wordt geleid door Els Roest-de Bekker. 

 

Alle betrokkenen en belangstellenden zijn welkom om een bijdrage te leveren aan een afgewogen visie op de ontwikkeling van het gebied rondom het Engelermeer. In de discussieronde is voldoende ruimte voor diverse standpunten en het vormen van ideeën. 

 

Programma

19.15 Inloop met koffie

19.30 Introductie door Els Roest-de Bekker

19.45 Toelichting gemeente ’s-Hertogenbosch door Mirjam Baerveldt

20.00 Vragen- en discussieronde

20.15 Pauze

20.30 Ideeën ophalen

21.00 Resultaten uit de ideeënfase delen

21.30 Mogelijke uitwerkingen benoemen

22.00 Sluiting 

De resultaten van de avond worden door de Bestuursraad Engelen-Bokhoven aangeboden aan de Stuurgroep Engelermeer, zodat deze meegenomen kunnen worden in het integraalplan Engelermeer.

 

Wij zien uw belangstelling en input met interesse tegemoet. 

Attachments:
Download this file (Uitnodiging voor avond over visie Engelermeer 22-04-2015.pdf)Uitnodiging voor avond over visie Engelermeer 22-04-2015.pdf[WijktafelVisievormingEngelermeer]166 kB

De volgende personen zijn gekozen voor zitting in de bestuursraad Engelen-Bokhoven:
A. Candido
I.W.J. Claessens
G.A.M. Koelemij
M.G.J.M. Kroezen
M.M. van den Oord
L.A.M. Pigmans
W. Saebu
Y. Schram
E.A.P. de Visser

De uitslag is op alfabetische volgorde.

In de bijlage treft u de presentatie over de Henriëttewaard op 13 dec 2012

In de volgende bestuursraad vergadering komt Karin Akkers het Deltaplan Rivieren en de gemeentelijke visie hierover toelichten. Tevens komt Bart Geluk een toelichting geven op de nieuwe uitvoeringswijze van de gewijzigde WMO regeling in Engelen en Bokhoven.

Zienswijze van de Bestuursraad Engelen Bokhoven met betrekking tot het Voorontwerp Bestemmingsplan Bedrijventerrein De Rietvelden, De Vutter, het Ertveld van augustus 2012

Datum zienswijze  15 oktober 2012

1.       Inleiding.

De bestuursraad Engelen Bokhoven heeft enkele jaren geleden bezwaar gemaakt tegen de ambitie om zo veel zware industrie naar het onderhavige plangebied te trekken, maar daaraan heeft de gemeente zich weinig gelegen laten liggen. Ook heeft ze met lede ogen moeten aanzien dat een groenstrook tussen de RW 59 en Graaf van Solmsweg geofferd werd om nog wat extra industrie te kunnen accommoderen.

Nu wordt het geldende bestemmingsplan zogenaamd slechts geactualiseerd, maar wij stellen vast dat middels een salamitactiek de bedoelde bedrijventerreinen de leefomstandigheden weer verder aantasten. Het ontbreekt de gemeente aan enig ambitieniveau wat betreft de leefomstandigheden en volksgezondheid in de woongebieden rondom deze bedrijventerreinen. Bestaande bedrijven die niet voldoen aan gestelde eisen worden gedoogd door de regels wat op te rekken, waarbij niet eens de moeite wordt genomen betreffende bedrijven toch op welke termijn dan ook alsnog wel te laten voldoen en de Best Available Technology (BAT) daartoe aan te wenden. Zo worden zij een opmaat naar oprekking van normen in de toekomst door ze als referentie te gebruiken.

De bestuursraad hoopt en verwacht dat de onderstaande opmerkingen, bezwaren en suggesties deze keer in meer vruchtbare grond zullen vallen. We zullen ze hieronder per hoofdstuk aangeven.

De bestuursraad wil graag haar zienswijze toe lichten en bespreken met de gemeente. Daarnaast stelt ze het op prijs steeds tijdig op de hoogte gesteld te worden van aanvragen voor uitbreiding en wijziging van vergunningen in het onderhavige gebied.